Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
22/01/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 053-01-1 от 22.01.2020 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 22 януари 2020 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2.
  На заседанието присъстваха: Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и представители на работодателските организации.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Попов.
  Според вносителя основната цел на законопроекта е да се повиши ефективността на контрола върху превозвачите и стриктното прилагане разпоредбите на Регламент 1071/2009 по отношение условията за установяване на финансова стабилност. Другите производни цели на предложения законопроект са следните: намаляване броя на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване; намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност; създаване на единен публичен таксиметров регистър; ограничаване на възможностите за извършване на нерегламентирани превози; засилване на контрола; регламентиране превозите на „Пътна помощ“; задължават се кметовете на общини да създават и поддържат регистри на превозните средства и лицата, извършващи превози с атракционна цел на територията на съответната община.
  Предлага се създаване на нови разпоредби в Закона за движението по пътищата за регламентиране движението по пътищата с индивидуални превозни средства. Чрез промени в Закона за гражданското въздухоплаване и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се прави разграничение между органа, който провежда политиката в автомобилния транспорт, гражданското въздухоплаване и пристанищната дейност, и органа, който осъществява регулаторни, координационни и контролни функции в съответната област.
  Според вносителя законопроектът не предвижда допълнителни финансови и други средства за прилагане на новата нормативна уредба.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 12 гласа, „Въздържали се” –7 гласа, без гласове „Против” ,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерски съвет на 08.01.2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума