Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
22/01/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 053-01-2 от 22.01.2020 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерски съвет на 12 декември 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерски съвет на 12 декември 2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 22 януари 2020 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите.
  Законопроектът беше представен от Росица Велкова – заместник-министър на финансите.
  Ислямска република Пакистан е една от най-големите държави в Азия и по население се нарежда на пето място в света. Пакистан представлява перспективен партньор за сътрудничество в областта на инженеринговите услуги, транспорта, пътното строителство, промишлеността и образованието. Съществуват възможности за разширяване на износа за пакистанския пазар на храни. С потенциал за експорт са също продукти на козметиката (розово масло), машиностроенето (машини за хранително-вкусовата промишленост и селскостопанска техника), медикаменти и субстанции.
  При договаряне на разпоредбите на спогодбата са взети предвид актуалните концепции в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, с оглед противодействие на свиването на корпоративната данъчна основа и прехвърлянето на печалби.
  Спогодбата, подписана на 21 май 2019 г. в Исламабад, е от взаимен интерес и осигурява постигане на баланс в данъчно-облагателните правомощия на двете държави.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 15 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерски съвет на 12 декември 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума