Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
22/01/2020 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  № 053-01-3 от 27.01.2020 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от Министерски съвет на 6 ноември 2019 г., приет на първо гласуване на 12 декември 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от Министерски съвет на 6 ноември 2019 г., приет на първо гласуване на 12 декември 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

  (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г. и бр. 17 и 45 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Член 68а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 170а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 1-4 се заличават;
  б) в т. 5 след думите „чл. 167, ал. 2“ се добавя „и декларация от представляващия сдружението по чл. 168, ал. 1“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) В заявлението по ал. 1 се посочва единен идентификационен код на сдружението с цел извършване на необходимите справки в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо думите „Документите по ал. 1, т. 1-5“ се заменят с „Декларациите по ал. 1, т. 5“, а думите „или заверено копие“ се заличават.
  4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 170б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Министърът на икономиката със заповед признава за представително сдружение на потребителите, което отговаря на изискванията на чл. 167, 168 и 170 от закона или отказва да признае за представително сдружение, което не отговаря на някое от посочените изисквания.”
  2. В ал. 2, изречение второ думите „чл. 170а, ал. 3“ се заменят с „чл. 170а, ал. 4“.
  3. В ал. 3 след думата „заповедта“ се добавя „за признаване на представителност“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, като предлага в т. 1 думите „от закона“ да се заличат.

  § 4. В чл. 170д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо след думите „длъжностни лица“ се добавя „могат да“.
  2. В ал. 3, т. 3 думата „декларацията“ се заменя с „някоя от декларациите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Създава се глава девета „а“ с чл. 190б-190м:
  „Глава девета „а“
  СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Чл. 190б. Разпоредбите на тази глава се прилагат по отношение на нарушения на законодателството за защита на интересите на потребителите, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 345/1 от 27 декември 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/2394“.
  Чл. 190в. Забранява се всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството за защита на интересите на потребителите, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394, и което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди техните интереси.
  Чл. 190г. Компетентни органи по смисъла на чл. 3, т. 6 на Регламент (ЕС) 2017/2394 са:
  1. Комисията за защита на потребителите - по отношение прилагане разпоредбите на:
  а) глава втора, раздел I „Общо задължение за предоставяне на информация“ и раздел IV „Обозначаване на цените на стоките и услугите“, глава четвърта, раздел I „Договори извън търговския обект и договори от разстояние", раздел II „Способи за продажба“ и раздел III „Нелоялни търговски практики“, глава пета, раздел II „Гаранция на потребителската стока" и раздел ІІІ „Рекламации", глава шеста „Неравноправни клаузи в потребителски договори", глава седма „Договори за разпределено във времето право на ползване на собственост. Договори за дългосрочни ваканционни продукти. Договори за препродажба и замяна" и чл. 181н от Закона за защита на потребителите;
  б) Закона за електронната търговия;
  в) Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние;
  г) глава седма, раздел II „Договори за туристически пакети и свързани туристически услуги“ от Закона за туризма;
  д) чл. 29а от Закона за дейностите по предоставяне на услуги;
  е) Закона за потребителския кредит;
  ж) глава втора „Предоставяне на информация“, глава трета „Реклама“, глава шеста „Договор за кредит на недвижим имот“, глава седма „Годишен процент на разходите по кредита“, глава осма „Изисквания за предоставяне на съвет“, глава девета „Кредити в чуждестранна валута“, глава единадесета „Предсрочно погасяване на кредита“ и глава дванадесета „Други права и задължения на кредиторите и кредитните посредници“ от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители;
  з) чл. 3, 4 и 6 на Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (ОВ, L 204/1 от 15 август 2006 г.);
  и) чл. 5, 9-11, 14 и 15 на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004(ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.);
  к) чл. 7-9 и 12 на Регламент(ЕС) 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 24 ноември 2010 г.);
  л) чл. 14 на Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО;
  м) Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (ОВ, L 168/1 от 30 юни 2017 г.);
  н) Регламент 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 година за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО;
  2. Изпълнителната агенция по лекарствата - по отношение прилагане разпоредбите на глава единадесета „Реклама на лекарствените продукти" от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
  3. Комисията за регулиране на съобщенията - по отношение прилагане разпоредбата на чл. 261 от Закона за електронните съобщения;
  4. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" - по отношение прилагане разпоредбите на:
  а) Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ, L 46 от 17 февруари 2004 г.);
  б) Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт;
  в) чл. 22-24 на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293/3 от 31 октомври 2008 г.);
  5. Комисията за защита на конкуренцията - по отношение прилагане на разпоредбите на чл. 32-34 от Закона за защита на конкуренцията;
  6. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ - по отношение прилагане разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ, L 315 от 3 декември 2007 г.);
  7. Съвета за електронни медии - по отношение прилагане разпоредбите на глава четвърта „Търговски съобщения" от Закона за радиото и телевизията;
  8. Изпълнителна агенция „Морска администрация" - по отношение прилагане разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004;
  9. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - по отношение прилагане разпоредбите на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004;
  10. Българската народна банка - по отношение прилагане разпоредбите на чл. 13-20 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и чл. 102-120 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
  11. Министерството на туризма - по отношение прилагане разпоредбите на глава седма, раздел III „Отговорност на туроператорите и търговците, които улесняват предоставянето на свързани туристически услуги при неплатежоспособност и несъстоятелност“ от Закона за туризма.
  Чл. 190д. (1) Комисията за защита на потребителите е Единна служба за връзка по смисъла на чл. 3, т. 7 на Регламент (ЕС) 2017/2394.
  (2) Комисията за защита на потребителите, в качеството си на Единна служба за връзка и компетентните органи по чл. 190г, т. 2-11 обменят информация и сътрудничат помежду си във връзка с упражняваните от тях правомощия за разследване и за прилагане на законодателството за защита на потребителите, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2394, съгласно реда и условията на глава III „Механизъм за взаимна помощ“ на същия регламент.
  (3) Комисията за защита на потребителите, в качеството си на Единна служба за връзка, и компетентните органи по чл. 190г, т. 2-11 обменят информация и сътрудничат помежду си и с компетентните органи на държавите членки и с Европейската комисия за предприемане на координирани действия за преустановяване на широко разпространени нарушения и на широко разпространени нарушения със съюзно измерение по смисъла на чл. 3, т. 3 и 4 на Регламент (ЕС) 2017/2394 съгласно реда и условията на глава IV “Механизми за координирано разследване и прилагане на законодателството във връзка с широко разпространени нарушения и широко разпространени нарушения със съюзно измерение“ на Регламент (ЕС) 2017/2394.
  Чл. 190е. (1) Компетентните органи по чл. 190г упражняват пряко правомощията за разследване на нарушения на законодателството за защита на потребителите, предвидени в чл. 9, пар. 3 на Регламент (ЕС) 2017/2394.
  (2) Държавните органи, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите оказват съдействие и сътрудничат на компетентните органи по чл. 190г във връзка с изпълнение на предоставените им правомощия по разследване и прилагане на законодателството за защита на потребителите по Регламент (ЕС) 2017/2394.
  Чл. 190ж. (1) Комисия за защита на потребителите, в качеството си на компетентен орган по чл. 190г, т. 1, упражнява пряко правомощията за прилагане на законодателството за защита на потребителите, предвидени в чл. 9, пар. 4 на Регламент (ЕС) 2017/2394.
  (2) Компетентните органи по чл. 190г, т. 2-11 упражняват пряко правомощията за прилагане на законодателството за защита на потребителите, предвидени в чл. 9, пар. 4 на Регламент (ЕС) 2017/2394, с изключение на правомощията предвидени в чл. 9, пар. 4, буква „ж“ на същия регламент, които се осъществяват от Комисия за защита на потребителите, а именно за издаване на:
  1. разпореждане за премахване на съдържание или за ограничаване на достъп до онлайн интерфейс или разпореждане за отправяне на ясно предупреждение до потребителите при достъп до онлайн интерфейс;
  2. разпореждане на доставчик на хостинг услуги да премахне, блокира или ограничи достъпа до онлайн интерфейс, или
  3. разпореждане на регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейни и след като бъде преустановено нарушението да разрешат отново да бъде регистриран домейнът.
  (3) Компетентните органи по чл. 190г, т. 2-11 отправят писмено искане до Комисията за защита на потребителите за предприемане на действия по ал. 2, когато предприетите от тях действия за прилагане на законодателството, предвидени в чл. 9, пар. 4, букви „а“-„е“ на Регламент (ЕС) 2017/2394, не са довели до преустановяване или забрана на нарушението или за предотвратяването на риска от сериозни вреди на колективните интереси на потребителите. Искането следва да бъде мотивирано и конкретно.
  (4) Комисията за защита на потребителите въз основа на отправено писмено искане по ал. 3 издава решение за премахване на съдържание от онлайн интерфейс или за отправяне на ясно предупреждение до потребителите при достъпа им до онлайн интерфейса на търговеца, отговорен за нарушението. Решението се публикува на интернет страницата на Комисията в деня на издаването му и незабавно се уведомява по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс, търговецът, отговорен за нарушението.
  (5) Ако в тридневен срок от уведомяването на търговеца за решението по ал. 4, същият не се съобрази с взетото решение, председателят на Комисията за защита на потребителите издава заповед, с която разпорежда на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и на доставчиците на хостинг услуги да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейса на търговеца, отговорен за нарушението. Издадената заповед от Комисията се публикува на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите в деня на издаването й. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се смятат за уведомени за издадената заповед в деня на публикуване на заповедта на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите и са длъжни да я изпълнят в срок до 3 дни от нейното публикуване. Комисията за защита на потребителите уведомява незабавно доставчиците на хостинг услуги за издадената заповед, имаща за цел премахване, блокиране или ограничаване на достъпа до онлайн интерфейса на търговеца, отговорен за нарушението, по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс. Доставчиците на хостинг услуги са длъжни да изпълнят заповедта в срок до 3 дни от уведомяването им.
  (6) Когато предприетите от Комисията за защита на потребителите действия по ал. 4 и 5 не са постигнали преустановяване на нарушението, председателят на Комисията издава заповед, с която разпорежда на регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейна на търговеца, отговорен за нарушението. Издадената заповед се публикува на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите в деня на издаването и незабавно се уведомява регистраторът на домейн, когато името на домейна на търговеца попада в областта „.bg”, по реда предвиден в Административнопроцесуалния кодекс. Регистраторът на домейн е длъжен в срок до 3 дни от уведомяването на заповедта да заличи пълното име на домейна на търговеца, отговорен за нарушението, когато името на домейна на търговеца попада в областта „.bg”.
  (7) Председателят на Комисията за защита на потребителите създава условия за извършване на автоматизирана проверка от страна на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за издадените заповеди по ал. 5.
  (8) Регистраторите на домейни са длъжни да поискат съгласие от Комисията за защита на потребителите при постъпване на искане за регистриране на домейн на търговец, за който Комисията е издала заповед по ал. 6.
  (9) Издадените от Комисията за защита на потребителите решения по ал. 4 и заповеди по ал. 5 и 6 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението им, освен ако съдът не разпореди друго.
  (10) Комисията за защита на потребителите уведомява компетентния орган, отправил искането по ал. 3, за резултатите от предприетите от нея действия.
  Чл. 190з. (1) Компетентните органи по чл. 190г могат да започнат по собствена инициатива разследване или процедура за преустановяване или за налагане на забрана на нарушения на законодателството, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394.
  (2) Компетентните органи по чл. 190г могат да публикуват всяко окончателно решение, всеки поет от търговеца ангажимент или всяка заповед, приети във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2394, включително да публикуват самоличността на търговеца, отговорен за нарушение на законодателството за защита на потребителите, включено в обхвата на същия регламент.
  Чл. 190и. (1) Министърът на икономиката предоставя на Европейската комисия информация относно:
  1. списъка на компетентните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394, данните за контакт с тях, правомощия и отговорности;
  2. Единната служба за връзка - данните за контакт, правомощия и отговорности.
  (2) При промяна в информацията по ал. 1 министърът на икономиката уведомява незабавно Европейската комисия за настъпилите промени.
  Чл. 190к. (1) Европейския потребителски център, представителните сдружения на потребителите и когато е необходимо, сдружения на търговците могат да подават сигнали до компетентните органи по чл. 190г и до Европейската комисия за предполагаеми нарушения на законодателството за защита на потребителите, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394, като предоставят информацията, посочена в чл. 26, пар. 3 от същия регламент, с която разполагат. Информацията, която се предоставя, трябва да бъде вярна, актуална и точна и при необходимост да бъде коригирана или оттегляна.
  (2) Компетентните органи по чл.190г не са длъжни да откриват процедура или да предприемат действия във връзка с отправен до тях сигнал от органите и организациите, посочените в ал. 1.
  (3) Председателят на Комисията за защита на потребителите предоставя на Европейската комисия списък на органите и организациите по ал. 1, имащи право да подават сигнали за предполагаеми нарушения на Регламент (ЕС) 2017/2394, данните за контакт с тях и информация за органите и организациите.
  Чл. 190л. При осъществяване на своята дейност по прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2394 компетентните органи по чл. 190г могат да използват като доказателство всеки документ, информация, констатация, декларация, заверени с оригинала копия на документи, предоставени от компетентен орган на друга държава - членка на ЕС, събрани по надлежния й законов ред, независимо от носителя, на който се съхраняват.
  Чл. 190м. Информацията, която се събира от компетентните органи по чл. 190г и която им се предоставя във връзка с изпълнение на техните правомощия, се използва единствено за целите на Регламент (ЕС) 2017/2394 и може да бъде разкривана само при условията на чл. 33 от същия регламент.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:

  § 5. Създава се глава девета „а“ с чл. 190б-190м:

  „Глава девета „а“
  СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Чл. 190б. Разпоредбите на тази глава се прилагат по отношение на нарушения на законодателството за защита на интересите на потребителите, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 345/1 от 27 декември 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/2394“.
  Чл. 190в. Забранява се всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството за защита на интересите на потребителите, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394, и което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди техните интереси.
  Чл. 190г. Компетентни органи по смисъла на чл. 3, т. 6 от Регламент (ЕС) 2017/2394 са:
  1. Комисията за защита на потребителите - по отношение прилагане разпоредбите на:
  а) глава втора, раздели I и IV; глава четвърта, раздели I, II и III; глава пета, раздели II и ІІІ; глави шеста и седма и чл. 181н;
  б) Закона за електронната търговия;
  в) Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние;
  г) глава седма, раздел II от Закона за туризма;
  д) чл. 29а от Закона за дейностите по предоставяне на услуги;
  е) Закона за потребителския кредит;
  ж) глави втора, трета, шеста, седма, осма, девета, единадесета и дванадесета от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители;
  з) чл. 3, 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (ОВ, L 204/1 от 26 юли 2006 г.);
  и) чл. 5, 9-11, 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.);
  к) чл. 7-9 и 12 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 17 декември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1177/2010“;
  л) чл. 14 от Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.);
  м) Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (ОВ, L 168/1 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1128“;
  н) Регламент 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 60/1 от 2 март 2018 г.);
  2. Изпълнителната агенция по лекарствата - по отношение прилагане разпоредбите на глава единадесета от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
  3. Комисията за регулиране на съобщенията - по отношение прилагане на чл. 261 от Закона за електронните съобщения;
  4. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" - по отношение прилагане разпоредбите на:
  а) Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ, L 46/1 от 17 февруари 2004 г.);
  б) Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (ОВ, L 204/1 от 26 юли 2006 г.);
  в) чл. 22-24 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293/3 от 31 октомври 2008 г.);
  5. Комисията за защита на конкуренцията - по отношение прилагане на разпоредбите на чл. 32-34 от Закона за защита на конкуренцията;
  6. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ - по отношение прилагане разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ, L 315/14 от 3 декември 2007 г.);
  7. Съвета за електронни медии - по отношение прилагане разпоредбите на глава четвърта от Закона за радиото и телевизията;
  8. Изпълнителна агенция „Морска администрация" - по отношение прилагане разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1177/2010;
  9. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - по отношение прилагане разпоредбите на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.);
  10. Българската народна банка - по отношение прилагане на чл. 13-20 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и чл. 102-120 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
  11. Министерството на туризма - по отношение прилагане разпоредбите на глава седма, раздел III от Закона за туризма.
  Чл. 190д. (1) Комисията за защита на потребителите е Единна служба за връзка по смисъла на чл. 3, т. 7 от Регламент (ЕС) 2017/2394.
  (2) Комисията за защита на потребителите, в качеството си на Единна служба за връзка, и компетентните органи по чл. 190г, т. 2-11 обменят информация и сътрудничат помежду си във връзка с упражняваните от тях правомощия за разследване и за прилагане на законодателството за защита на потребителите, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2394, при условията и по реда на същия регламент.
  (3) Комисията за защита на потребителите, в качеството си на Единна служба за връзка, и компетентните органи по чл. 190г, т. 2-11 обменят информация и сътрудничат помежду си и с компетентните органи на държавите членки и с Европейската комисия за предприемане на координирани действия за преустановяване на широко разпространени нарушения и на широко разпространени нарушения със съюзно измерение по смисъла на чл. 3, т. 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2017/2394 при условията и по реда на глава IV от същия регламент.
  Чл. 190е. (1) Компетентните органи по чл. 190г упражняват пряко правомощията за разследване на нарушения на законодателството за защита на потребителите, предвидени в чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2394.
  (2) Държавните органи, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите оказват съдействие и сътрудничат на компетентните органи по чл. 190г във връзка с изпълнение на предоставените им правомощия по разследване и прилагане на законодателството за защита на потребителите по Регламент (ЕС) 2017/2394.
  Чл. 190ж. (1) Комисията за защита на потребителите, в качеството си на компетентен орган по чл. 190г, т. 1, упражнява пряко правомощията за прилагане на законодателството за защита на потребителите, предвидени в чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2394, като правомощията й по чл. 9, параграф 4, буква „ж“ от същия регламент се осъществяват чрез издаване разпореждане на:
  1. търговец да премахне съдържание или да ограничи достъпа до онлайн интерфейс или да отправи ясно предупреждение до потребителите при достъпа им до неговия онлайн интерфейс;
  2. доставчик на хостинг услуги и на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейс, или
  3. регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейн, когато е необходимо и след като бъде преустановено нарушението да разрешат отново да бъде регистриран домейнът.
  (2) Компетентните органи по чл. 190г, т. 2-11 упражняват пряко правомощията за прилагане на законодателството за защита на потребителите, предвидени в чл. 9, параграф 4, букви „а“-„е“ и буква „з“ от Регламент (ЕС) 2017/2394.
  (3) Компетентните органи по чл. 190г, т. 2-11 отправят писмено искане до Комисията за защита на потребителите за предприемане на мерки по ал. 1, когато предприетите от тях действия за прилагане на законодателството, предвидени в чл. 9, параграф 4, букви „а“-„е“ и буква „з“ от Регламент (ЕС) 2017/2394, не са довели до преустановяване или забрана на нарушението с цел предотвратяване на риска от сериозни вреди на колективните интереси на потребителите. Искането трябва да бъде мотивирано.
  (4) Председателят на Комисията за защита на потребителите въз основа на отправено писмено искане по ал. 3 издава заповед, с която разпорежда на търговеца, отговорен за нарушение, да премахне съдържание от онлайн интерфейс или да отправи ясно предупреждение до потребителите при достъпа им до неговия онлайн интерфейс. Заповедта се публикува на интернет страницата на комисията в деня на нейното издаване, а търговецът незабавно се уведомява по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс. Търговецът е длъжен да изпълни заповедта в срок до три дни от уведомяването му.
  (5) При неизпълнение на заповедта по ал. 4, председателят на комисията издава заповед, с която разпорежда на доставчиците на хостинг услуги и на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейса на търговеца, отговорен за нарушението. Заповедта се публикува на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите в деня на нейното издаване. Доставчиците на хостинг услуги се уведомяват незабавно от комисията по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс, а предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се смятат за уведомени за заповедта от деня на нейното публикуване. Доставчиците на хостинг услуги и предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги са длъжни да изпълнят заповедта в срок до три дни от уведомяването им.
  (6) Когато предприетите от Комисията за защита на потребителите мерки по ал. 4 и 5 не са постигнали преустановяване на нарушението, председателят на комисията издава заповед, с която разпорежда на регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейна на търговеца, отговорен за нарушението. Заповедта се публикува на интернет страницата на комисията в деня на нейното издаване, а регистраторът на домейн се уведомява незабавно, по реда предвиден в Административнопроцесуалния кодекс, когато името на домейна на търговеца попада в областта „.bg”. Регистраторът на домейн е длъжен да изпълни заповедта в срок до три дни от уведомяването му.
  (7) Председателят на Комисията за защита на потребителите създава условия за извършване на автоматизирана проверка от страна на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за издадените заповеди по ал. 5.
  (8) Регистраторите на домейни са длъжни да поискат съгласие от Комисията за защита на потребителите при постъпване на искане за регистриране на домейн на търговец, за който има издадена заповед по ал. 6.
  (9) Заповедите по ал. 4 , 5 и 6 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението им, освен ако съдът разпореди друго.
  (10) Комисията за защита на потребителите уведомява компетентния орган, отправил искането по ал. 3, за резултатите от предприетите от нея действия.
  Чл. 190з. (1) Компетентните органи по чл. 190г могат да започнат по собствена инициатива разследване или процедура за преустановяване или за налагане на забрана на нарушения на законодателството, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394.
  (2) Компетентните органи по чл. 190г могат да публикуват всяко окончателно решение, всеки поет от търговеца ангажимент или всяка заповед, приети или издадени във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2394, включително да публикуват самоличността на търговеца, отговорен за нарушение на законодателството за защита на потребителите, включено в обхвата на същия регламент.
  Чл. 190и. (1) Министърът на икономиката предоставя на Европейската комисия информация относно:
  1. списъка на компетентните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394, данните за контакт с тях, правомощия и отговорности;
  2. Единната служба за връзка - данните за контакт, правомощия и отговорности.
  (2) При промяна в информацията по ал. 1 министърът на икономиката уведомява незабавно Европейската комисия за настъпилите промени.
  Чл. 190к. (1) Европейският потребителски център, представителните сдружения на потребителите и когато е необходимо, сдружения на търговците, могат да подават сигнали до компетентните органи по чл. 190г и до Европейската комисия за предполагаеми нарушения на законодателството за защита на потребителите, включено в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394, като предоставят информацията, посочена в чл. 26, параграф 3 от същия регламент, с която разполагат. Информацията, която се предоставя, трябва да бъде вярна, актуална и точна и при необходимост да бъде коригирана или оттегляна.
  (2) Компетентните органи по чл.190г не са длъжни да откриват процедура или да предприемат действия във връзка с отправен до тях сигнал от органите и организациите по ал. 1.
  (3) Председателят на Комисията за защита на потребителите предоставя на Европейската комисия списък на органите и организациите по ал. 1, имащи право да подават сигнали за предполагаеми нарушения на Регламент (ЕС) 2017/2394, данните за контакт с тях и информация за органите и организациите.
  Чл. 190л. При осъществяване на своята дейност по прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2394 компетентните органи по чл. 190г могат да използват като доказателство всеки документ, информация, констатация, декларация, заверени с оригинала копия на документи, предоставени от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, събрани по надлежния й законов ред, независимо от носителя, на който се съхраняват.
  Чл. 190м. Информацията, която се събира от компетентните органи по чл. 190г и която им се предоставя във връзка с изпълнение на техните правомощия, се използва единствено за целите на Регламент (ЕС) 2017/2394 и може да бъде разкривана само при условията на чл. 33 от същия регламент.”

  § 6. В чл. 191 се създава ал. 8:
  „(8) Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 6:
  § 6. В чл. 191 се създава ал. 8:
  (8) Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1128.

  § 7. В глава единадесета „Административнонаказателни разпоредби“ се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 197 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“
  2. В чл. 198 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 200 до 1000 лв.“
  3. В чл. 199 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“
  4. В чл. 200 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 200 до 1500 лв.“
  5. В чл. 201 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“
  6. В чл. 202 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 3000 лв.“
  7. В чл. 205 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 2000 до 10 000 лв.“
  8. В чл. 207, ал. 1 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“
  9. В чл. 208 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“
  10. В чл. 209 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“
  11. В чл. 210а след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 15 000 лв.“
  12. В чл. 210б след думата „глоба“ се добавя „в размер от 1500 до 30 000 лв.“
  13. В чл. 210в след думата „глоба“ се добавя „в размер от 1500 до 30 000 лв.“
  14. В чл. 211 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 3000 до 20 000 лв.“
  15. В чл. 212 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 3000 до 5000 лв.“
  16. В чл. 213 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“
  17. В чл. 214 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“
  18. В чл. 215 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 3000 до 15 000 лв.“
  19. В чл. 216 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“
  20. В чл. 218 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 2000 до 5000 лв.“
  21. В чл. 219 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 3000 лв.“
  22. В чл. 221 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 1000 лв.“
  23. В чл. 222 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“
  24. В чл. 222а след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2500 лв.“
  25. В чл. 223 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 2500 лв.“
  26. В чл. 224, ал. 1 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2500 лв.“
  27. В чл. 225:
  а) в ал. 1 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“;
  б) в ал. 2 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 1000 до 3000 лв.“
  28. Създава се чл. 225д:
  „Чл. 225д. (1) На доставчик на услуга за онлайн съдържание, който не спази изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1128, се налага глоба в размер от 500 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за всеки отделен случай.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 6000 лв., а имуществената санкция е в размер от 2000 до 10 000 лв.“
  29. В чл. 226, ал. 1 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 5000 до 25 000 лв.“
  30. В чл. 228 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 100 до 500 лв.“
  31. В чл. 229 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 50 до 500 лв.“
  32. В чл. 230 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 200 до 1000 лв.“
  33. Създава се нов чл. 230а:
  „Чл. 230а. За възпрепятстване на длъжностни лица на компетентните органи по чл. 190г и неоказване на необходимото им съдействие и сътрудничество при осъществяване на техните правомощия по чл. 190е и 190ж на виновните физически лица се налага глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.“
  34. Създават се чл. 230б-230д:
  „Чл. 230б. Едноличен търговец или юридическо лице, който не изпълни решение на Комисията за защита на потребителите по чл. 190ж, ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
  Чл. 230в. Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължението си по чл. 190ж, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, се налага имуществена санкция в двоен размер.
  Чл. 230г. Доставчик на хостинг услуги, който не изпълни задължението си по чл. 190ж, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, се налага имуществена санкция в двоен размер.
  Чл. 230д. Регистратор на домейн, който не изпълни задължението си по чл. 190ж, ал. 6 и 8, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, се налага имуществена санкция в двоен размер.“
  35. Досегашният чл. 230а става чл. 230е и в него след думата „глоба“ се добавя „в размер от 1000 до 3000 лв.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 и предлага на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове да се създадат нови § 7 – 11 и § 12 - 40.

  § 7. В чл. 197 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“.

  § 8. В чл. 198 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 200 до 1000 лв.“.

  § 9. В чл. 199 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“.

  § 10. В чл. 200 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 200 до 1500 лв.“.

  § 11. В чл. 201 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“.

  § 12. В чл. 202 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 3000 лв.“.

  § 13. В чл. 205 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 2000 до 10 000 лв.“.

  § 14. В чл. 207, ал. 1 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.

  § 15. В чл. 208 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.

  § 16. В чл. 209 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 1000 лв.“.

  § 17. В чл. 210а след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 15 000 лв.“.

  § 18. В чл. 210б след думата „глоба“ се добавя „в размер от 1500 до 30 000 лв.“.

  § 19. В чл. 210в след думата „глоба“ се добавя „в размер от 1500 до 30 000 лв.“.

  § 20. В чл. 211 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 3000 до 20 000 лв.“.

  § 21. В чл. 212 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 3000 до 5000 лв.“.

  § 22. В чл. 213 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.

  § 23. В чл. 214 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.

  § 24. В чл. 215 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 3000 до 15 000 лв.“.
  § 25. В чл. 216 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.

  § 26. В чл. 218 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 2000 до 5000 лв.“.

  §27. В чл. 219 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 3000 лв.“.

  § 28. В чл. 221 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 1000 лв.“.

  § 29. В чл. 222 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.

  § 30. В чл. 222а след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2500 лв.“.

  § 31. В чл. 223 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 300 до 2500 лв.“.

  § 32. В чл. 224, ал. 1 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2500 лв.“.

  § 33. В чл. 225 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 500 до 2000 лв.“.
  2. В ал. 2 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 1000 до 3000 лв.“.

  § 34. Създава се чл. 225д:
  „Чл. 225д. (1) На доставчик на услуга за онлайн съдържание, който не спази изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1128, се налага глоба в размер от 500 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за всеки отделен случай.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 1000 до 6000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.“

  § 35. В чл. 226, ал. 1 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 5000 до 25 000 лв.“.

  § 36. В чл. 228 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 100 до 500 лв.“.

  § 37. В чл. 229 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 50 до 500 лв.“.

  § 38. В чл. 230 след думата „глоба“ се добавя „в размер от 200 до 1000 лв.“.

  § 39. Създават се нов чл. 230а и чл. 230б, чл. 230в и чл. 230г:
  „Чл. 230а. За възпрепятстване на длъжностни лица на компетентните органи по чл. 190г и неоказване на необходимото им съдействие и сътрудничество при осъществяване на техните правомощия по чл. 190е и 190ж на лицата се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
  Чл. 230б. На едноличен търговец или юридическо лице, които не изпълнят заповед по чл. 190ж, ал. 4, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
  Чл. 230в. (1) За неизпълнение на задължението по чл. 190ж, ал. 5 на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съответно на доставчик на хостинг услуги, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в двоен размер.
  Чл. 230г. (1) На регистратор на домейн, който не изпълни задължението си по чл. 190ж, ал. 6 и 8, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в двоен размер.“

  § 40. Досегашният чл. 230а става чл. 230д и се изменя така:
  „Чл. 230д. За възпрепятстване на длъжностни лица при осъществяване на правомощията им по чл. 192 и 192а и за неизпълнение на разпореждане по чл. 192а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на лицата се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.“

  § 8. В § 13 от допълнителните разпоредби се създава т. 46:
  „46. „Онлайн интерфейс“ е всеки софтуер, включително интернет страница или част от интернет страница или приложение, използван от търговец или от името на търговец, който позволява на потребителите да имат достъп до стоките или услугите, предлагани от търговеца.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 41.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 9. Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и на Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 42, като предлага думите „и на Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар“ да се заличат.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“

  § 10. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 и 60 от 2019 г.) в чл. 177, ал. 5 се създава т. 3:
  „3. Регламент (EС) 1177/2010.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 43.

  § 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
  1. Параграфи 1, 5, § 7, т. 33 и 34, § 8 и 10, които влизат в сила от 17 януари 2020 г.
  2. Параграфи 2, 3 и 4, които влизат в сила от 1 септември 2020 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 44:
  § 44. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, 3 и 4, които влизат в сила от 1 септември 2020 г.
  ПЕТЪР КЪНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И
  ТУРИЗЪМ
  Форма за търсене
  Ключова дума