Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
29/01/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 053-01-5 от 04.02.2020 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 902-01-67, внесен от Министерския съвет на 10.12.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 902-01-67, внесен от Министерския съвет на 10.12.2019 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 29 януари 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката - Лилия Иванова – заместник-министър, Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ и Екатерина Пиперова – държавен експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“; от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - Павлина Данаилова – главен секретар и Петя Маринова – директор на Дирекция „Административно -правно и информационно обслужване“; от Асоциация на индустриалния капитал в България - Теодор Дечев.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Иванова.
  Според вносителя целта на предложените промени е да бъде подобрено административното обслужване на юридическите лица и едноличните търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и процедурите, свързани с издаването на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност.
  В действащата нормативна уредба ще се определят сроковете, в които административният орган следва да се произнесе по депозираните пред него искания за предоставяне на административни услуги, което от своя страна да доведе до съответствие на Закона за техническите изисквания към продуктите с АПК и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и до изпълнение Решение № 704/2018 г. на Министерския съвет за модела на административното обслужване. Това съответствие се постига чрез определяне на сроковете, в които административният орган следва да се произнесе по депозирани пред него искания за предоставяне на административна услуга. До настоящия момент тези срокове са регламентирани в подзаконовите нормативни актове. С измененията в законопроекта се урежда и възможността административният орган да дава указания на заявителя за отстраняване на несъответствия в заявлението и предоставените документи в определен срок.
  Услугите, предмет на законопроекта се отнасят до:
  • Заверяване на проектантска и конструкторска документация, инвестиционни проекти на строежите и техническа документация за ремонт на съоръжения с повишена опасност;
  • Вписване на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в регистър и издаване на удостоверение за това от ДАМТН; Дава се възможност на председателя на ДАМТН за заличава лицата от регистъра при системни нарушения и неизпълнение на изискванията за извършване на дейността.
  • Регистрация на съоръженията с повишена опасност пред органите за технически надзор.
  Със законопроекта не се създават нови регулаторни режими и нови регистри. Законопроектът не засяга пряко малките и средни предприятия.
  Според вносителя законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
  Към законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.

  След гласуване с резултати: „За” – 18 народни представители, без гласове „Въздържали се” и „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 902-01-67, внесен от Министерския съвет на 10.12.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума