Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
29/01/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 053-01-6 от 04.02.2020 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-69, внесен от Министерския съвет на 12.12.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-69, внесен от Министерския съвет на 12.12.2019 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 29 януари 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-69.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на околната среда и водите - Атанаска Николова – заместник-министър, Боряна Каменова – директор на Дирекция „Политики по изменението на климата“ и Венета Борикова – експерт в Дирекция „Политики по изменението на климата“.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Николова.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е въвеждане на мерки за засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции. Актуализирането на сроковете, изискванията и динамиката в прилаганите политики и мерки в областта на изменението на климата са основното обстоятелство, налагащо законодателни промени. Редица механизми за финансиране, фондове, стимули, които за бизнеса са възможност за развитие, са неизпълними и неприложими без настоящите промени.
  За да бъдат изпълнени дългосрочните декарбонизационни цели на ЕС, предвиждащи намаление на емисиите с поне 80% до 2050 г., е необходим непрекъснат напредък към нисковъглеродна икономика, която да създава нови възможности за стопански растеж и разкриване на работни места. Основен приоритет на Европейската комисия за следващите десет години е изграждане на устойчив Енергиен съюз, насочен към климатичната политика за постигане на вътрешно намаление в ЕС на емисиите на парникови газове с поне 40% спрямо 1990 г. В тази връзка са и предложените законодателни изменения.
  С новите разпоредби се въвеждат редът и начинът за функциониране за функциониране на Европейската схема за търговия с емисии в България във връзка с увеличаване на линейния коефициент за намаление на общото количество квоти в ЕС.
  Новите разпоредби регламентират новия Фонд за модернизация, в който постъпват приходите от 2% от общото количество квоти в ЕС и в който България има запазен дял от 5,84% от средствата.
  Включени са нови възможности за използване на приходите от търгове, които се появяват в резултат от прехвърлянето на разходи за квоти в цената на електроенергията.
  Безплатното разпределение на квоти за индустрията се запазва, но показателите за специфични емисии, класификация на секторите и нива на активност са ревизирани.
  Заложено е по-често съгласуване на разпределението на безплатните квоти, което ще гарантира, че подкрепа се оказва на предприятията и секторите с растеж.
  Списъкът със секторите под риск от изтичане на въглерод се съкращава, като най-застрашените от изтичане на въглерод ще получат 100% безплатни квоти, докато тези, които могат да прехвърлят значителна част от разходите на квотите в цената на продукта – 30%.
  Действащите в момента правила относно безплатно предоставяне на квоти за модернизация на енергийния сектор, които към момента България прилага, се оптимизират. Ще бъде прилагана състезателна процедура за наддаване – за проекти над 12,5 млн. евро, които ще се оповестяват публично.
  Доставчиците на течни горива и енергия за транспорта намаляват плавно емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива и енергия спрямо основните стандарти за горивата през 2010 г., за да достигнат най-малко 6 на сто крайно общо намаление на 31 декември 2020 г.
  По отношение на непреките разходи се предвижда на доброволен принцип държавите членки да предоставят компенсация в съответствие с правилата за държавна помощ, като за тази цел следва да се използват приходите от тръжната продажба на квоти.
  За да се избегне ненужната административна тежест се въвежда възможността да се изключат от обхвата на СТЕ(Схема за търговия с емисии) на ЕС инсталациите, които отделят под 2 500 тона еквивалент на въглероден диоксид.
  Предлага се създаване на нови съответстващи разпоредби в Закона за енергетиката.
  Според вносителя изпълнението на законопроекта не изисква допълнителни финансови средства.
  Към законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 19 народни представители, без гласове „Въздържали се” и „Против”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на климата, № 902-01-69, внесен от Министерския съвет на 12.12.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума