Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
01/07/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 053-01-18 от 06.07.2020 г.

  по Законопроекта за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерския съвет на 23.06.2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерския съвет на 23.06.2020 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 1 юли 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката -
  Лъчезар Борисов – заместник-министър, Наталия Граховска – директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ и Десислава Дойчева – държавен експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“; от Агенция „Митници“ - Цецка Дочева – началник на отдел „Административно-наказателна дейност и разследващи органи“.
  Законопроектът бе представен от заместник – министър Борисов.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е да се уредят правилата на търговията с трети държави със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изтезания или други форми на нечовешко или унизително отношение или наказание, както и правилата, уреждащи предоставянето на брокерски услуги, техническа помощ, обучение и реклама, свързани с такива стоки, съгласно Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета. Регламент (ЕС) 2019/125 е кодифицирана версия на Регламент (ЕО) № 1236/2005, който е бил няколко пъти съществено изменян.
  Разрешенията за износ, внос и транзит на стоките, за оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, за излагане или предлагане на продажбата на стоките, за брокерски услуги по Приложения ІІ, ІІІ и ІV от Регламент 2019/125, се издават от министъра на икономиката. Министърът на икономиката може да откаже да издаде разрешение, когато дейността противоречи на критериите за издаване на разрешение, посочени в Регламент 2019/125, или когато не е представен документ, отговарящ на изискванията.
  Контролът по изпълнението на закона се извършва от министъра на икономиката и от директора на Агенция „Митници“.
  На лицата, които нарушават условията и изискванията за използване на генерално разрешение на Съюза за износ; осъществяват дейности в нарушение на обхвата и условията на издаденото разрешение или възпрепятстват и/или откажат достъп на длъжностно лице при упражняване на контролна дейност по този закон, се налагат глоби и имуществени санкции.
  Със законопроекта се отменя Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.
  Към законопроекта е приложено резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  След гласуване с резултати: „За” – 16 гласа, и един глас „Въздържал се“,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерския съвет на 23.06.2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума