Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
09/09/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 053-01-25 от 10.09.2020 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 07.08.2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 07.08.2020 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 09.09.2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33.
  На заседанието присъства Стамен Янев – заместник-министър на икономиката, който представи законопроекта.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е да осигури прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1150 и изпълнението на определените с регламента задължения на търговците както и установяване на национално ниво на правилата и мерките, приложими при нарушаване разпоредбите на регламента.
  Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения за уреждане на последиците от неизпълнението на задълженията на доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки да носят отговорност за нарушаване на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1150.
  Регламентът въвежда набор от задължителни правила за доставчиците на посреднически онлайн услуги, които включват:
  • По отношение на нелоялните търговски практики:
  o изисквания към общите условия на доставчиците на посреднически онлайн услуги;
  o правила и срокове при ограничаване, спиране и прекратяване на услуги към даден бизнес ползвател;
  o изисквания, свързани със специфичните договорни условия;
  • По отношение на извънсъдебното уреждане на спорове:
  o задължение за осигуряване на вътрешна система за разглеждане на жалби;
  o задължения и правила, свързани с медиацията.
  Регламент (ЕС) 2019/1150 е пряко приложим, като всяка държава членка трябва да гарантира неговото ефективно и адекватно прилагане, като на национално ниво установи правилата, с които се определят мерките, приложими при нарушаване разпоредбите на регламента.
  Предлаганите промени ще засегнат всички доставчици на посреднически онлайн услуги, всички доставчици на онлайн търсачки, всички бизнес ползватели на услуги, предоставяни от доставчици на посреднически онлайн услуги и онлайн търсачки. Малките предприятия, доставчици на посреднически онлайн услуги, са освободени от създаването на вътрешни системи за разглеждане на жалби и от необходимостта от посочване на медиатори в общите условия.
  Според вносителя законопроектът няма да доведе до допълнителни разходи за държавния бюджет.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.

  След гласуване с резултати: „За” – 17 гласа, без „Въздържали се” и „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 07.08.2020 г.

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  АДЛЕН ШЕВКЕД
  Форма за търсене
  Ключова дума