Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
21/10/2020 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване

  № 053-01-33 от 22.10.2020 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 07.08.2020 г., приет на първо гласуване на 24 септември 2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 07.08.2020 г., приет на първо гласуване на 24 септември 2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

  (обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Услуги на информационното общество са и посредническите онлайн услуги по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги
  (ОВ, L 186/57 от 11 юли 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/1150.“.
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  § 2. Създава се глава седма „а“ с чл. 22а-22д:

  „Глава седма „a”
  Гражданскоправна защита срещу нарушения на Регламент (ЕС) 2019/1150 и извънсъдебно уреждане на спорове

  Отговорност при нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1150

  Чл. 22а. Отговорността на доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки за нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1150 се осъществява при условията и по реда, предвидени в Гражданския процесуален кодекс.

  Искове за нарушение

  Чл. 22б. (1) Бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове могат да предявяват искове за установяване и за преустановяване на нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1150, както и искове за обезщетения за вреди от нарушенията.
  (2) Предявяването на исковете по ал. 1 се извършва по реда на глава тринадесета „Основно производство“ от Гражданския процесуален кодекс.

  Предявяване на искове по инициатива на публични органи или организации и сдружения

  Чл. 22в. (1) Публични органи, организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползватели и ползватели на корпоративни уебсайтове, могат да предявяват искове за преустановяване на нарушението и/или за забрана за извършване на действия и търговски практики, които са в нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1150.
  (2) Предявяването на искове по ал. 1 се извършва по реда на глава тридесет и трета „Производство по колективни искове“ от Гражданския процесуален кодекс.
  (3) Публичните органи, организациите и сдруженията разполагат с правото по ал. 1, ако отговарят на изискванията на чл. 14, пар. 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2019/1150, което се проверява от съда.
  (4) Когато органите, организациите и сдруженията по ал. 3 са включени в списъка по чл. 14, пар. 6 от Регламент (ЕС) 2019/1150, съдът приема за доказана тяхната правоспособност, без това да засяга правомощието на съда да проверява дали целта на ищеца оправдава предявяването на иск в конкретно производство.

  Определяне на обезщетение

  Чл. 22г. (1) Обезщетение се дължи за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.
  (2) При определяне на размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, както и приходите, получени от нарушителя вследствие на нарушението.

  Извънсъдебно уреждане на спорове

  Чл. 22д. (1) Доставчиците на посреднически онлайн услуги посочват в общите си условия двама или повече медиатори за извънсъдебно уреждане на спорове, възникнали във връзка с предоставянето на съответните посреднически онлайн услуги, при условията на чл. 12 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
  (2) Извънсъдебното уреждане на спорове чрез медиация се осъществява по реда на чл. 2 от Закона за медиацията, освен ако страните не са избрали друго приложимо право, различно от българското законодателство.
  (3) Започването на процедура по медиация по ал. 2 не е пречка всяка от страните да отнесе спора до съда или да подаде искане пред Комисията за защита на конкуренцията за нарушение по Закона за защита на конкуренцията по всяко време преди, по време на, или след приключване на процедурата по медиация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като:
  1. В чл. 22б, ал. 2 думите „Основно производство“ се заличават.
  2. В чл. 22в, ал. 2 думите „Производство по колективни искове“ се заличават.

  § 3. В чл. 24, ал. 1 след думите „нарушение по“ се добавя „чл. 4а“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
  2. Създава се § 1а:
  „§ 1а. За целите на този закон се прилагат следните определения по Регламент (ЕС) 2019/1150 за:
  1. „Бизнес ползвател“ по чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
  2. „Посреднически онлайн услуги“ по чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
  3. „Доставчик на посреднически онлайн услуги“ по чл. 2, т. 3 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
  4. „Онлайн търсачка“ по чл. 2, т. 5 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
  5. „Доставчик на онлайн търсачка“ по чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
  6. „Ползвател на корпоративни уебсайтове“ по чл. 2, т. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
  7. „Общи условия“ по чл. 2, т. 10 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
  8. „Медиация“ по чл. 2, т. 12 от Регламент (ЕС) 2019/1150.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
  2. Създават се § 1а и § 2:
  § 1а. За целите на глава седма „а“ се прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2019/1150.
  § 2. Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

  ПЕТЪР КЪНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
  Форма за търсене
  Ключова дума