Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
14/06/2017 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 753-01-2 от 16 юни 2017 г.

  по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., № 720-00-7, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 30.05.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., № 720-00-7, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 30.05.2017 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 14 юни 2017 г., разгледа и обсъди Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., № 720-00-7.
  На заседанието присъства г-жа Юлия Ненкова – председател на Комисията за защита на конкуренцията(КЗК), която представи Годишния доклад.
  Настоящият доклад е внесен в Народното събрание в изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК). В него са отразени постигнатите резултати, основните констатации, изводи и оценки за работата на КЗК през отчетния период, както и поставените пред нея цели за следващата година.
  През 2016 г. КЗК образува общо 989 производства, от които 160 по Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК), 825 по Закона за обществените поръчки(ЗОП) и 4 по Закона за концесиите(ЗК).
  В периода, който обхваща отчетът, приетите от Комисията определения и решения са общо 1143. През отчетния период, Комисията се е произнесла с 1 070 решения или определения, с които е приключила съответните производства, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушение по ЗЗК или за непредоставяне на информация, а останалите са актовете, с които КЗК се е произнесла по други въпроси от нейната компетентност.
  През 2016 г. в Комисията са образувани 15 производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на нарушение по Глава трета Забранени споразумения, решения и съгласувани практики от ЗЗК, като 12 от тях са образувани по решения на Комисията на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК (по собствена инициатива), а останалите 3 – по искане на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК.
  През 2016 г. КЗК извърши общо 12 проверки на място като първо процесуално действие по две от новообразуваните производства.
  През 2016 г. в Комисията са образувани общо 13 производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на извършени нарушения по Глава четвърта Злоупотреба с монополно или господстващо положение от ЗЗК, като 3 от тях са образувани по решения на Комисията на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК (по собствена инициатива), 7 – по искане на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК, и 3 – по решения на Върховния административен съд, с които преписките се връщат на Комисията за ново произнасяне.
  През 2016 г., броят на образуваните производства се е увеличил, спрямо предходната година. КЗК продължава да насочва вниманието си основно към пазари, на които е налице единствен доставчик на определена услуга, притежаващ единствената възможна инфраструктура на дадена територия, и чиито действия в най-голяма степен засягат интересите на потребителите на тези услуги. Броят на постановените решения запазва тенденцията от предходната година, като резултат от факта, че в рамките на образуваните производства Комисията провежда задълбочени проучвания за пълно и всестранно изясняване на обстоятелствата, предмета на проучванията, и в редица случаи прилага правен инструмент, а именно предявяването на твърдения за извършено нарушение.
  През 2016 г. с 3 свои решения Комисията прие секторни анализи на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво в Република България; на застрахователния пазар в Република България и на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти в Република България, включени в Позитивния лекарствен списък, предназначени за домашно лечение, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.
  Въз връзка с извършените секторни анализи, Комисията информира компетентните държавни органи за необходимостта от предприемане на подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда в съответния сектор.
  През 2016 г. отдел „Концентрации” проведе редица предварителни консултации по молба на участници в предстоящи концентрации, с оглед подготовката на уведомления в съответствие с изискванията на чл. 79, ал. 1 ЗЗК и издадените от КЗК указания за попълване на уведомлението.
  През 2016 г. в Комисията са образувани общо 68 производства, имащи за цел установяване наличието или липсата на нарушения по Глава седма Нелоялна конкуренция (60 производства) и по Глава седма „а“ Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне (8 производства) от ЗЗК. От тях 60 са образувани по искане на лица, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК, 6 – на основание самосезиране въз основа на подадени сигнали от граждани и в резултат на собствени наблюдения върху пазара, и 2 – във връзка с върнати от ВАС преписки за ново произнасяне.
  С 40 решения Комисията е установила извършени нарушения по Глава седма и Глава седем „а“ от ЗЗК и в тази връзка е наложила имуществени санкции и/или глоби общо в размер на 14 783 525,06 лв.
  Най-честите нарушения в областта на нелоялната конкуренция, установени през 2016 г., са свързани с недобросъвестно поведение в противоречие със забраната за имитация по чл. 35 от ЗЗК, следвани от недобросъвестно поведение в противоречие с общата забрана за нелоялна конкуренция по чл. 29 от ЗЗК и нарушения на забраната за заблуждаваща реклама. През 2016 г. е голям броят и на решенията, с които се установяват нарушения по чл. 31 от ЗЗК – въвеждане в заблуждение.
  Съгласно чл. 28 от ЗЗК, за да защити свободната инициатива в стопанската дейност и да предотврати ограничаването или нарушаването на конкуренцията, КЗК извършва оценка за съответствието с разпоредбите на ЗЗК на проекти на нормативни или нормативни административни и общи административни актове; действащи нормативни или нормативни административни и общи административни актове; проекти на актове на сдружения на предприятия, които регулират дейността на членовете им.
  В процеса на дискусия въпроси зададоха н.п. Жельо Бойчев, относно ефектите от прилагането на новия ЗОП и забавата при произнасяне по жалби и н.п. Румен Гечев, относно обявеното от Комисията наличие на картел при горивата.
  На поставените въпроси г-жа Ненкова отговори, че има забавяне по жалбите, тъй като те са многобройни, а капацитетът на КЗК не е достатъчен за по-бързото им решаване. Председателят на КЗК уведоми народните представители, че се подготвя обширно предложение за промени в ЗЗК, по което тя очаква парламентарна подкрепа. В Народното събрание са предадени и трите секторни анализа, направени от Комисията през 2016 г.
  Във връзка със съмненията за картел при горивата г-жа Ненкова каза, че действително е имало обмен на информация между доставчици, но тя се е отнасяла за текущото състояние(която информация е публична) и не касае бъдещи периоди.
  След гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, 7 гласа „Въздържали се” и един глас „Против”
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да вземе следното решение:

  Проект!
  РЕШЕНИЕ:

  по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

  РЕШИ:
  Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.

  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума