Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
21/06/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 753-01-3 от 21 юни 2017 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 21 юни 2017 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката – Ирена Николова - Началник на отдел ,,Политика за малките и средните предприятия“, дирекция ,,Икономически политики за насърчаване“ и Катерина Ненова - Главен юрисконсулт в дирекция ,,Правна“.
  Законопроектът бе представен от н.п. Анна Александрова.
  Според вносителя, целта на предложения законопроект е без да се променя философията и основните принципи на действащия Административнопроцесуален кодекс(АПК), да се направят промени, породени от десетгодишното прилагане на кодекса.
  Със законопроекта се въвежда електронно правосъдие, като по категоричен начин се предвижда уведомяването, съчетано с връчването на съответните документи и актове на съда по електронен път. Кодексът въвежда ефективно и лесно реализуемо уведомяване и когато електронното такова е невъзможно.
  Предложени са процедури за разграничаване на административните договори от института на „Споразумението” и се премахва усложняването на материята, която изисква прилагане на голямата част от производството по издаване на индивидуалните административни актове и обжалване на административните договори. Предлага се легална дефиниция на института на Споразумението и допълнение по отношение на основанията за недействителност на споразумението.
  Важна промяна в АПК е подробното уреждане на института на мълчаливото съгласие. Предвидено е, ако е уредено в специални закони, непроизнасянето в срок да се смята за мълчаливо съгласие за издаване на акт със съдържанието, поискано от заявителя. Счита се, че мълчаливото съгласие е инструмент, чрез който се игнорира бездействието на администрацията. Отпада възможността за обжалване на мълчаливото съгласие от органа, постановил акта при условията на мълчаливо съгласие.
  Съдебната практика на ВАС по прилагане на разпоредбата за обявяване на нищожност на решения, постановени от административните съдилища, е противоречива, поради което с новосъздадения чл. 128а изрично се урежда подсъдността на тези искове.
  Вносителите предлагат обосновани по размер такси при касационно обжалване, включително при въведен максимален праг при определяне на пропорционална такса при материален интерес на делото, с цел баланс между принципа за достъп до правосъдие и признатата необходимост за въвеждане на несимволични съдебни такси.
  Таксите в първоинстанционното производство се запазват в досегашния нисък размер, което е гаранция за достъп до съда като защита срещу администрацията.
  Независимо дали по делото има определяем материален интерес или не, таксите при касационното обжалване, свързани с пенсионното, социалното и здравното осигуряване са 30 лв. за граждани и 200 лв. за организации и държавни органи, като по този начин се гарантират правата на гражданите от уязвимите групи.
  Регламентира се възможността за закрито съдебно заседание при касационното обжалване.
  Въвеждат се бързи срокове за насрочване и произнасяне по делата. Промените дават възможност за ускоряване на административното правосъдие, като се съсредоточи процесът на доказване само в първата инстанция.
  Предвижда се изискването на удостоверения и документи да става изцяло по служебен път.
  Създават се допълнителни гаранции срещу бездействието на администрацията, като се предвижда административните съдилища да следят за мълчаливите откази и да изискват доказателства от административните органи за произнасянето им в срок.
  С оглед на основната цел на законопроекта е предвидено съдебните производства по редица закони, които касаят проверка на законосъобразност на наложени принудителни административни мерки с относително ниска обществена значимост или които се отличават с относителна липса на правна и фактическа стойност и по които има относително стабилна съдебна практика, да приключват на една съдебна инстанция, като се изключи възможността за касационно обжалване.
  Предвидени са съответстващи промени в редица закони.
  Към законопроекта е приложен Доклад за оценка на въздействието. В приложената финансова обосновка са отразени както необходимите бюджетни средства за финансиране на дейностите до 2020 г., така и прогнозните приходи в бюджета на съдебната власт от увеличените държавни такси.
  В своето становище Министерството на икономиката счита, че предвид значимостта на предложените законодателни промени следва да бъдат подложени на широко обществено обсъждане и да бъдат формулирани след задълбочен експертен анализ.
  Народните представители от ПГ „БСП за България” изразиха съображения във връзка с „мълчаливото съгласие” и размера на държавните такси. Беше обявено, че ще се иска максимален срок за предложения между първо и второ четене.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа и „Въздържали се” – 6 гласа, без гласове „Против”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума