Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
14/06/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 753-01-4 от 23.06.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25 май 2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25 май 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 14 юни 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ и Христина Пендичева – държавен експерт; от Комисия за финансов надзор: Владимир Савов – член на комисията, Анна Андонова – директор на Дирекция „Правна“ и Петя Никифорова – началник на отдел „Методология и жалби“; от Асоциация на индустриалния капитал в България: Васил Велев – председател; от Асоциация на банките в България: Ирина Казанджиева и Борислава Димитрова; от Българска фондова борса – София АД и Централен Депозитар АД: Васил Големански – изпълнителен директор на Българска фондова борса и Централен Депозитар, Иван Такев – изпълнителен директор на Българска фондова борса и член на Съвета на директорите на Централен Депозитар и Георги Български – член на Съвета на директорите на Българска фондова борса; от Фонд за гарантиране на влоговете в банките: Борислав Стратев – член на УС и от Фонд за компенсиране на инвеститорите: Теодора Дренска - председател на УС и Дияна Митева – заместник-председател.
  Законопроектът беше представен от н. п. Делян Добрев. С него се цели подобряване на инвестиционната среда и стимулиране развитието на капиталовия пазар в Република България чрез оптимизиране на регулаторните изисквания в областта на публичното предлагане на ценни книжа. Със законопроекта се предвиждат изменения в уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; изменения в уредбата на Фонда за компенсиране на инвеститорите; изменения в уредбата на първичното публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар; изменения в уредбата на публичните дружества; изменения в уредбата на режима за разкриване на информация от лицата по § 1д от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и изменения в други закони, свързани със законопроекта.
  Очаквани последици от приемането на законопроекта са облекчаване на нормативната регулация, съкращаване на сроковете за произнасяне на надзорния орган по някои административни производства, по-голяма прозрачност на капиталовия пазар и по-ефективна защита на инвеститорите.
  Писмени становища по законопроекта са постъпили от Министерство на финансите, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД, Централен Депозитар АД, Асоциация на банките в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Американска търговска камара в България, Фонд за гарантиране на влоговете в банките и Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 14 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25 май 2017 г.

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума