Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
28/06/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 753-01-5 от 29.06.2017 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18.05.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18.05.2017 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 28.06.2017 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18.05.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на земеделието, храните и горите: д-р Димитър Димитров и д-р Росен Баев – държавни експерти в Дирекция „Политики по агрохранителната верига“; от Министерство на икономиката: Силвия Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, Бончо Бончев – началник отдел в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, Цвета Димитрова – началник отдел в Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ и Гергана Славова – държавен експерт в Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“; от Комисия за защита на конкуренцията - Теодор Георгиев – и.д. директор на Дирекция „Право и политика на конкуренцията“; от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - Николай Даскалов.
  Законопроектът бе представен от н.п. Драгомир Стойнев.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е гарантиране интереса на българските земеделски стопани на българския пазар, въвеждането на нови изисквания при използването на понятието „българско”, намаляване на сроковете за разплащане при бързоразвалящите се продукти.
  Обекти на приложение на закона са търговски обекти или търговски вериги, които имат годишен оборот над 2 млн. лева. Предлага се част от стокооборота да бъде формиран от минимум български продукти, които се разпределят по групи както следва: за пресни плодове и зеленчуци – 51%; мляко и млечни продукти – 70%; месо и месни продукти(без пилешко) – 25%; месо и месни продукти пилешки – 50%; вино и спиртни напитки 75%. Предложената регулация дава на българските производители равен шанс пред вносителите на хранителни продукти, голяма част от които се произвеждат в страни със значително по-високи субсидии.
  При неизпълнение на задължението за осигуряване на български продукти имуществената санкция е в размер до 10 на сто от годишния оборот от продуктите от групата, по отношение на които е неизпълнението. Предлага се събраните суми от санкциите да постъпват в Държавен фонд „Земеделие” и да се използват за подпомагане на производството на местни земеделски продукти.
  В становището си Министерството на земеделието, храните и горите уведомява народните представители, че е разработен проект на нов закон за храните, който е в процес на нотификация. Очакват се бележките от Европейската комисия и държавите членки.
  По отношение на настоящия законопроект, в него се съдържат разпоредби, които вече са регламентирани в правото на Европейския съюз. Държавите-членки не могат да приемат, нито да запазват национални мерки, които създават пречки пред свободното движение на стоки, включително да не водят до дискриминация по отношение на храни от други държави-членки.
  Във връзка с предложението за целеви характер на бюджетни приходи от санкциите, то противоречи на Закона за публичните финанси.
  Министерството на земеделието, храните и горите предлага законопроектът да се нотифицира пред Европейската комисия по реда на Директива (ЕС) 2015/1535.
  Министерството на икономиката, давайки конкретни бележки по отделните параграфи, обобщава, че са налице някои сериозни индикации за възможно противоречие между представения законопроект и правилата на конкуренцията. Поради това би било коректно законопроектът да бъде изпратен за съгласуване на Комисията за защита на конкуренцията.
  Комисията за защита на конкуренцията, със свое решение № 228/28.02.2017 г., дава становище по варианта на законопроекта, внесен в предходното Народно събрание. В своето заключение Комисията е категорична, че законопроектът ограничава конкуренцията в няколко аспекта. Регулацията създава географски бариери за свободно движение на стоки, което е свързано с риск от излизане от пазара на някои чуждестранни доставчици, включително може да доведе до отпадане на продукти, които не са взаимозаменяеми с български. Всичко това е свързано и с ограничения избор на потребителите, по-високи цени, риск от дефицит на стоки, поради недостиг на български стоки, чрез които да се покрие минималния процент, риск от некачествени продукти. Освен това разпоредбите не само поставят в привилегировано положение българските спрямо чуждестранните доставчици, но и малките спрямо големите търговци на дребно. Пазарната икономика се основава на взаимодействие между търсенето и предлагането, поради което естествените пазарни механизми, а не регулации, биха създали предлагане, което да удовлетвори насрещно търсене.
  Подпомагането на българските производители следва да се осъществява чрез мерки, които не ограничават конкуренцията и са съобразени и с правилата за държавните помощи.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието.
  В последвалата дискусия представителите на институциите защитиха представените от тях писмени становища.
  Народните представители от ПГ „БСП за България” изразиха становище за необходимостта от приемането на адекватни мерки за защита на българските производители. Произведените селскостопански стоки в старите страни-членки са при условията на двойно по-високи субсидии, което ги прави по-конкурентноспособни и поставя българските стоки в неравнопоставено положение. Освен това, други държави от ЕС като Франция, Италия, Румъния и Унгария са намерили начин за прилагане на различни протекционистични мерки по отношение на своите стоки.

  Беше взето решение, независимо от изхода от гласуването, законопроектът да бъде изпратен за нотификация в Европейската комисия.


  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 8 гласа, „Въздържали се” – 10 гласа и един глас „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18.05.2017 г.  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МАРГАРИТА НИКОЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума