Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
12/07/2017 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  № 753-01-7 от 18.07.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25 май 2017 г., приет на първо гласуване на 29 юни 2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25 май 2017 г., приет на първо гласуване на 29 юни 2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

  (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм., бр. 63 и бр. 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1, ал. 1 т. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 4, ал. 1 числото „100” се заменя със „150”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 77б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. с решение на комисията е установено, че са налице едновременно следните условия:
  а) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са налични по съответните сметки по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите;
  б) по преценка на комисията към този момент инвестиционният посредник е в невъзможност, по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти, и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Решението по ал. 1, т. 3 се взема не по-късно от 10 работни дни от узнаването, че инвестиционният посредник не изпълнява задълженията си към клиенти за изплащане на парични средства и/или за прехвърляне на финансови инструменти. Комисията за финансов надзор може да вземе решение по ал. 1, т. 3 и след отнемане на лиценз на инвестиционен посредник за извършване на дейност, на основание, различно от чл. 20, ал. 2, т. 3.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „или 2” се заменят с „2 или 3”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 2” се заменят с „по ал. 1”.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата „вземанията” се заменят с „В случаите по ал. 1, т. 1 вземанията”.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 3, т. 2 относно ал. 2 думите „не по-късно от“ се заменят с „в срок“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 77б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. с решение на комисията е установено, че са налице едновременно следните условия:
  а) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са налични по съответните сметки по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите;
  б) по преценка на комисията към този момент инвестиционният посредник е в невъзможност, по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти, и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Решението по ал. 1, т. 3 се взема в срок от 10 работни дни от узнаването, че инвестиционният посредник не изпълнява задълженията си към клиенти за изплащане на парични средства и/или за прехвърляне на финансови инструменти. Комисията за финансов надзор може да вземе решение по ал. 1, т. 3 и след отнемане на лиценз на инвестиционен посредник за извършване на дейност, извън случаите по чл. 20, ал. 2, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „т. 1 или 2“ се заменят с „т. 1-3“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 1”.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в началото се добавя „В случаите по ал. 1, т. 1 ”.

  § 4. В чл. 77е, ал. 3 т. 3 се изменя така:
  „3. лице, предложено от асоциация или асоциации, представляващи управляващи дружества, получили разрешение за извършване на услуги и дейности по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на този закон.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 77е, ал. 3 т. 3 се изменя така:
  „3. лице, предложено от асоциация или асоциации, представляващи управляващи дружества, получили лиценз за извършване на дейности и предоставяне на услуги по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на този закон.”

  § 5. В чл. 77ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се добавя второ изречение: „Заместник-председателят уведомява асоциациите по чл. 77е, ал. 3 за началото на тримесечния срок по изречение първо.”
  2. В ал. 3, т. 6 думата „разкриване” се заменя с „установяване”.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 5, т. 1 думите „по изречение първо“ се заменят с „в който да представят предложение за членове на управителния съвет на фонда.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 77ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Заместник-председателят уведомява асоциациите по чл. 77е, ал. 3 за началото на тримесечния срок, в който да представят предложение за членове на управителния съвет на фонда.”
  2. В ал. 3, т. 6 думата „разкриване” се заменя с „установяване”.

  § 6. В чл. 77з, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. взема решения за инвестиране на средствата на фонда при спазване изискванията на този закон и приети вътрешни правила и ограничения”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 77з, ал. 1, т. 3 думата „инвестира“ се заменя с “взема решения за инвестиране на“ и накрая се добавя „и приети вътрешни правила и ограничения“.

  § 7. В чл. 77м, ал. 3 накрая се добавя „и за дейностите по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 77н се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 7 думите „вписването на инвестиционния посредник, съответно на промяната на предмета му на дейност, в търговския регистър” се заменят с „получаването на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник”;
  2. Създава се ал. 14:
  „(14) В случаите, когато размерът на клиентските активи по ал. 2, определен на средномесечна основа, е по-голям от нула, годишната вноска по ал. 2 е в размер, не по-малък от 100 лв.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 77н се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 7 думите „вписването на инвестиционния посредник, съответно на промяната на предмета му на дейност, в търговския регистър” се заменят с „получаването на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник”.
  2. Създава се нова ал. 13:
  „(13) В случаите, когато размерът на клиентските активи по ал. 2, определен на средномесечна основа, е по-голям от нула, годишната вноска е в размер, не по-малък от 100 лв.”
  3. Досегашната ал. 13 става ал. 14.

  § 9. В чл. 77ф, ал. 1 се създава изречение второ: „В случаите по чл. 77б, ал. 1, т. 3, ако комисията не е взела решение за назначаване на квестор, заместник-председателят представя на фонда писмената информация за клиентските активи.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 77ф се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В случаите по чл. 77б, ал. 1, т. 3, ако комисията не е взела решение за назначаване на квестор, заместник-председателят представя на фонда писмената информация за клиентските активи.”
  2. В ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

  § 10. В чл. 78а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 8:
  „8. емисия ценни книжа, чиято обща стойност в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 1 000 000 евро, който праг се изчислява за период от 12 месеца;”
  б) досегашната т. 8 става т. 9.
  2. В ал. 2 цифрата „8” се заменя с „9”.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) За допускане до търговия на регулиран пазар на ценните книжа по ал. 1, т. 8, емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане до търговия на регулиран пазар, са длъжни да изготвят проспект в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 79а, ал. 1 навсякъде числото „100” се заменя със „150”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Създава се § 11а:
  §11а. Създава се чл. 79б:
  „Чл. 79б. (1) За допускане до търговия на регулиран пазар, емитентите на ценни книжа са длъжни да разполагат с идентификационни кодове на правния субект.
  (2) Емитентът уведомява заместник-председателя на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа, за своя идентификационен код в 7-дневен срок от издаването на съответния код.
  (3) Информацията, предоставяна на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно емитентите и техните емисии, съдържа посочване на съответните идентификационни кодове.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  §12. Създава се чл. 79б:
  „Чл. 79б. (1) За допускане до търговия на регулиран пазар, емитентите на ценни книжа са длъжни да разполагат с идентификационни кодове на правния субект.
  (2) Емитентът уведомява заместник-председателя на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа, за своя идентификационен код в 7-дневен срок от издаването на съответния код.
  (3) Информацията, предоставяна на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно емитентите и техните емисии, съдържа посочване на съответните идентификационни кодове.”

  § 12. В чл. 91, ал. 4 числото „20” се заменя с „до 15”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.

  § 13. В чл. 92, ал. 1, т. 1 накрая се добавят думите „и/ или приложимото право на Европейския съюз”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.

  § 14. В чл. 92а, ал. 2 думите „оповестява в търговския регистър и се публикува най-малко в два централни ежедневника” се заменят с „публикува най-малко в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, както”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Създава се § 14а:
  § 14а. В чл. 92г, ал. 3 изречение второ се изменя така: „Проспектът се предоставя на разположение на обществеността на език, който е обичаен в областта на международните финанси или на български език, по избор на емитента, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 16:
  § 16. В чл. 92г, ал. 3 изречение второ се изменя така: „Проспектът се предоставя на разположение на обществеността на език, който е обичаен в областта на международните финанси или на български език, по избор на емитента, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.”

  § 15. В чл. 100а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Ако след изтичане на шест месеца от емитирането на облигационната емисия, облигациите не са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, емитентът е длъжен да изкупи по искане на облигационер облигациите по емисионна стойност в седемдневен срок от получаване на искането.”
  2. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
  3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след изречение второ се добавя следното изречение: „Емитентът е длъжен да оказва съдействие на довереника на облигационерите при подготовката и провеждането на общото събрание на облигационерите.”
  4. Създава се ал. 9:
  „(9) Ако не е уредено друго в условията на емисията и/или в споразумение между облигационерите, разходите по принудителното изпълнение върху имуществото на емитента за вземанията на облигационерите, включително такси, адвокатски и юрисконсултски възнаграждения и други подобни, се разпределят с решение на общото събрание на облигационерите, взето по реда на чл. 204, ал. 3 от Търговския закон. Довереникът не отговаря за събиране на вземанията на облигационерите в случай на неизпълнение от емитента на задълженията му по облигационния заем, ако общото събрание на облигационерите не вземе решение или някои от облигационерите не преведат дължимите съгласно решението по изречение първо суми за разноски по изпълнението.”

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 15, т. 4 относно ал. 9 в изречение второ думите „или някои от облигационерите не преведат дължимите“ се заменят с „по изречение първо, че са преведени по-малко от 80 на сто от дължимите от облигационерите“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 17:
  § 17. В чл. 100а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Ако след изтичане на 6 месеца от емитирането на облигационната емисия, облигациите не са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, емитентът е длъжен да изкупи по искане на облигационер облигациите по емисионна стойност в 7-дневен срок от получаване на искането.”
  2. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
  3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея се създава ново изречение трето: „Емитентът е длъжен да оказва съдействие на довереника на облигационерите при подготовката и провеждането на общото събрание на облигационерите.”, а досегашното изречение трето става изречение четвърто.
  4. Създава се ал. 9:
  „(9) Ако не е уредено друго в условията на емисията и/или в споразумение между облигационерите, разходите по принудителното изпълнение върху имуществото на емитента за вземанията на облигационерите, включително но не само такси, адвокатски и юрисконсултски възнаграждения, се разпределят с решение на общото събрание на облигационерите, взето по реда на чл. 204, ал. 3 от Търговския закон. Довереникът не отговаря за събиране на вземанията на облигационерите в случай на неизпълнение от емитента на задълженията му по облигационния заем, ако общото събрание на облигационерите не вземе решение по изречение първо, че са преведени по-малко от 80 на сто от дължимите от облигационерите, съгласно решението по изречение първо, суми за разноски по изпълнението.”

  § 16. В чл. 100б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 думите „включително изискванията за кворум и мнозинство за приемане на промените от страна на общото събрание на облигационерите” се заменят с „и конкретните параметри на емисията облигации, които подлежат на последваща промяна”.
  2. Създават се ал. 3-7:
  „(3) Промени в условията, при които са издадени облигациите, и в параметрите на емисията облигации не могат да се извършват по-късно от 2 месеца преди падежа на облигационната емисия.
  (4) Промените по ал. 1, т. 4 се приемат от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации. В проспекта могат да се предвидят и по-високи изисквания за кворум и мнозинство при вземане на решения за промяна в условията и параметрите на облигационната емисия.
  (5) В случай че решението по ал. 4 е за частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.
  (6) Промени в облигационната емисия, извън тези по ал. 1, т. 4, както и промени, извършени в нарушение на ал. 3, 4 или 5, са нищожни.
  (7) В срок до 5 работни дни от вземане на решението на общото събрание на облигационерите за приемане на промени в условията и параметрите на облигационната емисия се изготвя информационен документ, който включва актуална информация относно всички параметри на облигационната емисия, който се представя на комисията, регулирания пазар и се оповестява на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 8.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 16, т. 2:
  а) в ал. 3 думите „не могат да се извършват“ се заменят с „могат да се извършват не“;
  б) в ал. 4 след думата „проспекта“ се добавя „съответно предложението за записване на облигациите“ .
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 18:
  § 18. В чл. 100б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 думите „включително изискванията за кворум и мнозинство за приемане на промените от страна на общото събрание на облигационерите” се заменят с „включително конкретните параметри на емисията облигации, които подлежат на последваща промяна”.
  2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4, 5, 6 и 7:
  „(3) Промени в условията, при които са издадени облигациите, включително в конкретните параметрите на емисията облигации може да се извършват не по-късно от два месеца преди падежа на облигационната емисия.
  (4) Промените по ал. 1, т. 4 се приемат от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации. В проспекта, съответно в предложението за записване на облигациите, може да се предвиди и по-голям кворум и мнозинство при вземане на решения за промяна в условията и параметрите на облигационната емисия.
  (5) В случай че решението по ал. 4 е за частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.
  (6) Промени в облигационната емисия, извън тези по ал. 1, т. 4, както и промени, извършени в нарушение на ал. 3-5, са нищожни.
  (7) В срок до 5 работни дни от вземане на решението по ал. 4 се изготвя информационен документ, който включва актуална информация относно всички параметри на облигационната емисия. В срока по изречение първо, информационният документ се разкрива публично чрез предоставянето му на комисията, регулирания пазар и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 8.

  § 17. В чл. 100г се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „само търговска банка със седалище в страната, или банка” се заменят с „банка със седалище в страната, банка”, а накрая на изречението се поставя запетая и се добавят думите „както и банка със седалище в държава членка на Европейския съюз, при условията на установяване”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Довереник може да бъде и инвестиционен посредник, който отговаря на следните изисквания:
  1. притежава лиценз, издаден от комисията, за предоставяне на инвестиционни услуги и/или за извършване на инвестиционни дейности по Закона за пазарите на финансови инструменти, или е инвестиционен посредник от държава членка, който извършва посочените дейности на територията на Република България чрез клон;
  2. притежава собствен капитал в размер най-малко 250 000 лв. и отговаря на изискванията за капиталова адекватност на инвестиционните посредници;
  3. притежава кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на депозитарните си функции и задължения съгласно изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  а) в основния текст думите „търговска банка” се заменят с „банка или инвестиционен посредник”;
  б) в т. 1 думите „която е” се заменя с „които са;
  в) точка 2 се изменя така:
  „2. които контролират пряко или непряко емитента или са контролирани пряко или непряко от емитента на облигациите”;
  г) в т. 3 думата „която” се заменя с „които”
  д) в т. 4 думите „значителен конфликт между интереса на банката или на лице, което я контролира” се заменят с „конфликт между интереса на банката или инвестиционния посредник, или на лице, което контролира банката или инвестиционния посредник”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
  5. Създават се ал. 5-8:
  „(5) Емитентът уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1, 3 и 4 за необходимостта от прекратяване на договора с довереника на облигационерите в седемдневен срок от узнаването на обстоятелствата по ал. 3.
  (6) В седемдневен срок от сключването на договора с новия довереник на облигационерите промяната се заявява в съответния регистър на обезпеченията без това да влияе върху реда на обезпечението.
  (7) Промяната по ал. 6 се отбелязва в съответния регистър, в който е вписано обезпечението, въз основа на договора, сключен с новия довереник и решението на общото събрание на облигационерите за даване на съгласие за промяната на довереника. В случай че отбелязването следва да бъде извършено в имотния регистър, договорът, сключен с новия довереник, трябва да бъде с нотариална заверка на подписите.
  (8) При промяна на довереника на облигационерите, досегашният довереник е длъжен да оказва пълно съдействие на емитента и на новия довереник, във връзка с действията, предвидени по ал. 6 и ал. 7, свързани със смяната на довереника и обезпеченията по емисията, включително като извършва необходимите правни и фактически действия, необходими за ефективната замяна на довереника без промяна на реда на обезпеченията.”
  6. Досегашната ал. 4 става ал. 9 и в нея думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.
  7. Създава се ал. 10:
  „(10) При наличие на обстоятелствата по ал. 9, емитентът на облигациите е длъжен да свика общо събрание на облигационерите в срок от 30 дни от датата на вписването в търговския регистър, на обстоятелството по ал. 9. В същия срок емитентът е длъжен да представи поканата заедно с материалите по чл. 100а, ал. 3, изречение второ, при съобразяване с изискванията по чл. 100г, ал. 2 и 3, на комисията, както и да я оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4. Договорът с новоизбрания довереник на облигационерите се сключва в срока по чл. 100а, ал. 1, изречение второ.”

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 17, т. 2 относно ал. 2:
  а) в т. 2 числото „250 000 лв.“ се заменя с „1 500 000 лв.“;
  б) в т. 3 накрая се добавя „и на договора по чл. 100а”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 19:
  § 19. В чл. 100г се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „само търговска банка със седалище в страната, или банка” се заменят с „банка със седалище в страната, банка” и накрая се добавя „както и банка със седалище в държава-членка на Европейския съюз, при условията на установяване”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Довереник на облигационерите може да бъде и инвестиционен посредник, който притежава:
  1. лиценз, издаден от комисията, за предоставяне на инвестиционни услуги и/или за извършване на инвестиционни дейности по Закона за пазарите на финансови инструменти, или е инвестиционен посредник от държава членка, който извършва посочените дейности на територията на Република България чрез клон;
  2. собствен капитал в размер не по-малък от 1 500 000 лв. и отговаря на изискванията за капиталова адекватност на инвестиционните посредници;
  3. кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на функциите и задълженията си като довереник съгласно изискванията на този закон, на актовете по прилагането му и на договора по чл. 100а.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
  а) в текста преди т. 1 думите „търговска банка” се заменят с „банка или инвестиционен посредник”;
  б) в т. 1 думите „която е” се заменя с „които са;
  в) точка 2 се изменя така:
  „2. които контролират пряко или непряко емитента или са контролирани пряко или непряко от емитента на облигациите”;
  г) в т. 3 думата „която” се заменя с „които”;
  д) в т. 4 думите „значителен конфликт между интереса на банката или на лице, което я контролира” се заменят с „конфликт между интереса на банката или инвестиционния посредник, или на лице, което контролира банката или инвестиционния посредник”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
  5. Създават се ал. 5, 6, 7 и 8:
  „(5) Емитентът уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 за необходимостта от прекратяване на договора с довереника на облигационерите в 7-дневен срок от изтичане на 30 дневния срок по ал. 4, когато несъответствието с обстоятелствата по ал. 3 не е отстранено.
  (6) В 7-дневен срок от сключването на договора с новия довереник на облигационерите промяната на довереника на облигационерите се заявява в съответния регистър на обезпеченията без това да влияе върху реда на обезпечението.
  (7) Промяната по ал. 6 се отбелязва в съответния регистър, в който е вписано обезпечението, въз основа на договора, сключен с новия довереник и решението на общото събрание на облигационерите за даване на съгласие за промяната на довереника. В случай че отбелязването следва да бъде извършено в имотния регистър, договорът, сключен с новия довереник, трябва да бъде с нотариална заверка на подписите.
  (8) В случай на промяна по ал. 6, досегашният довереник е длъжен да оказва пълно съдействие на емитента и на новия довереник, във връзка с действията по ал. 6 и 7, включително като извършва необходимите правни и фактически действия, необходими за ефективната замяна на довереника без промяна на реда на обезпеченията.”.
  6. Досегашната ал. 4 става ал. 9 и в нея думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.
  7. Създава се ал. 10:
  „(10) При наличие на обстоятелство по ал. 9, емитентът на облигациите е длъжен да свика общо събрание на облигационерите в срок от 30 дни от датата на вписването в търговския регистър, на обстоятелството по ал. 9. В срока по изречение първо емитентът е длъжен да представи на комисията поканата заедно с материалите по чл. 100а, ал. 3, изречение второ, при спазване на изискванията по ал. 2 и 3, по реда на чл. 100т, ал. 4, както и да я оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3. Договорът с новоизбрания довереник на облигационерите се сключва в срока по чл. 100а, ал. 1, изречение второ.”

  § 18. В чл. 100е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3:
  аа) в основния текст след думата „облигационерите” се поставя запетая и се добавят думите „както и обществеността при условията и по реда на чл. 100т, ал. 3”;
  бб) в б. „г” думите „като емитентът представя и съответни доказателства за датата и размера на извършените плащания” се заличават.
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. при условията, определени в договора, както и при поискване от страна на довереника да му предоставя всяка друга информация и документи, посочени в договора или необходими на довереника за изпълнение на задълженията му, като при липса на уговорен в договора срок за предоставяне на информацията тя се предоставя в срок до три работни дни от отправяне на искането от довереника.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1, 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 20:
  § 20. В чл. 100е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3:
  аа) в текста преди буква „а“ след думата „облигационерите” се добавя „както и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3“;
  бб) в буква „г” думите „като емитентът представя и съответни доказателства за датата и размера на извършените плащания” се заличават;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. при условията, определени в договора, както и при поискване от страна на довереника да му предоставя всяка друга информация и документи, посочени в договора или необходими на довереника за изпълнение на задълженията му, като при липса на уговорен в договора срок за предоставяне на информацията тя се предоставя в срок до три работни дни от отправяне на искането от довереника.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия.”

  § 19. В чл. 100ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3:
  аа) в основния текст думите „в срок до 30 дни” се заменят с „до 30 дни”, а думите „чл. 100б, ал. 3” се заменят с „чл. 100б, ал. 8”;
  бб) в б. „д” думите „чл. 100г, ал. 2” се заменя с чл. „100г, ал. 3”.
  б) в т. 7 думите „където се търгуват” се заменят с „на който са допуснати до търговия”.
  2. В ал. 2:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. до края на работния ден, следващ деня на узнаването да уведоми регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията относно неизпълнението на емитента”.
  б) в т. 2:
  аа) в б. „г” накрая се поставя запетая и се добавят думите „да представлява облигационерите и да защитава техните права в исковите производства”;
  бб) в б. „д” накрая се поставя запетая и се добавят думите „да представлява облигационерите и да защитава техните права в производството по несъстоятелност на емитента”;
  вв) създава се б. „е”:
  „е) да пристъпи към индивидуално принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс спрямо емитента или трети лица, предоставили обезпечения във връзка със задълженията на емитента по облигационния заем.”
  в) създава се т. 3:
  „3. да уведоми до края на следващия работен ден регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията за предприетите действия по т. 2.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Регулираният пазар оповестява незабавно информацията по ал. 2, т. 1 за неизпълнението на задължение на емитента и за действията, предприети от довереника.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Довереникът на облигационерите, съответно емитентът в случаите по чл. 100г, ал. 5, има право да получи от централния депозитар книгата на облигационерите. Централният депозитар е длъжен да предостави книгата на облигационерите по искане на довереника, който ги представлява, съответно на емитента в случаите по чл. 100г, ал. 5.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 21:
  § 21. В чл. 100ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3:
  аа) в текста преди буква „а“ думите „чл. 100б, ал. 3” се заменят с „чл. 100б, ал. 8”;
  бб) в буква „д” думите „чл. 100г, ал. 2” се заменят с „чл. „100г, ал. 3”;
  б) в т. 7 думите „където се търгуват” се заменят с „на който са допуснати до търговия”.
  2. В ал. 2:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. до края на работния ден, следващ деня на узнаването да уведоми регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията относно неизпълнението на емитента;”
  б) в т. 2:
  аа) в буква „г” накрая се добавя „да представлява облигационерите и да защитава техните права в исковите производства”;
  бб) в буква „д” накрая се добавя „да представлява облигационерите и да защитава техните права в производството по несъстоятелност на емитента”;
  вв) създава се буква „е”:
  „е) да пристъпи към индивидуално принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс спрямо емитента или трети лица, предоставили обезпечения във връзка със задълженията на емитента по облигационния заем.”;
  в) създава се т. 3:
  „3. да уведоми до края на следващия работен ден регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията за предприетите действия по т. 2.“
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Регулираният пазар оповестява на интернет страницата си до края на работния ден, в който е уведомен, информацията по ал. 2, т. 1 и 2.”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Централният депозитар е длъжен да предостави книгата на облигационерите по искане на довереника, който ги представлява, съответно на емитента в случаите по чл. 100г, ал. 5.”

  § 20. В чл. 100з се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „по друг начин” се заменят със „застраховка”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В полза на облигационерите могат да бъдат учредявани само първи по ред залози и ипотеки, освен когато чрез емисията облигации се рефинансират задължения на емитента, които вече са обезпечени със залог или ипотека, които ще служат за обезпечение по новата емисия облигации. В този случай, учредените в полза на облигационерите залози и ипотеки могат да бъдат различни от първи по ред, като в условията на емисията следва да се предвиди срокът, в който обезпеченията по рефинансираните задължения следва да бъдат заличени, след което заличаване обезпеченията по новата емисия облигации ще бъдат първи по ред.”
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) В случай, че обезпечението е застраховка, тя се сключва със застраховател с присъден кредитен рейтинг с минимално ниво, определено с наредбата по чл. 100о, ал. 4, т. 4. Застраховката се приема като обезпечение по смисъла на ал. 1, само ако застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор без значение дали премията е заплатена изцяло.”

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  6. В § 20:
  а) създава се нова т. 2:
  „2. Алинея 2 се отменя.“;
  б) точки 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 22:
  § 22. В чл. 100з се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „по друг начин” се заменят със „застраховка”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В полза на облигационерите могат да бъдат учредявани само първи по ред залози и ипотеки, освен когато чрез емисията облигации се рефинансират задължения на емитента, които вече са обезпечени със залог или ипотека, които ще служат за обезпечение по новата емисия облигации. Учредените в полза на облигационерите залози и ипотеки може да бъдат различни от първи по ред, като в условията на емисията следва да се предвиди срокът, в който обезпеченията по рефинансираните задължения следва да бъдат заличени, след което заличаване обезпеченията по новата емисия облигации ще бъдат първи по ред.”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) В случай, че обезпечението е застраховка, тя се сключва със застраховател с присъден кредитен рейтинг с минимално ниво, определено с наредбата по чл. 100о, ал. 4, т. 4. Застраховката се приема като обезпечение по смисъла на ал. 1, само ако застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор без значение дали премията е заплатена изцяло.”

  § 21. В чл. 100и се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните допълнения:
  а) накрая на изречение първо се поставя запетая и се добавя „освен ако в условията на емисията облигации е предвидено освобождаването на набраните средства от облигационния заем да бъде осъществено след учредяването на обезпечението, което е извършено в срок, указан в условията на емисията.”
  б) създава се ново изречение второ: „Ако не бъде учредено обезпечение в срока по изречение първо, набраните парични средства се връщат на лицата, записали облигациите, при условията и в сроковете по чл. 89.”
  в) досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. В ал. 3 думите „банката довереник” се заменят с „довереникът”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 23:
  § 23. В чл. 100и се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя „освен ако в условията на емисията облигации е предвидено освобождаването на набраните средства от облигационния заем да бъде осъществено след учредяването на обезпечението, което е извършено в срок, указан в условията на емисията.”, създава се ново изречение второ: „Ако не бъде учредено обезпечение в срока по изречение първо, набраните парични средства се връщат на лицата, записали облигациите, при условията и в сроковете по чл. 89.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. В ал. 3 думите „банката довереник” се заменят с „довереникът”.

  § 22. В чл. 100м, ал. 2 думите „Управителният орган на емитента отговаря” се заменят с „Членовете на управителния орган на емитента отговарят”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24.

  § 23. В чл. 100ц се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 в изречение първо след думите „изпрати на комисията” се добавя „и да оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1, 3 и 4”.
  2. В ал. 2 се правят следните допълнения:
  а) в основния текст на ал. 2 след думите „уведоми комисията” се добавя „и да оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1, 3 и 4”;
  б) в т. 2 след думата „превръщане” се добавя „предсрочно погасяване”.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 23, т. 2 буква „б“ се изменя така:
  „б) в т. 2 след думата „превръщане” се добавя „предсрочно погасяване и обратно изкупуване”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 25:
  § 25. В чл. 100ц се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 в изречение първо след думата „комисията” се добавя „и да оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4”.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 след думата „комисията” се добавя „и да оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4”;
  б) в т. 2 след думата „превръщане” се добавя „предсрочно погасяване, обратно изкупуване”.

  § 24. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 9:
  а) в т. 1 думите „7-дневен срок” се заменят със „срок от 2 работни дни”;
  б) в т. 2 думите „7-дневен срок” се заменят със „срок от 2 работни дни”.
  2. Създава се ал. 10:
  „(10) Комисията за финансов надзор вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисията по ал. 9, т. 1 в срок до 5 работни дни от постъпване на заявлението, съответно от представяне на всички изискуеми документи за вписването.”

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 24:
  а) създава се нова т. 1:
  „1. В ал. 7 думите „7-дневен срок” се заменят със „срок два работни дни”;
  б) точка 1 става т. 2;
  в) точка 2 става т. 3 и в ал. 10 цифрата „5“ се заменя с „два“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 26:
  § 26. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 7 думите „7-дневен срок” се заменят със „срок два работни дни”.
  2. В ал. 9:
  а) в т. 1 думите „7-дневен срок” се заменят със „срок два работни дни”;
  б) в т. 2 думите „7-дневен срок” се заменят със „срок два работни дни”.
  3. Създава се ал. 10:
  „(10) Комисията за финансов надзор вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисията по ал. 9, т. 1 в срок до два работни дни от постъпване на заявлението, съответно от представяне на всички изискуеми документи за вписването.”

  § 25. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в изречение първо след думите „уведомява комисията” се добавя „и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1, 3 и 4”;
  б) последното изречение се заличава.
  2. Създават се нови ал. 8 и 9:
  „(8) Публичното дружество уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1, 3 и 4, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване, осъществено при условията и по реда на ал. 5.
  (9) При несъобразяване с изискванията на чл. 187а, ал. 5, съответно с чл. 187г от Търговския закон, публичното дружество е длъжно в едномесечен срок от изтичането на срока по чл. 187г от Търговския закон да свика общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на дружеството в резултат на обезсилването на притежаваните в нарушение на посочените разпоредби собствени акции.”
  3. Досегашните ал. 8 и 9 стават ал. 10 и 11.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 27:
  § 27. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6, изречение първо след думата „комисията” се добавя „и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4”, а изречение трето се заличава.
  2. Създават се нови ал. 8 и 9:
  „(8) Публичното дружество уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване, осъществено съгласно ал. 5.
  (9) При неспазване на чл. 187а, ал. 5, съответно на чл. 187г от Търговския закон, публичното дружество е длъжно в едномесечен срок от изтичането на срока по чл. 187а, ал. 4, съответно по чл. 187г от Търговския закон да свика общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на дружеството в резултат на обезсилването на притежаваните в нарушение на посочените разпоредби собствени акции.”
  3. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 10 и 11.

  § 26. В чл. 112б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „обнародване” се заменя с „публикуване”, а думите „На следващия работен ден” се заменят с „В срок до три работни дни от изтичането на 14-дневния, съответно 7-дневния срок по изречение първо”.
  2. В ал. 3 думата „обнародване” се заменя с „публикуването”.
  3. Създава се ал. 14:
  „(14) Комисията приема наредба по прилагането на този член.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 28.

  § 27. Член 112г се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 29.

  § 28. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 букви „а” и „б” се изменят така:
  „а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т;
  б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, когато в сделките участват заинтересовани лица;”
  б) в т. 4 думите „последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество” се заменят с „последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество – над стойността по т. 1, буква "а";”
  в) в т. 5 думите „на обща стойност” се заменят с „чиято стойност за всяко едно от дружествата е”;
  г) точка 6 се изменя така:
  „6. дружеството придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;”
  д) в т. 7 думите „последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество” се заменят с „последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.”
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1:
  аа) в основния текст преди думата „прехвърля” се добавя „придобива”, а думата „дълготрайни” се заличава;
  бб) в б. „б” думата „две” се заменя с „пет”;
  б) в т. 2 на двете места думата „или” се заменя с „и/или”.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) На предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество подлежи и решението на дъщерно дружество да не участва в увеличаването на капитала на свое дъщерно дружество и/или в извършването на допълнителни парични вноски в свое дъщерно дружество, в резултат, на което участието на дъщерното дружество ще спадне под 25 на сто или число, кратно на 25 на сто от капитала на неговото дъщерно дружество.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
  а) изречение първо се изменя така „Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество по ал. 1, т. 1 и т. 7 – по-високата между пазарната му цена и стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството, който е разкрит публично по реда на чл. 100т.”;
  б) накрая на изречение последно се поставя запетая и се добавя „който е разкрит публично по реда на чл. 100т.”.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1, т. 1 – 4, 6 и 7 и ал. 3” се заменят със „Сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи; или сделки, в резултат на които възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки по прехвърляне на търговско предприятие или по прехвърляне на права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие, както и сделки по ал. 3, всяка една, от които е под праговете по ал. 1, т. 1 – 3, 6 и 7 и ал. 3”.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея, в т. 2 накрая се добавя думата „или”.
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 8”.
  9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и се изменя така:
  „(10) Разпоредбите на ал. 1 и 3 не се прилагат в случаите:
  1. при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях, както и при сделки, извършени в кръга на обичайната търговска дейност на дружеството. Правилото на предходното изречение не се прилага при участие в някоя от посочените сделки на заинтересовани лица, с изключение на сделките по т. 2;
  2. при поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от публичното дружество по отпускан/отпуснат на дъщерно дружество банков кредит;
  3. на кредитиране на дъщерно дружество от дружество майка и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
  4. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III от тази глава;
  5. на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на дружеството.”
  10. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 9” се заменят с „ал. 10, т. 1”.
  11. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея цифрата „10” се заменя с „11”.
  12. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ал. 9” се заменят с „ал. 10”, а думите „холдинговото дружество” се заменят с „дружеството майка”.
  13. Създава се ал. 14:
  „(14) В случаите на сделка по ал. 10, т. 5, лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са длъжни да уведомят комисията и регулирания пазар в 30-дневен срок преди сключването й, и да оповестят при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 информация относно основанията за сключване и условията на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица. В случай че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дружеството, данните не се включват в информацията по изречение първо и това обстоятелство се оповестява. В случай на невъзможност за посочване на определени данни предвид характера на сделката, това обстоятелство се оповестява.”

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 28:
  а) в т. 1, буква „г“ преди думата „права“ се добавя „съвкупност от“;
  б) в т. 3 думите „и/или в извършването на допълнителни парични вноски“ се заличават;
  в) в т. 9 относно ал. 10, т. 2 думите „по отпускан/отпуснат“ се заменят с „при предоставяне или във връзка с предоставяне“;
  г) в т. 13 думите „и регулирания пазар в 30-дневен“ се заменят със „7-дневен“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 30:
  § 30. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 :
  аа) буква „а” се изменя така:
  „а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т;“
  бб) в буква „б“ думите “последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството” се заменят с „последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т;”
  б) в т. 4 думите „последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество” се заменят с „последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество – над стойността по т. 1, буква "а";”;
  в) в т. 5 думите „на обща стойност” се заменят с „чиято стойност за всяко едно от дружествата е”;
  г) точка 6 се изменя така:
  „6. дружеството придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;”
  д) в т. 7 думите „последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество” се заменят с „последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т”.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1:
  аа) в текста преди буква „а“, в началото се добавя „придобива”, а думата „дълготрайни” се заличава;
  бб) в буква „б” думата „две” се заменя с „пет”;
  б) в т. 2 навсякъде думата „или” се заменя с „и/или”.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) На предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество подлежи и решението на дъщерно дружество да не участва в увеличаването на капитала на свое дъщерно дружество в свое дъщерно дружество, в резултат, на което участието на дъщерното дружество ще спадне под 25 на сто или число, кратно на 25 на сто от капитала на неговото дъщерно дружество.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в изречение първо думите „и 7“ се заличават, след думите „обезпечение имущество“ се добавя „по ал. 1, т. 1 и 7“, накрая се добавя „който е разкрит публично по реда на чл. 100т.”, а накрая в изречение пето се добавя „който е разкрит публично по реда на чл. 100т”.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1, т. 1 – 4, 6 и 7 и ал. 3” се заменят със „Сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи; или сделки, в резултат на които възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки по прехвърляне на търговско предприятие или по прехвърляне на права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие, както и сделки по ал. 3, всяка една, от които е под праговете по ал. 1, т. 1 – 3, 6 и 7 и ал. 3”.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея в т. 2 накрая се добавя „или”.
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 8”.
  9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея:
  а) в текста преди т. 1 думата „Разпоредбата“ се заменя с „Разпоредбите“,а думата „прилага“ се заменя с „прилагат“;
  б) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях, както и при сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки;
  2. при поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от публичното дружество при предоставяне или във връзка с предоставяне на дъщерно дружество на банков кредит; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки, с изключение на заинтересоваността между публичното и дъщерното дружество “;
  в) в т. 3 думите „от холдингово дружество“ се заменят с „на дъщерно дружество от дружество майка“;
  г) създава се т. 5:
  „5. на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на дружеството.”
  10. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 9, т. 1” се заменят с „ал. 10, т. 1”.
  11. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея числото „10” се заменя с „11”.
  12. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ал. 9, т. 3” се заменят с „ал. 10, т. 3”, а думите „холдинговото дружество” се заменят с „дружеството майка”.
  13. Създава се ал. 14:
  „(14) В случаите на сделка по ал. 10, т. 5, лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са длъжни да уведомят комисията в 7-дневен срок преди сключването й, и да оповестят по реда на чл. 100т, ал. 3 информация относно основанията за сключване и условията на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица. В случай че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дружеството, данните не се включват в информацията по изречение първо и това обстоятелство се оповестява. В случай на невъзможност за посочване на определени данни предвид характера на сделката, това обстоятелство се оповестява.”

  § 29. В чл. 114а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „дълготрайни” се заличава.
  2. В ал. 3 думите „в срок 4 работни дни” се заменят с „в срок до 4 работни дни”.
  3. В ал. 4:
  а) създава се ново второ изречение „При определяне на кворума за вземане на решение по изречение първо се вземат предвид всички представени на събранието гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето и в него думите „Заинтересуваните членове на управителния орган” се заменят със „Заинтересованите членове на управителния орган на публичното дружество”.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Сделките по чл. 114, ал. 1, т. 1 и ал. 2, в които участват заинтересовани лица, както и по чл. 114, ал. 1, т. 6 могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от управителния орган, а в случаите по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 6 - от определени от него независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители.”
  5. В ал. 6 думите „ал. 4” се заменят с „чл. 114, ал. 1, 2 и 3”.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 29, т. 3:
  а) създава се нова буква „а“:
  „а) в изречение първо думата „заинтересуваните“ се заменя със „заинтересованите“;
  б) букви „а“ и „б“ стават „букви „б“ и „в“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 31:
  § 31. В чл. 114а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „дълготрайни” се заличава.
  2. В ал. 3, изречение трето след думите „в срок“ се добавя „до”.
  3. В ал. 4, изречение първо думата „заинтересуваните“ се заменя със „заинтересованите“, създава се ново изречение второ „При определяне на кворума за вземане на решение по изречение първо се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.”, а досегашното изречение второ става изречение трето и в него думата „Заинтересуваните“ се заменя със „Заинтересованите“, а след думите „управителния орган” се добавя „на публичното дружество”.
  4. В ал. 5, изречение първо след думата „лица“ се добавя „както и по чл. 114, ал. 1, т. 6, а в изречение второ след думите „чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б"“ се добавя „ и т. 6“.
  5. В ал. 6 думите „ал. 4” се заменят с „чл. 114, ал. 1-3” , а думата „следва“ се заменя с „трябва“.

  § 30. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава нова т. 3 със следното съдържание: „3. правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;“
  2. В ал. 5 след думите „изпраща на комисията” се добавя „и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството” и се поставя запетая.
  3. В ал. 7:
  а) в изречение първо думите „и на публичното дружество” се заменят с „на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството” и се поставя запетая;
  б) създава се изречение трето: „В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.”

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Параграф 30 се изменя така:
  § 30. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;"
  б) досегашните т. 3-8 стават съответно т. 3-9.
  2. В ал. 5 след думите „изпраща на комисията” се добавя „регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството и Централния депозитар”.
  3. В ал. 7, изречение първо думите „и на публичното дружество” се заменят с „на публичното дружество, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството и на Централния депозитар”.
  4. В ал.8 след думите „в своя устав” се добавя „и/или в поканата за свикване на общото събрание”.
  Предложението по т. 2 и 3 е оттеглено.
  Комисията подкрепя предложението в останалата му част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 32:
  § 32. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;"
  б) досегашните т. 3-8 стават съответно т. 4-9.
  2. В ал. 5 след думата „комисията” се добавя „и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството”.
  3. В ал. 7, изречение първо думите „и на публичното дружество” се заменят с „на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството” и се създава изречение трето: „В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.”
  4. В ал. 8 след думите „в своя устав” се добавя „и/или в поканата за свикване на общото събрание”.

  § 31. В чл. 115б ал. 1 се изменя така:
  „(1) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 33.

  § 32. В чл. 115в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Публичните дружества имат право да изплащат шестмесечен и годишен дивидент, ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Публичните дружества могат да изплащат междинен дивидент на базата на шестмесечен финансов отчет, само ако са изпълнени следните условия:
  1. има приет от общото събрание на акционерите одитиран шестмесечен финансов отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задлъжнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и др.
  2. финансовият резултат за шестмесечния период е печалба и има решение на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;
  3. размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с чл. 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като:
  а) текуща печалба за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;
  б) неразпределена печалба от предходни години;
  в) сумата на резерви, разпределянето на които не е забранено от закон или устава на дружеството;
  г) общата сума по б. „а”, „б” и „в” се намалява с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по устава на дружеството;
  4. акционерното дружество няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденти ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.
  (3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно шестмесечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал. 2 се прилага съответно.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 4”, а думите „се търгуват” се заменят със „са допуснати до търговия”.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 4”, а думите „ал. 3” се заменят с „ал. 5”.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „3-месечен срок” се заменят с „60-дневен срок”.
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 8.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 32 т. 2 се изменя така:
  „2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Публичните дружества могат да изплащат междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет, само ако са изпълнени следните условия:
  1. има изготвен 6-месечен финансов отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задлъжнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други;
  2. финансовият резултат за шестмесечния период е печалба и има решение на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;
  3. размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с чл. 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като:
  а) текущият счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;
  б) неразпределена печалба от предходни години;
  в) сумата на резерви, разпределянето на които не е забранено от закон или устава на дружеството;
  г) общата сума по б. „а”, „б” и „в” се намалява с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по устава на дружеството;
  4. акционерното дружество няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденти ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.
  (3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно шестмесечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал. 2 се прилага съответно.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 34:
  § 34. В чл. 115в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Публичните дружества имат право да изплащат 6-месечен и годишен дивидент, ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Публичните дружества могат да изплащат междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет, само ако са изпълнени следните условия:
  1. има изготвен 6-месечен финансов отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задлъжнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други;
  2. финансовият резултат за 6-месечния период е печалба и има решение на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата.
  3. размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с чл. 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като:
  а) текущият счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;
  б) неразпределена печалба от предходни години;
  в) сумата на резерви, разпределянето на които не е забранено от закон или устава на дружеството;
  г) общата сума по букви „а“-„в“ се намалява с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по устава на дружеството;
  4. акционерното дружество няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденти ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.
  (3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал. 2 се прилага съответно.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 4”, а думите „се търгуват” се заменят със „са допуснати до търговия”.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 4”, а думите „ал. 3” се заменят с „ал. 5”.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „3-месечен срок” се заменят с „60-дневен срок”.
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 8.

  § 33. В чл. 116 ал. 11 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 35.

  § 34. В чл. 116а, ал. 1 думите „към момента на избора” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 36.

  § 35. В чл. 116б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2, буква „б” думите „преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват” се заменят с „пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно го разкриват”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) „Конфликт на интереси” по смисъла на ал. 1, т. 2, буква „б” е налице, когато има конфликт между задълженията на член на управителен или контролен орган на публично дружество в това му качество от една страна и частния му интерес от друга страна. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 37.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Създава се § 35а:
  § 35а. В чл. 116в ал. 8 се изменя така:
  „(8) Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на управителен и контролен орган за текущата година – при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 38:
  § 38. В чл. 116в ал. 8 се изменя така:
  „(8) Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на управителен и контролен орган за текущата година – при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.”

  § 36. В чл. 116г се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение трето накрая се добавя „от прекратяването”.
  2. В ал. 3:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролен орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;”
  б) досегашната т. 3 става т. 4;
  в) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „се търгуват” се заменят със „са допуснати до търговия”;
  г) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите „по т. 2 и 4” се заменят с „по т. 2 и 5” .
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 39.

  § 37. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.”
  2. В ал. 3 думите „една година” се заменят с „5 години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 40.

  § 38. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Правото по ал. 2, т. 4 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лицата по ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 41.

  § 39. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст думите „заместник-председателя за отписване от регистъра, воден от комисията” се заменят с „комисията за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор”;
  б) в т. 2 след думите „присъствали” се добавя „или са представени”;
  в) създават се т. 6 и 7:
  „6. дружеството е обявено в несъстоятелност;
  7. е налице влязла в сила принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 10.”
  2. В ал. 4 думите „воден от комисията” се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор”.
  3. В ал. 5 думите „Заместник-председателят” се заменят с „Комисията за финансов надзор”, а думите „ал. 1, т. 1, 3” се заменят с „ал. 1, т. 1, 2, 3”.
  4. В ал. 6 думите „заместник-председателя” се заменят с „комисията”.
  5. В ал. 7 думите „заместник-председателя за отписване от регистъра” се заменят с „комисията за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор”.
  6. В ал. 8 думите „заместник-председателя” се заменят с „комисията”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 42:
  § 42. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 „заместник-председателя за отписване от регистъра, воден от комисията” се заменят с „комисията за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор”;
  б) в т. 2 след думите „присъствали” се добавя „или са представени”;
  в) създават се т. 6 и 7:
  „6. дружеството е обявено в несъстоятелност;
  7. е налице влязла в сила принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 10.”
  2. В ал. 4 думите „воден от комисията” се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор”.
  3. В ал. 5 думите „Заместник-председателят” се заменят с „Комисията за финансов надзор”, след думата „регистъра“ се добавя „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“, а думите „ал. 1, т. 1, 3” се заменят с „ал. 1, т. 1-3”.
  4. В ал. 6, изречение първо думите „заместник-председателя” се заменят с „комисията”, а след думата „регистъра“ се добавя „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“.
  5. В ал. 7 думите „заместник-председателя” се заменят с „комисията“, а след думата „регистъра“ се добавя „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор”.
  6. В ал. 8 думите „заместник-председателя” се заменят с „комисията”, а след думата „регистъра“ се добавя „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор”.

  § 40. В чл. 120а, ал. 1 думите „чл. 111, ал. 8 и 9” се заменят с „чл. 111, ал. 10 и 11”, а думите „чл. 115в, ал. 2” се заменят с „чл. 115в, ал. 4”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 43.

  § 41. В чл. 145 се създава ал. 8:
  „(8) Алинея 1 не се прилага от страните по репо-сделките за съответните обеми, вписани в съответния регистър за репо-сделките.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 44.

  § 42. В чл. 149 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „лицето, което” се добавя „пряко”.
  2. В ал. 5 се създава изречение второ: „При придобиване на акционерно участие чрез свързани лица в случаите по ал. 1 и 2 контролираният пряк акционер в публичното дружество не може да упражнява правото си на глас в общото събрание до отправяне на търгово предложение или до загубата на контрол върху него от задълженото лице по ал. 1 и 2.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 45:
  § 45. В чл. 149 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „лицето, което” се добавя „пряко”.
  2. В ал. 5 се създава изречение второ: „При придобиване на акционерно участие чрез свързани лица в случаите по ал. 1 и 2 контролираният пряк акционер в публичното дружество не може да упражнява правото си на глас в общото събрание до отправяне на търгово предложение или до загубата на контрол върху него от задълженото лице по ал. 1 и 2.”

  § 43. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 7, т. 2 навсякъде думите „3 месеца” се заменя с „6 месеца”;
  2. В ал. 8 думите „3 месеца” се заменят с „6 месеца”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 46:
  § 46. В чл. 150 се правят следните изменения:
  1. В ал. 7, т. 2 цифрата „3“ се заменя с „6“, а думата „три“ се заменя с „6“.
  2. В ал. 8 думите „3 месеца” се заменят с „6 месеца”.

  § 44. В чл. 151, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Членовете на управителния орган на дружеството – обект на търгово предложение, предоставят търговото предложение на представителите на своите служители или на служителите, когато няма такива представители, и до края на работния ден оповестяват информацията за постъпилото предложение и съществените условия по него по реда на чл. 100т. Съществени условия по смисъла на предходното изречение са: информация относно търговия предложител; предлаганата цена за акция, издадена от дружеството - обект на търгово предложение, и/или съотношението й на замяна с акции по чл. 149, ал. 1, т. 1; емисионната стойност и сведения за правата по тези акции; акциите, съответно класа акции, за които се отнася търговото предложение; броя на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и е длъжен да поиска или иска да придобие; информация за бъдещите намерения и стратегическите планове на предложителя относно дружеството - обект на търговото предложение и други данни, определени с наредбата по чл. 150, ал. 2, т. 13.”

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Членовете на управителния орган на дружеството – обект на търгово предложение, предоставят търговото предложение на представителите на своите служители или на служителите, когато няма такива представители, и до края на работния ден оповестяват информацията за постъпилото предложение и съществените условия по него по реда на чл. 100т. Съществени условия по смисъла на изречение първо са: информация относно търговия предложител; предлаганата цена за акция, издадена от дружеството - обект на търгово предложение, и/или съотношението й на замяна с акции по чл. 149, ал. 1, т. 1; броя на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и е длъжен да поиска или иска да придобие; информация за бъдещите намерения и стратегическите планове на предложителя относно дружеството - обект на търговото предложение и резюме на обосновката на цената.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 47:
  § 47. В чл. 151 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Членовете на управителния орган на дружеството – обект на търгово предложение, предоставят търговото предложение на представителите на своите служители или на служителите, когато няма такива представители, и до края на работния ден оповестяват информацията за постъпилото предложение и съществените условия по него по реда на чл. 100т. Съществени условия по смисъла на изречение първо са: информация относно търговия предложител; предлаганата цена за акция, издадена от дружеството - обект на търгово предложение, и/или съотношението й на замяна с акции по чл. 149, ал. 1, т. 1; броя на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и е длъжен да поиска или иска да придобие; информация за бъдещите намерения и стратегическите планове на предложителя относно дружеството - обект на търговото предложение и резюме на обосновката на цената.”

  § 45. В чл. 152, ал. 4 думите „чл. 151, ал. 3” се заменят с „чл. 151, ал. 3 – 5”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 48.

  § 46. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 числото „20” се заменя с „10”.
  2. В ал. 6 се създава ново изречение първо: „В случаите, когато комисията е издала временна забрана по чл. 152, ал. 1 се възстановява действието на забраната по чл. 149, ал. 5 до внасянето на коригирано търгово предложение по чл. 152, ал. 4.”, а досегашното изречение първо става изречение второ.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 49.

  § 47. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
  „В тридневен срок от изтичането на срока по чл. 151, ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1, предложителят публикува в един централен ежедневник съобщение за търговото предложение и съществените му условия съгласно чл. 151, ал. 4 и предоставя търговото предложение в окончателната му редакция на публичното дружество и на регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия.”
  2. В ал. 2 думите „централните ежедневници” се заменят с „централния ежедневник и интернет страниците”.
  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 47 точка 1 се изменя така:
  „1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „В срок от три работни дни от изтичането на срока по чл. 151, ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1, предложителят публикува в един централен ежедневник или на интернет страницата на електронна медия за оповестяване на икономическа и финансова информация съобщение за търговото предложение и съществените му условия съгласно чл. 151, ал. 4 и предоставя търговото предложение в окончателната му редакция на публичното дружество и на регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 50:
  § 50. В чл. 154 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) изречение първо се изменя така: „В срок от три работни дни от изтичането на срока по чл. 151, ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1, предложителят публикува в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, съобщение за търговото предложение и съществените му условия съгласно чл. 151, ал. 4 и предоставя търговото предложение в окончателната му редакция на публичното дружество и на регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия.”;
  б) изречение трето се изменя така: „Публичното дружество, инвестиционният посредник по чл. 149, ал. 12 и регулираният пазар, на който акциите на публичното дружество са приети за търговия, оповестяват търговото предложение на интернет страниците си за срока на приемането му, като публичното дружество извършва оповестяване на търговото предложение и на становището на управителния орган на публичното дружество и по реда на чл. 100т, ал. 3.“
  2. В ал. 2 думите „централните ежедневници” се заменят с „централния ежедневник и интернет страниците”.

  § 48. В чл. 155, ал. 1 думите „два централни ежедневника” се заменят с „един централен ежедневник”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 51:
  § 51. В чл. 155 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение четвърто думите „два централни ежедневника” се заменят с „един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки”.
  2. В ал. 5 думите „два централни ежедневника” се заменят с „един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки”.

  § 49. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) Основният текст се изменя така:
  „Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, техни ликвидатори или синдици, както и довереници на облигационерите, с действие или бездействие нарушават този закон, актовете по прилагането му, решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно заместник-председателят, може:”
  б) в т. 4 думите „или да спре окончателно” се заличават.
  в) създава се т. 10:
  „10. да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа на публично дружество, ако е налице някое от следните условия:
  а) в продължение на повече от шест месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум;
  б) в продължение на повече от една година дружеството не може да бъде намерено на публично обявените от него адреси на управление и кореспонденция или чрез други средства за комуникация;
  в) в продължение на две последователни години дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 100н;
  г) в продължение на две последователни години дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 115, ал. 1;
  д) дружеството е в производство по ликвидация, което не е приключило повече от три години от вписване на производството по ликвидация в търговския регистър.”
  2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Параграф 49, т. 1 буква „в“ се изменя така:
  „в) създава се т. 10:
  „10. да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа на публично дружество, ако е налице някое от следните условия:
  а) в продължение на повече от шест месеца броят на членовете на съвет надружеството е по-малък от предвидения в закона минимум;
  б) в продължение на повече от една година дружеството не може да бъде намерено на публично обявените от него адреси на управление и кореспонденция или чрез други средства за комуникация;
  в) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 100н;
  г) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 115, ал. 1;
  д) дружеството е в производство по ликвидация, което не е приключило повече от три години от вписване на производството по ликвидация в търговския регистър."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 52:
  § 52. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, техни ликвидатори или синдици, както и довереници на облигационерите, с действие или бездействие нарушават този закон, актовете по прилагането му, решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно заместник-председателят, може:”;
  б) в т. 4 думите „или да спре окончателно” се заличават.
  в) създава се т. 10:
  „10. да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа на публично дружество, ако е налице някое от следните условия:
  а) в продължение на повече от 6 месеца броят на членовете на управителния или надзорния съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум;
  б) в продължение на повече от една година дружеството не може да бъде намерено на публично обявените от него адреси на управление и кореспонденция или чрез други средства за комуникация;
  в) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 100н;
  г) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 115, ал. 1;
  д) дружеството е в производство по ликвидация, което не е приключило повече от три години от вписване на производството по ликвидация в търговския регистър."
  2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

  § 50. В чл. 212а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Принудителната административна мярка по ал. 1, т. 2 може да бъде прилагана и на лице по § 1д от допълнителните разпоредби, което не изпълнява задълженията си по този закон.”
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 53.

  § 51. В чл. 212б след думите „ал. 2, т. 2 и 3” се добавя „и ал. 5”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 51 да бъде отхвърлен.

  § 52. В чл. 213, ал. 1, 3 и 4 думите „и 7” се заменят със „7 и 10”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 54:
  § 54. В чл. 213 навсякъде думите „т. 5, 6 и 7“ се заменят с „т. 5-7 и 10“.

  § 53. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думите „чл. 100а, ал. 2” се добавя „и 3”, след думите „чл. 100б, ал. 3” се добавя „5, 7 и 8”, думите „чл. 100ж, ал. 3” се заменят с „чл. 100ж, ал. 4”, след думите „чл. 115, ал. 1” думите „изречение първо и второ” се заличават, думите „чл. 115в, ал. 2 и 3” се заменят със „чл. 115в, ал. 4 и 5”, думите „чл. 116, ал. 3, 5 - 7 и 11” се заменят с „чл. 116, ал. 3, 5 - 7”, думите „чл. 116в, ал. 2, 4 и 5” се заменят с „чл. 116в, ал. 1, 2, 4, 5 и 6” и след думите „чл. 117” се добавя „чл. 118, ал. 3, изр. 2”;
  б) в т. 3 думите „чл. 100а, ал. 1, 4, 6 и 7” се заменят с „чл. 100а, ал. 1, 5, 7 и 8”, думите „чл. 111, ал. 2, 5, 7 и 8” се заменят с „чл. 111, ал. 2, 5, 7 - 10”, думите „чл. 115в, ал. 5” се заменят с „чл. 115, ал. 7”;
  в) в т. 4 думите „чл. 100г, ал. 2, 3 и 4” се заменят с „чл. 100г, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10” и думите „чл. 114, ал. 2 и 12” се заменят с „чл. 114, ал. 2, 13, 14, изречение първо”.
  2. В ал. 5 думите „чл. 114, ал. 1, 3, 7 и 8” се заменят с „чл. 114, ал. 1, 3, 4, 8 и 9”.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Параграф 53 се допълва, като в т. 1, буква „а“ след думите „в т. 2“ се добавя „думите „чл. 77б, ал. 4 се заменят с „чл. 77б, ал. 5“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 55:
  § 55. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „чл. 77б, ал. 4 се заменят с „чл. 77б, ал. 5, думите „чл. 100а, ал. 2” се заменят с „чл. 100а, ал. 2 и 3”, думите „чл. 100б, ал. 3” се заменят с „чл. 100б, ал. 3, 5, 7 и 8”, думите „чл. 100ж, ал. 3” се заменят с „чл. 100ж, ал. 4”, след думите „чл. 115, ал. 1” думите „изречение първо и второ” се заличават, думите „чл. 115в, ал. 2 и 3” се заменят с „чл. 115в, ал. 4 и 5”, думите „чл. 116, ал. 3, 5 - 7 и 11” се заменят с „чл. 116, ал. 3, 5 - 7”, думите „чл. 116в, ал. 2, 4 и 5” се заменят с „чл. 116в, ал. 1, 2, 4, 5 и 6”, а след думите „чл. 117” се добавя „чл. 118, ал. 3, изречение второ”;
  б) в т. 3 думите „чл. 100а, ал. 1, 4, 6 и 7” се заменят с „чл. 100а, ал. 1, 5, 7 и 8”, думите „чл. 111, ал. 2, 5, 7 и 8” се заменят с „чл. 111, ал. 2, 5, 7 - 10”, думите „чл. 115в, ал. 5” се заменят с „чл. 115в, ал. 7”, а думите „и § 7, ал. 2“ се заменят с „§ 7, ал. 2“;
  в) в т. 4 думите „чл. 100г, ал. 2, 3 и 4” се заменят с „чл. 100г, ал. 2- 6 и ал. 8-10”, а думите „чл. 114, ал. 2 и 12” се заменят с „чл. 114, ал. 2, 13 и ал. 14, изречение първо”.
  2. В ал. 5 думите „чл. 114, ал. 1, 3, 7 и 8” се заменят с „чл. 114, ал. 1, 3, 4, 8 и 9”.

  § 54. Алинея 1 на § 1д от Допълнителните разпоредби се изменя така:
  „(1) Изискването за представяне по реда на чл. 100т, ал. 4 на финансови отчети пред комисията по чл. 100н, ал. 1, ал. 2, и ал. 4, т. 1 (освен в случаите на глава пета от Закона за счетоводството), т. 2, 4 и 5, както и чл. 100о, ал. 1, 2, 4 и 5, се прилага и за лицата, регулирани по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. Лицата по предходното изречение изготвят и представят финансовите си отчети съгласно приложимите за тях счетоводни стандарти.”.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Параграф 54 се изменя така:
  § 54. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1 се създава се нова т. 49:
  49. „Идентификационен код на правния субект” е международен 20-знаков буквено-цифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи на световните финансови пазари.
  2. В § 1д ал. 1 се изменя така:
  „(1) Изискването за представяне по реда на чл. 100т, ал. 4 на финансови отчети пред комисията по чл. 100н, ал. 1, ал. 2, и ал. 4, т. 1 (освен в случаите на глава пета от Закона за счетоводството), т. 2, 4 и 5, както и чл. 100о, ал. 1, 2, 4 и 5, се прилага и за лицата, регулирани по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала. Лицата по предходното изречение изготвят и представят финансовите си отчети съгласно приложимите за тях счетоводни стандарти.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 56:
  § 56. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1 се създава т. 49:
  „49. „Идентификационен код на правния субект” е международен 20-знаков буквено-цифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи на световните финансови пазари.“
  2. В § 1д:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Изискването за представяне по реда на чл. 100т, ал. 4 на финансови отчети пред комисията по чл. 100н, ал. 1, 2 и ал. 4, т. 1 (само в случаите на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 37 от Закона за счетоводството), т. 2, 4 и 5, както и чл. 100о, ал. 1, 2, 4 и 5, се прилага и за лицата, извършващи дейност регулирана по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала. Лицата по изречение първо изготвят и представят финансовите си отчети съгласно приложима счетоводна база, определена по реда на глава четвърта от Закона за счетоводството.“;
  б) Създава се нова ал. 2:
  „(2) Изискванията на чл. 100н, ал. 7, т. 1 не се прилагат за лицата по ал. 1.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
  а) в т. 1 думата „годината“ се заменя с „отчетния период“;
  б) в т. 2 думите „31 декември“ се заменят с „края на отчетния период“, а числото „700 000“ се заменя с „2 000 000“;
  в) в т. 3 числото „300 000“ се заменя с „1 000 000“.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 55. Асоциация по чл. 77е, ал. 3, т. 3 прави предложение за член на управителния съвет на фонда при първото изтичане на мандат на член на управителния съвет след влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 57.

  § 56. Промени в заварените до влизането в сила на този закон облигационни емисии, допуснати до търговия на регулиран пазар, може да се извършват при спазване на изискванията на чл. 100б, ал. 3 и 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 58.

  § 57. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, взема решения за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества, които до влизането му в сила не са пререгистрирани чрез вписване в търговския регистър.
  (2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” взема решения за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества, които до влизането му в сила са обявени в несъстоятелност.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 59.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Създава се § 57а:
  „§ 57а. Емитентите на ценни книжа, които са допуснати до търговия на регулиран пазар преди влизането в сила на този закон, са длъжни да подадат заявления за издаване на идентификационен код на правния субект в срок до 30 ноември 2017 г.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 60:
  § 60. Емитентите на ценни книжа, които са допуснати до търговия на регулиран пазар до влизането в сила на този закон, са длъжни да подадат заявления за издаване на идентификационен код на правния субект в срок до 30 ноември 2017 г.

  § 58. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г., изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г. и бр. 8 от 2017 г.) в допълнителните разпоредби се създава § 6а:
  „§ 6а. При сключването на договори по активно или пасивно презастраховане от застраховател или презастраховател, който е публично дружество, не се прилага режимът на чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, , който става § 61.

  Комисията предлага да се създаде нов § 62:
  § 62. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г., бр. 76 от 2006 г., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г. и бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 176, ал. 1 се създава точка 17:
  „17. акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка, за което е одобрен и публикуван проспект, предвиждащ задължение да се иска приемане на акциите и те да се приемат за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок, не по-дълъг от 12 месеца от издаването им.“
  2. В чл. 178 се създава ал. 13:
  „(13) Не повече от 1 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 17.“
  3. В чл. 251:
  а) създава се нова ал. 8
  „(8) Не повече от 2 на сто от активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 17.“;
  б) досегашните ал. 8-10 стават съответно ал. 9-11.

  § 59. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г., бр. 14, 34, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 42, 48 и 76 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7:
  а) в ал. 1 думите „ал. 2 и 3” се заменят с „ал. 2, 3 и 6”;
  б) създава се ал. 6:
  „(6) Инвестиционните посредници по чл. 8, ал. 1 и 2 имат право да извършват дейност като довереник на облигационери по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”
  2. В чл. 19:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Лицето, получило лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3, подава заявление за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в срок до 7 дни от получаване на лиценза.”.
  3. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 7:
  „7. е взела решение по чл. 77б, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”.
  4. В чл. 34:
  а) в ал. 3, т. 3 думата „банка” се заменя с „кредитна институция”;
  б) създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато кредитната институция по ал. 3, т. 2 и т. 3 извършва дейност на територията на Република България, инвестиционният посредник съхранява паричните средства на клиентите по индивидуални сметки на клиентите или по клиентски сметки към сметка на инвестиционния посредник.”;
  в) досегашните ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
  5. В чл. 122, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова б. „б”:
  „б) с вземане на решение по чл. 77б, ал. 1, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, или”
  б) досегашната б. „б” става б. „в”.
  6. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 1:
  аа) в т. 1 думите „чл. 34, ал. 4” се заменят „чл. 34, ал. 5”;
  бб) в т. 3 думите „чл. 34, ал. 1, 2, 3, 5 и 8” се заменят с „чл. 34, ал. 1, 2, 3, 6 и 9”;
  б) в ал. 3 числото „5 000” се заменя с числото „10 000”, а числото „50 000” се заменя с числото „100 000”;
  в) в ал. 4 числото „20 000” се заменя с числото „40 000”, а числото „50 000” се заменя с числото „100 000”;
  г) в ал. 6 думите „ал. 3 и 5” се заменят с „ал. 3, 4 и 5”;
  д) в ал. 7, т. 9 се изменя така:
  „9. за нарушения по ал. 3 и 4 - от 100 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение - от 200 000 до 400 000 лв.;”
  7. Създават се чл. 129а и 129б:
  „Чл. 129а (1) За целите на осъществявания надзор по спазване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му, заместник-председателят може да възложи на трето лице да извърши конкретни действия като таен клиент.
  (2) Отношенията между комисията и лицето по ал. 1 се уреждат с договор, като договорът се подписва от председателя на комисията.
  (3) В договора се посочват конкретните действия, които лицето по ал. 1 приема да извърши като таен клиент, срок за изпълнение на договора, доказателства за извършените действия и резултатите от тях.
  (4) Всички разходи във връзка с изпълнението на дейностите по ал. 1 са за сметка на комисията.
  Чл. 129б (1) С решение на комисията, по предложение на заместник-председателя, се оповестяват интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят на територията на Република България такива услуги. С цел преустановяване на нарушенията на този закон на интернет страницата на комисията се поддържа актуален списък на интернет страниците по предходното изречение.
  (2) Решенията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на комисията в деня на приемането им. Лицата, за които тези решения се отнасят, се смятат уведомени в деня на публикуването и са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги от посочените интернет страници.
  (3) Ако, в тридневен срок от публикуването на решението по ал. 2, лицето не преустанови нарушението, за което е взето решението, комисията подава искане до председателя на Софийския районен съд да разпореди всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници.
  (4) Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му.
  (5) Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на комисията в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.”.

  Предложение от н. п. Делян Добрев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 59, т. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 63:
  § 63. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г., бр. 14, 34, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 42, 48 и 76 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 19:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Лицето, получило лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3, подава заявление за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в срок до 7 дни от получаване на лиценза.”
  2. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 7:
  „7. е взела решение по чл. 77б, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”
  3. В чл. 34, ал. 3, т. 3 думата „банка” се заменя с „кредитна институция”.
  4. В чл. 122, ал. 1, т. 2:
  а) създава се нова буква „б”:
  „б) с вземането на решение по чл. 77б, ал. 1, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, или”;
  б) досегашната буква „б” става буква „в”.
  5. Създава се глава осма „а“ с чл. 126а:
  „Глава осма „а“
  ТАЕН КЛИЕНТ
  Чл. 126а. (1) За целите на осъществявания надзор по спазване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му, заместник-председателят може да възложи на трето лице да извърши конкретни действия като таен клиент.
  (2) Отношенията между комисията и лицето по ал. 1 се уреждат с договор, като договорът се подписва от председателя на комисията.
  (3) В договора се посочват конкретните действия, които лицето по ал. 1 приема да извърши като таен клиент, срок за изпълнение на договора, доказателства за извършените действия и резултатите от тях.
  (4) Разходите във връзка с изпълнението на дейностите по ал. 1 са за сметка на комисията.“
  6. В глава девета:
  а) в чл. 127:
  аа) в ал. 3 числото „5 000” се заменя с „10 000”, а числото „50 000” се заменя със „100 000”;
  бб) в ал. 4 числото „20 000” се заменя с „40 000”, а числото „50 000” се заменя със „100 000”;
  вв) в ал. 6 думите „ал. 3 и 5” се заменят с „ал. 3-5”;
  гг) в ал. 7 т. 9 се изменя така:
  „9. за нарушения по ал. 3 и 4 - от 100 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение - от 200 000 до 400 000 лв.;”
  б) създава се чл. 129а:
  „Чл. 129а. (1) С решение на комисията, по предложение на заместник-председателя, се оповестяват интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят на територията на Република България такива услуги. На интернет страницата на комисията се поддържа актуален списък на интернет страниците по изречение първо.
  (2) Решенията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на комисията в деня на приемането им. Лицата, за които тези решения се отнасят, се смятат уведомени в деня на публикуването и са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги от посочените интернет страници.
  (3) Ако, в тридневен срок от публикуването на решението по ал. 2, лицето не преустанови нарушението, за което е взето решението, комисията подава искане до председателя на Софийския районен съд да разпореди всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници.
  (4) Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му.
  (5) Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на комисията в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.”

  § 60. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г., изм., 96 и 102 от 2015 г.) чл. 11, ал. 1 т. 5 се изменя така:
  „5. инвестиционни посредници, освен в случаите по чл. 34, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти, когато паричните средства на клиентите се съхраняват по индивидуални сметки на клиентите или по клиентски сметки към сметка на инвестиционния посредник;”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 60 да бъде отхвърлен.

  § 61. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г., изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 50 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3, ал. 3 след думите „залог на безналични ценни книжа” се добавя „и дялове на колективни инвестиционни схеми”.
  2. В чл. 4, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. вземания, безналични ценни книжа и дялове на колективни инвестиционни схеми;”.
  3. Заглавието на чл. 18 се изменя така: „Залог на безналична ценна книга и дялове на колективни инвестиционни схеми”.
  4. В чл. 18:
  а) в ал. 1 след думите „безналична ценна книга” се добавя „и дялове на колективни инвестиционни схеми”;
  б) в ал. 2 след думите „заложената ценна книга” се добавя „или дялове на колективна инвестиционна схема”;
  в) създава се ал. 5:
  „(5) Централен депозитар уведомява незабавно съответното управляващо дружество за всяко вписване и заличаване на залог върху дялове на колективна инвестиционна схема.”

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Параграф 61, точка 4 буква „в“ се изменя така:
  „в) създава се ал. 5:
  (5) Централен депозитар уведомява в срок от един работен ден съответното управляващо дружество за всяко вписване и заличаване на залог върху дялове на колективна инвестиционна схема. В случаите на обратно изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема, предмет на особен залог, се изисква съгласие от заложния кредитор по реда на чл. 8.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 64:
  § 64. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г., изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 50 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3, ал. 3 след думите „залог на безналични ценни книжа” се добавя „и дялове на колективни инвестиционни схеми”.
  2. В чл. 4, ал. 1:
  а) точка 3 се изменя така:
  „3. вземания, безналични ценни книжа и дялове на колективни инвестиционни схеми;”
  б) в т. 8 накрая се добавя „както и дялове на колективни инвестиционни схеми”.
  3. В чл. 18:
  а) в заглавието накрая се добавя „и дялове на колективни инвестиционни схеми”;
  б) в ал. 1 след думата „книга” се добавя „и дялове на колективни инвестиционни схеми”;
  в) в ал. 2 след думата „книга” се добавя „или дялове на колективна инвестиционна схема”;
  г) създава се ал. 5:
  (5) Централният депозитар уведомява в срок от един работен ден съответното управляващо дружество за всяко вписване и заличаване на залог върху дялове на колективна инвестиционна схема. В случаите на обратно изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема, предмет на особен залог, се изисква съгласие от заложния кредитор по реда на чл. 8.”

  § 62. В Търговския закон (oбн., ДВ, бр. 48 от 1991 г., изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31,
  39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г. и бр. 13 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 204:
  а) в ал.1 изречение второ се заличава;
  б) алинея 2 се отменя.
  2. В чл. 208 след думата „представена” се добавя „поне”.
  3. В чл. 214:
  а) създава се нова ал. 6:
  „(6) Правото на глас по безналични облигации се упражнява от лицата, притежаващи облигации от емисията пет дни преди датата на общото събрание.”
  б) досегашната ал. 6 става ал. 7.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 65:
  § 65. В Търговския закон (oбн., ДВ, бр. 48 от 1991 г., изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г. и бр. 13 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 204:
  а) в ал. 1 изречение второ се заличава;
  б) алинея 2 се отменя.
  2. В чл. 208 след думата „представена” се добавя „поне”.
  3. В чл. 214:
  а) създава се нова ал. 6:
  „(6) Правото на глас по безналични облигации се упражнява от лицата, притежаващи облигации 5 дни преди датата на общото събрание на облигационерите.”;
  б) досегашната ал. 6 става ал. 7.

  § 63. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. и доп., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г. и бр. 95 от 2016 г.) в чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Лицето, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, подава заявление за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в срок до 7 дни от получаване на лиценза.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 66.

  Комисията предлага да се създадат § 67 и 68:
  § 67. В Закона за дружествата със специална и инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г., изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 53 от 2007 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 34 и 95 от 2015 г.) в чл. 30, ал. 1 думите „ал. 2-6“ се заменят с „ал. 2 и 3“.
  § 68. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 10.05.2005 г., бр. 30, 56, 59, 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.) в чл. 15, ал. 1, т. 5 думите „по чл. 212, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заличават.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Създава се § 64:
  § 64. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93,
  95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г. и бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г.) чл. 176, ал. 1, т. 2 се изменя така:
  „2. акции, извън посочените по т. 3 и 10, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и в акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка, за което е одобрен и публикуван проспект, предвиждащ задължение да се иска приемане на акциите и те да се приемат за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок, не по-дълъг от 12 месеца от издаването им;”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място като нов § 62.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  Създава се § 65:
  „§ 65. Параграфи 7 и 32 влизат в сила от 1 януари 2018 г.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 69:
  § 69. Параграфи 7 и 34 влизат в сила от 1 януари 2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума