Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
19/07/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 753-01-8 ОТ 20.07.2017 Г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 25 юни 2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 25 юни 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 19 юли 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис.
  На заседанието присъстваха Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта и Росен Желязков – председател на Държавната агенция за електронно управление.
  Законопроектът беше представен от н. п. Станислав Иванов. С него се цели привеждане на националното законодателство в областта в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО; създаване на условия за развитие на цифровата инфраструктура; подобряване качеството на услугите, предоставяни от публичния сектор; облекчаване на трансграничния достъп на бизнеса и гражданите до вътрешния пазар.
  В сферата на компетентност на комисията попада глава четвърта „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“. За разлика от действащия режим, доставчиците на удостоверителни услуги няма да подлежат на акредитация. Доставчик, решил да предлага една или повече квалифицирани услуги, уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, като надзорен орган и прилага доклад за оценяване на съответствието, съставен от орган за оценяване на съответствието. Комисията извършва проверка дали доставчикът отговаря на изискванията и при положителна преценка му предоставя квалифициран статут, и го включва в доверителните списъци. Срокът за това е три месеца от подаването на уведомлението от доставчика. След вписването в доверителните списъци доставчиците на квалифицирани услуги подлежат на периодични одити за тяхна сметка, най-малко веднъж годишно, от орган за оценяване на съответствието. Орган за оценяване на съответствието може да извършва тази дейност след акредитация. По този начин се удостоверява, че съответното лице е компетентно да извършва оценяване на съответствието. Предвидено е акредитацията на органите за оценяване на съответствието да се извършва от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, която е национален орган по акредитация. Освен това акредитация може да се извършва и от орган за акредитация на друга държава членка или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 18 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 25 юни 2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума