Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
04/10/2017 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 753-01-12 /

  по Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., разгледа и обсъди Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34.
  На заседанието присъства Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурност към Министерски съвет.
  Годишният доклад бе представен от Георги Кръстев.
  При оценката на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност бе отбелязано текущото състояние на икономиката – ръст на брутния вътрешен продукт, ръст на брутната добавена стойност, увеличаване на преките чуждестранни инвестиции, намаляване на безработицата, увеличаване на производителността на труда, намаляването на търговския дефицит като процент от брутния вътрешен продукт, възстановяване на туристопотока;
  В частта за рисковете пред икономиката се отбелязаха: понижение на износа за Русия, минималните ефекти на Brexit за България, по-слабия растеж в ЕС заради Brexit и по-слабото търсене в тези страни и ограничаване на износа на България към тези държави, спад в инвестициите от втория програмен период, съществени нарушения при усвояване на средствата(опити за измама, недопустими разходи, неизпълнение на договорни задължения, неверни сведения при кандидатстване, опити за двойно финансиране и т.н.), липса на адекватно финансиране, непрозрачни и непоследователни реформи, периодично ескалиращо обществено недоволство в отделни икономически сектори.

  Във втория раздел на доклада относно политиките за защита на националната сигурност е коментирана дейността на специализираните органи.
  ДАНС осъществява своевременен анализ и оценка на постъпващата информация, а МВР провежда охранителни обследвания. Извършва се системен анализ на придобитите данни за неправомерно финансово облагодетелстване при управлението и разходването на средства от Еврофондовете. Налице е съществена дейност по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
  В областта на отбранителната индустрия се прилагат регулаторни механизми при експортния контрол на продукти, свързани с отбраната; участие във формирането на индустриалните и икономическите измерения на националните позиции на ЕС в областта на сигурността и отбраната; участие в процеса на хармонизиране на индустриалните политики в страните членки и партньорки на НАТО.
  В третия раздел, третиращ основни изводи за състоянието на националната сигурност и насоки за развитие, са посочени сравнително оптимистични прогнози за икономическо развитие и стабилност на страната: ръстът на брутния вътрешен продукт слабо ще се ускори, подобряване на инвестиционната активност, преустановяване спада на публичните инвестиции, растежът на износа слабо ще се забави, средногодишна инфлация 1,3%, ускорен ръст на производителността на труда, ускоряващ се темп на заетостта, увеличаване на цената на труда. Като основен риск е определена несигурната външна среда.
  В последвалата дискусия народните представители Петър Кънев и Румен Гечев изразиха становище, че в доклада твърде оптимистично е описана икономическата обстановка в страната, както и проблемите пред икономическата сигурност. Подценяване на ефекта на Brexit за Европейския съюз и България, липсата на стратегия за икономическото развитие на страната, външна политика, която не е в подкрепа на българската икономическа политика, твърде висока норма на печалба на българския бизнес и ниска цена на труда – това са само някои от предизвикателствата пред икономическата сигурност на България.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 7 народни представители, „Въздържали се” –трима и „Против” - осем,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума