Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
11/10/2017 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 753-01-17 от 12.10.2017 г.

  по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 702-00-43, внесен от Министерски съвет на 02.10.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 702-00-43, внесен от Министерски съвет на 02.10.2017 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 26 октомври 2016 г., разгледа и обсъди Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 702-00-43.
  На заседанието присъстваха: от Министерски съвет- Аню Ангелов – секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет и Елена Бакова – държавен експерт; от Министерство на икономиката: Светлин Стефанов – главен експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“; от Министерство на отбраната: Иван Карабашев – началник на отдел в Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“, Анелия Гадженакова – младши експерт в Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“, Десислава Костадинова – държавен експерт в Дирекция „Отбранителна политика“ и Стоян Карастоянов – главен експерт в Дирекция „Отбранителна политика“; от Министерство на външните работи - Ясен Томов – дипломатически служител 1-ва степен, Дирекция „Политика за сигурност“; от Държавна агенция „Национална сигурност“: Петър Стоименов – и.д. директор на специализирана дирекция и Анна Гочкова-Цаловска – началник на отдел в специализирана административна дирекция „Правно-нормативна дейност“.
  От името на вносителя докладът бе представен от г-н Аню Ангелов.
  През 2016 г. Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките е провел 9 заседания, на които са разгледани 124 заявления. Издадени са 78 лиценза за износ и внос на продукти, свързани с отбраната(ПСО); три лиценза за транспортиране на ПСО между две трети страни; 39 удостоверения за регистрация на брокерска дейност с ПСО между две трети страни; 63 удостоверения за регистрация и трансфер на ПСО. 20 бр. фирми не са получили поисканите и издадени удостоверения.
  Междуведомственият съвет, през 2016 г.:
  • спря действието на издадените на „Алмед“ ЕООД гр. Бургас лиценз за износ и внос на ПСО, удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО и удостоверение за регистрация за брокерска дейност с ПСО;
  • прекрати, поради ликвидация на „САПЛ БГ“ ЕООД гр. София, лиценз за износ и внос на ПСО и удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО;
  • прекрати, поради писмена молба от „АТЛ България“ ООД гр. София, действието на тригодишно удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО и на тригодишно удостоверение за регистрация за брокерска дейност с ПСО;
  • отложи, за представяне на допълнителна информация, вземане на решение по 3 заявления;
  • разгледа и прие за сведение 18 заявления за промяна на обстоятелствата, при които са издадени документи по експортния контрол на ПСО, които не водят до издаване на изменения към тях.
  Междуведомственият съвет отбелязва нарастване броя на заявителите за издаване на документи по експортния контрол, както и броят на притежаваните от тях документи. Оценява се като положителен факт увеличаването на броя на заявленията за промяна на обстоятелствата, при които са издадени лицензите. Необходимо е периодично извършване на проверки за съответствие между заявените данни при издаване на лицензи и/или удостоверения за регистрация и вписаните обстоятелства в Търговския регистър и Агенцията по вписванията.
  Народният представител Румен Гечев постави въпроса за контрола при движението на легално изнесеното оръжие и за размера на таксите.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 18 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да вземе следното
  РЕШЕНИЕ:

  по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

  РЕШИ:

  Приема Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума