Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
18/10/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 753-01-18 от 20.10.2017 г.

  по законопроекта за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26.09.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26.09.2017 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 18 октомври 2017 г., разгледа и обсъди законопроекта за храните, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на земеделието, храните и горите - д-р Цветан Димитров – заместник-министър, Лора Джупарова – директор на Дирекция „Политики в агро-хранителната верига“, Ася Стоянова – директор на Дирекция „Правна“, д-р Любомир Кулински – директор на Дирекция „Контрол на храните“; от Българска агенция по безопасност на храните - д-р Илиян Костов – заместник-директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига; от Българска стопанска камара - Добри Митрев – заместник-главен секретар; Марияна Кукушева – председател на Управителния съвет на Национален браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите; Марияна Чолакова – изпълнителен директор на Сдружение-то на производителите на растителни масла и маслопродукти; Димитър Зоров – председател на Асоциацията на млеко-преработвателите в България; Васил Стоименов – заместник-председател на Съюза на безалкохолната промишленост в България; от Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България - Жана Величкова – изпълнителен директор; от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - Йордан Матеев – изпълнителен директор на Сдружение за модерна търговия и Николай Даскалов – юрист в Сдружение за модерна търговия; от Френско-българска търговска и индустриална камара – Весела Тодорова-Мозетиг – директор;
  Законопроектът бе представен от заместник –министър Димитров.
  Според вносителя целта на предложения нов Закон за храните е да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните и да осигури прилагането на правото на Европейския съюз и националните мерки в областта на храните. Законопроектът е изготвен с участието на заинтересовани страни. Със законопроекта се определят компетентни органи на национално ниво и условията за осъществяване на официален контрол върху храните. Предвиждат се процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни. Регламентират се основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните. Предвижда се изрична забрана за реклама на ГМО храни. Регламентират се изискванията при търговия с храни от разстояние и се въвежда режим на регистрация на превозните средства, които транспортират храни. Създава се постоянен консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който го подпомага при изпълнение на функциите му, свързани с пускането на пазара на натурални минерални и изворни води. Предвидено е създаването на Национален съвет по храните, като постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор „Храни”. Предвижда се повишаване размера на санкциите, които се налагат за нарушаване разпоредбите по безопасност на храните, като техният размер е определен в зависимост от степента на обществена опасност на нарушенията.
  Със законопроекта се отменя досега действащия Закон за храните и се правят съответстващи изменения в други четири закона.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и справките по чл. 76, ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Законопроектът е нотифициран, като според вносителя бележките от нотификацията имат главно технически характер.
  Според становището на КРИБ законопроектът не отстранява съществуващите проблеми и несъответствия с европейското право и ще доведе до тяхното задълбочаване. Предлаганите разпоредби създават терминологична неяснота и разминаване със законодателството в областта на управлението на водите. Липсва яснота как ще бъдат уредени заварените случаи и как ще бъдат защитени направените инвестиции от бизнеса. Приемането на законопроекта ще повлияе негативно върху инвестиционния климат и няма да доведе до закриване на процедурата по нарушение срещу страната. Допуснати са и следните несъответствия – неспазване на изискването за предварителна нотификация на законов текст в пряка връзка с хармонизирано европейско право и липса на оценка на въздействието в частта за бутилираните води.
  Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България и Българската стопанска камара изразяват несъгласие с предложените в законопроекта разпоредби в частта за бутилираните води.
  Съюзът на безалкохолната промишленост в България подкрепя законопроекта без забележки.
  В последвалата дискусия, която се проведе главно между представителите на браншовите организации, бяха застъпени изложените по-горе позиции.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 народни представители и 6 гласа „Въздържали се”, без гласове „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26.09.2017 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума