Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
17/01/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ грасуване
  № 853-01-1 от 18.01.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 7 декември 2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 7 декември 2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване
  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

  (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 101 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. разполага с необходимия персонал, най-малко половината от който е нает по безсрочни трудови договори, регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда;”.
  2. Създава се т. 10:
  „10. разполага с технически средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 34а се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
  „3. да разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, чиито трудови договори са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда, и който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност, и поне с един специалист с образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко с 5 години стаж по специалността;“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) За издаване на лиценз по ал. 1 кандидатите подават заявление по образец до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което вписват единния идентификационен код от търговския регистър, седалището, адреса на управление и името на законния представител, придружено от документите, определени в наредбата по чл. 34, ал. 2.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, чиито трудови договори са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда, и който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за извършване на дейността;“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За издаване на удостоверение по ал. 2 кандидатите подават заявление по образец до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което вписват единен идентификационен код от търговския регистър, седалище, адрес на управление и името на законния представител, придружено от документите, определени в съответната наредба по чл. 31.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 2 след думата „правоотношение“ се добавя „чиито трудови договори са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда, и“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За издаване на удостоверение по ал. 2 кандидатите подават заявление по образец до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което вписват единния идентификационен код от търговския регистър, седалището, адреса на управление и името на законния представител, придружено от документите, определени в съответната наредба по чл. 31.“


  § 4. Създава се чл. 41а:
  „Чл. 41а. (1) Заявленията по чл. 34а, ал. 5 и чл. 36, ал. 4 и приложените документи могат да се подават по електронен път в съответствие със Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис.
  (2) Когато заявлението по ал. 1 и приложенията към него са подадени на хартиен носител, заявителят е длъжен да ги представи и на електронен носител при поискване.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. Създава се чл. 41а:
  „Чл. 41а. Заявленията по чл. 34а, ал. 5 и чл. 36, ал. 4 и приложените документи към тях могат да се подават по електронен път в съответствие със Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума