Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
17/01/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  № 853-01-2 от 18.01.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 7 декември 2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 7 декември 2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение на Закона за измерванията

  (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В глава шеста, в наименованието на раздел III думите „и уведомяване от лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 67 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „или внасят“ се заличават.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите „и видът на дейността, която извършва – производство или внос“ се заличават;
  б) в т. 3 думите „или внася“ се заличават.
  3. В ал. 3 думите „а вносителят – графично изображение на поставения от производителя на бутилката идентификационен знак“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Член 69 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. В чл. 90 думите „или вносител“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума