Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
17/01/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-3 от 18.01.2018 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 702-01-54, внесен от Министерски съвет на 11.12.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 702-01-54, внесен от Министерски съвет на 11.12.2017 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 17.01.2018 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката – Лъчезар Борисов – заместник-министър и Желяз Енев – директор на дирекция „Икономическа политика за насърчаване”; Стамен Янев – изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.
  Законопроектът бе представен от Лъчезар Борисов.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е привеждане на Закона за насърчаване на инвестициите в съответствие с промените на Общия регламент за групово освобождаване в сила от 10 юли 2017 г., въвеждащи нови разпоредби срещу преместванията в схеми за регионална инвестиционна помощ. Приемането на законопроекта ще позволи да бъде продължено ефективното привличане и насърчаване на изпълнението на съществуващи и бъдещи значими за икономиката ни инвестиционни проекти с издаден сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на територията на страната, посредством непрекъснатото предоставяне на финансови насърчителни мерки, които са важен инструмент на провежданата инвестиционна политика.
  Втората цел е прецизиране на съществуващите изисквания на Закона за насърчаване на инвестициите за яснота за инвеститорите и за отразяване на настъпили промени в други нормативни актове, към които законът препраща. Това ще улесни инвеститорите, кандидатстващи за издаване на сертификат и изпълняващи сертифицирани инвестиционни проекти.
  Законопроектът не съдържа разпоредби, свързани с регулаторни режими по отношение на стопански субекти.
  Приемането на законопроекта няма да доведе до икономически, социални, екологични и др. негативни въздействия.
  Към законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  След гласуване с резултати: „За” – 18 гласа, без гласове „Против” и „Въздържали се”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 702-01-54, внесен от Министерски съвет на 11.12.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума