Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
28/03/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-11 от 30.03.2018 г.

  по законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 07.03.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 07.03.2018 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 28 март 2018 г., разгледа и обсъди Законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката - Теменужка Янкова – съветник на министъра на икономиката и Иван Павлов – главен юрисконсулт в Дирекция „Правна“; от Министерство на енергетиката - Владимир Янков – държавен експерт; от Министерство на финансите - Татяна Накова – държавен експерт в Дирекция „Данъчна политика“ и Виолета Баева – главен експерт в Дирекция „Данъчна политика“; от Агенция Митници - Светла Генова – директор на Дирекция „Акцизна дейност и методология“ и Светослав Владимиров – началник отдел „Разузнаване и разследване на акцизните нарушения“; от Национална агенция за приходите - Васил Панов – директор на Дирекция „Контрол“; от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - Петър Горновски – председател; представители на браншови и работодателски организации.
  Законопроектът бе представен от н.п. Емил Димитров.
  Според вносителите целта на предложения нов отраслов законопроект е да запълни една законодателна празнина в специфичен ключов сектор като сведе до минимум нелоялната конкуренция и „сивия” сектор в дейностите, свързани с петролни и газови продукти и увеличи събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности.
  Законопроектът въвежда регистрационен режим на икономическите оператори, без да се създава сериозна административна намеса. Предлаганата форма на регулиране не би създала несъобразена административна тежест, особено ако новите задължения бъдат съпоставени с възможността за сериозно повишаване на приходите в бюджета и подобряване на икономическата среда.
  Основните моменти, които следва да гарантират доброто функциониране на пазара са: въвеждането на складови наличности за съхранение на горива; въвеждане на обезпечение за извършване на дейности по смисъла на закона; минимални изисквания към физическите лица, които управляват тези дейности; поставяне на равни и ясни критерии към всички икономически оператори.
  В законопроекта за пръв път в българското законодателство се дава легално определение на понятията ”търговия на едро”, „търговия на дребно”, „съхранение на нефтопродукти”, „транспорт на нефтопродукти” и „бензиностанция”.
  Предлаганият законопроект предвижда административното регулиране да се извършва от министъра на икономиката, който се подпомага от Консултативен съвет към Министерството на икономиката. Контролът по спазването на закона следва да се извършва заедно или поотделно от служителите на различни държавни структури.
  Предвидените в закона санкционни разпоредби са съобразени с тежестта на нарушенията, като имат и възпиращ ефект с оглед важността на сектора за българската икономика.
  Законът следва да влезе в сила шест месеца след обнародването му.
  Предлага се въвеждане на съответстващи промени в Закона за акцизите и данъчните складове.
  Според вносителя законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху разходната част на държавния бюджет. Очаква се повишена събираемост на мита и данъци.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието.
  Емил Димитров коментира и поставени на заседание на неговата комисия въпроси.
  Със становищата си Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката и Министерството на земеделието, храните и горите подкрепят по принцип законопроекта и същевременно обръщат внимание, че предоставянето на обезпечение от всяко регистрирано по закона лице представлява финансова тежест, която от своя страна би била пречка за осъществяване на дейност на някои от субектите; необходимо е да се прецизира механизма на контрол, предвид множеството контролни органи; необходимо да се проведе широко обществено обсъждане както и да се прецени съответствието на законопроекта с правото на Европейския съюз, включително предвид задължението за нотификация по силата на Директива (ЕС) 2015/1535, установяваща процедура за предоставяне на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.
  Министерството на икономиката коментира още, че създаването на звено в министерството, което да се занимава с дейностите по регистрация, изисква предвиждане на значителен административен капацитет и финансов ресурс за обезпечаване на неговата дейност.
  Министерството на финансите обръща внимание за евентуално нарушаване на Хартата на основните права на Европейския съюз, като се подчертава, че е необходимо да се прецени дали предлаганата правна регламентация и административно-правни изисквания към търговците на горива са мярка, пропорционална на преследваната цел, тъй като ще ангажира значителен административен и финансов ресурс, за да бъде реализирана. Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз принципът на пропорционалността изисква размерът на обезпеченията да бъде определян в зависимост от риска за неплащане на данъци в бъдеще и размера на предходни неизплатени публични задължения.
  Министерството на земеделието, храните и горите предлага земеделските производители да бъдат изключени от обхвата на внесения законопроект, защото те не са търговци на дребно с нефт и продукти от нефтен произход, а представляват крайни потребители на горива, по отношение на които има въведена система за контрол и са заплатени данъци. На земеделските стопани са вменени конкретни и несъобразени със статута им задължения и изисквания, създаващи допълнителна регулаторна и финансова тежест.
  В комисията са постъпили множество становища и декларации на браншови и работодателски организации.
  В последвалата дискусия народните представители от ПГ „БСП за България” и ПГ „Обединени патриоти” коментираха становищата на отделните министерства, които в своята същност са отрицателни. Народните представители от ПГ „БСП за България” подчертаха, че при липсата на политическа подкрепа, изразена и с отсъствието на членове на Министерския съвет, законопроектът не следва да се приема в този вид. Очевидно е нежеланието на изпълнителната власт за неговото приемане. Предложи се създаването на работна група за доработване на законопроекта и отлагане на гласуването, което не беше прието.
  Представители на браншови организации на земеделските производители поискаха да бъдат изключени от обхвата на законопроекта предвид спецификата на тяхната дейност и поставянето им в неравноправно положение. Те изразиха становище, че не са търговци, не продават горива и не може държавата да пуска необмитено контрабандно гориво от танкери в известни пристанища, а после да го търси в страната на 11 хиляди места.
  Валентин Златев от Българска петролна и газова асоциация коментира огромния обем на „сивия” сектор в продажбата на нефт и нефтопродукти – по данни на Министерството на финансите около 30%. Това води до разпределяне на около 1 млрд. лева нерегламентирано. Държавата сама създава предпоставка за „сивия сектор”. Златев коментира и проблемите в системата БАЦИС и необходимостта от засилен контрол и увеличаване на регулациите чрез предложения законопроект, с цел увеличаване на бюджетните приходи. Той уведоми членовете на комисията, че Българската петролна и газова асоциация е сезирала Европейската комисия за нарушаване на европейския учредителен договор за равнопоставеност.
  Представителят на НАП г-н Панов изрази становище, че в изискванията към земеделските производители няма нищо ново. Такива съществуват и в момента в Закона за данъка върху добавената стойност.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „Въздържали се” – 12 народни представители, без гласове „За” и „Против” ,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 07.03.2018 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума