Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
25/04/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-15 от 27.04.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 5 април 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 5 април 2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 25 април 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков.
  Със законопроекта се привежда националното ни законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008. С Регламент (ЕС) № 2017/852 се предвиждат мерки и създават условия относно употребата, съхранението и търговията с живак, живачни съединения и смеси на живака, както и производството и употребата, и търговията с продукти с добавен живак, и управлението на отпадъци от живак, за да се гарантира високо равнище на защита на здравето на човека и на околната среда. Допълват се мерките, предвидени в Конвенция Минамата относно живака, като общите цели са в съответствие със Стратегията на Общността относно живака, а много от възможностите за намаляване на употребата му вече са използвани.
  Със законопроекта се определят контролните правомощия на министъра на околната среда и водите; въвеждат се ограничения относно вноса на живак и смеси на живака; забранява се износа на някои продукти с добавен живак, употребата на живак в някои производствени процеси и други.
  В сферата на компетентност на Комисията по икономическа политика и туризъм попадат разпоредбите на § 13, 19 и 21 от законопроекта, с които се разписват задължения, контролни функции и правомощия на председателя на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от него длъжностни лица.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 17 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 5 април 2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума