Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
25/04/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-16 от 27.04.2018 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 25 април 2018 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката - Лъчезар Борисов – заместник-министър и Джулиета Никова – младши експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“; от Министерство на отбраната - Анатолий Величков – заместник-министър, Антоанета Якимова – държавен експерт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ и Кирил Ангелов – главен експерт в Дирекция „Отбранителна политика“; от Министерство на околната среда и водите - Красимир Живков – заместник-министър и Елена Чобанова – държавен експерт в отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Лъчезар Борисов и заместник-министър Анатолий Величков.
  Според вносителите целта на предложения законопроект е създаването на национална процедура за разрешаване на изключения от изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 за определени химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия, когато това е необходимо в интерес на отбраната.
  Въвеждането на процедурата е в съответствие с целите, заложени в Кодекса за изключенията, свързани с отбраната, по Регламента REACH на Европейската агенция по отбрана. Целта е държавите членки, които прилагат изключението, да имат сходни национални процедури и критерии, установяващи интерес за отбраната.
  Законопроектът предвижда разрешението за освобождаване от изискванията на Регламент REACH да се издава от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Издаденото разрешение следва да съдържа и мерките, които притежателят на разрешението ще прилага за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
  Ще се намали административната и финансовата тежест за българската отбранителна индустрия.
  Съществува риск от оспорване по съдебен път от страна на икономическите оператори от отбранителната индустрия на отказите за издаване на разрешения за освобождаване от задължения по Регламент (ЕО) № 1907/2006 на определени вещества.
  Ползата от приемането на законопроекта е безспорна, доколкото рисковете за отбраната, при липсата на процедура за освобождаване от определени изисквания по Регламент REACH, многократно надхвърлят риска от оспорване по съдебен ред на отказите за издаване на разрешения.
  Към законопроекта е приложена частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  След гласуване с резултати: „За” – 17 гласа, без „Въздържали се” и „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума