Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/06/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-19 от 08.06.2018 г.

  по законопроекта за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерския съвет на 29.05.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерския съвет на 29.05.2018 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 06.06.2018 г., разгледа и обсъди законопроекта за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна.
  На заседанието присъства заместник-министърът на външните работи г-н Юрий Щерк, който представи законопроекта.
  Целите на настоящото споразумение са: засилване на всеобхватното политическо и икономическо партньорство между страните по споразумението; укрепване на рамката на политическия диалог във всички области от взаимен интерес; допринасяне към укрепването на демокрацията и към политическата, икономическата и институционалната стабилност в Република Армения; насърчаване, опазване и укрепване на мира и стабилността както в региона, така и в международен план; повишаване на сигурността на границите и насърчаване на трансграничното сътрудничество и добрите междусъседски отношения; засилване на сътрудничеството в областта на свободата, сигурността и правосъдието с цел укрепване принципите на правовата държава и зачитане на правата на човека и основните свободи; засилване на мобилността и междуличностните контакти; подпомагане на усилията на Република Армения за развиване на икономическия й потенциал посредством международно сътрудничество, включително чрез сближаване на законодателството й с постиженията на правото на Европейския съюз; установяване на засилено търговско сътрудничество; създаване на условия за все по-тясно сътрудничество в други области от взаимен интерес.
  Настоящото споразумение се сключва за неограничен срок.
  След гласуване с резултати: „За” – 14 гласа и един „Въздържал се”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерския съвет на 29.05.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума