Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
13/06/2018 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 853-01-23 от 18.06.2018 г.

  по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г., № 820-00-15, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 30.05.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г., № 820-00-15, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 30.05.2018 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 13 юни 2018г., разгледа и обсъди Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г.
  На заседанието присъства г-жа Юлия Ненкова – председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която представи Годишния доклад.
  Настоящият доклад е внесен в Народното събрание в изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК). В него са отразени постигнатите резултати, основните констатации, изводи и оценки за работата на КЗК през отчетния период, както и поставените пред нея цели за следващата година.
  Приоритетите на КЗК през 2017 г. бяха фокусирани върху гарантиране на защитата и устойчивото развитие на пазарите, и свободната стопанска инициатива. Комисията направи съществени усилия за повишаване на ефективността при контрола върху концентрациите между предприятия. В отделен секторен анализ бяха проучени механизмите на договаряне и процесите на ценообразуване на стоките със собствени марки на търговските вериги и на стоките с марки на производител.
  През отчетния период бе констатирано, че установените нарушения в областта на нелоялната конкуренция най-често са свързани с недобросъвестно поведение в противоречие с общата забрана за нелоялна конкуренция, следвани от нарушения, представляващи имитация и заблуждаваща реклама. Постановени са и няколко решения по новата забрана – злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.
  В изпълнение на своите правомощия по застъпничеството за конкуренцията КЗК прие становища и направи предложения за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс и Закона за храните.
  Статистически дейността на КЗК е следната:

  През 2017 г. КЗК образува общо 1117 производства, от които 139 по Закона за защита на конкуренцията(ЗЗК), 957 по Закона за обществените поръчки(ЗОП) и 21 по Закона за концесиите(ЗК).
  В периода, който обхваща отчетът, приетите от Комисията определения и решения са общо 1445, т.е. с 302 повече от 2016 г., от които 847 решения и 598 определения. . През отчетния период, Комисията е приключила съответните производства по ЗЗК, ЗОП ИЛИ ЗК, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушение по ЗЗК или за непредоставяне на информация, а останалите са актовете, с които КЗК се е произнесла по други въпроси от нейната компетентност.
  С приетите през 2017 г. решения Комисията е наложила глоби и имуществени санкции с общ размер над 12,5 млн. лв.
  През 2017 г. в Комисията са образувани 3 производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на нарушение по Глава трета Забранени споразумения, решения и съгласувани практики от ЗЗК, като 2 от тях са образувани по решения на Комисията на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК (по собствена инициатива), а третото – по искане на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК.
  През 2017 г. КЗК извърши общо 3 проверки на място по производство от 2016 г.
  През 2017 г. Комисията постанови 13 решения във връзка с прилагането на чл. 15 от ЗЗК по производства, образувани през 2015 и 2016 г.
  През 2017 г. роят на решенията се е увеличил многократно спрямо 2016 г., което се дължи основна на големия брой, образувани производства през предходните години.
  В рамките на секторния анализ на конкурентната среда на застрахователния пазар в страната, Комисията установи наличието на условия при уреждането на търговските отношения между застрахователните компании и застрахователните посредници, с които се ограничава възможността на застрахователните посредници да правят отбив на крайните си клиенти за сметка на собственото си възнаграждение, като по случая КЗК образува 9 производства за установяване на евентуално извършено нарушение от страна на застрахователните дружества.
  През 2017 г. са образувани 8 производства с предмет установяване наличието или липсата на извършени нарушения във връзка със злоупотреба с монополно или господстващо положение, образувани по искане на лица, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК. Постановени са 12 решения. Наложени са имуществени санкции и глоби по 4 решения за над 6 млн.лв.
  През 2017 г. КЗК извърши анализ на информацията, съдържаща се в общо 377 уведомления и мотивирани искания за концентрация между предприятия, изпратени от Европейската комисия, чиито срокове за преценка за прилагане на процедурата съгласно Регламента за сливания изтичат към 31.12.2017 г.
  През 2017 г. със свое решения Комисията образува производство за извършване на секторен анализ на пазарите на търговия с храни и бързооборотни стоки.
  През 2017 г. в Комисията са образувани общо 81 производства, имащи за цел установяване наличието или липсата на нарушения по Глава седма от ЗЗК Нелоялна конкуренция (73 производства) и по Глава седма „а“ Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне (8 производства) от ЗЗК. От тях 71 са образувани по искане на лица, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК, 4 – на основание самосезиране въз основа на подадени сигнали от граждани и в резултат на собствени наблюдения върху пазара, и 6 – във връзка с върнати от ВАС преписки за ново произнасяне.
  С 27 решения Комисията е установила извършени нарушения по Глава седма и Глава седем „а“ от ЗЗК и в тази връзка е наложила имуществени санкции и/или глоби общо в размер над 6 млн.лв.
  Най-честите нарушения в областта на нелоялната конкуренция, установени през 2017 г., са свързани с недобросъвестно поведение в противоречие със забраната за нелоялна конкуренция по чл. 29 от ЗЗК, следвани от недобросъвестно поведение в противоречие със забраната за имитация по чл. 35 от ЗЗК и недобросъвестно поведение в противоречие със забраната за въвеждане в заблуждение по чл. 31 от ЗЗК
  През 2017 г. са подадени общо 87 жалби до Върховен административен съд срещу постановените от КЗК решения и определения. ВАС е постановил общо 108 съдебни акта по жалби като 46 акта остават в сила, 7 преписки са върнати за ново произнасяне, 7 акта са отменени окончателно (на тричленен състав). ВАС се е произнесъл окончателно с 48 решения и определения като с 33 оставя в сила актовете на КЗК, връща 1 преписка за ново произнасяне и отменя изцяло 14 акта на КЗК.
  Като цяло КЗК разполага с необходимите ресурси и експертен капацитет, за да защитава ефективно конкуренцията чрез разрешаването на възникналите пазарни проблеми. По този начин се постига защита и на интересите на гражданите, на участниците на пазарите и на обществото като цяло.
  В Годишния доклад на КЗК за 2017 г. са посочени приоритетите и целите в дейността на Комисията за 2018 г.
  В хода на дискусията народните представители от ПГ на „БСП за България“ зададоха въпроси относно секторния анализ на горивата, характера на постановените актове, събираемостта на глобите и етапа на който се намира проверката на закупуването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България от „Инерком“ ЕАД, на които председателят и заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията отговориха.
  След гласуване с резултати: „За” - 9, без „Против” и 5 гласа „Въздържали се” Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме следното решение:

  Проект!
  РЕШЕНИЕ:

  по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

  РЕШИ:
  Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017г.  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума