Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
04/07/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-26 от 4 юли 2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 20 юни 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 20 юни 2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 4 юли 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
  С предложените изменения се цели по-голяма гъвкавост в инвестициите при дружествата, секюритизиращи недвижими имоти и увеличаване на кръга от активи, които могат да подлежат на секюритизация при дружествата, секюритизиращи вземания. Предвижда се дружествата със специална инвестиционна цел да могат да инвестират в държавите - членки на Европейския съюз или в друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство. Дава се възможност дружествата да използват банкови продукти и сметки в банки, различни от банката депозитар. Предлага се да отпадне задължението за извършване на оценка на притежаваните от дружествата със специална инвестиционна цел активи при определени извънредни обстоятелства поради неоправданото натоварване с разходи за ежегодна преоценка на техните имоти или вземания, особено когато разходът за това е близък по размер или дори по-голям от икономическата изгода реализирана от съответния имот или вземане. На следващо място се създава възможност дружествата със специална инвестиционна цел да участва в проекти за развитие на недвижими имоти или в покупката на големи обекти от недвижими имоти чрез създаването на Special Purpose Venture (SPV). Законопроектът предвижда и възможността дружеството със специална инвестиционна цел да престане да бъде такова дружество, но да продължи да съществува, в случаите, когато акционерите са взели решение за прекратяване на режима на дружеството със специална инвестиционна цел (отказ от лиценз).
  Писмени становища, в подкрепа на законопроекта и с конкретни бележки по някои текстове, са постъпили от Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел.
  В постъпилите становища от Министерство на финансите и Комисия за финансов надзор са изразени сериозни притеснения и принципни резерви по законопроекта. Обръща се внимание на това, че измененията в законовата уредба на дейността на дружествата със специална инвестиционна цел следва да бъдат направени след задълбочен анализ на пазарните условия и при съобразяване с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година, които предстои да бъдат въведени в българското законодателство.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 10, без „Против“ и „Въздържали се“ – 6 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 20 юни 2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума