Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
11/07/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-30 / 16 юли 2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 854-01-55, внесен от Николай Веселинов Александров и група народни представители на 20.06.2018 г., приет на първо гласуване на 04.07.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 854-01-55, внесен от Николай Веселинов Александров и група народни представители на 20.06.2018 г., приет на първо гласуване на 04.07.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 от 18.04.2003 г. на Конституционния съд на Република България - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 7 и 8 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Създава се чл. 3а:
  “Чл. 3а. (1) Продажбата на имоти - частна държавна собственост и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол чрез електронна платформа за продажба на имоти.
  (2) При продажбата на имоти – частна държавна собственост, извън тези по чл. 1, ал. 2, т. 5, областните управители по местонахождението на имота използват Електронната платформа по ал. 1.
  (3) Министерският съвет приема наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, включително такива с данъчна оценка под 10 000 лв. и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. Създава се чл. 3а:
  “Чл. 3а. (1) Продажбата на имоти - частна държавна собственост и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се извършва чрез електронна платформа за продажба на имоти.
  (2) При продажбата на имоти – частна държавна собственост, извън тези по ал. 1, областните управители по местонахождението на имота използват електронната платформа по ал. 1.
  (3) Министерският съвет приема наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.“

  § 2. В чл. 28, ал. 9 накрая се добавя изречение четвърто: „Във всички случаи продажбата се извършва чрез Електронната платформа по чл. 3а, ал. 1.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 28, ал. 9 се създава изречение четвърто: „Във всички случаи продажбата чрез търг се извършва чрез електронната платформа по чл. 3а, ал. 1.“

  Предложение на н.п. Николай Александров:
  Създава се нов § 2а със следното съдържание :
  „§ 2 а. 1. Създава се нов чл. 32в със следното съдържание:
  „Чл. 32в. Специфични задължения, пряко свързани с осъществявания от приватизираното дружество предмет на дейност, с изключение на задълженията за запазване на седалището, предмета на дейност, за инвестиции и трудова заетост, не могат да бъдат вменени на купувача за повече от 5 години.”
  2. Досегашният чл. 32в става 32г.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. Създава се чл. 32г:
  „Чл. 32г. Специфични задължения, пряко свързани с осъществявания от приватизираното дружество предмет на дейност, с изключение на задълженията за запазване на седалището, предмета на дейност, за инвестиции и трудова заетост, не могат да бъдат вменени на купувача за повече от 5 години.”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.

  Предложение на н.п. Емил Димитров:
  Нов параграф 3а със следното съдържание:
  „§ 3а. Разпоредбата на чл. 32б, ал. 1 - чл. 32в се прилага и за сключени приватизационни договори, по които към датата на влизане в сила на този закон няма непогасени плащания за неустойки за неизпълнени през първите пет години следприватизационни задължения.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. Разпоредбата на чл. 32б, ал. 1 - чл. 32в се прилага и за сключени приватизационни договори, по които към датата на влизане в сила на този закон няма непогасени плащания за неустойки за неизпълнени през първите 5 години следприватизационни задължения.

  § 3. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 21 от 2018 г.) в чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „чрез Електронната платформа по чл. 3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „ (2) Продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка до 10 000 лв. се извършва от областния управител по местонахождението на имота при условията и по реда, определени в закона и правилника за прилагане на закона. При продажбата областният управител използва Електронната платформа по чл.3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

  Предложение на н.п. Христо Гаджев:
  1. В § 3 се създава нова т. 3 и т.4:
  „3. Създава се нова ал. 3
  (3) Продажбата на имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната, чиято данъчна оценка е до 500 000 лв., се извършва от министъра на отбраната, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. При продажбата министърът на отбраната използва Електронната платформа по чл. За от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  4. Досегашната ал. (3) става ал. (4)
  2. Създава се нов § 4 със следното съдържание:
  § 4 Чл. 47 ал. (3) от Закона за държавната собственост придобива следния вид:
  (3) Продажбата на имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, чиято данъчна стойност надхвърля 500 000 лв., се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната. Въз основа на решението на Министерския съвет министърът на отбраната провежда търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, след което издава заповед и сключва договор за продажба. При продажбата министърът на отбраната използва Електронната платформа по чл.За от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 5:
  § 5. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 21 от 2018 г.) в чл. 44 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: “При продажбата се използва електронната платформа по чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.“
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: „При продажбата областният управител използва електронната платформа по чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.”

  Предложение на н.п. Делян Добрев и група народни представители:
  В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  Създават се нови § 5 и § 6:
  § 5. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36,43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35 , 48 и 56 от 24.07.2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58,102 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г.) в чл. 36 ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 навсякъде числото „150“ се заменя със „100“, думите „най-високата“ се заменят със „средната аритметична“, а числото „12“ се заменя с „три“.
  2. В ал. 6 числото „100“ се заменя с „50“, думите „най-високата“ се заменят със „средната аритметична“, а навсякъде числото „12“ се заменя с „три“.
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) За задълженията по ал. 1 не се внася обезпечение, когато търговците и производителите по ал. 1 са изпълнили едновременно следните условия за текущия месец:
  1. нямат дължими и/или просрочени задължения към фонда;
  2. са внесли авансово до 25-то число по банкова сметка на фонда средства в размер на средноаритметичната стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните три месеца.“
  4. Създава се нова ал. 8:
  „(8) В случаите по ал. 7 фондът може от внесените средства да прихваща текущи и/или просрочени задължения на търговците или производителите към фонда по ред определен с наредбата по чл. 36к.
  5. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
  § 6. В 30-дневен срок от влизането в сила на този закон търговците и производителите по чл. 36ж, ал. 1 от Закона за енергетиката, които 12 поредни месеца преди влизането в сила на този закон са заплатили цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката представят пред Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ удостоверения за липса на задължения за „цена задължение към обществения доставчик“, издадени от обществения доставчик. В тези случаи се прилага чл. 36ж, ал. 6 от Закона за енергетиката.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  „В § 5, относно Закона за енергетиката, в т. 1 и 2 и т. 3, относно ал. 7, т. 2, думата „три” се заменя с „6”.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 6 и 7:
  § 6. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36,43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35 , 48 и 56 от 24.07.2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58,102 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г.) в чл. 36ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 навсякъде числото „150“, думите „най-високата“ и числото „12“ се заменят съответно със „100“, със „средната аритметична“ и с „6“.
  2. В ал. 6 числото „100“ се заменя с „50“, думите „най-високата“ се заменят със „средната аритметична“, а накрая думите „12 месеца“ се заменят с „6 месеца“.
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) За задълженията по ал. 1 не се внася обезпечение, когато търговците и производителите по ал. 1 са изпълнили едновременно следните условия за текущия месец:
  1. до 20-то число нямат дължими и/или просрочени задължения към фонда;
  2. са внесли авансово до 25-то число по банкова сметка на фонда средства в размер на средноаритметичната стойност от произведението на цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца;
  3. до 25-то число са уведомили фонда, че са внесли средствата по т. 2.“
  4. Създава се нова ал. 8:
  „(8) Фондът проверява изпълнението на условията по ал. 7 и при неизпълнение уведомява съответния търговец или производител да внесе обезпечението по ал. 3 в 7- дневен срок от уведомяването.“
  5. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
  6. Създава се ал. 11:
  „(11) Уведомяването по ал. 7, 8 и 9 се извършва по електронен път с електронен подпис.“

  § 7. В 30-дневен срок от влизането в сила на този закон търговците и производителите по чл. 36ж, ал. 1 от Закона за енергетиката, които 12 поредни месеца преди влизането в сила на този закон са заплатили цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката представят пред Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ удостоверения за липса на задължения за „цена задължение към обществото“, издадени от обществения доставчик. В този случай се прилага чл. 36ж, ал. 6 от Закона за енергетиката, освен ако са изпълнени условията на чл. 36ж, ал. 7 от същия закон.“

  § 4. В едногодишен срок от обнародването на този закон Министерският съвет приема Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 8:
  § 8. В едногодишен срок от обнародването на този закон Министерският съвет:
  1. приема наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
  2. привежда в съответствие подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона.

  § 5. В едногодишен срок от обнародването на закона Министерският съвет привежда в съответствие подзаконовата нормативна уредба.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 5 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 8.

  § 6. Законът влиза в сила една година след деня на обнародването му, с изключение на § 4 и § 5, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник".

  Предложение от Делян Добрев и група народни представители:
  Параграф 6 става § 8 и в него думите „§ 4 и § 5“ се заменят с „§ 4, 5, 6 и 7“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
  § 9. Този закон влиза в сила от обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 1, 2 и 5, които влизат в сила в едногодишен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума