Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
12/09/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-33 от 14.09.2018 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 6 юли 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 6 юли 2018 г.  На свое редовно заседание, проведено на 12 септември 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за допълнение на Закона за висшето образование.
  На заседанието присъства заместник-министърът на образованието и науката – д-р Петър Николов.
  Законопроектът, представен от н. п. Милена Дамянова, има за цел да създаде условия специалисти от практиката да се включат в обучението на студенти и докторанти. Предвижда се това да стане след решение на факултетния съвет - до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и до 20 на сто - в образователно-квалификационна степен „Магистър“. Освен това работодателите ще могат да правят предложения за обновяване на учебните планове и програми, да участват в държавните комисии за провеждане на държавен изпит или за защита на дипломна работа и да бъдат включвани в постоянните комисии на Национална агенция за оценяване и акредитация.
  Писмени становища в подкрепа на законопроекта са постъпили от Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката и Асоциация на индустриалния капитал в България.
  В хода на дискусията народните представители от ПГ „БСП за България“ изразиха резерви относно начина, по който ще се определя процентно хорариума на изявените специалисти от практиката и участието им в изпитните комисии, и заявиха готовност за прецизиране на текстовете между двете гласувания на законопроекта.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 12, без „Против“ и „Въздържали се“ – 6 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 6 юли 2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума