Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
12/09/2018 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: изработване на списък с предложения за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН

  С Т А Н О В И Щ Е
  Относно: изработване на списък с предложения за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 12 септември 2018 г., разгледа Работната програма на Европейската комисия за 2018 г., както и Приложения І и ІІ към нея, и обсъди списък с предложения за включване в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г.
  В Приложение І към Работната програма на ЕК за 2018 г., в раздела „По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база”, интерес представляват инициативите за подобряване на веригата за доставка на храни и за доизграждането на съюза на капиталовите пазари.
  От раздела „Балансирана и прогресивна търговска политика с цел да се извлекат ползи от глобализацията” се подкрепя инициативата за изпълнение на стратегията „Търговия за всички” в подкрепа на финализиране на споразуменията с Япония, Сингапур и Виетнам и провеждане на преговори с Мексико и Меркосур и постигане на напредък в преговорите с Австралия и Нова Зеландия.
  В Приложение ІІ, в раздел „Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие”, инициативата „Нов търговски механизъм за потребителите” е в компетентността на Комисията по икономическа политика и туризъм.
  Съгласно Работната програма Европейската комисия е посочила индикативни срокове за разглеждане на тези четири инициативи второ тримесечие на 2018 г.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 18 народни представители, без гласове „Въздържали се” и „Против”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Да не прави предложения за включване в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., тъй като индикативните срокове за разглеждане на интересуващите ни инициативи в Работната програма на Европейската комисия за 2018 г. са изтекли, поради което произнасянето за спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност няма да бъде взето предвид от институциите на Европейския съюз.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума