Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
19/09/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-34 от 20.09.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16 юли 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16 юли 2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на образованието и науката - Таня Михайлова – заместник-министър, Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, Пламен Славов – държавен експерт в дирекция „Правна“; от Министерство на икономиката - Жечо Жечев – главен експерт в дирекция „Икономическа политика“; Петя Евтимова – ръководител на проект „ДОМИНО“; представители на Българска стопанска камара и Асоциация на индустриалния капитал в България.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Михайлова, предвижда създаване на нормативна уредба за осигуряване на качество на обучението чрез работа (дуална система на обучение) с цел преодоляване на недостига от специалисти на пазара на труда.
  Въвеждат се изисквания към работодателите, които да гарантират осигуряването на съответната материална база и квалифицирани наставници, пряко ангажирани с процеса на обучение. Проектозаконът предвижда създаване на информационна база данни за фирмите, които отговарят на тези изисквания. Поддържането на базата данни се възлага на Министерство на икономиката.
  Определят се функциите и изискванията към подготовката на учители и наставници в дуалната система на обучение, както и актуализирането на учебните програми (най-малко веднъж на всеки 5 години), в съответствие с динамично променящите се изисквания на бизнеса.
  Предлагат се изменения в Кодекса на труда, които имат за цел да синхронизират нормативната уредба със Закона за предучилищното и училищното образование и с последните изменения в Закона за професионалното образование и обучение. Предвидени са промени и в Закона за здравното осигуряване, с които се предвижда учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравно осигурени от държавата до завършване на обучението си.
  Писмени становища по законопроекта са постъпили от Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на независимите синдикати в България.
  Представителите на Министерство на икономиката и проект „ДОМИНО“ подкрепиха законопроекта и изразиха становище, че това ще спомогне за преодоляването на недостига на кадри.
  В хода на дискусията Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България и Димитър Бранков от Българска стопанска камара подкрепиха принципно законопроекта, изразиха съображения по някои от текстовете в него и направиха предложения за изменението им.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 13, без „Против“ и „Въздържали се“ – 6 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16 юли 2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума