Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
19/09/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-35 от 20.09.2018 г.

  по законопроекта за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерски съвет на 06.08.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерски съвет на 06.08.2018 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 19 септември 2018 г., разгледа и обсъди законопроекта за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на труда и социалната политика - Султанка Петрова – заместник-министър, Петър Начев – директор на Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ и Теодора Тодорова – държавен експерт в Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“; от Министерството на икономиката - Тихомира Палова – и.д. началник отдел „Иновации и предприемачество“, Дирекция „Икономическа политика“; от Българска стопанска камара - Димитър Бранков – заместник-председател; от Националния съвет на трудово-производителните кооперации - Лиляна Велева – главен юрисконсулт и Георги Георгиев – главен експерт.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Петрова.
  Според вносителя стратегическата цел на предложения законопроект е обособяването, развитието и насърчаването на стопански отрасъл, който се характеризира предимно със социална насоченост. Конкретната цел на законопроекта е развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл със специални правила с цел повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвимите групи. Основната характеристика на тези предприятия е, че те отдават преимуществено значение на социалните пред икономическите си цели – особено при подбор на персонала и разпределение на положителните финансови резултати.
  Действащото законодателство не съдържа изрична регламентация на социалното предприемачество. Ясното дефиниране на социалното предприятие премахва затруднения, свързани с идентифицирането на предмета на дейност на социалното предприятие. Със законопроекта се преодоляват неясноти за начините, по които социалните предприятия могат да се ползват от наличните финансови ресурси, заделени по правилата на регламентите на Европейския съюз.
  Законопроектът урежда мерките за насърчаването на социалните предприятия; въвежда легални определения; принципите на работа; критериите за идентифицирането на социалните предприятия; минимален праг, който следва да бъде реинвестиран за постигането на социални цели.
  Предвижда се създаването на Национален регистър на социалните предприятия, като ги разделя в два класа, според условията, които изпълняват.
  Дава се възможност на социалното предприятие, което вече не отговаря на критериите за такова, да не бъде отписано от Националния регистър на социалните предприятия чрез „откупуване” на статута чрез социални разходи.
  Законопроектът въвежда насърчителни мерки за субектите на социалната и солидарната икономика чрез държавата и общините.
  Предлага се създаване на нови разпоредби в Закона корпоративното подоходно облагане и в Закона за социалното подпомагане.
  Според вносителя законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  В своите писмени становища Националният съюз на трудово-производителните кооперации, Българската стопанска камара и Балканският институт по труда и социалната политика подкрепят законопроекта като прилагат принципни и конкретни бележки по него.
  В последвалата дискусия народните представители Петър Кънев и Румен Гечев подкрепиха по принцип законопроекта и изразиха съображения във връзка с липсата на основни понятия в законопроекта – социална икономика, солидарна икономика, социално предприемачество; на конкретни механизми и инструменти за подпомагане на тези предприятия; на яснота за осъществяване на контрола върху дейността им с цел недопускане на спекулации. Народният представител Румен Гечев изрази несъгласие със заключението, че прилагането на законопроекта няма да доведе до влияние върху държавния бюджет, защото преференциите винаги рефлектират в намаляване на приходите.
  Народният представител Александър Сабанов подкрепи законопроекта и изрази увереност, че опасенията на Румен Гечев и Петър Кънев могат да бъдат отстранени с предложения при второ гласуване.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 13 гласа и „Въздържали се” – 6 гласа,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерски съвет на 06.08.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума