Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
24/10/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-03-78 от 24.10.2018 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев на 09.10.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев на 09.10.2018 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 24 октомври 2018 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев.
  На заседанието присъства Александър Стефанов – държавен експерт в „Съвет по законодателство“, Министерство на правосъдието.
  Законопроектът бе представен от н.п. Емил Димитров.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е въвеждане както на правна възможност за търсене на наказателна отговорност на лицата, произвеждащи и разпространяващи нелегално акцизни стоки, така и създаване на механизъм за превенция на това нелегално производство. За да се постигне устойчивост на резултатите е необходимо постигането на превенция чрез налагане на ефективни наказания за деяния с по-висока степен на обществена опасност.
  Нелегалното производство на акцизни стоки продължава да бъде съществена част от закононарушенията в страната. С инкриминирането на незаконното държане на предмети и съоръжения, които са предназначени или могат да послужат за изграждане на съоръжения за производство на алкохол и тютюневи изделия, очаквано ще намалее рискът от недобросъвестните лица да способстват за нелегалното производство на акцизни стоки.
  С промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия се предвижда създаване на публичен регистър в Министерството на икономиката, с който ще се регламентира реда и начина за вписване на лицата, които извършват износ, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия.
  Според вносителя законопроектът не предвижда преки разходи, както за държавата, така и за заинтересованите лица. Като ползи могат да бъдат посочени значителното повишаване на ефективността на контрола на приходните администрации, което ще окаже положителен ефект върху събираемостта на приходите от косвени данъци.
  Със становищата си Министерството на финансите и Министерството на правосъдието подкрепят направените предложения като израз на политиката за борба с нелегалното производство и разпространение на акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки и тютюневи изделия.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 19 гласа, без „Въздържали се” и „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев на 09.10.2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума