Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
31/10/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-45 от 05.11.2018 г.

  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г., заедно с приложенията към него.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г., заедно с приложенията към него.

  На свое редовно заседание, проведено на 31 октомври 2018 г. съвместно с Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
  На заседанието присъстваха: Емил Караниколов – министър на икономиката; Николина Ангелкова – министър на туризма и Росица Велкова - заместник-министър на финансите.
  Основните приоритети на държавния бюджет за 2019 г. са социалната политика, политиката по доходите, образованието и отбраната.
  Очакваният икономически ръст е 3,7 на сто, като растежът на БВП е прогнозиран да се ускори основно по линия на публичното потребление и инвестиции и номинално да достигне равнището от 116 млрд. лв. в края на 2019 г. Очаква се средногодишната инфлация през 2019 г. да бъде 3 на сто.
  Нивото на безработицата трайно ще намалява и за 2019 г. се очаква тя да се понижи до 4,8 на сто. Заложена е положителна тенденция за трайно намаляване на държавния дълг на България спрямо БВП и от очаквано равнище 22,5 на сто в края на 2018 г. се прогнозира спад до 19,1 на сто в края на следващата година или номинално намаление от 2,1 млрд. лв. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2019 г. е разчетено на дефицит от 0,5 на сто. През 2019 г. се предвижда общо приходите по Консолидираната фискална програма да достигнат 43,9 млрд. лв., което е с 4,7 млрд. лв. повече спрямо 2018 г.
  През 2019 година ще се преразпределят 44,5 млрд. лв. или 38,2 на сто от БВП, като се спазва фискалното правило за размера на публичните разходи под 40 на сто от БВП.
  Разходи са насочени приоритетно:
   за гарантиране на финансовата рамка на проекта на Закон за хората с увреждания – 150 млн. лв.;
   за целеви помощи за отопление, които са увеличени двойно поради повишените цени на енергоносителите, за което са предвидени допълнително 40,4 млн. лв.;
   за въвеждане на нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител, съгласно промените в Закона за семейни помощи за деца. Размерът на помощта за 2019 г. е 115 лв.;
   за увеличение на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г.;
   за увеличение с 10 на сто на средствата за заплати и осигурителни вноски от 2019 г., на заетите в бюджетната сфера, а на педагогическия персонал е предвидено увеличение на възнагражденията средно с 20 на сто за 2019 г.;
   за разходи за отбрана - 1 млрд. 839 млн. лв., което е 1,58 на сто от БВП. Гарантирани са и средствата за трите големи инвестиционни проекти на армията – самолети, кораби, бойна техника за сухопътните войски;
   близо половин милиард лева допълнителни средства са предвидени за общините.
  По проектобюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. министър Караниколов посочи, че са заложени приходи, които възлизат на 26 090 000 лв., което е равно на планираните приходи за 2018 г.
  Предвиденият размер на разходите за 2019 г., с който ще се изпълняват политиките „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност” и „Ефективното външноикономическо сътрудничество”, както и програма „Администрация” е 84 233 500 лв., в т.ч. ведомствени разходи - 59 533 500 лв. и администрирани разходи - 24 700 000 лв.
  По проектобюджета на Министерството на туризма за 2019 г. министър Ангелкова посочи, че са заложени приходи в размер на – 9 823 800 лв.
  Предвидените разходи за 2018 г. са в размер на 19 352 800 лв.
  През 2018 г. Министерството на туризма ще изпълнява Политика в областта на устойчивото развитие на туризма, която възлиза на 16 749 700 лв. и се реализира с две програми: „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ и „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“.
  В хода на дискусията н. п. Румен Гечев от ПГ „БСП за България“ заяви, че липсват политики в държавния бюджет за 2019 г. и отбеляза, че по данни на БНБ чуждестранните инвестиции през 2018 г. са намалели три пъти, сравнено с 2017 г.; не се изпълняват препоръките на Европейската комисия за структурни реформи, а се предвижда допълнително финансиране на нереформирани сектори с неизвестен ефект.
  Народният представител Христо Проданов попита министър Ангелкова защо на фона на обявените приходи от концесии, глоби и санкции, заложените приходи в бюджета на министерството са подценени. В отговор министър Ангелкова посочи, че само 10% от тези приходи се превеждат по сметката на Министерство на туризма.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г., с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2: без „ За”, без „Против” и „Въздържали се” – 18 народни представители.
  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г., със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2: „За” – 11 народни представители, „Против” – 7, без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г., със становището на Министерския съвет по чл. 1 и 2, № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г., заедно с приложенията към него.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума