Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
14/11/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-47 от 15.11.2018 г.

  по Законопроекта за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 14 ноември 2018 г., разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство(ССП) между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна.
  На заседанието присъства заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев, който представи законопроекта.
  Според вносителя предложеният законопроект утвърждава отношенията между Европейския съюз и Канада като стратегически партньори. Споразумението осигурява механизми за политически диалог чрез организиране на годишни срещи на най-високо равнище и консултации на министри и експерти.Споразумението за стратегическо сътрудничество установява по-добре структурирани отношения между Европейския съюз и Канада и създава институционална рамка за сътрудничество и в нови области като политика на развитие, заетост и социални въпроси, диалог на младежите и гражданското общество.
  Страните си сътрудничат с цел насърчаване на устойчив растеж и развитие на търговията и инвестициите между тях с цел взаимна изгода, както е предвидено във Всеобхватното икономическо и търговско споразумение.
  Страните имат за обща цел установяването на безвизов режим на пътуване между Съюза и Канада за всички свои граждани.
  Споразумението е подписано но 30 октомври 2016 г. в Брюксел и е одобрено от Европейския парламент на 15 февруари 2017 г.
  Всяка от страните може да нотифицира писмено другата страна за намерението си да денонсира настоящото споразумение. Денонсирането поражда действие шест месеца след нотификацията.
  На поставения въпрос за връзката на ССП и СЕТА г-н Георгиев отговори, че няма обвръзка между тях. ССП е политическо споразумение, а СЕТА е търговско-икономическо.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 12 гласа и 7 гласа „Въздържали се”, без гласове „Против”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума