Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
05/12/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-49 от 7 декември 2018 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 5 декември 2018 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, № 802-01-55.
  На заседанието присъстваха: Теодора Желева – началник отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“ и Мария Ченкова – експерт в отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“ в Министерството на околната среда и водите, които представиха законопроекта.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е да се въведат изискванията на Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).
  Директива(ЕС) 2017/2102 прецизира обхвата на изискванията за ограничаване на употребата на определени опасни вещества с цел да се обхванат и ЕЕО, които се пускат на пазара от 22 юли 2019 г. и биха се оказали в несъответствие с прилагането на Директивата в настоящия й вид. Със законопроекта се въвеждат различни преходни периоди за повторната употреба на резервни части за съответните категории ЕЕО. От обхвата на закона се освобождават тръбните органи, музикални инструменти, които съдържат олово, поради липсата на надеждни заместители.
  С въвеждането на горепосочените промени не се очаква нарастване на административната тежест за икономическите оператори, тъй като не се предвижда въвеждането на нови регулаторни режими.
  Към законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.
  След гласуване с резултати: „За” – 15 гласа, без „Въздържали се” и „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума