Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25 май 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и приемане на Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016г., № 720-00-7, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 30 май 2017 г.
3. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 3


На 14 юни 2017 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25 май 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и приемане на Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016г., № 720-00-7, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 30 май 2017 г.
3. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.10 часа и ръководено от госпожа Даниела Савеклиева – председател на Комисията.

* * *

ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаеми дами и господа, откривам редовното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм. На Вашето внимание предлагам дневния ред:
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25 май 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и приемане на Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016г., № 720-00-7, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 30 май 2017 г.
3. Разни.
Други предложения имате ли към дневния ред? Няма.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приет.

Преминаваме към първа точка от дневния ред: Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25 май 2017 г.
Гости на днешното заседание са:
от Министерството на финансите: госпожа Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ и госпожа Христина Пендичева – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“;
от Комисия за финансов надзор: Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор; Анна Андонова – директор на дирекция „Правна“ и Петя Никифорова – началник на отдел „Методология и жалби към дирекция „Правна“;
от Асоциация на индустриалния капитал в България: Васил Велев – председател и Даниела Пеева;
от Асоциация на банките в България – Ирина Казанджиева и Борислава Димитрова;
от „Българска фондова борса – София“ АД и „Централен депозитар“ АД: господин Васил Големански, изпълнителен директор на Българска фондова борса и Централен депозитар, Иван Такев – изпълнителен директор на „Българска фондова борса“ АД и член на Съвета на директорите на „Централен депозитар“ АД, Георги Български – член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, Георги Караджов – директор на дирекция „Регистри и сетълмент“ в „Централен депозитар“ АД, Калина Ангелова-Николова – директор на дирекция „Правомерност“ в „Българска фондова борса“ АД, Добри Варадев – юрист в „Централен депозитар“ АД и Мария Теодосиева – юрист в Централен депозитар;
от Фонда за гарантиране на влоговете в банките – Борислав Стратев, член на УС;
от Фонда за компенсиране на инвеститорите: Теодора Дренска – председател на УС, Дияна Митева – заместник-председател и Десислава Лозанова – правен консултант.
От вносителите, искате ли да представите законопроекта?
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
За първи път в последните три-четири парламента и три-четири правителства при изборните програми на партиите – и на ГЕРБ, и на БСП, „Обединени патриоти“, включително имаме разбирането на колегите от ДПС, развитието на капиталовия пазар е поставен като приоритет в предизборните програми. Той фигурира и като приоритет в управленската програма на коалиционното правителство между ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Този законопроект е плод на усилията на много хора, много институции. В последните шест месеца това идва като резултат от създаването на Съвет за развитие на капиталовия пазар през есента на миналата година, в който участват всички заинтересовани асоциации.
Самият законопроект е изготвен от Комисията за финансов надзор в голяма степен, да не кажа 100%. Аз и колегата Данаил Кирилов сме припознали текстовете и се явяваме вносители на този законопроект в момента.
Основната цел на законопроекта, разбира се, е да събуди капиталовия пазар в страната, да стимулира капиталовия пазар в страната, защото това е едно от основните предизвикателства пред развитието на икономиката. Знаете, че през миналата година, грубо казано, ударихме дъното с рекордно нисък оборот на Българска фондова борса, което, разбира се – там хубавото е, че към този етап нещата изглеждат значително по-добре, но има много още какво да се направи.
Законопроектът, от една страна, облекчава процедури и съкращава срокове. От друга страна, въвежда наскоро приета Директива от Европейската комисия, свързана с облекчаване на процедурите с набиране на капитал от малки и средни компании, когато се набира капитал под 1 млн. евро. Премахваме изискването и акциите ще се търгуват извън регулирания пазар. Премахваме изискването да се изготвя проспект за публично предлагане на ценните книжа, а това е едно значително облекчение и, както вече казах в самото начало, фигурира в предизборните програми на основните и не само основните партии в парламента. Хубавото е, че докато в други случаи обикновено прилагаме директивите след като изтече двегодишният срок, в някои случаи след като са започнали наказателни процедури и сме на финалната права на наказателните процедури, този законопроект и тези промени ги внасяме само няколко месеца след като те са приети от Европейския парламент и от Европейската комисия. Тоест, ако законопроектът стане факт в следващите няколко месеца, може би ще сме една от първите, ако не и първата държава в Европейския съюз, която да приложи тези нови правила, които са изключително смислени и целят нашата основна цел – да стимулират развитието на капиталовия пазар в страната.
Имаме становища от много от асоциациите, предложения за някои корекции в текстовете, или за допълнителни промени, които мисля, че могат да бъдат отразени между първо и второ четене, ако се налага дори може да дадем и по-дълъг срок между първо и второ четене, за прецизиране на текстовете и оглеждане на новите предложения.
Благодаря.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря, господин Добрев.
Господин Стойнев, заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Ние от парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепим този законопроект. Считаме, че наистина той до голяма степен покрива голяма част от нашите предложения в предизборната платформа и олицетворява това, което ние искахме, именно за развитие на капиталовия пазар.
Вярно е, че по време на предизборната кампания обсъждахме и се обединихме, най-вече двете големи политически сили – ГЕРБ и БСП, че са необходими общи усилия за развитието на капиталовия пазар в България, защото не е нормално той да е така „слабо развит“. Необходими са и законодателни инициативи. Радваме се, че и наши предложения в хода на кампанията, в платформата, имат място в този законопроект. Не знам за другите политически сили, знам това, което ГЕРБ са представили. За „Обединени патриоти“ не мога да кажа, но наистина считаме, че това е правилният път, като една първа стъпка за едно модерно законодателство, с оглед развитието на капиталовия пазар, което да отговаря на съвременните условия.
Ние ще подкрепим законопроекта на първо четене.
Благодаря.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
Други изказвания, въпроси, мнения, коментари? Няма.
Преминаваме към гласуваме на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25 май 2017 г., за първо гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 17, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25 май 2017 г., се приема на първо гласуване.
Благодаря на гостите, че участваха в бурните дебати.

Преминаваме към втора точка: Представяне, обсъждане и приемане на Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., № 720-00-7, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 30 май 2017 г.
Наш гост от Комисията за защита на конкуренцията е, госпожа Юлия Ненкова – председател на Комисията.
Госпожо Ненкова, имате думата.
ЮЛИЯ НЕНКОВА (председател на Комисията за защита на конкуренцията): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа народни представители!
На Вашето внимание е представен Доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от август миналата година досега. Той е изключително обширен, много подробен, като сме се опитали в рамките на компетенцията й да Ви представим какво е свършено през изминалата година. Пак подчертавам – 1 август 2016 г. Докладът е подплатен със съответните таблици, бройки дела, които сме прегледали и които сме разрешили. Ако ми позволите, мога в резюме да кажа няколко думи, най-общо, тъй като докладът е изключително подробен и предполагам, че уважаемите народни представители са се запознали с него.
Ще маркирам най-важните неща в рамките на пет минути.
Първо, конкретните действия, които Комисията предприе през изминалата 2016 г.
В областта на забранените споразумения, решения и съгласувани практики в Комисията са образувани около 15 производства, като 12 от тях са по собствена инициатива – когато Комисията се самосезира. Отделно бяха извършени 12 проверки на място. За периода Комисията постанови две решения за установяване на нарушения, едно без нарушения във връзка с прилагането на чл. 15 – това е картелно производство, образувано през 2015 г. През същия период на основание чл. 74 от ЗЗК с четири определения сме предявили твърдение за извършено нарушение за картелно споразумение.
През 2016 г. в Комисията са образувани общо 13 производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на извършени нарушения по Глава четвърта „Злоупотреба с монополно или господстващо положение“, като три от тях са образувани по решение на Комисията, а седем по искане на заинтересованите лица, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на Закона за защита на конкуренцията, и три по решение на Върховния административен съд, с които преписките се връщат на Комисията за ново произнасяне.
За периода Комисията е постановила общо 17 решения във връзка с прилагането на чл. 21 – това е господстващото положение, и чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Съответно две решения за нарушение и 15 за липса на нарушение, както и седем определени за предявяване на твърдение за извършено нарушение.
През 2016 г. с решение Комисията прие секторни анализи на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово говори, на застрахователния пазар в Република България и на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, предназначени за домашно лечение, и заплащани напълно или частично от НЗОК.
През 2016 г. в Комисията са образувани общо 41 производства по постъпили уведомления за разрешаване на концентрация между предприятия по чл. 22 от Закона за защита на конкуренцията. За периода са постановени 37 решения. Нотифицираните сделки са разрешени в рамките на извършено ускорено проучване по реда на чл. 80 и 81 от Закона за защита на конкуренцията.
В края на отчетния период Комисията постанови решение за започване на ускорено проучване по чл. 83, ал. 1 от ЗЗК.
Съгласно Регламент 139/2004 г. на Съвета, относно контрола върху концентрациите между предприятия, Европейската комисия предоставя на държавите – членки копие от постъпилите при нея уведомления за концентрации и мотивирани искания за участията по съответната сделка.
За изтеклата 2016 г. КЗК извърши анализ на информацията, съдържаща се в общо 400 постъпили по горепосочения ред уведомления и мотивирани искания за концентрация между предприятия, с оглед преценка за евентуално прилагане на процедурата по препращане към Европейската комисия.
По повод на съобщение в медиите за осъществени сделки КЗК изпрати писма с оглед преценка за наличие и липса на достатъчно основание за образуване на производство за евентуално извършени нарушения по ЗЗК, неизпълнение на задължения за предварително уведомяване на Комисията. След анализ на постъпилата информация и доказателства КЗК прецени, че не са налице основания за образуване на производства по реда на чл. 38.
В областта на прилагането на забранените за нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне в Комисията са образувани общо 68 производства. От тях 60 производства са по Глави седем и осем от ЗЗК. През същия период Комисията постанови общо 90 решения по Глава седем и по Глава седем „А“, в това число и шест решения за образуване на производства по собствена инициатива. С 35 решения Комисията установява общо 58 извършени нарушения. С 4 решения Комисията е наложила имуществена санкция или глоба за непредоставяне своевременно на пълна, точна и достоверна информация, а с едно решение КЗК установи неизпълнение на свое решение и налага периодична имуществена санкция. Общият размер на наложените имуществени санкции са в размер на 14 млн. 783 хил. 525 лв. Най-честите нарушения по Глава седем са свързани с недобросъвестна имитация, следвани от нарушения на обща забрана за заблуждаваща реклама и други.
В областта на застъпничеството на конкуренцията през 2016 г. Комисията постанови 27 решения, с които са приети становища по проекти на действащи нормативни или административни актове, установяващи наличието и липсата на противоречие с правилата на конкуренцията.
КЗК отправи препоръки за изменение и допълнение по следните проекти на нормативните актове: Закона за колективното управление на авторското право и сродните му права; Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура; проекта за Закон за физическото възпитание и спорт; проект на Закон за концесиите.
КЗК направи предложение за изменение и допълнение на следните действащи нормативни актове, тъй като създават условие за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията: Закона за кадастърния и имотния регистър; Закона за енергетиката; Закона за движението по пътищата; Закона за устройство на територия; Наредба № 3 – за водене и съхраняване на регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи и за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията; Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорите; Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти; Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
В областта на обществените поръчки и концесиите.
През отчетния период в КЗК са депозирани 1233 жалби по Закона за обществените поръчки, по които са образувани 825 производства. Причина ръстът в броя на производствата е новият значително по-нисък размер на таксите спрямо установения в предходната тарифа и в този смисъл е улеснен достъпът на заинтересованите лица до обжалване. По 401 жалби е отказано образуване на производство.
През 2016 г. Комисията е постановила общо 878 акта, с които е приключила образувани пред нея производства по Закона за обществените поръчки, като в 104 случая налице е обединяване и произнасяне с общ акт поради идентичност на предмета. Постановени са пет решения по Закона за поръчките, с които са наложени имуществени санкции в размер на 110 хил. лв. – КЗК е постановила 133 броя определения за прекратяване на производство, 159 броя определения във връзка искане за налагане на временна мярка „Спиране на процедурата и предварително изпълнение”.
Решенията, с които КЗК остави жалбата без уважение, и тези, с които отменя акт, или отменя акт и връща преписката за продължаване на процедурата, са приблизително равни на брой.
Най-често обжалваният акт на възложителя е решението за избор на изпълнител. Най-голям е броят на обжалваните актове по открити процедури и публични състезания. Според предмета на обществената поръчка, най-голям е броят на жалбите по поръчки за СМР, доставка на хранителни продукти и осъществяване на охрана.
През 2016 г. са подадени пред ВАС 541 жалби срещу актове на КЗК, обжалвани са 408, които са постановени през 2016 г. В процентно отношение отменените и обезсилени изменения от Върховния административен съд актове, представляват само 6% от всички постановени от КЗК.
През отчетния период по реда за концесиите са депозирани 7 жалби, образувани са 5 производства, като по 3 от жалбите е издадено разпореждане за отказ. Постановени са четири решения по същество, едно определение за прекратяване поради недопустимост, и две определения по искания за налагане на временна мярка „Спиране”.
През 2016 г. в Комисията за защита на конкуренцията се извършиха структурни, организационни и персонални промени.
С Решение на Четиридесет и третото народно събрание от 29 юни 2016 г. бе избран и новият състав на Комисията. Прието бе изменение на Устройствения правилник, с което настъпиха промени в задълженията на определени структурни звена. Общата численост на Комисията е 117 щатни бройки, от които 22 е в общата, и 86 в специализираната администрация.
В Комисията работят висококвалифицирани специалисти, 95% от които са с висше образование, като в областта на правните и стопански науки с магистърска и докторска степен са 71% от служителите.
По отношение изпълнението на бюджета, утвърден и със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., – размерът е 5 млн. 500 хил. лв., от които четири милиона приходи от държавни такси и един милион и половина приходи от имуществени санкции. Събраните до този момент приходи за отчетния период, са в размер на 5 млн. 607 хил. лв. Постъпилите приходи в държавния бюджет по влезли в сила решения на КЗК, с които са наложени санкции и глоби, надхвърлят с над 300 хиляди планираните за годината по този параграф и бележат сериозно увеличение в размер на 87% в сравнение с 2015 г.
Бюджетът на КЗК е приет със Закона за държавния бюджет на Република България в размер на три милиона и половина.
През 2016 г. със свое решение Комисията е наложила имуществени санкции и глоби в общ размер на 14 млн. 955 хиляди. Наблюдава се сериозно увеличение от над 36 млн. лв. или 96% е размерът на наложените имуществени санкции в сравнение с 2014 г. и 2015 г.
По отношение на приоритетите в дейността на Комисията за периода 2017 – 2020 г. бих искала да Ви уведомя, че те са определи съгласно общите приоритети за развитие на икономиката, приети от правителството и Народното събрание на Република България, а също и необходимостта от прякото прилагане на европейското законодателство след присъединяването на България като пълноправен член на Европейския съюз.
Основните приоритети, които си поставя Комисията, са гарантиране защита и устойчиво развитие на пазарите и свободната инициатива, чрез повишаване ефективността на противодействието на забранените споразумения и злоупотребите с монополно или господстващо положение.
КЗК планира да усъвършенства и повиши ефективността при контрола върху концентрациите с цел постигане и синхронизация в законодателството и подхода за оценка на нотифицираните сделки, прилаган от държавите – членки на Европейския съюз. Основен приоритет в дейността на Комисията в областта на нелоялната конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне ще бъде съдействие за развитието на конкурентната среда и защита на свободната инициатива.
Приоритет в дейността на Комисията за периода 2017–2020 г. ще бъде и утвърждаването й като доверен съветник на останалите държавни органи с активно участие в структурите на Европейския съюз в областта на защита на конкуренцията и в международното сътрудничество.
И накрая, но не на последно място, приоритет в дейността на Комисията ще бъде развитието й като независим орган, защитаващ и създаващ условия за разширяване на конкуренцията и на свободната стопанска инициатива чрез подобряване на административния капацитет.
Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря, госпожо Ненкова.
Уважаеми колеги, имате думата за въпроси и коментари.
Заповядайте, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ:Благодаря, госпожо Председател!
Госпожо Ненкова, помните дебата, когато беше сформиран този състав и избиран този състав на Комисията. Аз ще се върна към него. По-големият фокус и въпросите, които се поставиха пред новоизбрания състав на Комисията и пред Вас като председател, бяха относно дейността на Комисията не толкова от възложените й правомощия, съгласно Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, а по-скоро в правото й да установява нарушения в нелоялната конкуренция, господстващо положение, злоупотреба с монополно положение.
От доклада видях, че сте направи три секторни анализи. Коментирахме, че Комисията трябва да отдели доста време от своята работа да бъде превантивен орган, а не само да бъде сезирана, а тя сама да се сезира по такъв тип производства. Вие казахте, че сте разгледали три секторни анализи – пазар на горива, застрахователния пазар и фармацевтичния пазар.
Исках да чуя Вашето мнение на база приключените производства – какво виждате като възможност за промяна в нормативната база, ще бъде ли изготвено такъв тип предложение към Народното събрание, тъй като, струва ми се, че това е една от големите задачи, които и пред Вас, и пред нас стои на дневен ред, да направим и гарантираме една конкурентна пазарна среда. Имаше голям дебат относно промените в Закона за конкуренция, за взаимоотношенията с търговските вериги, които пак вмениха определени производства и задължения към Вас.
Говорихме си, знаете, на някои от комисиите, че ще докладвате, вече с прилагането на закона, в каква степен може да твърдим, че сме постигнали част от целите и докъде също трябва да се усъвършенства това законодателство. Поне при мен – от разговорите, които провеждам с хора, които участват в обществени поръчки, има доста забележки относно провеждането на едни или други поръчки. Бих искал да чуя Вашия коментар относно прилагането на новия Закон за обществените поръчки.
Трябва също да кажа, че има забележки и към Вашата дейност. Те са по-скоро в сроковете, в които се произнасяте. Вие знаете по-добре статистиката, но не малка част от процедурите минават и през Вас като последващ контрол, и докато Вие не се произнесете, спира целият процес. Има такъв тип упреци към Вашата Комисия. Предполагам, че са в много от жалбите. Струва ми се, че трябва и там да има някакво оптимизиране на сроковете. Но бих искал да чуя по тези въпроси Вашето мнение, тъй като за мен това е големият смисъл от дейността на Вашата работа.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря.
ЮЛИЯ НЕНКОВА (председател на Комисията за защита на конкуренцията): Благодаря.
По отношение евентуалното забавяне на преписките за процедурите по Закона за обществените поръчки, мога да Ви кажа, че капацитетът ни е много малък, тъй като самата дирекция, която подготвя проектите за решения, се състои от 20 души, а на ден идват средно по 20 жалби по Закона за обществените поръчки, по-малко по Закона за концесиите. Аз дори не ги броя, защото те са незначителен брой в сравнение с тези по Закона за обществените поръчки, като там жалбоподателите, от практиката, която аз наблюдавам, изчерпват всичките възможни начини да обжалват каквото им дойде на ум, дали те са основателни или не, но се жали абсолютно всичко. Даже има такива страни в процеса, които просто са абонирани и работят само да подават жалби, с което изключително много се бави и цялостното окончателно произнасяне по даден казус.
Освен че е огромният обем на обществените поръчки, това обхваща цяла България, и съставът ни не е много, нямаме много експерти в областта на обществените поръчки. Ще помоля впоследствие да направим и някаква промяна в структурата и организацията по отношение на тази дирекция, за да може – въпреки, че аз назначих доста хора, но трябва и много опит да имате, знаете, че това е квалификация, която не става за ден-два. Това е по отношение на забавянето. Ако има такова забавяне, пак Ви казвам обективно, това са причините. Иначе, Комисията се стреми в срок... Ние заседаваме два пъти в седмицата, аз водя заседанията. Има страшно много дела.
По отношение на секторните анализи мога да кажа, че приключихме наистина три важни секторни анализи, като копие от тях беше изпратено на Министерския съвет и на Народното събрание. Свърши се изключителна по обем работа, от един секторен анализ се изисква дълъг период от време, за да се направи анализ на пазара, пазарните взаимоотношения и така нататък. В момента текат няколко процедури за господстващо положение и за картелни споразумения.
По отношение на това, което ме попитахте в областта на хранителни стоки, трябва да Ви кажа, че ние влязохме в почти всички вериги с проверки на място, съдът после ни ги отмени. Така че усилията ни в някои случаи са възпрепятствани. Моите уважения към съда, но съдът ни контролира актовете, така че в тези случаи сме безсилни да работим, тъй като проверките на място са изключително важни, тъй като те се отнасят до снемане на информация, която след това да ни послужи за евентуални предявявания на нарушения, за картели и господстващо положение.
Огромно ще бъде предложението за изменения на Закона за защита на конкуренцията, което подготвяме в момента, то е почти готово, изчистваме някои мотиви още. Те ще касаят най-вече някои процедурни въпроси и най-вече проверките на място. Ще предложим при проверката на място преди да бъде връчен актът на Комисията да се взима в закрито заседание, защото обикновено, когато се връчва от Административния съд, вече всички страни в производството знаят, че ще има такава проверка и се укрива цялата документация. Срещаме и голяма съпротива. Дори и тогава, когато сме влизали на проверка, сме срещали голяма съпротива от работещите там с обиди и други неща, така че там ще бъде, може би, най-сериозната промяна, която ще предложим. Има и други процедурни предложения, които ще улеснят работата на Комисията.
По отношение на Европейската директива № 104, която касае обезщетение за вреди, причинени от картел. Тя беше внесена в миналото Народно събрание, но не остана време да се разгледа, а тя е много важна, тъй като, ако не я приемем, ще се възбуди наказателно производство в Европейската комисия. До ден-два ще бъде внесена в Народното събрание.
Предстои да бъде приета още една директива, тъй като европейското законодателство е с приоритет пред българското, още една директива по отношение усъвършенстване и даване възможност и повече правомощия на антимонополните органи в държавите – членки на Европейския съюз.
Ако имате други въпроси, съм готова да отговоря.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря.
Господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви.
Вие си спомняте, че имаше една специална Комисия за сектора „Горива“. На тази Комисия, поправете ме, ако бъркам, Вие казахте, че имате сериозни аргументи и факти, че има картелизиране, поне в протокола така ще излезе. Какво стана после, че изведнъж се оказа, че няма? Политически натиск ли имаше, какво има? Как така изведнъж изчезна този проблем?
ЮЛИЯ НЕНКОВА (председател на Комисията за защита на конкуренцията): Ще обясня.
Доказателствата, които бяха събрани от Комисията, навеждаха на мисълта, че действително има споразумения между участниците в картела – „Лукойл“, „Еко България“, да не ги изброявам всичките, но това беше на етапа, когато предявихме нарушението. След това се проведе – те поискаха с определение Комисията да се произнесе по отношение на защитената тайна, беше им позволено да се запознаят с цялостната документация на информацията, която са си разменяли фирмите, по скоро не която влияние на конкурентната среда, а по-скоро в рамките на един ден, например каква ще бъде цената на горивата. Това обаче в открито заседание се доказа, с призоваване на страните, че такава информация – тази информация е публична по принцип, тя се изнася на всяка бензиностанция и може да видите цените. Така че те обориха нашата теза, че това е информация, която нарушава конкурентната среда и, че това е текуща информация, а не бъдеща информация, тоест те не са си обменяли бъдеща информация и това, в крайна сметка, надделя в Комисията и затова взехме решение, че ще им приложим мерки – административни и вътрешноведомствени, и така се записа в решението на Комисията, с което да ограничим всякакъв обмен на информация, тъй като действително тази информация не касае бъдещ период от време, а това е европейската практика, че картел има само тогава, когато се обменя информация за един бъдещ период, а не текуща информация. Знаете, те си бяха наели доста добри адвокати, които с примери от европейската практика… В крайна сметка решението е, че при липса на споразумение, то има споразумение, има такава съгласувана практика, но съгласуваната практика, Законът казва, че трябва да има и антиконкурентен ефект, а в конкретния случай ние не видяхме такъв ефект. Поради което Комисията се произнесе с такова решение, като им наложи съответните ограничителни мерки. Предстои проверка в момента какво са направили по нашето решение. Това е, което мога да кажа по случая.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
Заповядайте.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Съвсем естествено е! Това, което обяснявате не е приемливо, тъй като обяснението, че имали добри адвокати, най малкото е несериозно. Какви са тези добри адвокати, по добри от българската държава и нейните институции? Няма как! Вие сте председател на тази Комисия, да докладвате на специализирано заседание, на специализирана комисия на парламента, че има нарушение, след това да се оказва, че няма!
ЮЛИЯ НЕНКОВА (председател на Комисията за защита на конкуренцията): Не, не съм казала. Ние само предявихме… Това е първата фаза на процедурата. Процедурата е разписана в закона.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Не това е най-важното … Най-важното е, че очевидно този сектор действа в особени условия в България и с протекции, това сме го заявявали много хора и многократно. На Вас Ви е известно, горивата са свързани и с конкуренция. Единствената рафинерия в Европейския съюз и извън него, която не плаща данъци, е нашата. Това сигурно Ви е известно! А като не плаща данъци, тя е нелоялен конкурент спрямо другите. Аз се чудя защо другите не завеждат дела?! Извинете, но същият собственик в Сърбия плаща 230 млн. евро – отчели са печалба, тук на 100 км. Как става тази работа?
В българския бюджет не влизат стотици милиони, уважаеми колеги управляващи! Какво правим ние? Тук нещо не е така! Но това не може да продължава! Ще искаме, настоявам Комисията да каже, какво трябва да се направи законово, за да не е така, както е. И обикновеният човек на улицата, който питате, всеки втори човек ще Ви каже. Какво прави българската държава? Кажете, какво Ви пречи, за да стане този сектор конкурентен? Взаимодействие с ДАНС ли трябва, записи ли някакви трябва да правят? Вие трябва да кажете. Но, обяснението, че има добри адвокати, това не трябваше да го правите.
ЮЛИЯ НЕНКОВА (председател на Комисията за защита на конкуренцията): Това беше част от обяснението.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Въобще не идвайте тук с обяснения за добри адвокати.
ЮЛИЯ НЕНКОВА (председател на Комисията за защита на конкуренцията): Практиката на Европейската комисия цитирам…
РУМЕН ГЕЧЕВ: Защото, ако адвокатите са толкова добри, ами тогава те да заемат Вашите места, като са толкова добри. Идете Вие да адвокатствате, а те ще управляват, защото са добри! Хайде, моля Ви! Не приемам такова обяснение. Това не е сериозно! Ключова държавна агенция, тук – Комисия, ще ми казвате, че били добри адвокатите!
ЮЛИЯ НЕНКОВА (председател на Комисията за защита на конкуренцията): Не, те предложиха, представиха европейска практика…
РУМЕН ГЕЧЕВ: Ами, като са по-добри от Вас, пак казвам…
ЮЛИЯ НЕНКОВА (председател на Комисията за защита на конкуренцията): Не съм казала, че са по-добри.
РУМЕН ГЕЧЕВ: … значи не сте за тази работа.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Колеги, други въпроси и коментари имате ли по точката?
Минаваме към гласуване.
Гласуваме Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., № 720-00-7, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 30 май 2017 г.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 10, „въздържали се“ - 7 и „против“ – 1.
Годишният доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., е приет.
Благодаря госпожо Ненкова.
Благодаря и на гостите.

Колеги, в точка „Разни“ има те ли нещо? Няма.
Поради приключване на дневния ред, закривам заседанието на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Желая Ви приятен следобед!

(Закрито в 15.00 часа)


ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Даниела Савеклиева


Стенограф:
Маргарита Крачунова
Форма за търсене
Ключова дума