Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 1 юни 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Избор на състав на постоянно действаща Подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите.
3. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМП Р О Т О К О Л
№ 4


На 21 юни 2017 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 1 юни 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-22, внесен от Пламен Христов и група народни представители на 14 юни 2017 г. -- за първо гласуване.
3. Избор на състав на постоянно действаща Подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите.
4. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.05 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, да започнем заседанието. Имаме кворум.
Дневният ред Ви е раздаден предварително.
Преди да го гласуваме, искам да направя едно уточнение.
Съгласувано с колегите от „Воля“ се разбрахме, че т. 2 от дневния ред отпада – това е техният вариант на АПК. Има две причини – първата, че не е гледан от водещата комисия, втората, че нямаме никакви становища по него. Ако до другата сряда получим такива, ще влезе. Длъжни сме да го гледаме.
Дневният ред остава със следните три точки:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 1 юни 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Избор на състав на постоянно действаща Подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите.
3. Разни.
Имате ли някакви други предложения по дневния ред? Не виждам, благодаря.
Моля да го гласуваме.
Гласували: „за“ – 15, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред е приет.

Предлагам да обърнем дневния ред и да започнем с точка трета - Разни, тъй като някои от нашите колеги участват в други комисии и буквално в 14.30 часа трябва да тръгнат.
Първо, искам да Ви предупредя, че следващата сряда ще имаме заседание и темата ще бъде доста интересна: Изслушване на Комисията за защита на потребителите. Ще има съвместно заседание на подкомисията, чийто състав днес ще определим, и като цяло – Комисията ни.
Второ, на 24 юли, понеделник, от 16.00 часа сме гости в Троян. Домакини са ни колегата Иван Миховски и кметицата Донка Михайлова. Вечерта ще спим в Троян, ще имаме посещение в Троянския манастир, за да получим благословия от отец Сионий. Ще има среща с местния бизнес, след което закрито заседание заедно с двамата министри и екипите на двете министерства – на туризма и на икономиката.

По точка втора знаете, че всеки мандат на парламента избираме към Икономическата комисия Подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защита на потребителите и ограничаване на монополите. Обикновено тази подкомисия е по един човек от всички парламентарни групи.
Имам следното предложение. По традиция вторият човек в Комисията, тоест Даниела Савеклиева става председател на подкомисията и по един човек от парламентарните групи става член.
От ГЕРБ е Даниела Савеклиева.
От БСП, говорихме с Жельо Бойчев да бъде колегата проф. Румен Гечев – млад, напорист, работи му се. Говорихме с него. Ако не възразявате, предлагаме него.
От „Воля“ (към Гергана Стефанова), ти нямаш воля да откажеш.
От ДПС, тъй като не виждам шанс скоро да видим втория член на Комисията на заседание, предлагам, колежке (към Адлен Шевкед), Вие да бъдете.
Чакам предложение от Патриотите.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Росен Живков.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате ли други предложения? Няма.
Моля да гласуваме така предложения състав на комисията.
Приема се единодушно.
Да Ви е честито!

Преминаваме към обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 1 юни 2017 г.
Наши гости са: от Министерство на икономиката: госпожа Ирена Николова – началник отдел „Политика за малките и средни предприятия“, Дирекция „Икономически политки за насърчаване“ и госпожа Катерина Ненова – главен юрисконсулт в Дирекция „Правна“.
Заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Господин председател, колеги! Аз не зная, но в Бюджетна комисия представителят на министерствата, ако не е министърът, е заместник-министърът.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: На водеща комисия.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Тук дори няма шеф на управление, а на отдел. Нищо лично, но нещо не е така. Просто обръщам внимание: тези институции да изпращат представители така, както следва. Не коментираме професионализма и кой е нов, но все пак има парламентарна етикеция.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви.
По първа точка от дневния ред давам думата на представител на вносителите да представи ЗИД-а, като имате предвид, че той вече е минал в Правна комисия. Доколкото знам, утре е в дневния ред и трябва да го гласуваме.
Имате думата.
АННА АЛЕКСАНДРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлаганият Законопроект цели да въведе мерки за по-ефективно, бързо и модерно административно правосъдие. След близо 10-годишно прилагане на Кодекса да прецизира законовите разпоредби, по които има противоречива практика, да попълни празноти в регулацията, да отрази актуалният етап на електронизацията на съобщенията, да въведе конкретни срокове за по-съществено прилагане на електронната идентификация и съобщаване, и да облекчи работата на Върховния административен съд с цел осигуряване в пълна степен на изпълнението на основната му цел, установена в чл. 125, ал. 1 от Конституцията, а именно осъществяване на върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.
Законопроектът въвежда мерки за електронно правосъдие в съответствие със заложените приоритети в Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г.
Една от важните промени в Кодекса е подробната уредба на института на мълчаливото съгласие. Предлаганото изменение създава предпоставка за постепенен преход от презумпция за мълчалив отказ към презумпция за мълчаливо съгласие в подходящите за това случаи. Мълчаливото съгласие е инструментът, чрез който най-лесно се игнорира бездействието на администрацията и рязко се намалява административната тежест.
Настоящият законопроект цели въвеждането на държавни такси в обоснован и съобразен с икономическите условия в страната размер, който да не препятства достъпа до административното правосъдие. Предвижда се изискването на удостоверения и документи да става изцяло по служебен път, което прави излишно издаването на удостоверения.
Предложенията в Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта, свързани с промяната на родовата подсъдност по множество специални закони, представлява важна и необходима реформа в административното правораздаване, гарантираща осъществяването на конституционно установената функция на Върховния административен съд.
Възражение, свързано с евентуална противоконституционност на разпоредбата във връзка с обжалване на актове за назначаване и освобождаване на държавни служители, издадени от министри, е разрешено чрез института на делегирането. Изрично е предвидено чрез допълнение в чл. 132, че подсъдността при делегиране се определя съобразно долустоящия орган, издал административния акт при делегиране, а не съобразно горестоящия орган, делегиращ правомощията. Разпоредбата изрично въвежда константно закрепено в практиката на административните съдилища положение, съгласно което при делегиране на права длъжностното лице е органът, който е издал административния акт, а компетентният орган по смисъла на Закона и подсъдността се определя чрез него.
На следващо място, в множество специални закони е установено делегиране на правомощия по издаване на административните актове от министри на заместник-министри или длъжностни лица, включително в Закона за държавния служител, в Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, което да доведе до промяна на подсъдността на споровете по оспорване на административните актове, издадени от долустоящите органи.
С оглед основната цел на законопроекта, считаме за конституционносъобразно и целесъобразно съдебните производства по редица закони – Закон за насърчаване на заетостта, Закон за Националния архивен фонд, Закон за общинската собственост, Закон за опазване на земеделските земи и т.н., които касаят или проверка за законосъобразността на наложени принудителни административни мерки с относително ниска обществена значимост, или се отличават с относителна липса на правна и фактическа стойност и по които има относително стабилна съдебна практика, да приключват на една съдебна инстанция, като се изключи възможността за касационно обжалване.
Не съществува пречка Върховният административен съд да приема тълкувателни решения при наличие на противоречива практика.
Резултатът от измененията и допълненията в Кодекса ще е едно по-ясно, мобилизиращо всички участници в процеса, по-систематизирано, гарантиращо правата и задълженията, и по-бързо административно производство на гражданите.
Голяма част от административните актове се обжалват. Поради това бързото производство пред административните органи се обезсмисля при бавно административно правораздаване. Това качествено влошава управлението на държавата. Предложените изменения в Кодекса ще подобрят съществено изпълнително-разпоредителната дейност на държавата и ще са много съществена крачка за успешна съдебна реформа.
За финал ще кажа, че Законопроектът беше разгледан в Комисията по бюджет и финанси и в Комисията по отбрана. Разговарях с господин Кирилов преди да вляза в Комисията. Изцяло ще се съобразим със становищата, защото колегите имат забележки по отношение на подсъдността. Смятам, че по всички отрицателни становища ще постигнем консенсус между първо и второ четене.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря.
Колеги, имате думата.
Господин Бойчев, заповядайте.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: В другите комисии е нормално да стане по-сериозното обсъждане.
Има доста неща, които заслужават подкрепа в този законопроект, като принципите, които се въвеждат и следват работата на една работна група, която от доста време разглежда цялото административно производство.
Имаме обаче и редица притеснения, които не ни позволяват да го подкрепим на първо четене.
На второ четене ще направим редица предложения и всички неща, които облекчават целия процес – електронното правосъдие и мълчаливото съгласие, ще получат подкрепа от наша страна.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Други колеги? Няма.
От гостите?
Как минаха дебатите в Бюджетна комисия, колеги? (Реплики: „Бурно, като тук!“. Смях и оживление.)
Имам притеснение, че ние ще имаме много забележки. Отсега Ви предупреждавам.
Едно от предложенията ще бъде да има сериозен дълъг срок между първо и второ четене, за да можем спокойно да си внесем предложенията.
Второ, специално по мълчаливото съгласие, много красиво звучи, невероятно е, но е нож с две остриета. Ако не бъдат разписани коректно нещата, може да бъде страхотен повод за корупция. Ако си спомняте, част от Вас бяха членове на тази Комисия и в предишното Народно събрание и тогава имахме дебат по едно предложение на Валери Симеонов, ако не се лъжа, на Патриотите, точно за въвеждане на мълчаливото съгласие. Тогава бяхме възложили на двете министерства – на икономиката и на правосъдието, внимателно да ги прегледат, дадохме им шестмесечен срок, но тогава падна правителството. По мълчаливото съгласие и по държавните такси – по тези две неща имам много забележки и между първо и второ четене ще трябва да ги коментираме.
Колеги, имате ли някакви други предложения, съображения? Няма.
Предлагам да прекратим дебата и да минем към гласуване.
Моля да гласуваме на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители.
Гласували: „за“ – 11, „против“ – няма и „въздържали се“ – 6.
Законопроектът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, е приет на първо четене.
Колеги, не сме дали думата на гостите. Заповядайте.
ИРЕНА НИКОЛОВА (началник на отдел „Политика за малките и средни предприятия“, Министерство на икономиката): Становището на Министерството на икономиката по този законопроект е общо. Институтът на мълчаливото съгласие трябва да се съобрази от гледна точка на това, че са необходими определени защити по отношение на закони, свързани със сигурността на страната, външноикономическите интереси и изпълнението на международните ангажименти в областта на сигурността.
Предлагаме също да се даде по-голям срок за обществено обсъждане.
По-сериозни са забележките към другия законопроект, който отпадна от дневния ред.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, има ли друго? Няма.
Благодаря Ви за участието. Следващата сряда – ще имаме заседание тук.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14.20 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев
Стенограф:
Вержиния Петрова
Форма за търсене
Ключова дума