Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация, № 802-02-14, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към Николина Ангелкова – министър на туризма, по Закона за туризма, публикуван за обществено обсъждане.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г. -- за първо гласуване.
4. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 29


На 6 юни 2018 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация, № 802-02-14, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към Николина Ангелкова – министър на туризма, по Закона за туризма, публикуван за обществено обсъждане.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г. -- за първо гласуване.
4. Разни.
Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.03 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добър ден! Колеги, предлагам да започваме редовното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Колеги, имаме кворум. Откривам заседанието.
Предлагам заседанието да премине при дневен ред с една промяна докато върви среща на министър Ангелкова с журналистите и по молба на вносителите на Министерството на икономиката.
Първо да гласуваме дневния ред с промяната, която ще Ви предложа:
1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към Николина Ангелкова – министър на туризма. Тук обсъждането няма да го правим по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а по Закона за туризма, публикуван за обществено обсъждане.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация, № 802-02-14, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г., за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г., за първо гласуване.
4. Разни.

Предлагам да започнем с втора и трета точка, за да изпълним желанието на заместник-министър Лъчезар Борисов – в 14.30 ч. го чакат в другата комисия. Днес ще имаме гласуване само по тези две ратификации. По едната от тях ние сме водеща комисия, по другата – не сме.
Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред – да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

Преминаваме към точка първа от дневния ред, която всъщност е точка втора от него: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация, № 802-02-14, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г., за първо гласуване.
По тази точка гости са:
от Министерство на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, Желяз Енев – директор на Дирекция „Икономически политики за насърчаване“ и Емил Коматчиев – държавен експерт в Дирекция „Икономически политики и насърчаване“.
Моля вносителите да представят законопроекта.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вие разполагате с мотиви, затова ще бъда съвсем кратък.
Предложение до Народното събрание за приемане на Закон за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и и Конфедерация Швейцария в областта на европейските програми за спътникова навигация. Подписано е, отбелязвам, на 18 декември 2013 г. след Решение № 778 на Министерския съвет от 2013 г., упълномощен е нашият посланик, постоянен представител на Република България към Европейския съюз Димитър Цанчев, да го подпише от името на България при условие за последваща ратификация.
Споразумението е свързано с разработването на глобална навигационна спътникова система. Тя е свързана с работата заедно с Швейцария в областта на спътниковата навигация и е от общ интерес както за Швейцария да участва в програмите „Галилео“ на глобалната навигационна спътникова система.
През 2013 г. се е случило това, най-вероятно – поне, което ми докладваха колегите, става въпрос за това, че е имало промяна в правителствата, служебно правителство и парламентът не го е приел. Затова толкова късно се налага ратификацията на това Споразумение от България между Европейския съюз и Швейцария.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Втори път питам, колеги – имате думата!
Предлагам да преминем към гласуване по първа точка.
Моля да гласуваме.
Гласували: „за“ – 15, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Законопроектът за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация, се приема.
По тази точка от дневния ред приключваме.

Преминаваме към точка втора: Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към Николина Ангелкова – министър на туризма по Законопроекта за туризма, публикуван за публично обсъждане.
Госпожо Министър, ние започнахме заседанието – по първа точка една ратификация мина. Блицконтрол като такъв, както е по Правилника, няма да правим, тъй като законопроектът за туризма – последната му част, която чакаме вече от доста време, вече е за обществено обсъждане и бихме желали, така както и с Вас коментирахме, по тази точка да ни информирате по основните пунктове по този законопроект. Както вчера коментирахме с Вас, бихме желали и писмено да получим някои материали в близките дни, свързани с основните опорни точки по този закон. Сами разбирате, че след като той сега е за обществено обсъждане, е малко вероятно, да не кажа, че е абсурдно да мине до края на сесията на парламента. Най-вероятно през месец септември ще започнем с това. Мисля, че десетина минути ще Ви бъдат достатъчно, за да дадете основните параметри в новия закон и колегите ще имат думата в свободен разговор за въпроси. Най-вероятно ще Ви зададен и някои въпроси, на които вече дадохте отговор отвън.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами Заместник-председатели, дами и господа! Съвсем накратко ще Ви представя основните промени в Законопроекта за туризма, които вече сме качили за финално обществено обсъждане, разбира се, надявайки се след лятото да успеем да стартираме за разглеждане тук, при Вас, в Народното събрание.
Основните моменти, първо са свързани с това, че за да създадем по-добри предпоставки за управление на туризма на ниво община въвеждаме изискване за взаимообвързаност между програмата за развитие на туризма, която се приема от общинския съвет, и програмата за реализация на общинския план за развитие и с приоритетите на областната стратегия, която е в съответствие със Закона за регионалното развитие и Закона за туризма.
Второ, с оглед по-ефективното осъществяване на политиката в областта на туризма на регионално ниво чрез предлаганите промени засилваме ролята на консултативните съвети по въпросите за туризма, особено когато на територията на общината има национален курорт на съответния консултативен се възлага да проучва, обсъжда и прави предложение пред общинския съвет за предприемане на мерки за устойчивото развитие на националните курорти като туристическа дестинация.
Също така засягаме и дълго дискутираната тема за някакво обединение на бранша и по отношение на туристически сдружения, чрез които представителите на туристическия бизнес имат възможност да участват в работата на органите за управление на туризма, въвеждаме ясни правила за видовете туристически сдружения и тяхната представителност и вписването им в националния туристически регистър. Всъщност минимизираме понятията до шест: местно, регионално, браншово, продуктово и професионално туристическо сдружение.
Също така поради необходимостта от регламентиране на статута на националните курорти със законопроекта разширяваме и детайлизираме правната уредба по отношение на приложимите критерии, които се изискват към дейността на територията на националните курорти, като в по-големи детайли същите ще бъдат уредени със съответната наредба за националните курорти, с която ще уредим конкретните критерии.
Една от целите на законопроекта е да се оптимизират процедурите по регистриране на туроператорите и туристическите агенти, както и по категоризирането и сертифицирането на туристическите обекти с оглед промените в Закона за туризма, които приехме преди месец.
Също така като допълнителна гаранция за качеството на туристическите услуги в категоризираните и сертифицираните туристически обекти, както и за услугите, които са предоставени от страна на туроператори и туристически агенти, се регламентира доброволен сертификат „Етикет за качество“.
Уреждаме със законопроекта и специални правила за вписване на ски училищата в националния туристически регистър. С тези промени организираме ясни правила за ски пистите и ски зоните, като се въвежда нов по-ясен подход за определяне на видовете ски писти като такива и остават ски пистите за алпийски ски, сноуборд и за ски бягане и се изключват детските ски зони и снежните паркове, за които се предвижда да бъдат самостоятелни или организирани в ски зона с оглед по-добра защита по отношение на децата, които ги използват.
В законопроекта са регламентирани и условията за изграждане на ски зона или разширение на съществуваща ски зона като изрично е предвидено изграждането или разширението да се извършва въз основа на устройствен план по Закона за устройството на територията.
Съществени са промените, които правим свързани с по-детайлно регламентиране на правилната и безопасна техническа експлоатация, техническа поддръжка и ремонт на елементите и съставните части на водни съоръжения, водни увеселителни съоръжения и плувни басейни.
Също със законопроекта предвиждаме на категоризираните места за настаняване да определим уникален идентификационен код, който ще се генерира от Националния туристически регистър и ще съдържа данни за категоризирания туристически обект.
Във връзка с финансирането на туристическите атракции в Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма предвиждаме изменения в Закона за закрила и развитие на културата, с което се регламентира участието на министъра на туризма в Управителния съвет на Национален фонд „Култура“, както и възможност средствата от този фонд да се разходват и за туристически атракции по смисъла на Закона за туризма.
В отговор на необходимостта от засилване на контролните функции на министъра на туризма Проектът предвижда и промени във функционалната компетентност и реда за осъществяване на последващ контрол за спазването на изискванията на закона. Тоест създаване на Туристически инспекторат – специализирано звено към Министерството на туризма.
Със законопроекта се допълват и административно-наказателните разпоредби, които в настоящата си редакция не предвиждат увеличен размер на санкцията в случай на извършено повторно нарушение.
Това е съвсем накратко.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Знаете, че това изслушване беше планирано за миналата седмица, а след това ще имам допълнителен въпрос по посещението Ви в Русия, но първо по закона.
Имате думата, това е най-начален етап. Знаете, че това е третият закон, бих го нарекъл трета част. Първата част на този закон беше ЕСТИ – Единната система за туристическа информация. Въпросът ми е, какво стана с ЕСТИ?
Втората част беше практически един европейски регламент за туроператорите – застраховки, обезщетения, който приехме преди около месец, месец и нещо, ако си спомняте. Това е тъй дългоочакваният Закон за туризма, който предполагам, че есента ще превъзбуди целия туристически отрасъл. Добре, че няма да го гледаме до есента, за да мине по-спокойно сезонът.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря Ви за въпроса.
По отношение на Единната система за туристическа информация, след дълга съдебна сага, продължила почти година и осем месеца, работата на Комисията стартира и в момента се разглеждат офертите на подалите участие кандидати. Това, което имам като информация по отношение процеса на работа, е, че до края на месец юни Комисията трябва да приключи своята дейност с избран кандидат. Това означава, че ще имаме решение за избор на изпълнител до края на месец юни, но то също подлежи на обжалване. Така че не мога да кажа кога реално ще стартира самата работа по изграждане на системата. Но както се казва, първият етап на жалене на тръжните документи, знаете, ЗОП дава възможност на всяко лице, което има правен интерес да жали – независимо дали е купило тръжна документация или не, в нашия случай жалбоподателят не беше закупил тръжна документация и де факто нямаше според нас абсолютно никакъв интерес да участва, но така или иначе законът му дава това право, така че трябваше да изчакаме произнасянето на всички съдебни инстанции, защото същият обжалваше всяко едно решение, което беше в полза на Министерството на туризма.
Сега, на втора фаза, след решението за избор, знаете, че законът дава възможност на тези, които са кандидатствали и са подали оферти, но не са били избрани, съответно да обжалват, ако смятат, че имат основание за това. Така че след края на юни месец, когато очаквам произнасянето на Комисията за избор. Следва да изчакаме срокът за обжалване. Ако има обжалване най-вероятно работата по самото изграждане ще стартира следващата година в най-добрия случай. Ако няма обжалване, тя ще стартира веднага след като изтече срокът за обжалване и подпишем договора за изпълнение на процедурата. Така че имаме някакъв напредък, зависи дали ще има обжалване и кога то ще приключи.
Това е по отношение на дългочаканата система ЕСТИ, която, знаете още в предишния мандат с Вас коментирахме в много големи детайли.
По отношение на Русия и посещението там, отново бих искала да подчертая, че за мен наистина беше огромна част да бъда част от делегацията на премиера Борисов и да присъствам както на срещата с президента Путин на пленарните разговори, така и на срещата с премиера Медведев. Радостно е, че по време и на двете срещи беше подчертано колко важен е туризмът и как добре работят двете администрации – и руската, и българската, затова да се развива максимално туристопотока между двете страни. Това всъщност е много важно за нас, защото това е една много голяма политическа подкрепа.
Разбира се, това, което предложихме, аз и моя колега, и беше подкрепено от двамата големи лидери президентът Путин и премиерът Борисов е следващата година да имаме Година на туризма на Русия в България и на България в Русия, което също ще ни даде една много голяма възможност да имаме специална програма, която да е свързана с насърчаване на туристопотока.
Говорейки за насърчаване на туристопотока, съм длъжна също така да споделя, че изключително голямо е предизвикателството, свързано с агресивното ценово поведение на Турция по отношение на всеки един пазар. Това със сигурност ни кара да бъдем доста внимателни и е много важно да извоюваме и запазим позициите, които до момента сме си изградили по отношение на всеки един приоритетен пазар – не само руският, за който имаме уверението, че ще запазим нивата от миналата година, или най-много да стигнем до 4-5% спад, което на общия фон ще бъде изключително добре.
Отделно от това, за да не завършвам със „спад“, на този етап имаме анализи, че през летния туристически сезон, който стартира, очакваме около 5% ръст, имаме много добри показатели на пазар Германия, Полша, Чехия, Великобритания, Израел, които компенсират доста това, което очакваме като 4-5 % спад от страна на руския пазар.
В заключение, изключително важно е това, което се приема като регламенти и законодателна база и тук в Народното събрание, когато е свързано със сектор „Туризъм“, да не бъде в началото на сезона, независимо за какво се отнася, защото изключително много вреди на предвидимостта и на устойчивостта на сектора. Ние в момента водим разговори с големите туроператори за записванията за лято 2019 г. и едни от основните въпроси са свързани именно с евентуални очаквани промени в законодателната уредба и хората с основание искат да са наясно какво предстои, защото това е свързано с различно предпозициониране.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Заповядайте!
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаема госпожо Ангелкова, във връзка и с началото на летния туристически сезон, какви са Вашите очаквания за тази година?
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря Ви.
Както преди малко съвсем накратко обясних, към момента очакванията ни за предстоящия летен сезон са в рамките на 5% ръст в сравнение с миналата година.
Миналата година имахме 5 млн. 300 хиляди чуждестранни туристи, които посетиха нашата страна в периода от юни до септември 2017 г. И тази година един от основните ни пазари ще бъде пазар Германия. Знаете, че Министерството на туризма полага огромни усилия по отношение на всички целеви пазари, които са важни за страната, а това са тези, които са в Топ 20 от най-посещаващите нашата страна.
Буквално преди няколко дни стартираха нашите интегрирани комуникационни кампании на 15 целеви пазара, които имаме именно с цел насърчаване на интереса към страната и от там на туристопотока. Знаете, че стартира нашата кампания преди месец и по CNN, BBC и Euronews всички видяхте рекламата на България по време на сватбата на принц Хари и Мегън Маркъл, което беше едно така много трудно договаряне, но успяхме да постигнем много голяма гледаемост. Така че се опитваме по всякакъв начин да показваме България пред света и тя да бъде предпочитана туристическа дестинация. На този етап очакваме 5%, както казах, ръст за активния летен сезон в сравнение с миналата година, което, пак казвам, ако успеем да го постигнем, ще бъде наистина изключително добро постижение, защото за трета поредна година ще имаме устойчивост по отношение на летния ни туризъм.
Благодаря.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги!
Заповядайте, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, моят въпрос е свързан с последната част на Закона за туризма. Казахте, че в тази част се регламентират туристическите комплекси. Въпросът ми е: мисли ли се и регламентира ли се по някакъв начин възможността за финансиране на тези комплекси? Защото конкретно въпросът ми е за най-големия туристически комплекс „Слънчев бряг“ – там, знаете, каква е колизията в момента, че данъците реално влизат в община Несебър, а акционерното дружество в лицето на управлението няма възможност да се финансира поне от част от тези данъци и търси други възможности за финансиране. Реално това е един, бих казал, средно голям български град през лятото.
Вторият ми въпрос е свързан с апартхотелите: мисли ли се в посока за регламентация на тези апартхотели? Проблемът наистина е много голям. Знам, че е много трудно, но все пак според мен трябва да търсим начини да регламентираме, защото бих казал са една сива част в сектор „Туризъм“.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря за въпросите.
По отношение на първия въпрос, няма как да се предвиди конкретно финансиране за националните курорти. Поради тази причина непрекъснато отлагахме този ЗИД, за да можем да намерим баланса заедно с Министерството на финансите и с другите колеги, изобщо представителите на националните курорти. Защото вследствие на приватизационните процеси се получава смесена собственост – частна, държавна, общинска, и знаете, че законите в нашата страна забраняват на общината да финансира собственост, която не е нейна и съответно държавата няма как да дотира търговско дружество, каквото е „Слънчев бряг“ АД.
За да може все пак да подпомогнем максимално процеса на фокусиране върху националните курорти, ние предложихме с този законопроект едно балансирано решение, вследствие на последния Национален съвет по туризъм, който проведохме в Пампорово и предложенията от бранша, които получихме в тази насока, а именно да увеличим представителността на бранша в консултативните съвети към общинския съвет на съответната местна администрация и съответно те да имат по-голямо влияние при вземането на решение, тоест увеличаваме мнозинството. Така че те ще имат възможност в тези консултативни съвети, като правим задължителни техните решения със закона, да дават – зачитам тук: да обсъждат и одобряват Проекта на общинската програма за развитие на туризма; да правят предложения до кмета на общината и да дават становища, свързани с развитието на туризма и размерът на туристическият данък; целевото разходване на приходите от концесионни плащания и наеми на морски плажове в случаите, когато има такива; съответно приоритетното изграждане и поддържане на туристическа инфраструктура и опазване и поддържането на атракции на територията на общината; подобряване състоянието на транспортното обслужване, опазване, поддържане и развитие на зелените площи; осигуряване на трайна заетост на кадрите в туризма и за повишаване на квалификацията им; проучва, обсъжда и прави предложения пред общинския съвет чрез кмета на общината за предприемане на необходимите мерки и за устойчиво развитие на националните курорти; осигуряване на обществения ред и спокойствие на туристите; архитектурният облик на националните курорти; организиране на транспортната схема през туристическия сезон.
Дали сме изключително голям и широк спектър от дейности, които този Консултативен съвет има право да извършва в нашия проект и това е по предложение на бранша, именно за да може, след като нямат възможност за целево финансиране, поне това, което го има, да се обсъжда с тях, и да се насочва натам, където съответно има такава необходимост след направеното обсъждане, като сме дали съответно възможност тези решения да се приемат с квалифицирано мнозинство, именно за да се избегне отново приемането с 50 + 1, тоест с натежаването в една или в друга посока. Така че това са предложенията, които, пак казвам, са обсъдени на Национален съвет по туризъм и предложени от бранша като нещо балансирано с оглед на това, че няма как да има целево финансиране, което някак си да се определи като квота по един или друг начин за националните курорти. Така че ще работим в тази посока, за да можем максимално да отговорим на нуждите на националния курорт и наистина когато едно населено място, по-скоро селищно образувание се наименова такова, да знае своите позитиви от това и съответно какви са задълженията насреща.
Апартхотелите и към момента не са регламентирани в Наредбата за категоризация и прекатегоризация. Проблемът обаче с апартхотелите е, че всъщност те са длъжни да се категоризират, но не всички го правят, защото казват, че имат собственост, това са техни лични гости, семейни приятели и така нататък. Всъщност се въртим в един омагьосан кръг. Тук е добре да се помисли дали е необходимо съответно някакъв по-специален данък или по-специална данъчна политика по отношение на апартхотелите и апартаментите за гости и така нататък, което също пак малко изисква допълнително обсъждане, защото отново е трудно да се дефинира: „що е то турист“ и „що е то гост“ в собствения ми апартамент? От там идва целият проблем.
Имаме много регистрирани вече, след като създадохме това условие с Наредбата за категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване и хранене преди две години, апартхотели и апартаменти за гости, цели сгради, които упражняват туристическа дейност и имат удостоверение за категоризация при нас. Но има и такива, които не го правят и пак казвам, тук наистина ако имате конкретно предложение с най-голямо удоволствие го дайте, за да го интегрираме в Законопроекта, но това, което обсъждахме, наистина тънката линия е изключително трудна по отношение дефиницията на турист в апартамент за гости и гост на самия собственик. Когато данъчните налагат такива актове, винаги падат в съда на това основание. Така че много ни е трудно да измислим конкретна дефиниция, с която да не нарушаваме частните интереси на гражданите.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, други?
Аз ще се върна на темата за апартхотелите по друг повод. Седмица преди Вие да бъдете в Москва, аз бях с президента Радев – имахме срещи с Медведев и с Путин. Три точки бяха основните и третата винаги беше за туризма. Едната беше за АЕЦ „Белене“, втората беше за Южен поток или хъба, а третата беше за туризма. Там обаче излязоха едни цифри, които първо излязоха в руските медии, и не знам откъде се взеха – че 460 хиляди руснака имат имоти в България, които стрували 6 милиарда. Откъде е всичко това? Имате ли някаква информация за какво става въпрос? Това е свързано точно с апартхотелите. По този повод знам, че Вашият колега и приятел Валери Симеонов има предложение за апартхотелите – запознати ли сте с него и как бихте го коментирали, за да влезем вече в темата за Валери Симеонов? С предложението на Симеонов за апартхотелите запозната ли сте с него?
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Не, в момента очакваме да ни бъде изпратено за становище от страна на Народното събрание. Иначе не съм запозната със законопроекта, не ни е изпращан от негова страна. Очакваме това да се случи от ресорната комисия, където предстои да се гледа, както Вие обикновено правите и съответно изисквате нашето становище.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добре, тази тема я коментирахме и преди. В Испания как е уреден този въпрос? Много са популярни апартхотелите и споделянията. Има някакво решение явно.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Темата е „данък“. Имат патентен данък.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте, господин Бойчев!
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: В тази връзка – в момента се е появил един много сериозен проблем, пак с апартхотели. Той не касае конкретно туризма, но касае разногласието и конфликтът, който се получава между собствениците на апартаментите и съответно администрацията – човекът или фирмата, която администрира тези комплекси. Дори един пример от региона на Черноморието ще дам. В момента един много голям, комплексът е руски, той е затворен, защото две години не били плащали общи разходи по издръжката на този комплекс. Доколкото знам, с този проблем специално са занимавали и посланиците. Защото много и вече масово стават разногласията в тези апартхотели. Това е още един проблем и повод да се намери начин да се регламентират. Защото ескалират вече нещата доста сериозно в тези апартхотели.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Аз Ви казвам, че регламентация има. Регламентация като такава за изискване за категоризация има. Въпросът е, че те в момента са по Закона за етажната собственост. Всъщност казусът е доста сериозен и изисква наистина може би създаването на една специална група, която да седне и да обсъди. Защото, пак казвам, собствениците насила на можем да ги накараме, те казват: „Идват си наши гости“, и те попадат в обхвата на Закона за етажната собственост. От там вече идват другите проблеми. Така че кой продал, кой не продал, кой отдава, кой преотдава и става много голяма каша – нещо, на което всички ние сме се натъкнали.
Затова може би е хубаво – за мен няма проблем да организирам заедно с Вас една такава работна група – нищо, че не обичам това понятие, но да седнем и обсъдим какви са възможностите на базата на реалните факти, които съществуват в момента. Защото ние преди две години, пак казвам, дадохме възможности и за първи път задължихме категоризацията на тези обекти, обаче ние не ходим да проверяваме по къщите на хората кой си дава стаята за гости и кой – за туристи. Нали те инициират този процес за категоризация на съответното място за настаняване и ние тогава извършваме проверка, то е заявление-декларация, волеизявлението е на заявитела.
И тук пак започваме да се въртим в този кръг. Ако имаме сигнали за нелоялна конкуренция, ние сигнализираме Комисията за защита на потребителите, данъчните, отиваме на обща проверка, те им напишат акт и той в съда падне. Той казва: „Ами, той ми е приятел, дошъл ми е на гости – защо да му взимам пари, камо ли да плащам данък?“. От там вече се създава цялата тази въртележка и те са изцяло по Закона за етажната собственост, така че е хубаво и ние ще помислим и ще направим едно такова предложение, върху което да мислим, ако можем, така без да нарушаваме, пак казвам, правото на неприкосновеното – частната собственост на всеки един български гражданин, да преценим каква дефиниция да измислим, ако може да се намери такава.
Другият вариант е свързан с данъчната политика. Аз ще се запозная с това, което е предложено като изменение и допълнение в Закона за местните данъци и такси тук при Вас и ще дадем нашето становище към законопроекта.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: И все пак, какво ще става със „Слънчев бряг“ – старият въпрос от много години.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: В смисъл?
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: В смисъл, какво ще бъде Вашето предложение? Това, което и Бойчев постави като въпрос – държавно дружество държи инфраструктурата, данъци и такси обаче всички плащат на община Несебър, тя няма право с тези пари да работи върху инфраструктурата и влизаме в затворения кръг. Считате ли, че този нов закон, който днес коментираме, може да намери някакво решение на казуса?
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Този законопроект, който коментираме, ще регулира със сигурност в голяма степен обществените отношения на територията на курорта и със сигурност ще изисква промени в допълнителни други закони, свързани с някои от дейностите, за да може да се даде приоритет на националните курорти за сметка, разбира се, на по-големи задължения с оглед предлагането на много по-качествен туристически продукт. Така че смятам, че този законопроект и това, което сме предложили като дефиниция за национален курорт, със сигурност ще подпомогне този процес.
Разбира се, със съдбата на „Слънчев бряг“ АД и какво се случва там, правихме и правни анализи, съответно всичко е свързано с пари, знаете много добре. Има частни акционери. Ако искаме държавата да предостави, образно казано, на общината дружеството, тя е длъжна да плати акциите по номинал на частните акционери, а това са милиони левове. От там нататък съответно на каквато цена реши да го прехвърли на общината, ако това е решението, за да може общината да притежава инфраструктурата и да й се изпълняват дейностите. Това е единият вариант.
Другият вариант – той пак неминуемо минава през одобрение от частните акционери, съответно отново е свързан със запазване на положението в момента, но даване на някаква по-конкретна дефиниция – това, което ние на този етап сме направили за това какво може да се извършва на територията на националните курорти.
Третият вариант, разбира се, който юридически е възможен и който, подчертавам, не е обсъждан, за да не се създават спекулации предвид и медиите, е държавният дял да се продаде. Това са трите варианта, които съответно юридически са възможни и е правен анализ и това е следствие отново на приватизационните процеси в годините назад. Така че или държавата трябва да извади едни доста милиони, защото трябва да Ви кажа, че акциите на „Слънчев бряг“ АД на борсата миналата година бяха на първо място, така че хич не са евтини или съответно да направи обратния процес. Това е което юридически на този етап е възможно.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, други въпроси?
Господин Бойчев, заповядайте.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Тук от начина, по който водите Комисията, господин Председател, да кажа, че съм се убедил лично за работата на Министерството на туризма в голямата столица Москва и наистина виждам, че има резултат. Защото нали ни критикува правителството, само така не оценяваме тяхната работа – видях, че там беше организирано добре изложението, надявам се да има резултат като ръст на туризма.
Но, госпожо Ангелкова, всичко това, което говорите, няма да има абсолютно никакъв смисъл, ако това, на което сме свидетели от тази сутрин, продължи.
Сега преди малко, съжалявам, че си гледам телефона, но вицепремиерът Симеонов е внесъл сигнал в прокуратурата срещу Министерството, срещу Вас. Не знам как провеждате правителствената политика и как ще я реализирате, но нали разбирате, че няма сериозен партньор на каквото и да е ниво, който да не се удиви от тази ситуация, в която се намираме. Аз съжалявам, че не мога да Ви задам конкретен въпрос, защото просто сутрешното му участие не съм изгледал, иначе щях да използвам това. Но да сте членове на кабинета с такъв ресор и да си разнасят обвинения публично за преместваеми обекти по плажните ивици на курортите и това да го гледаме от сутрин до вечер, по никакъв начин не може да бъде реклама за нашата страна и не може да бъде подход, с който да реализираме – тук при Вас сме си говорили, какви ли не стратегии, за да докараме туристи.
Така че по-скоро изразявам отношение, господин Председател, не е точно като въпрос, но ми се струва, че трябва да се затвори тази тема и бързо да се дадат отговори на тези въпроси, които висят. Това е в интерес на страната. На мен ми е най-лесно като опозиционен лидер – ние ще се възползваме от тази ситуация, разбира се, в това не можете и да се съмнявате, но сега сме в комисията и ми се иска да работим за авторитета на страната преди всичко, а такъв подход и действия правят точно обратното.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Благодаря Ви за изразеното отношение и, разбира се, за подкрепата по отношение дейността на Министерството на туризма.
Пак казвам, аз, като министър на туризма и колегите, изцяло се ръководим в своите действия от закона. Всичко, което е одобрено от мен като схема за преместваеми обекти, в случая изцяло отговаря на изискванията на чл. 10 и следващи от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Всеки грамотен човек, който познава българското законодателство, ще прочете в ЗУЧК, че там няма изисквания за квадратури, има изисквания за проценти: до 2% – основна, и 2% – допълнителна търговска площ. Тоест, всеки един концесионер и наемател е длъжен така да си направи схемата, че общите обекти, които разполага в нея, да има обща площ не повече от 2% от активната пясъчна площ, и не повече от 2% – допълнителна такава, пак от активната пясъчна площ. Именно затова Министерството на туризма когато контролира управлението и стопанисването на морските плажове, прави мониторинг със специално геодезично заснемане, за да се уверим дали разположените обекти са на мястото, на което са посочени в одобрената от мен схема и съответно отговарят на квадратурата, която там е заявена. Ако има някакви проблеми в това отношение, ние първо предупреждаваме за тяхното отстраняване – така е съгласно договор, при повторна проверка, ако се открият нарушения, се налагат неустойки и съответно се изисква премахване.
Всеки един от обектите, веднъж, след като е посочен в схемата, която аз одобрявам съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, отива при главния архитект на съответната община, на чиято територия е разположен плажът, който издава разрешение за поставяне, съгласно изискванията, които има там. Съответно всичко, което по някакъв начин е свързано с някакви съмнения, че нещо се нарушава или не се нарушава, има си компетентни органи - това е съдът, това е прокуратурата, които следва да направят своята проверка и да се произнесат, за да може да се затвори съответният казус.
Аз не съм компетентен орган - нито съм инженер, нито вещо лице, за да ходя да меря и да обяснявам, що е то „преместваем обект“ и конструкцията метална ли е, с какво е, какво има шумоизолационно в нея, няма ли. Нито смятам, че вицепремиерът е такъв орган. Има си органи, изрично посочени в закона – ние сме в правова държава, които трябва да направят тази проверка и след като има сигнал да се произнесат по него категорично. И аз като министър, и моите служители спазват българското законодателство и нормите в него.
Всеки един, независимо какъв пост заема, ако смята, че има някакви нарушения, съмнения и така нататък, сигнализира компетентните органи. Прав сте, че това по никакъв начин не подпомага имиджа на българския туризъм.
Също така аз лично съм изключително озадачена, че всяко лято, от миналото лято насам, се прави едно и също, защото миналата година юли месец имахме същата драма по отношение на същите тези обекти на „Слънчев бряг – Юг“, същият вицепремиер изпрати сигнал до РДНСК за тяхната проверка, които са всъщност компетентният орган по закон по отношение на строителния надзор и контрол. Аз ще Ви го оставя това, това е от 17 юли 2017 г., всъщност е от 07 юли 2017 г., малко сме подранили тази година. РДНСК след като прави изцяло проверка на всички заявени въпросни заведения на „Слънчев бряг – Юг“ констатира следното:
„От гореизложеното следва, че проверените на място обекти са разположени на ситуираните съгласно одобрената схема за разполагане на преместваеми обекти за сезон „Лято 2017 г.“ места на пясъчната ивица в курортен комплекс „Слънчев бряг – Юг“ са в поземлен имот с идентификатор 51500…, отговарят по площи и са съгласно издадените разрешения за поставяне.
Съгласно нормата на § 5, т. 80 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ „преместваем обект“ е обект, който е предназначен за увеселителна, търговска и друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността на мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, може да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение“ и така нататък.
Проверените обекти са изпълнени от метални или дървени модулни конструкции и бетонови бордюри, поставени върху пясъка, което позволява бърз монтаж или демонтаж, без да се измени терена, върху който са поставени, с оглед на което същите отговарят на характеристиките на дефиницията за преместваеми обекти“.
Това се казва от ДНСК. Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК контролът относно съответствието на преместваемите обекти и съоръжения на територията на морските плажове, както и тези, разположени в Зона А и в Зона Б, е задължение на общинската администрация и кметът на община Несебър.
От тук насетне, след като има издадени и направени всякакви проверки от компетентните органи по закон, е редно след като има сигнал същият да бъде проверен и да бъде установено за какво говорим. Защото това са обекти, които съществуват там може би повече от 10 години с издадени схеми и разрешения още след като същите са били и в компетенциите на МРРБ към онзи момент и така нататък.
Затова казвам: както аз като министър, така и моите колеги спазваме на 100% българското законодателство. Ако някой има съмнение, компетентният орган е съдът или прокуратурата – в зависимост от сигнала, и те ще си направят своята проверка. Ние нямаме притеснения от това.
Това, което обаче и мен ме притеснява, което правилно изразихте, е, че всичко се прави в началото на летния туристически сезон и всичко това изключително много уврежда имиджа на българската държава като туристическа дестинация. Тук вече не мога да си обясня мотива – това са факти и обстоятелства, които са известни, и същият панаир беше и миналата година. Така че може да попитате този, който инициира това.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Следващ въпрос – заповядайте, надявам се, да е последен.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Аз също се надявам да е последен, то няма да е въпрос. Всъщност аз нямам въпроси към госпожа министърката. Искам от името на групата на „Обединени патриоти“, които сме тук в тази комисия, да пожелаем успешен сезон, и то съвсем искрено. Съвсем искрено го казвам!
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Въпрос ли имате – пак за летището в Кърджали?
АДЛЕН ШЕВКЕД: Естествено, винаги!
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте.
АДЛЕН ШЕВКЕД: Благодаря, господин Председател – не забравяйте, че госпожа министърката е родом от Кърджали.
Госпожо Министър, във връзка с новия законопроект, така както вървят нещата, най-накрая стигнахме до Инспектората, който ще се създаде към Министерството на туризма.
В началото, когато обсъждахме и Вие ни бяхте представили идеята за създаването му, имахте намерението за този Инспекторат тези щатни бройки, доколкото разбрах – не взимаме хората, а взимаме щатове,…
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Да.
АДЛЕН ШЕВКЕД: …да бъдат взети от Агенцията за защита на потребителите. С тези темпове, с които върви законопроектът, най-вероятно няма да се случат нещата до края на годината.
Тук остава ли все още визията да взимате щатните бройки от Инспектората, или ще увеличаваме числеността на Министерството на туризма във връзка със създаването на Инспектората. Чисто технически е въпросът, но за мен е интересно като казус.
Благодаря.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Да, водим разговори с министъра на икономиката как технически това да го случим, така че да има най-малка вреда и за едната, и за другата организация. Мисля, че ще намерим решение. В момента, в който сме готови с него, ще Ви информираме затова го правим в момента, докато тече общественото обсъждане. В момента, в който стартираме официално процедурата и внесем законопроекта, знаете, че там се изисква задължително финансова обосновка, която трябва да бъде подписана от мен и от министър Караниколов и одобрена от министъра на финансите. Така че дотогава ще имаме тези детайли, но мисля, че ще намерим едно балансирано решение в това отношение.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Сега колежката от ДПС доста песимистично каза, че не вижда законът да влезе до края на годината, а аз мисля, че ще влезе – как ги виждате Вие във времето? Защото сега е месец юни, това е един месец, след това ще имате работа върху предложенията.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Предполагам, че някъде края на месец юли – мислим да го внесем в Министерския съвет, защото срокът за общественото обсъждане е до края на 22 юни. Да кажем – в средата-края на юли ще успеем да го внесем в Министерския съвет и след това ще се мине насам, за да може като стартира работата Народното събрание от месец септември да има възможност да бъде разпределено по съответните комисии. Това е, което виждаме към момента.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Тоест очакването Ви е септември вече да мине на първо четене, евентуално при нас.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Да, да.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Защото законът ще бъде много тежък. Аз като гледам по миналия закон само за един инспекторат какво стана, тук имате поне 15 конфликтни точки, със страхотни интереси.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Затова ги сложихме този път всички накуп, та поне като ще има конфликт, да може да ги решаваме едно по едно.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Защото като започнете от Инспектората, минете през категоризацията, водните съоръжения, разпределението на ски зони. Тук няма нещо, където да не става въпрос за много пари и си представям какво ще бъде. Добре, желаем Ви успех!
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Разчитам на Вашата подкрепа.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря.

Колеги, преминаваме към точка трета, последна от дневния ред: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, № 802-02-13, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г., за първо гласуване.


По трета точка наши гости са:
от Министерство на външните работи: Юрий Щерк – заместник-министър на външните работи, очакваме го да дойде, Данаил Чакъров – директор на Дирекция „Международно право и право на Европейския съюз“ и Ганчо Ганев – директор на Дирекция „Източна Европа и Централна Азия“.
Господин Заместник-министър, мотивите сме ги чели. Ние не сме водеща комисия. Имате ли да добавите нещо извън мотивите, които вече сме разгледали?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЮРИЙ ЩЕРК: Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Мотивите са достатъчно ясни и се надявам – убедителни, за да няма съмнение във важността и полезността от ратификацията на това споразумение за Република България, на първо място, но също така и за Европейския съюз като цяло и за нашите арменски партньори.
Искам само да кажа, че в рамките на балансирания подход към региона на Южен Кавказ, който провежда Европейският съюз и Република България също в своята политика към страните от този регион подобно споразумение, макар и по малко по-различна формула се договаря и с Азербайджан, но това е въпрос на бъдеще то да бъде сключено и съответно да стигне до фаза ратификация. На този етап смятаме, че е важно и по възможност би било много добре това да стане преди края на Българското председателство страната ни да бъде втората фактически държава, която ще ратифицира това споразумение.
Колеги, имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.
Моля да гласуваме внесеното предложение.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ - 1 и „против“ – няма.
Законопроектът за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, се приема.
Господин Заместник-министър, благодаря Ви.
Преминаваме към точка четвърта: Разни.
Колеги, има ли някой да каже нещо по тази точка? Няма.
Благодаря Ви за участието.
Закривам заседанието.

(Закрито в 15.06 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев


Стенограф:
Катя Бешева
Форма за търсене
Ключова дума