Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Обсъждане и гласуване на Указ № 197 на Президента на Република България, постъпил на 25 юли 2018 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от Народното събрание на 18 юли 2018 г. и мотивите към указа.
2. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 34


На 25 юли 2018 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе извънредно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и гласуване на Указ № 197 на Президента на Република България, постъпил на 25 юли 2018 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от Народното събрание на 18 юли 2018 г. и мотивите към указа.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.50 часа и ръководено от госпожа Даниела Савеклиева – заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Добър ден!
Уважаеми колеги, имаме кворум, предлагам да започваме. Откривам днешното заседание на Комисията.
Днешната извънредна Комисията е с дневен ред:
1. Обсъждане и гласуване на Указ № 197 на Президента на Република България, постъпил на 25 юли 2018 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от Народното събрание на 18 юли 2018 г. и мотивите към указа.
2. Разни.
По разпореждане на председателя на Народното събрание е възложено на нашата комисия ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Други предложения има ли за дневния ред? Няма.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

По точка първа. Всички сте получили указа на президента с мотивите към него, затова Ви предлагам направо да преминем към обсъждане.
Народните представители, имате ли изказвания?
Професор Гечев, заповядайте.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председателстваща.
Ние, разбира се, ще подкрепим искането на господин Президента. Ние приветстваме решението на президента на Република България господин Радев и се радваме, че исканията на българската общественост и на Българската социалистическа партия, отправени в националните медии, бяха изпълнени.
Това решение на президента, което предлага на българския парламент, беше очаквано от българската общественост, тъй като беше направен изключително нагъл опит пред очите на цяла България да се опрощават десетки милиони левове задължения на приватизатори, които – някои от тях – съсипаха българската индустрия и цели подотрасли и отрасли, и които искаха да се измъкнат сухи от цялата ситуация.
Ние не подкрепихме в Комисията този закон. В нашата комисия тези промени в Закона за приватизацията са минали само с един глас – девет на осем, и е много показателно в момента – обръщам внимание на журналистите, юнаците вносители ги няма. Няма го Николай Александров, няма го гостуващата тук звезда в нашата комисия господин Емил Димитров, няма ги. Защо ги няма? Това е добре, аз приветствам. Най-вероятно, защото ги е срам да се появят. Защо да ги е срам? Защото това наистина е изключителна наглост - никой не си го е позволявал до момента.
Първо, в разрез на международно право, на опита и на африканските страни, да се въвеждат промени в Закона с обратна дата, да се опрощават десетки милиони. Само това липсва на Република България, след като Европейската комисия ни сочи с пръст, основателно, че сме номер едно по корупция и след като с 1000% са намалели чуждите инвестиции за десетина години, сега ние правим още една крачка в погрешна посока. Още един белег, че не само че не се борим с корупцията, ами подхранваме корупцията, така че в пленарната зала ние ще изтъкнем много конкретни аргументи.
Очевидно е, че за да се приемат такива поправки – обърнете внимание – първо, ни се предлага електронна платформа да обсъждаме в Комисията. Всички си спомняте, колеги, приветствахме я. Добре, нека да има електронна платформа, нека да има отворена приватизация в интернет – чудесно, само че и ние се чудехме отначало, когато нещо е много добре, питахме се какво има зад тази работа? След което се предлага отпадане на специфичните задължения за бъдещ период от пет години. И накрая – между двете четения – се разиграват циркове в българския парламент.
Господин Димитров твърди пред нас, нека да обясни на журналистите и на българската общественост: как е бил подлъган да подпише поправките в Закона, как го излъгали, че той като се подпише, след него ще се подпишат и неговите колеги от управляващата коалиция, как не са подписали - той ни го обяснява на нас тук, пред 10 свидетели - и как накрая го изтегля от парламента, и въпреки това парламентът гласува.
Първо, е електронна платформа – добре, след това новите приватизационни договори да бъдат с пет години напред. Хайде да кажем, тук е въпрос на дискусия, след което следва трагедията: пет години назад! Чудо на чудесата в практиката на Западна, на Източна Европа, в Африка, в Австралия и Океания. Затова стигаме дотук. Добре, че има разделение на властите и господин Президентът връща тези поправки в Закона. Ние ги приветстваме.
Всеки може да направи грешка, но трябва да си направи много сериозни изводи. Защото ние сме длъжни да поправим тази грешка и не можем да си позволим, когато има недофинансиране на здравеопазване, детски градини, училища, наука, ние да опрощаваме на хора, които най-скандално пред българската общественост ни демонстрират – яхти, вечери, коктейли и така нататък, а българският народ ще ги финансираме накрая.
Ще приключа с това: прави и друго впечатление – ние ще искаме отговорност от държавните институции. Тук участват някакви работни групи, шефката на Агенция за приватизация не казва една дума – всичко е много добре, правният им шеф на дирекцията – и той мълчи, заместник-министърът – и той мълчи, Министерство на икономиката, което ще рече, че някой им нарежда.
Аз наистина донякъде съжалявам колегите, които са били накарани да гласуват, защото ние естествено сме извадили и поименното гласуване в пленарна зала. Там някои колеги не са гласували, но други са гласували. Явно е, че тези, които са ги накарали да гласуват, нали всички разбираме, че то не е станало току-така? То е станало, очевидно, при някакви „духовни стимули“ да ги наречем.
Затова ние ще подкрепим с две ръце, влизаме в пленарната зала и отхвърляме текстовете, които предлага господин Президентът и които са в крещящо противоречие с международното право, с българската Конституция и са против интересите на българското общество.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Гечев.
Господин Добрев, заповядайте.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагам да се съобразим с ветото на президента, така както вчера заявихме от трибунката -политическата позиция на партия ГЕРБ. Струва ми се, че с § 3 и 4 е станало достатъчно голямо объркване, за да го коментираме още веднъж на днешното заседание.
От друга страна, в мотивите на Президента, още в първия параграф той споделя идеята за електронната платформа и я подкрепя, защото тя ще доведе до по-голяма прозрачност – цитирам – „Тези правила имат потенциал да гарантират прозрачност и да дадат възможност за постигане на по-висока продажна цена, което е в съответствие с целите на чл. 2, ал. 1 от Закона за приватизация – нещо, което ние разисквахме още при приемането на законопроекта на първо четене – споделям и облекчаването на изискванията за обезпечаване на задълженията на търговци и производители на електрическа енергия към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, което, между другото, са единствените предложения, внесени от групата на ГЕРБ, подкрепени от всички – и в Комисия, и в пленарната зала.
Така че правя процедурно предложение, така както са ни предложили от Правната дирекция към Народното събрание: да не приемем повторно Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и да отхвърлим § 3 и § 4, така че да дадем възможност Законът да бъде приет в пленарна зала преди парламентарната ваканция без параграфи трети и четвърти, които са оспорени във ветото на президента.
Благодаря.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
Други изказвания? Няма.
Колеги, мисля, че се обединяваме около това становище: да не бъде повторно приет Законът за приватизация и следприватизационен контрол, като оспорените параграфи - трети и четвърти - бъдат отхвърлени, и се отразят съответните правно-технически промени, свързаните с тях текстове, и по този начин подкрепяме ветото на президента.
Преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме Комисията да не приеме повторно Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от Народното събрание на 18 юли 2018 г. и да обсъди оспорените разпоредби.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Комисията не приема повторно закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Оспорените разпоредби се гласуват, както следва:
Първо, § 3 - да бъде отхвърлен; § 4 – да бъде отхвърлен; параграфи 5, 6, 7 и 8 да станат съответно параграфи 3, 4, 5 и 6, § 9 да стане § 7 и в него цифрата „5“ да се замени с „3“.
Гласуваме ги общо.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Комисията приема § 3 и § 4 да бъдат отхвърлени и направена съответната преномерация.
С това приключихме по т. 1, колеги.
Благодаря Ви.
Преминаваме към точка втора: „Разни“.
Имате ли нещо да кажете? Няма.
Благодаря за конструктивния дебат.
Закривам заседанието.

(Закрито в 15.17 часа)


ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Даниела СавеклиеваСтенограф:
Янка Иванова
Форма за търсене
Ключова дума