Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2018 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 43


На 19 декември 2018 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2018 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.

Заседанието на комисията бе открито в 14.22 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добър ден, колеги!
Колеги, имаме кворум, започваме работа.
Днешното заседание се очертава да бъде рекордьор по краткост. Тъй като, знаете, че една от точките от дневния ред отпадна. На първото заседание през месец януари 2019 г. ще гледаме Закона за преброяването, вносителите – нито Томислав Тончев, нито Цветарски, са в България, затова им казах докато те не присъстват, няма да го гледаме.
Дневният ред е:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2018 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Разни.
Имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ така предложения дневен ред, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

Преминаваме към точка първа от дневния ред: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2018 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2018 г., за първо гласуване.
Наши гости са:
от Министерството на икономиката: Лилия Иванова – заместник-министър на икономиката и Живко Стоянов – началник на отдел „Регионално сътрудничество“ в Дирекция „Външноикономическа политика“;
от Министерството на външните работи: Кремена Тунева – дипломатически служител в отдел „Латинска Америка“, Дирекция „Америка“ и Саша Райчева – старши експерт в отдел „Международно право“, Дирекция „Международно право и право на Европейския съюз“.

Мотивите са Ви раздадени и сме ги чели внимателно.
Вносителите имат ли да добавят нещо допълнително извън това, което е в мотивите?
От Министерството на икономиката?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛИЛИЯ ИВАНОВА: Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Нямам какво да добавя.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: От Министерството на външните работи?
КРЕМЕНА ТУНЕВА (дипломатически служител в отдел „Латинска Америка“ към Министерство на външните работи): Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Нямаме какво да добавим.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господа народни представители, проблемите на Еквадор, който трябва да се присъедини към Колумбия и Перу, и Европейския съюз да я подкрепи, имате ли някакви съображения?
Господин Гечев, заповядайте.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви.
Имам логичен въпрос, за който, надявам се, сте готови: след подписването на Споразумението – отварям скоба, разбира се, че ще го подкрепим, то е ясно, мотивите са ясни, но какво прави Министерството на икономиката на Република България и как се е възползвало от Споразумението досега, как се е променила търговията на България с Колумбия и Перу, и какво очаквате сега с Еквадор? Какво са подготвили и как ще се възползваме от Споразумението?
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Въпросът на Професора е много логичен.
Заповядайте, госпожо Заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛИЛИЯ ИВАНОВА: Всички подобни споразумения дават отражение върху стокообмена. Мога да кажа, че за началото на временното прилагане – от 2017 г. до сега, имаме 15% ръст на стокообмена между Еквадор и България. Мисля, че това е достатъчно.
РУМЕН ГЕЧЕВ: А за Колумбия?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛИЛИЯ ИВАНОВА: За Колумбия ще Ви предоставя допълнително данни, ако искате.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, други въпроси имате ли към вносителите? Не виждам.
Който е „за“ точка първа от дневния ред да бъде приета във вида, в който е предложена, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Законопроектът за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2018 г. в Брюксел, се приема за първо гласуване.
Благодаря на гостите.
С това дневния ред по първа точка е приключен.

По точка „Разни“ има няколко съобщения, които са извън протокола.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14.32 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев

Стенограф:
Янка Иванова
Форма за търсене
Ключова дума