Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 42


На 5 декември 2018 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.50 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добър ден, колеги!
Имаме кворум, започваме работа.
Днешното заседание се очертава да бъде кратко, тъй като точка втора от дневния ред отпада, министър Караниколов няма да дойде.
Дневният ред Ви е раздаден предварително и той е:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Разни.
Имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ така предложения дневен ред, да гласува.
Гласували: „за“ – 15, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

Преминаваме към точка първа от дневния ред: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018 г., за първо гласуване.
Наши гости са:
от Министерството на околната среда и водите: Атанаска Николова – заместник-министър на околната среда и водите, Теодора Желева – началник отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“ и Мария Ченкова – експерт в отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“.
По този законопроект ние не сме водеща комисия. Мотивите са Ви раздадени и сме ги чели внимателно.
Вносителите имат ли да добавят нещо допълнително извън това, което е в мотивите?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАСКА НИКОЛОВА: Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Нямам какво да добавя.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря.
Колеги, народни представители, имате ли някакви упътващи въпроси и съображения? Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
Който е „за“ точка първа от дневния ред да бъде приета във вида, в който е предложена, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 15, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, се приема за първо гласуване.
Благодаря на гостите.
С това дневния ред по първа точка е приключен.

По точка „Разни“ няма съобщения.
Закривам заседанието.

(Закрито в 15.00 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев

Стенограф:
Галина Мартинова
Форма за търсене
Ключова дума