Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г. -- за второ гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 62


На 24 юли 2019 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г. -- за второ гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.

Заседанието на комисията бе открито в 14.05 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добър ден, колеги!
Колеги, започваме работа. Имаме кворум.
Дневният ред Ви е раздаден предварително:
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г. -- за второ гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.
По дневния ред имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 15, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

Преминаваме към точка първа от дневния ред: Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г., за второ гласуване.
По първа точка от дневния ред гости са:
от Министерство на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър, Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите“ и Екатерина Пиперова – държавен експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите“;
от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор: Петър Горновски – председател и Павлина Данаилова – главен секретар;
от Български институт по метрология: Паун Илчев – и.д. председател.

Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 17 юли 2019 г..
„Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Имате ли други предложения по наименованието на закона? – Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на закона се приема.
По § 1 – Работната група подкрепя текста на вносителя за § 1, без никакви предложения.
По § 2 – Работната група подкрепя текста на вносителя за § 2.
Имате ли по § 1 и § 2 някакви предложения? – Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за параграфи 1 и 2 се приемат.
По § 3 – Работната група подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция. Поправките са технически, имате ги пред Вас.
По § 3 имате ли някакви допълнителни предложения? – Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за параграф 3 със съответната редакция се приема.
По § 4 – Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция. Имате редакцията пред Вас.
По § 4 и по § 5 имате ли някакви предложения? – Не виждам.
Моля, който е „за“ § 4 и § 5 да бъдат приети във вида, в който са предложени от работната група, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за параграфи 4 и 5 със съответната редакция се приемат.
Първа точка от дневния ред я приехме.

По втора точка от дневния ред: Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г., за второ гласуване.
Гости по втора точка са:
от Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър, Иван Пенчев – директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, Десислава Дойчева – държавен експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, Мариана Христова – главен юрисконсулт към Дирекция „Правна“ и Мария Иванова – главен юрисконсулт към Дирекция „Правна“;
от Министерството на отбраната: Анатолий Величков – заместник-министър и Елица Попова – началник на отдел в Дирекция „Правно-нормативна дейност“.
Дойдоха и колегите от Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ на Парламента.
Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 17 юли 2019 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Имате ли предложения по наименованието на Закона? – Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на закона се приема.
Искам да предупредя всички колеги, които са направили предложение, че вероятността това, което днес гледаме, да бъде прието в следващите два дни, е нулева. Така че добре си правете сметката. Имаме едно заседание в сряда и това е всичко. И то най-вероятно няма да бъде с такъв дневен ред. Чакат ни две вета, чака ни много тежка програма.
Чувам, че ще има и допълнителни предложения в движение, освен това, което е записано тук. Направете си сметката добре, че шансът да влезе е минимален.
По § 1 има предложение от народния представител Румен Гечев. Предложението е пред Вас.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция. Редакцията е по вносител с предложението от професор Гечев.
Имате ли други коментари по § 1? – Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за параграф 1 със съответната редакция се приема.
По § 2 – Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция. Имате редакцията, технически са промените.
Имате ли някакви други предложения по § 2? – Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за параграф 2 със съответната редакция се приема.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Моля, който е за наименованието, да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ се приема.
Внесени са промени в § 3 от колегите Сабанов, Савеклиева и Бойчев.
Сами разбирате, че тези промени бяха предложени и инициирани от Министерството на икономиката, доколкото имам информация. И понеже винаги сме много чувствителни на тема внасяне на допълнителни предложения между първо и второ четене, използвайки депутати, ще помоля господин Заместник-министъра да ни обясни за какво става въпрос.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние като Министерство на икономиката подкрепяме текстовете и считаме, че така направените предложения ще облекчат работата както в Министерството на отбраната, така и в Комисията, която се председателства от министъра на икономиката.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Нищо не ни стана ясно. Разкажете по-спокойно за какво става въпрос, защото това са нови неща за цялата парламентарна комисия. Ако не Вие, някой друг, или от вносителите. Както прецените.
ДЕСИСЛАВА ДОЙЧЕВА (държавен експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“): Уважаеми госпожи и господа, казвам се Десислава Дойчева – експерт в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ в Министерство на икономиката.
Искам само да внеса малко уточнение, че подкрепяме предложението по отношение намаляване диапазона на административно налаганите санкции. Това е предложението на народния представител Румен Гечев.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Това мина преди малко.
По § 3 – предложенията на колегите, които сте им дали да внесат от тяхно име. Разкажете ни за какво става въпрос.
ДЕСИСЛАВА ДОЙЧЕВА (държавен експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“): По отношение на предложението, което е направено от другите трима народни представители, ние изразяваме нашата подкрепа след нанесени изменения и корекции от експертната работна група, която е заседавала. Има нанесени малко технически корекции. Изразяваме подкрепа по отношение на това предложение.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Аз Ви моля да ни обясните за какво става въпрос. Каква е същността? Какво предлагате?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Същността, уважаеми господин Председател, на предложението, което е направено и ние подкрепяме, е, че когато говорим за продукти, свързани с отбраната и за Българските въоръжени сили, считаме, че те имат необходимата експертиза и това ще облекчи работата както на Комисията, така изобщо и на целия процес, тоест съответната документация няма да се разглежда от Комисията, която е с председател министърът на икономиката. Тоест, те сами ще могат да осъществяват съответния трансфер, износ, внос на тези продукти.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добре, да чуем Министерството на отбраната какво мисли по този въпрос.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, ние приветстваме инициативата чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за забрана на химическите оръжия да бъдат прецизирани, да бъдат усъвършенствани текстове в Закона за експортния контрол, които касаят износа на въоръжение и техника, собственост на Българската армия, за пасивно усъвършенстване, тоест така наречения временен износ, с който да поддържаме капацитета.
Това, което беше предложено, и с което ние в последните един-два дни се запознахме, на практика не отговаря на нашето виждане. Приветстваме инициативата, но не отговаря на нашето виждане. Защо? Защото чрез така разписаните текстове, с които се правят изменения, на практика се вменява ролята на министъра на отбраната, който да създава или да представлява три фигури. Трите фигури са изпълнител, контролиращ орган и заявител. На практика това ще доведе до съществени изменения и в Закона за отбраната и въоръжените сили.
Нашето предложение, което всъщност разбираме, че се подкрепя и от вносителите, господин Сабанов е тук като член на Комисията, е да бъде създаден регламент, при който да извадим от функциите на министъра на икономиката да издава удостоверения за износ, и това нещо да бъде прехвърлено като тройна фигура на министъра на отбраната, а да бъде направено изключение по Закона, с което да може да се експортират продукти за пасивно усъвършенстване зад граница. Това е.
Затова предложението ни е в чл. 3, т. 1 от Закона за експортния контрол, да се създаде нова буква „д“ със следното съдържание:
„д) временен износ за изпълнение на задължения по договори…“
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Не, не. Дайте да се разберем. Законопроектът е на второ четене.
Министерството на икономиката дава някакво предложение, намира трима народни представители, те го внасят, за да помогне Министерството на икономиката на Министерството на отбраната. Министерството на отбраната разбира за това нещо, идва и казва, че не е съгласна и предлага нови текстове, а ние сме на второ четене.
Искам да дам думата на госпожа Митева.
ИВА МИТЕВА (директор на Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ към НС): Аз погледнах становището на Министерството на отбраната и предложението, което се съдържа в него, но то противоречи коренно на концепцията по законопроекта, внесена от народните представители, както включително и на предложението, внесено между първо и второ четене от народните представители, в които сте и Вие. Там говорим въобще за изключване на контрола по отношение на временния внос, което няма нищо общо с процедурата, която се предлага тук, за промяна на реда за регистрация от Министерството на икономиката в Министерството на отбраната.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Първо, ако не е станало ясно, ние сме си изтеглили предложението.
ИВА МИТЕВА (директор на Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ към НС): Изцяло ли?
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Не цялото.
ИВА МИТЕВА (директор на Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ към НС): Това, което е оттеглено, е това, че Вие сте внесли втори път текстове, които са внесени в Законопроекта.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, притеснявам се винаги, когато в последния момент започваме да правим нормотворчество на второ четене по закон, който няма нищо общо с това, което се предлага. Нерде измервания, нерде прекурсори, нерде двойна употреба стоки и освобождаване от комисии. Казвам ви го абсолютно откровено.
Искам да предупредя и управляващите. Вие имате болшинство, можете да предложите да си го гласуваме и да си го приемете, но утре ще се окаже, че имаме голям проблем. Това не един път се е случвало. Така че искам и Вашия съвет да кажете какво правим. Още повече, пак Ви казвам – това няма да мине на второ четене.
Ако искате можем да направим извънредно заседание на комисията, не ни пречи другата сряда в почивката само за този параграф, ако толкова бързате. Ако искате можем да отложим само тези предложения за допълнително съгласуване и внасяне. Преценете Вие.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, скъпи гости! Все пак от Министерството на отбраната да кажат дали е спешно и колко спешно трябва да се мине този текст.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Няма да влезе в залата.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Това дали ще влезе или няма да влезе няма да го решим ние тук днес. Нали така? Дайте да видим колко им е спешно и важно, защото все пак всички знаете за какво става въпрос. Не искам да коментирам да влиза всичко в стенограмата, но на всички ни е ясно за какво иде реч.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Там е работата, че не на всички е ясно за какво идва реч. Ако на теб ти е ясно, на другите не им е ясно.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Защото на мен не ми е ясно тук от това, което чувам, може ли да обясните какво е това пасивно усъвършенстване, първо? Става дума за продукция, произведена в България, която се изнася за усъвършенстване и се внася обратно за Българската армия, или се внася обратно и се изнася? Защото това много променя решението.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Ще дам обяснение.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Ако обичате да обясните.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Абсолютно резонен въпрос. Благодаря Ви за което.
Пасивното усъвършенстване по смисъла на Регламент № 952 на Европейския съюз и на Европейския парламент, е дефиниран като износ на продукти извън държавите – членки на Европейския съюз, в трета държава. Това е временен износ с цел да бъде усъвършенстван продуктът. В случая става въпрос за летателна техника на въоръжение във Военновъздушните сили на Република България, която следва да бъде изнесена временно с цел пасивно усъвършенстване в държава – нечленка на Европейския съюз. (Реплика: За Беларус ли става дума, за самолетите?) Тъй вярно. (Реплика: Ми така кажете.) Не сте ме питали. Сега ме питате, сега отговарям.
Обратното, активното усъвършенстване, което ние не третираме тук, на практика е фигура, при която имаме износ на продукти от държава – нечленка на Европейския съюз, в държава–член на Европейския съюз. Отново временен износ с цел нейното усъвършенстване. И в двата случая терминът е „усъвършенстване“, но посоката на движение дефинира пасивното и активното. Нали така? То си е фигура от икономиката.
В този случай става въпрос за износа на самолетите СУ-25, щурмовите в Беларус, по изпълнение на договора сключен с Белоруската страна, които самолети се изнасят в разглобено състояние и те вече са разглобени.
Бързането, доколкото разбирам, целта е да се бърза, но да се бърза с идеята да не се направят грешки, ние затова сме поработили върху текстовете, които ни бяха предоставени. Съжалявам, господин председателю, и ние сме работили в последните два дена върху тези текстове. Отработили сме ги и доколкото разбрах предложението, което се прави от народните представители, защото то е оттеглено в едната част, в другата част не е, да бъде дефинирано в посока добавка на точка „д“, мисля, че тук ме прекъснахте, и дефинирането на временния износ – какво означава той по смисъла на европейския регламент.
Това е всъщност.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Един уточняващ въпрос. Това значи ли, че министърът на отбраната, когато е подписал този договор, го е подписал без да има това разрешение? Така ли е?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Не, не означава това.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Как е подписан?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Означава, че министърът на отбраната… С Ваше разрешение…
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Спокойно. Трябва да разберем за какво става въпрос.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Това означава, че по досега действащия ред министърът на отбраната иска като снабди със заявление документи от министъра на икономиката, който е председател на Комисията по експортен контрол, да му бъде издадено удостоверение за износ с цел тези отбранителни продукти да бъдат изнесени в чужбина. До момента това, което е режимът, е министърът на икономиката трябва да издаде това удостоверение.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Но той не го издава. И ние да решаваме различията между двамата министри.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВ: Затова предлагаме различно третиране. Не ми се иска да навлизам в дълбочина.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имам следното предложение.
Темата е изключително сериозна. Моля, ръководствата на двете министерства – нашата Комисия е на Ваше разположение, ако трябва утре ще се съберем, ако трябва в петък ще се съберем, когато кажете – ще вземем решение, но седнете и се разберете какво предлагате. Темата е изключително важна и сериозна. Това е мое предложение, ще го подложа на гласуване.
РУМЕН ГЕЧЕВ: И едно допълнение към Вашето предложение.
Тъй като въпросът е важен, ние тук не можем да си играем на игрички и да рискуваме националната сигурност на държавата с тези самолети, затова Ви предлагам да поканите, ако обичат двамата министри да дойдат тук, за да знаем какво правим. Защото те трябва да загърбят лични различия. Тук става дума за много сериозни неща. Така че предлагам да ги поканите тук да дойдат.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Гечев, с двамата или без двамата, ние трябва да знаем какво гласуваме. Да седнат двете министерства и да се разберат какъв текст искат ние да прогласуваме и да ни убедят, че това трябва да стане.
Господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: В духа на това, което предлагате, този въпрос не е никак безобиден като последици за страната, аз ще помоля, господин Председател, да имаме становището и на Министерството на външните работи, тъй като ние сме страна по много конвенции по този въпрос и тези въпроси се движат и от Външните работи.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Председател, аз лично не приемам закачането към законопроекта на този § 3. Той е някакво прибързано предложение, което в никакъв случай не обхваща всички варианти, възможности и така нататък. И създава според мен някакъв хаос – паралелно съществуване на лицензионен и регистрационен режим, разделяне донякъде на правомощията между министерствата на отбраната и на икономиката. Оттам нататък увеличаване на административната тежест, което е в противоречие с програмата на правителството, защото трябва да се подават документи и в двете министерства и да се явява този, който има намерение да изнася или да внася, да търчи между двете министерства.
Всичко това за мен не трябва да се гледа като свързано само с двамата министри. Тук има и частен бранш. И въобще от тази прибързана недобре направена нормативна уредба според мен няма да излезе нищо добро. Не става въпрос да се фиксираме само върху конкретната сделка на СУ или не знам на какво. Създаваме закон, който ще действа за всички случаи, а това не са само случаите на някакви сделки на Министерството на отбраната, или свързани с Министерството на отбраната.
За мен това трябва да се отложи, да се направи отделен законопроект, който да се обмисли, да не се правят предложения в момента на последната миля и задължително да се вземе и позицията на бранша, защото си имаме доста сериозно развита частна оръжейна индустрия и търговия.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Спирам дотук.
Давам думата на вносителя.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря, многоуважаеми господин Председател.
Народните представители обикновено винаги сме насреща, когато нещо е много спешно, много важно и ние разчитаме, че има съгласуваност между министерствата, които ще са засегнати от съответните поправки, които ние внасяме. В случая обаче, както видяхме всички, има някакви разногласия.
Аз също като вносител предлагам да бъде отложена точката. Дали ще я гледаме утре в почивката или утре след обяд не е чак толкова фатално в случая, но е по-добре да изчистим нещата и да сме сигурни, че няма да направим нещо по-сериозно като грешки, отколкото в случая да сме свършили услуга на едното министерство и да се окаже, че другото не иска да им се прави услуга. Поне аз това разбрах.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, аз предлагам да се обединим около това мнение на вносителите на предложението. Ние сме на линия. Утре можем в почивката, втори вариант – можем в 14,00 ч., трети вариант – можем да го направим и в петък, нямаме проблем.
Молбата ми е, двете министерства да си извадят едно единно становище, да мине на съгласуване през юристите на парламента, това за нас е абсолютно задължително и ние сме насреща за извънредно заседание.
Отлагаме от § 3 нататък, тъй като предишните параграфи ги приехме.
Съгласни ли са всички с това решение?
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Точка втора от дневния ред е отложена.

По трета точка: РАЗНИ.
Имаме ли питания?
Само за Ваша информация, двата деликатни закона, които вървят от доста време. Аз много мразя да бързаме по важни закони.
По Закона за публичните предприятия почти вече имаме яснота кое докъде е. Отново има някои недокрай изчистени становища между двете министерства – Министерството на финансите и Министерството на икономиката. Оставил съм ги да се оправят, едва тогава ще ги гледаме.
Ще гледаме Закона на второ четене през месец септември.
Същото важи и за Закона за марките и географските наименования. Там отново чакаме окончателно становище на Министерството на икономиката. Остава за месец септември.
Благодаря Ви за участието. Надявам се да се видим още утре.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14.55 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър КъневСтенограф:
Нина Иванова
Форма за търсене
Ключова дума