Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 21 май 2020 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2020 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 87


На 1 юли 2020 г., (сряда) от 15.00 часа в зала „Изток“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 21 май 2020 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2020 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 15.00 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добър ден!
Колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на комисията.
Дневният ред Ви е раздаден предварително.
1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, № 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 21 май 2020 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2020 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
Имате ли други предложения по дневния ред? Няма.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред е приет единодушно.

По първа точка от дневния ред на заседанието днес присъстват:
от Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, Силвана Любенова - директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, Теменужка Янкова – директор на Дирекция „Регулиране на икономически дейности“ и Зара Добрева – директор на Дирекция „Правна“;
от Министерството на финансите: Росица Велкова заместник-министър на финансите и Диана Драгнева – директор на Дирекция „Правна“;
от Агенция „Митници“: Георги Александров – заместник-директор и Светла Генова – директор на Дирекция „Анализна дейност и методология“;
от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“: Деница Кабакчиева – директор на Дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“;
от Българска петролна и газова асоциация: Светослав Бенчев – юрист.
Колеги, започваме веднага работа, тъй като това е второ четене. Искам само да Ви напомня, че почти две седмици имаше съгласуване между няколко ведомства, които са засегнати и касаят работата по този проект. Мисля, че бяха изгладени всички противоречия. Има припознати предложения от страна на Даниела Савеклиева, няколко предложения на Икономиката и на Финансите. Информацията, с която разполагам е, че би трябвало сравнително безконфликтно да мине, поне тук, гледането, но започваме работа по закона.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
По наименованието на закона, който е „за“ – да гласува.
Гласували: „за“ – 17, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на закона се приема.
Работната група предлага да се създаде нов § 1. Това е чисто техническо предложение.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за §1, който става нов § 2.
Имате ли предложения по тези два параграфа? По новия параграф 1 и по стария § 1, който става нов § 2? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за нов § 1 и § 1, който става § 2, със съответната редакция, се приемат.
По § 2. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2, който става нов § 3.
По § 3 има предложение от народния представител Даниела Савеклиева направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3, който става нов § 4.
По тези два параграфа 3 и 4 имате ли предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 2, който става нов § 3 и § 3, който става нов § 4, със съответната редакция, се приемат.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Извинявайте, господин Председател, да знаете, че ние по текстовете сме заявили и на първо гласуване, че се въздържаме поради това, че няма разчети, а и българската общественост разбра, че няма да проработи по този начин, но..
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Като казвате „Вие“ имате предвид като – професор Гечев, тъй като ние гласувахме в Зала „за“ като парламентарна група.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Имам предвид гласуващите тук – така сме се разбрали.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Тук не знам. В зала ние подкрепяхме.
По § 4. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4, който става нов § 5.
Работната група предлага да се създаде нов § 6.
По тези два параграфа § 4, който става § 5 и нов § 6 – имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 4, който става нов § 5 и нов § 6, със съответната редакция, се приемат.
По § 5 отново имаме предложение припознато от Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Работната група подкрепя това предложение.
Работната група подкрепя това предложение.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 7.
Имате ли други предложения по този параграф? Не виждам.
Моля, който е „за“ приемането на § 5, който става § 7, да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 4 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 5, който става § 7, със съответната редакция, се приема.
По § 6 работната група подкрепя текста на вносителя за § 6, който става нов § 8.
Работната група предлага да се създаде нов § 9.
Гласуваме за § 6, който става § 8 и новият § 9, моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 4 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 6, който става нов § 8, със съответната редакция и нов § 9, се приемат.
По § 7 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 10.
Работната група предлага да се създаде нов § 11. Очевидно промяната е техническа.
Работната група предлага нов § 12 – отново замяна на думи.
Работната група предлага да се създаде нов § 13.
По тези четири параграфа имате ли някакви предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 7, който става нов § 10, със съответната редакция, нов § 11, нов § 12 и нов § 13 се приемат.
„Преходни и заключителни разпоредби.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Има предложение на народните представители Даниела Савеклиева и Димитър Бойчев. Работната група подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народният представител Даниела Савеклиева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 14.
По наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“ и по § 8, който става § 14 – имате ли някакви предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ и § 8, който става нов § 14, със съответната редакция, се приемат.
По § 9 има предложение от народните представители Даниела Савеклиева и Димитър Бойчев.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9, който става нов § 15.
По предложението за редакция на § 9, който става § 15, имате ли някакви предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 4 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 9, който става нов § 15 със съответната редакция, се приема.
Има предложение от народният представител Даниела Савеклиева в Преходни и заключителни разпоредби да се създаде нов § 10.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде § 16.
Работната група предлага да се създаде и § 17.
По тези два параграфа, които са общо взето изреждане на „Държавен вестник“, § 16 и § 17 – имате ли предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на Работната група за създаването на § 16 и § 17 се приемат.
Параграф 10. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 18.
Параграф 11. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който става § 19 и предлага следната редакция.
По тези два параграфа, § 18 и § 19, имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 10, който става § 18 и § 11, който става § 19, със съответната редакция, се приемат.
По § 12 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в § 19, ал. 1 и предлага следната редакция на § 12, който става § 20.
По § 13 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 21.
По тези два параграфа, § 12 и § 13, с новата им номерация – имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 12, който става § 20 и § 13, който става § 21, със съответната редакция, се приемат.
По § 14 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 22.
По параграф, § 14, който става § 22 имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 4 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 14, който става § 22 със съответната редакция, се приема.
Работната група предлага да се създаде нов § 23.
По § 15 работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 24.
Параграф 24 е за тримесечния срок за влизане в сила на този закон и за изготвянето на Правилник от Министерския съвет.
По тези два параграфа, § 15, който става § 24 и нов § 23, имате ли други предложения? Не виждам.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 4 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за нов § 23 и § 15, който става § 24, със съответната редакция, се приемат.
С това Законът е приет на второ четене
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА (главен експертен сътрудник към Комисията по икономическа политика и туризъм): От името на експертите искаме мандат от Комисията за оформяне правно-технически на Доклада преди внасянето му в залата. Необходими са ни три-четири дни, но не толкова като време, а просто като санкция на Комисията, за да имаме право да пипнем там където е необходимо.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията има ли нещо против? Не виждам.
Добре, имате санкцията да приготвите Доклада.
Колеги, по тази точка от дневния ред приключихме.

Преминаваме към точка втора от дневния ред: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2020 г., за първо гласуване.
По втора точка от дневния ред на заседанието днес присъстват:
от Министерство на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, Десислава Дойчева – държавен експерт в Дирекция “Международно контролирана търговия” и Наталия Граховска - директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“;
от Агенция „Митници“: Цецка Дочева – началник отдел „Административно-наказателна дейност и разследващи органи“ към Главна дирекция „МРР“.
Господин Борисов, пред нас е предложението. Мотивите сме ги чели и ми се струва, че трети път приемаме по Европейска директива поправки по тази тема – един път през 2015 г., втори път 2017 г. Имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, става въпрос за Европейски регламент – хармонизиране с Европейското законодателство. По-конкретно това е Регламент 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. С този регламент е отменен предходен Регламент 1236/2005 г., който е бил синхронизиран с нашето законодателство, но поради новия регламент е необходимо ние отново да променим законодателството с оглед конкретната специфика на регламента.
В рамките на междуведомственото съгласуване, което е направено между министерствата, са предложени някои прецизирания по отношения на текстове, по отношение на образци, но това е направено, така че наистина говорим само за регламента и неговото прилагане в България – нищо нестандартно.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Аз имам един въпрос. Трети път гледаме общо взето този закон и не можах да разбера – кажете ми една стока, която е използвана за прилагане на смъртно наказание. От всички документи, а тук са 15 страници, общо взето четири абзаца се повтарят по три пъти и никъде не стана ясно за какво става въпрос. Дайте един пример – отрова ли е, цианкалий ли е – какво е това? За какво говорим въобще?
ДЕСИСЛАВА ДОЙЧЕВА (държавен експерт в Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност): Здравейте на всички. Десислава Дойчева, представител на Министерство на икономиката.
Ще Ви дам само два примера - единият е електрически стол, гилотина, разбира се, всичко е забранено на този етап. На разрешителен режим са барбитуратите. Това са медикаменти, които се използват в някои държави за смъртно наказание. Това е.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добре, но ние нямаме смъртно наказание, за какво го приемаме?
ДЕСИСЛАВА ДОЙЧЕВА (държавен експерт в Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност): Ние не, но някои държави може да имат.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Аз също не съм чул нашата икономика да произвежда електрически столове.
ДЕСИСЛАВА ДОЙЧЕВА (държавен експерт в Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност): Те са забранени освен ако не са за музейни цели. Това е единственото изключение.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Кой ни занимава с това?
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: И аз не мога да разбера, но това е Брюксел.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Аз ще се въздържа, тъй като не знам за какво съм гласувал.
ИВО ХРИСТОВ: Искам да кажа, че средствата за изпълнение на смъртното наказание и някои икономически резултати се намират в корелационна връзка – взаимозависими са.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, който е съгласен с така предложения закон, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ – 1 и „против“ – няма.
Законопроектът за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание е приет на първо четене.
Колеги, благодаря Ви за участието.

(Закрито в 15.30 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев

Стенограф:
Елеонора Богданова
Форма за търсене
Ключова дума