Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2020 г. -- за второ гласуване.
2. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 94


На 7 октомври 2020 г., (сряда) от 13.00 часа в зала 134, пл. „Княз Александър І” № 1 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2020 г. -- за второ гласуване.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 13.00 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател и госпожа Даниела Савеклиева – заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добър ден, колеги! Имаме кворум. Откривам заседанието.
Дневният ред Ви е раздаден предварително и той е:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2020 г. -- за второ гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, № 002-01-35, внесен от Министерския съвет на 11 август 2020 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
Точка втора отпада, тъй като тя днес бе приета в Пленарна зала.
Заседанието оттук нататък ще го води Даниела Савеклиева – моята заместничка, защото аз влизам след малко в тъй наречените онлайн заседания – един абсурд, в който половината, като забравят да си включат звука и всичко се повтаря – на петата минута тръгва отначало.
Това е Законът, който може би най-дълго сме го оставили за обработка в нашата комисия. Знаете, че преди около половин година започнахме дебатите по него. Лично моят глас ще бъде „въздържал се“ не заради самия закон, а заради това, че – госпожа Савеклиева ще Ви информира малко по-късно – отново Правна комисия не си е свършила работата по съвсем друг закон и отново в Преходни и заключителни се опитват да вкарат нещо. Нищо чудно това да е правилно, да е логично, да трябва да стане, но ми омръзна да използват нашата комисия за това кой където някой нещо е проспал, занимаваха се месеци наред с какво ли не…
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Явно защото сме много ефективни.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Да, явно сме много ефективни, но по-скоро явно сме кротки.
Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред от една точка, да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Благодаря.
Дневният ред се приема единодушно.

Сега предоставям думата на колежката. Законът е много дълъг, в зала ще трябва да се помага в четенето, така че успех.
Моят глас е „въздържал се“.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаеми колеги, преди да минем към доклада на Законопроекта, гости по първа точка са:
от Министерството на икономиката: Стамен Янев – заместник-министър на икономиката – няма го, Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ и Десислава Георгиева – началник на отдел „Право на установяване и услуги“;
от Патентното ведомство на Република България: Офелия Киркорян-Цонкова – заместник-председател и Силвия Беркова-Донкова – главен секретар;
от Българската търговско промишлена палата: адвокат Магдалена Радулова и Петър Калпакчиев;
от Представители на индустриалната собственост: адвокат Васил Павлов – представител по индустриална собственост, и Ивета Борисова – председател на Българската национална група към Международната асоциация за закрила на интелектуална собственост.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Има ли изказвания? Няма.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на закона се приема.
Параграф 1. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1 – виждате я пред Вас.
Параграф 2. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2 – виждате го.
Параграф 3. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който е пред Вас.
За тези три параграфа има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ – 1 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 1, § 2 и § 3 със съответната редакция се приемат.
Параграф 4. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4 – той е пред Вас.
Параграф 5, който е доста по-дълъг, продължава до страница седма – работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5.
По § 4 и § 5 имате ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 2 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 4 и § 5 със съответната редакция се приемат.
Работната група предлага да се създаде нов § 6 – виждате, текстът е пред Вас.
Параграф 6. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 6 по вносител, който става вече § 7.
Параграф 7. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
Параграф 8. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9.
Параграф 9. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
Имате ли изказвания по тези параграфи? Не виждам.
Гласуваме новия § 6 и параграфи от 6 до 9 по вносител, които съответно стават от 7 до 10 по Доклада.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстът на работната група за нов § 6 и текстовете на вносителя за § 6, който става § 7; § 7, който става § 8; § 8, който става § 9 и § 9, който става § 10 със съответната редакция се приемат.
Параграф 10. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11.
Тук имаме едно предложение, което го виждате.
Параграф 11. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
Параграф 12. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
Параграф 13. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
Имате ли изказвания?
Гласуваме параграфи от 10 до 13 по вносител, които съответно стават от 11 до 14.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 10, който става § 11; § 11, който става § 12; § 12, който става § 13 и § 13, който става § 14 със съответната редакция се приемат.
Параграф 14. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15 – виждате го пред Вас.
Изказвания? Не виждам.
Гласуваме.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 14, който става § 15 със съответната редакция се приема.
„§ 15. Член 46б се отменя.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
Параграф 16. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17.
Параграф 17. Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18.
Имате ли изказвания?
Гласуваме параграфи от 15 до 17 по вносител, които по Доклада стават съответно от 16 до 18.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 15, който става § 16; § 16, който става § 17 и § 17, който става § 18 със съответната редакция се приемат.
Параграф 18. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19.
Параграф 19. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
Параграф 20. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21.
Параграф 21. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
Изказвания? Няма.
Гласуваме параграфи от 18 до 21 по вносител със съответното преномериране.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 18, който става § 19; § 19, който става § 20; § 20, който става § 21 и § 21, който става § 22 със съответната редакция се приемат.
Параграф 22. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23, като думата „включващи“ се заменя с „включват“.
Параграф 23. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.
Параграф 24. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25.
Параграф 25. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26.
Изказвания от 22 до 25 параграф по вносител? Няма.
Гласуваме.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 22, който става § 23; § 23, който става § 24; § 24, който става § 25 и § 25, който става § 26 със съответната редакция се приемат.
Параграф 26. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27, като думата „Заглавието“ се заменя с „Наименованието“.
Параграф 27. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 28.
Параграф 28. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 29.
Параграф 29. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30.
Параграф 30. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31, като в текста преди т. 1 след думата „изменения“ се добавя „и допълнения“, в ал. 3 думите „съответно с една и съща“ се заменят с „или“ и в ал. 4 думите „съответно една и съща“ се заменят с „или“.
От параграфи 26 до 30 по вносител имате ли изказвания?
ПЕТЪР ПЕТРОВ: Само един въпрос.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Да, слушам Ви.
ПЕТЪР ПЕТРОВ: Да попитам нашите гости, може би е наивен въпросът, но дали един патент, защитен в България по този закон вече, в който приемаме европейските регламенти, започва да действа върху територията на целия Европейския съюз?
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте.
СИЛВИЯ БЕРКОВА (главен секретар на Патентно ведомство на Република България): За да действа на територията на целия Европейския съюз, трябва да има регистриран европейски патент. Ако регистрацията е само в Република България, този патент ще действа само на територията на Република България. (Реплика от народния представител Румен Гечев.)
ВАСИЛ ПАВЛОВ (представител по индустриална собственост, встрани от микрофоните): Отговорът на въпроса изобщо не е такъв, защото ние в момента обсъждаме текстове за единен европейски патент, което е различно от европейския патент. Това са различни неща. Единният европейски патент още не е факт, тъй като в този момент не е влязъл в сила поради определени процедурни неща на ниво Европейски съюз, но е хубаво това да бъде вменено в нашия закон. (Реплики.)
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Гласуваме параграфи от 26 до 30 по вносител, които съответно се преномерират.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 3 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 26, който става § 27; § 27, който става § 28; § 28, който става § 29; § 29, който става § 30 и § 30, който става § 31 със съответната редакция се приемат.
Параграф 31. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 32.
По § 32 има предложение на народния представител Даниела Савеклиева – виждате го пред Вас.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33.
Параграф 33. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 34.
Параграф 34. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.
Параграф 35. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.
Параграф 36. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.
Параграф 37. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.
Имате ли изказвания по тези параграфи? Не виждам.
Гласуваме.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 4 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 31, който става § 32; § 32, който става § 33; § 33, който става § 34; § 34, който става § 35; § 35, който става § 36; § 36, който става § 37 и § 37, който става § 38 със съответната редакция се приемат.
Параграф 38. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 39.
Параграф 39. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 40.
Параграф 40. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41, като в т. 1 думите „Чл. 75з.“ се заличават и след думите „срока за“ се добавя „предоставяне на“.
Параграф 41. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 42.
Параграф 42. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 43 – виждате го пред Вас.
Параграф 43. Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 43 да бъде отхвърлен.
От § 38 до § 43 по вносител, които съответно се преномерират в Доклада на Комисията, имате ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 38, който става § 39; § 39, който става § 40; § 40, който става § 41; § 41, който става § 42; § 42, който става § 43 и § 43 да бъде отхвърлен, със съответната редакция се приемат.
Параграф 44 – създава се нова Глава девета. До страница 49 е предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, тоест за новата глава. Редакцията продължава до 67 страница. Там приключва.
Предложението за § 44 да го гласуваме, преди да продължим нататък.
Някакви изказвания?
Господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви.
Тук защото касае академичната общност. Обърнете внимание в началото на 51 страница, чл. 86, ал. 1 за комисията: „Професионална квалификация за представител се придобива чрез полагане на изпит пред комисия, назначена от председателя на Патентното ведомство. Комисията се състои най-малко от 5 члена и включва поне един представител на академичната общност.“
Академичната общност е много общо понятие, докторантът също е академична общност. Аз Ви предлагам да напишем: „хабилитиран представител на академичната общност“, защото това е доцент и професор, който е и доктор. Иначе по нашите академични правила даже докторантите са от академичната общност.
Или другият вариант е, обикновено се прави за комисиите, най добре е да е хабилитиран, но поне да има докторска степен. Хабилитираните задължително имат поне долната докторска степен по еди-какво си, някои от професорите имат и втора степен. Тъй като, пак Ви казвам, академична общност е твърде общо понятие и не конкретизира точно кой от него. Обикновено пише хабилитирано лице да е – доцент или професор по право, по еди-какви си науки и каквото е. Ако искате го огледайте пак, но така определено е неясно.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Моля да ни кажете какво сте имали предвид?
ОФЕЛИЯ КИРКОРЯН-ЦОНКОВА (заместник-председател на Патентно ведомство на Република България): Здравейте! Извинявам се, че закъснях.
Ние винаги до момента сме следвали този принцип, за който Вие говорите, така че не възразяваме да бъде конкретизирано. Текстът е заимстван от Наредбата, която е действала години наред в тази редакция, но не възразяваме: хабилитиран.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Господин Гечев прави редакционно предложение, първо трябва да гласуваме него: в чл. 86, ал. 1 в последното изречение „поне един представител“ да стане „поне един хабилитиран представител“.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Румен Гечев за § 44 се приема.
Предложението е прието.
Сега гласуваме текста на целия § 44 с така приетата поправка.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 44 със съответната редакция се приема.
Параграф 45. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45:
„§ 45. Досегашният чл. 84 става чл. 108.“
По § 46 има предложение на народния представител Даниела Савеклиева.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който е пред Вас.
По двата параграфа 45 и 46 има ли изказвания, като има и редакционно предложение? Не виждам.
Гласуваме.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 45 и § 46 със съответната редакция се приемат.
Предложението е прието.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Предложение на народния представител Даниела Савеклиева.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 47.
Гласуваме наименованието на подразделението и § 47, заедно с предложението на народния представител Даниела Савеклиева.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ и създаването на нов § 47 се приемат.
По § 47 има предложение на народния представител Даниела Савеклиева.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 48 – виждате го пред Вас.
Параграф 48. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 49.
Параграф 49. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 50, като думите „Навсякъде в закона“ се заменят с „В останалите текстове на закона“.
Изказвания по тези три параграфа?
Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Благодаря, госпожо Савеклиева.
Параграф 47, ал. 2 – там не виждам да има промяна в текста, или аз не виждам добре в момента, който ни е предложен по вносител. Това е изцяло ново предложение всъщност, така ли да разбирам?
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Да, нов параграф.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Това, което е написано в този параграф, касае само таксите или по принцип същината на заявките за патенти за изобретения?
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Параграф 47 по вносител или новият параграф?
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Новият параграф, новото предложение на работната група.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Предложенията са по принцип технически и те касаят по-скоро административно уточняване, свързано е с адреса, но мисля, че от Патентното ведомство биха посочили по-точно какви са промените.
ОФЕЛИЯ КИРКОРЯН-ЦОНКОВА (заместник-председател на Патентно ведомство на Република България): Ако правилно разбирам, Вашият въпрос касае разпоредбата, в която се казва: „По заявките за патенти за изобретения, по които не е постановено окончателно…“. За този текст ли става въпрос? (Реплика: Да.)
Да, тук концепцията е свързана с уреждане специално въпроса за таксата, която по принцип в момента се събира до 13-ия месец. С измененията в Закона, доколкото се цели ускоряване на производството и събиране на всичко към момента на подаване на заявката, по новите правила, които вече са одобрени в по горните текстове, тази такса ще се събира още с подаване на заявката, но понеже имаме n-брой заявки, по които тази такса не е събрана, тъй като не е дошъл 13-месечният срок, се предвижда да бъде събрана преди да се извърши експертизата по същество, защото това е такса за извършена експертиза по същество. Както знаете, администрацията не работи безплатно и съответно за да може да започнем веднага да правим експертизата по същество, а не да чакаме 13-ия месец, сме дали възможност това да се направи сега с този специален текст на Преходни и заключителни разпоредби.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Да, аз разбрах идеята Ви, но не ми се струва, че това е много коректно от гледна точка на човека, който е подал заявка. Защото в ал. 1 на същия параграф се казва, че този закон се прилага за заявките и исканията, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила, и изобщо не става ясно дали това касае само таксите или по принцип същината на заявлението, от една страна.
От друга страна, той го е подал при едни условия и в течение на неговата заявка по някаква причина, независеща вероятно от заявителя, може да е имало забавяне, сега той излиза потърпевш от цялата работа.
ОФЕЛИЯ КИРКОРЯН-ЦОНКОВА (заместник-председател на Патентно ведомство на Република България): Не, напротив, той няма да е по никакъв начин потърпевш, защото тази такса се дължи и по стария, и по новия ред. Просто по стария ред се е дължала на 13-ия месец, по новия ред се дължи при подаване на заявката, а за заявките, които вече са били подадени по стария ред, е логично тази такса да я съберем преди 13-ия месец. Пак казвам, с цел да можем да стартираме експертизата, а не да чакаме 13-ия месец, а да си започнем още след 6-ия месец например, защото в момента едно от оплакванията на бизнеса е, че Патентно работи бавно, но от друга страна, Патентно работи, след като се заплати таксата. А Законът позволява тази такса да се плати до 13-ия месец, и когато стоят и чакат до 13-ия месец, те хем се оплакват, че Патентно не работи, хем в същото време ние седим и чакаме 13-ия месец. В крайна сметка който няма интерес да си поддържа заявката, винаги може да я оттегли и да не си плати таксата. Който има финансови затруднения по отношение на плащане на таксата, може да иска продължаване или възстановяване на срока. Всички тези процедурни възможности са уредени в Закона и всеки заявител може да се възползва от тях, така че в случая не виждам нищо ощетяващо интереса на заявителя. Напротив – всичките промени са направени в полза на заявителите, които, да не казвам с какви цели, в момента се опитват максимално бързо да получат защита на патент или полезен модел.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
Други въпроси? Нямате.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме от § 47 до § 49 по вносител със съответното преномериране.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 4 и „против“ – 1.
Текстовете на вносителя за § 47, който става § 48 и § 48, който става § 49, със съответната редакция се приемат.
Текстовете са приети.
По § 50 има предложение на народния представител Даниела Савеклиева.
Работната група подкрепя по принцип предложението и предлага да бъде отхвърлено, тъй като е отразено на систематичното му място в нов § 6.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 51.
По § 51 има предложение на народния представител Даниела Савеклиева.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
И тук правя и едно друго предложение, което е по реда на чл. 83 – виждате текста пред Вас. Това бяха съгласувани с Патентното ведомство предложения, които отново са свързани чисто с прецизиране на текстовете.
Работната група по принцип подкрепя предложението, ние сега ще го гласуваме.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 52.
По тези два параграфа имате ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме първо предложението на народния представител, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Даниела Савеклиева за § 51 се приема.
Сега гласуваме текстовете с окончателната редакция на § 50 и § 51 по вносител.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за § 50, който става § 51 и § 51, който става § 52, със съответната редакция се приемат.
Текстовете са приети.
По § 52 има предложение на народния представител Даниела Савеклиева.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
И още едно предложение на народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 53.
Изказвания имате ли по този параграф, защото е по-дълъг и ги оставям отделно? Не виждам.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Даниела Савеклиева за § 52 се приема.
Предложението е прието.
И сега гласуваме окончателната редакция на § 52, който става § 53.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 52, който става § 53 със съответната редакция се приема.
По § 53 има предложение на народния представител Даниела Савеклиева.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 54.
Имаме ли изказвания по този параграф?
Заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Тук имам въпрос към професионалистите от Патентното ведомство. Става дума за представителството. Ако този, който ще регистрира, не е българин, не е от страните – членки на Европейския съюз или Швейцария, е длъжен да си наеме адвокат. Ние водехме едни дискусии преди, си спомням, и това е правилно по принцип – като дойдат тук, да ползват български услуги и да създават брутен вътрешен продукт. Но въпросът ми е за другите страни, тъй като от тези текстове още от началото, просто тук използвам случая, ако някой от Германия тук иска да регистрира, той е от Европейския съюз и не е задължен да наема тук такъв адвокат, нали така? А българите задължени ли са в Германия, ми е интересно, и в другите страни? Защото, ако ние сме задължени, ако обичат и те да са задължени. Или това е някаква европейска практика? Използвам случая да разбера. Да има реципрочност, нали за това става дума.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте.
ОФЕЛИЯ КИРКОРЯН-ЦОНКОВА (заместник-председател на Патентно ведомство на Република България): Сега ми е трудно да дам информация за всяка държава членка каква практика е възприела, но принципно положението е, че европейските граждани трябва да имат свободен достъп до заявяването, поради което тенденцията е все повече държави да освобождават от изискване за използването на местен представител – граждани и фирми, които са установени на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария.
Конкретно за Германия в момента не мога да Ви отговоря, но можем да направим проверка и да Ви кажем. Тези текстове, както сам казахте, се преповтарят от самото начало, така че…
РУМЕН ГЕЧЕВ: Разбрах. Ако позволите, с едно предложение от името на Комисията, тъй като предполагам и другите колеги ще споменат, хайде да не сме ние пионерите, които само тук да не плащат, а ние да плащаме там, ще Ви помоля като народен представител, проучете, това е Ваша работа, как е в другите страни и ни информирайте в залата, като гласуваме на второ четене. Да ни изпратите една страничка със сравнителен анализ – как е в Германия, във Франция, защото ние тук имаме едни изисквания – каквото правят другите страни и народи, така правим и ние. Нали разбрахте? Една допълнителна проверка, защото не ми се иска само ние да гласуваме тук, а идват немци, испанци и други, не наемат български фирми, а нашите юнаци отиват и наемат, което не е редно. Ако за всички е така, въобще не коментираме, но имам някои съмнения, като съм чел тук-там, и затова ще Ви помоля Вие да си проверите и да ни информирате, за да сме сигурни какво правим. Ако са само две-три страни, които са от новата тенденция, хайде да изчакаме малко.
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА (началник на отдел „Право на установяване на услуги“ към Министерство на икономиката): Ако може да допълня нещо.
Това право идва от правото, което е заложено и досега в Закона, че всеки заявител може лично да си подаде заявка за патент пред Патентното ведомство, когато е български гражданин. И ако ние не отворим тази възможност и за всеки гражданин на Европейския съюз, защото българският гражданин е гражданин на Европейския съюз, ще създадем условия за дискриминация, което не е позволено, това е основен принцип в европейското право.
Българският заявител може да си наеме патентен представител от България и с българския патентен представител да си подаде заявление в Германия.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Ето тук и колегата предлага – защо да не запишем: „Като се спазва принципът на реципрочност“, примерно? Идва немец, българите в Германия са така, и немците тук са така. Защото има разлика, да Ви кажа. Не съм сигурен в тази сфера как е, но в много други услуги има разлика. Има ред страни – членки на Европейския съюз, в които примерно, за да произведеш рекламен клип в Германия, той трябва да се произведе в Германия. Не може френски шансони да пеят на реклама и да рекламират в Германия. Те могат да ги пеят, ама в Германия да отидат, за да им вземат парите, нали? Пак казвам, това е сфера, в която не сме експерти, но питаме все пак, за да сме сигурни. Затова са ни изпратили тук – да питаме и да сме сигурни какво гласуваме. Нищо не пречи да проверите и на второ четене, ако няма проблем, ще го гласуваме.
ОФЕЛИЯ КИРКОРЯН-ЦОНКОВА (заместник-председател на Патентно ведомство на Република България): Аз мога сега веднага да отговоря за Унгария, Полша, Словения – със сигурност имат идентични текстове. Конкретно за Германия казах, че не мога, Франция също има подобни текстове. Ще направим справка и ще Ви я предоставим. Може и да Ви я пуснем по имейла, да не чакаме заседание. (Реплика от народния представител Румен Гечев.)
Да, ще Ви я дадем.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
Други изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Даниела Савеклиева за § 53 се приема.
Гласуваме окончателната редакция на § 53, който става § 54.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 53, който става § 54 със съответната редакция се приема.
Предложение на народния представител Даниела Савеклиева за нов § 55.
Работната група подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 – виждате го пред Вас.
Работната група подкрепя предложението.
Работната група предлага да се създаде нов § 55.
Изказвания? Няма.
Гласуваме първо предложението по чл. 83, ал. 5, т. 2 на народния представител Даниела Савеклиева.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Даниела Савеклиева за нов § 55 се приема.
Гласуваме окончателната редакция на § 55, тоест създаването на нов § 55.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Текстът за нов § 55 се приема.
Работната група предлага да се създаде § 56 – виждате го пред Вас.
Заповядайте, господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ: Дали този съд, който е предвидено преди седем години да бъде създаден, е създаден, или още се подготвя създаването му?
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте.
ОФЕЛИЯ КИРКОРЯН-ЦОНКОВА (заместник-председател на Патентно ведомство на Република България): За наше съжаление, още се подготвя създаването му, дотолкова, доколкото, за да влезе в сила това споразумение, се изисква ратификация от 13 държави, но от тях задължително трябва да бъдат Франция, Англия и Германия. Тъй като се забави ратификацията от страна на Германия поради оспорване пред Конституционния съд, от друга страна, след настъпването на Брекзит се оспорва участието на Великобритания, нещата са все още във висяща ситуация, така да го нарека. В крайна сметка ние сме ратифицирали това споразумение, защото, за да се постигне бройката 13 държави членки, бяхме от държавите, които подкрепиха тази инициатива. Ние сме го ратифицирали, така че каквото е трябвало от наша страна, е свършено. От тук насетне остава да се реши проблемът с Брекзит и с ратификацията от страна на Германия, чак тогава ще влезе в сила Споразумението и съответно ще започне да се прилага този текст в цялост.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
Други въпроси? Няма.
Гласуваме.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Текстът за нов § 56 се приема.
Параграф § 56 е приет.
Госпожо Алексиева, имате думата.
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Имам едно предложение, което е на основание чл. 83, ал. 3, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Правя предложение за създаване на § 57 и § 58. Ако искате, мога да го изчета, защото предполагам… (Шум и реплики.)
Имате го. Добре. (Шум и реплики.)
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Има ли изказвания по направените предложения от госпожа Алексиева? (Реплика от народния представител Румен Гечев.)
Може да обясните мотивите, за да влязат в протокола все пак. (Реплика от народния представител Румен Гечев.)
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА: Защото нашата комисия е ефективна в крайна сметка, както каза госпожа Савеклиева.
За протокола искам да кажа, че с това предложение, което правим, предлагаме удължаване действието на разпоредбата на чл. 21 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Всъщност в § 51а от Преходните и заключителните разпоредби числото „21“ се заличава и се създава изречение второ: „Разпоредбата на чл. 21 се прилага по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и девет месеца след нейната отмяна“. Това нещо касае в крайна сметка и тази разпоредба създава специални правила, които са приложими при реализиране на мерки, финансирани по оперативните програми и насочени изключително към преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, и по време на извънредната епидемична обстановка, и девет месеца след отмяната.
Всъщност това е нашето предложение, като е необходимо с оглед управляващите органи да поддържат, да прилагат нормата предвид извънредната обстановка и необходимостта от осигуряване на целева подкрепа за преодоляване на негативните последици от пандемията посредством мобилизирания ресурс. По този начин се предлага разпоредбата на чл. 21 да продължи да се прилага аналогично на други норми в закона.
Благодаря Ви.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Ние няма да го подкрепим, не защото не искаме да подкрепим мерките, но вижте, сега и да Ви питам, Вие не можете да ми отговорите: как го сметнахте девет месеца? Защо не е седем или 12? Това – първо.
Второ, тук няма никакви сметки, тъй като това ще задължи бюджета за следващата година, който сега ще обсъждаме. Даже и бъдещото правителство, защото девет месеца, като го сметнем от влизане на Закона, няма никакви сметки.
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА: Този параграф трябва да влезе от 14 юли 2020 г.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Със задна дата? Браво, това е още един рекорд! Еми, тук ние ще замълчим, просто няма какво да кажем.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, професор Гечев.
Ако няма други изказвания, гласуваме съответно предложените нови параграфи 57 и 58 от госпожа Алексиева.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ – 5 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Евгения Алексиева за създаването на нови § 57 и § 58 се приемат.
Колеги, това, което ще Ви помоля, е да гласуваме и мандат за правно-технически промени върху Доклада от референтите, ако нещо има някъде разминаване.
Моля, който е „за“ да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Благодаря Ви.
С това приключихме точка първа и единствена за днешната Комисия по икономическа политика и туризъм.
Колеги, извинявайте, последно искам да благодаря на експертите и на колегите от Патентното ведомство, и на нашите експерти в Народното събрание, и на Министерството на икономиката също така, защото наистина работата по Закона беше достатъчно дълга.
Благодаря.
Закривам заседанието.

(Закрито в 13.45 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

Даниела Савеклиева

Стенограф:
Валентина Мечанова
Форма за търсене
Ключова дума