Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г. -- за първо гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 96


На 21 октомври 2020 г., (сряда) от 11.30 часа в зала 1, Източно крило, пл. „Княз Александър І” № 1 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г. -- за първо гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.

Заседанието на комисията бе открито в 11.30 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имаме кворум.
Откривам заседанието.
Дневният ред Ви е раздаден предварително:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г. -- за първо гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.
Имате ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
Моля, който е „за“, да гласува.
Гласували: „за“ – 17, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред е приет единодушно.

По точка първа чакаме вносителя – госпожа Дариткова я няма. Ако искате, да сменим точките, да започнем с точка втора. Тя е сравнително бърза и лека – второ четене.
Имате ли нещо против да разменим точките? Няма.

Започваме с втора точка: Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г., приет на първо гласуване на 24 септември 2020 г., за второ гласуване.
По т. 2 гости от Министерството на икономиката са: Стамен Янев – заместник-министър на икономиката, и Десислава Георгиева – началник на отдел „Право на установяване и услуги“.
Законопроектът беше приет в нашата комисия на първо четене с абсолютно единодушие. Предполагам, че и за второ четене ще бъде така.
Доклад относно Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020, приет на първо гласуване на 24 септември 2020 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Параграф 1. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 1.
Параграф 2. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 2, като – виждате, че поправките основно са технически.
Параграф 3. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4 – отново предложенията са технически.
Това е целият Закон.
По тези четири параграфа, в това число и заглавието, имате ли някакви предложения?
Ако няма, и миналият път гласувахме единодушно, предлагам да преминем към гласуване.
Който е „за“ да приемем Закона с неговото наименование и четирите параграфа във вида, в който са предложени от работната група, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на закона, § 1, § 2, § 3 и § 4 със съответната редакция се приемат.
Тази точка я приключихме.

Връщаме се към първа точка, тъй като вносителят вече е тук: Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г., за първо гласуване.
По точка 1 наши гости от Министерството на икономиката са: Стамен Янев – заместник-министър на икономиката, и Цветан Цирков – началник на отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“
Госпожо Дариткова, имате думата.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожо и господа народни представители! С предложения кратък Законопроект от нас уеднаквяваме подхода в Закона за публичните предприятия по отношение на срока за влизане в сила на приетия през октомври миналата година Закон. Такова изключение вече беше допуснато за лечебните заведения. В Преходните разпоредби ние предвидихме за тях възможност с четири месеца да се отложи привеждането в съответствие на лечебните заведения с изискванията на Закона за публичните предприятия.
Оказа се, че при приемането на този закон много от министерствата не са съобразили всички нормативни проблеми, които се създават по отношение на това, че всички публични предприятия, които са с над 50% държавно и общинско участие, ще трябва да функционират и се управляват на базата на разпоредбите на Закона за публичните предприятия. Надяваме се, в рамките на четири месеца, с които се удължава срокът за привеждане в съответствие с този закон, да бъде използван от съответните министерства и да се внесат необходимите поправки в самия закон.
В същото време този закон е приет във връзка с включването на България в чакалнята на Еврозоната и всички, предвидени промени, трябва да ги съобразим с Комисията по наблюдението, да чуем и тяхното мнение. Затова Ви моля да го подкрепите и се надявам същото да се случи и в пленарната зала, защото е важно наистина да имаме време, в което да се решат проблемите както на лечебните заведения, така и на всички останали предприятия, попадащи в приложното поле на Закона. Видели сте, че в становищата, които са положителни, се посочват примери за такъв нормативен проблем, съставен от разпоредбите на Закона.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Господин Проданов, заповядайте.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Имам няколко въпроса.
Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Законът беше приет преди повече от една година и имаше достатъчно време да бъдат изпълнени изискванията му. Въпреки това те не бяха изпълнени. Прави впечатление, че в последните две седмици в сайтовете на всичките министерства са направени обявления за подбор на членове на Съвета на директорите на доста от държавните предприятия, което практически е в разрез със Закона за публичните предприятия, който е приет.
Въпросът ми е: ще бъдат ли спазени правилата; ще бъдат ли свалени от дневен ред конкурсите от сайтовете на министерствата; ще бъдат ли изпълнени в съответствие с Правилника за прилагане на Закона; достатъчно ли ще бъде това удължаване на срока, или е необходимо още малко по-голямо удължаване на срока, за да могат наистина да бъдат изпълнени конкурсите, както е в Правилата, съгласно приетия от нас Закон?
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Заповядайте, госпожо Дариткова, да отговорите.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми господин Проданов, нали не очаквате аз да отговарям от името на всички министерства? Но въпреки това, от информацията, която имаме, Ви уверявам, че срокът от четири месеца ще е необходим, от една страна, всяко от министерствата да посочи дефицита на норми, които му пречат, всички публични предприятия в неговите ресори да бъдат управлявани и да се направят бордовете им за управление в съответствие с този закон. Да, имам уверението, че четири месеца ще са достатъчни. Категорично го заявявам от гледна точка на Министерството на здравеопазването.
От друга страна, смятам, че сега обявените процедури са именно в съответствие с Правилника за прилагане на този закон и министерствата са ги направили точно затова, за да могат да спазят условията на Закона. Така че и в двата случая нещата вървят по законоустановения ред.
А това, че наистина не можехме да променяме Закона, е свързано именно с приемането на България в Еврозоната, което се случи през юли месец, така че нямаше как по-рано Законът да бъде променян във връзка с това, че именно този закон беше одобрен от Комитета за наблюдение. Сега вече проблемните текстове могат да бъдат разисквани с него от позицията на коментирани становища на съответните министерства.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Господин Проданов, заповядайте.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Госпожо Дариткова, аз не мога да се съглася с Вас, че в момента процедурите, които са обявени от различните министерства, са според Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия по следните няколко причини.
Първо, според изискванията, които сме приели в Закона, подборът на членовете на Съвета на директорите на предприятията, които са големи – с над 250 човека персонал и над определен оборот, трябва да се извършват от специална комисия, която е назначена от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Тоест, самите министерства нямат право да извършват подбора на бордовете на директорите, както беше досега и фактически, както не трябваше да се случва и сега. Точно затова Ви призоваваме наистина да се обърнете към съответните министерства да прекратят тези конкурси, за да може те да се проведат, както е по правилата на този закон.
Другото, което е, за нас е необясним начинът, по който са обявени самите конкурси. В изискванията има изискване примерно за запознаване на кандидатите с финансовите резултати, ОПР-та, баланси и така нататък на фирмите, те не са изнесени.
Другото, което е, никъде няма обявен бизнес план.
Ние смятаме, че функциите на държавата, на принципала на различните министри към различните предприятия те да поставят някакви задачи за следващия 3-годишен период на съответните кандидати за ръководства и те да могат да ги извършат. На базата на това да се поставя оценка на това как са се справили отделните кандидати. Това е, от една страна, а от друга страна е чисто политически. От държавното управление би трябвало да има някакви виждания за това как ще се развиват тези предприятия, защото някои от тях са структуроопределящи. Имам предвид АЕЦ „Козлодуй“, имам предвид БДЖ, имам предвид РВД и така нататък.
Другото, което е, за мен е необяснимо как критериите за всички бордове на директорите са copy-paste от Правилника на новоприетия Закон. Какво имам предвид? Според мен не може да бъде изискването едно и също – примерно за директор на Държавното предприятие „Тържища за плодове, зеленчуци и цветя“ с изискванията към директора на РВД или към директора на АЕЦ „Козлодуй“ и така нататък. Трябва да има специфични изисквания. Те трябва да бъдат зададени от съответните министерства, да бъдат зададени към тази комисия, която провежда избора. На база на тези правила тази комисия, която е в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, да извърши този избор. По този начин да се избегнат политическите назначения, да се назначат професионалисти. Защото в крайна сметка задачата на държавното управление е да стопанисва добре тези предприятия, а не да ги източва и после да ги закрива.
Благодаря.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Госпожо Дариткова, заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаеми господин Проданов, аз виждам абсолютно съгласие от Вас с предложения от нас Законопроект, защото Вие визирате проблеми в обявените конкурси. Това обаче не е обект на контрол от страна на комисията, защото все пак има разделение на властите. Ако Вие направите питания към съответните министерства по реда на парламентарния контрол или изслушване тук в Комисията, може да навлезем в детайлите на всеки един от обявените конкурси. Аз сега не мога да ги коментирам, но в същото време виждам, че явно и Вие отчитате, че е полезно с четири месеца да се отложи влизането в сила на този закон.
Затова смятам, че ще разчитаме и на Вашата подкрепа, защото ще са необходими тези четири месеца, за да се прецизират и конкурсите, и текстовете в Закона.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате думата.
Ако няма някаква сериозна активност, аз също искам да Ви припомня, че това е един от най-измъчените закони. Помните, че тук идваха представители на Европейската комисия, които присъстваха на наши заседания. Може би половин година ние работехме по този закон. Идеята беше прословутият в случая термин „бордовак“ да намери някакво ново друго съдържание. Защото практиката в Европейския съюз – колегите от Комисията знаят много добре, е всяка една партия, която е във властта, а ГЕРБ вече е доста години във властта, окупира всички места. Идеята беше – не казвам ГЕРБ, не го приемайте лично - практиката е управляващата партия да си назначава своите хора по бордовете. Затова Европейската комисия постави изрично условие да преминем под друга форма с тези конкурси.
Проблемът, е, Христо Проданов е абсолютно прав, че министерствата нямат право да си обявяват конкурсите. Това трябва да го прави Агенцията за публични предприятия и много от конкурсите вече минаха, обявени от тях.
Има няколко притеснения.
Първо, и това го казвам тук в присъствието на госпожа Дариткова, и на господин Валери Симеонов, натискът да се изваждат фирми от списъка ще бъде много сериозен. По настояване на двамата бивши министри – на икономиката, и на финансите, от списъка отпадна само Българска банка за развитие. В момента вече има натиск за тотото, за Агенцията за експортно застраховане, има натиск откъде ли не. Отворим ли тази вратичка, госпожо Дариткова, ще стане страшно.
Второто, което ме притеснява, и миналата седмица в залата го коментирахме с министъра на финансите Ананиев, утежнихме доста работата отново по едно изискване на Европейската комисия – бордовете от трима, станаха пет човека. Сега ще Ви дам само един пример с едно предприятие, на което аз съм бил директор. Те едва смогваха с трима човека, на които плащат по три хиляди лева допълнително, сега им сложиха един футболист и един шахматист – станаха пет, за да се изпълни изискването. Това също е проблем, който за в бъдеще, пак казвам не визирам сега управляващата партия, а всяка следваща, този проблем остава открит.
Оттук нататък – ние ще подкрепим на първо четене Законопроекта. Даже се чудя защо е четири месеца, а не шест месеца?
Защо закъсняха ли? Защото Правилникът излезе доста по-късно. Трябваше да излезе в рамките на шест месеца, от Министерството на икономиката закъсняха, но няма проблем в това.
Има ли някакви други предложения?
Ако нямате, да преминем към гласуване.
Господин Янев, не Ви давам думата, защото и да Ви я дам, ще кажете, че трябва да подкрепим Законопроекта – нали така?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМЕН ЯНЕВ: Да, изцяло подкрепяме.
Искаме да обърнем внимание също, че съгласно Правилника, който споменахме, чл. 37, ал. 1 всъщност конкурсите се провеждат от страна на органа, упражняващ правата на държавата. Само в големите предприятия, тези, които попадат в дефиницията на големи, Агенцията за публични предприятия и контрол провежда процедурата по избор на съответните членове на управителен орган в тези предприятия. Малките и средните минават от органа, който упражнява правата на държавата, тоест министерство или пък дружеството, което е…
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Кажете за кое министерство става въпрос?
ХРИСТО ПРОДАНОВ: За всички министерства става въпрос. Много добре в изказването си обърнах внимание на това, че става въпрос само за големи предприятия – над 250 наети служители и над определен оборот, не мога да кажа сега да не Ви подведа. И в тази връзка според Вас, тъй като Вие сте от Министерството на икономиката, „Ел Би Булгарикум“ малко предприятие ли е, Български държавни железници в Транспортното министерство малко предприятие ли е, РВД малко предприятие ли е и ред други, да не ги изреждам всичките? Така че много добре знаем за това, на което Ви обръщам внимание.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМЕН ЯНЕВ: С оглед на дефинициите и на „голямо предприятие“ и кой е органът, упражняващ правата на държавата, само да обърна внимание, че „Ел Би Булгарикум“ е собственост на Държавната консолидационна компания и всъщност тя провежда съответния конкурс за Съвет на директорите на съответното предприятие.
Именно по повод на това нещо пък чисто технически трябва да се съобразим, а може би вече между първо и второ четене, за легалната дефиниция на „орган, упражняващ правата на държавата“. Ние сме го посочили. Всъщност с оглед и бързината на приемането на Закона, вероятно е допусната техническа грешка. Става въпрос, че именно конкурсите от съответния орган, упражняващ правата на държавата, трябва да бъде прецезирано и да се посочи не обекта, така да се каже, а субектът, който е, а именно дружествата-майки да упражняват правата на държавата.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви.
Ще изпратите писмено становището.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМЕН ЯНЕВ: Да.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, имате ли други предложения?
Моля, който е „за“ на първо четене да приемем Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 18, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия е приет за първо четене.

Съгласувано с ръководството на Комисията, другата сряда, независимо какъв ще ни бъде нормалният дневен ред, ще поканим ръководството на Министерството на икономиката на блицконтрол – министъра, а по-другата сряда, пак независимо от дневния ред, новият министър – той вече не е нов, на туризма – пак за блицконтрол. Не сме правили блицконтрол, откакто сме открили сесията.
Благодаря за участието. Приятен ден!
Закривам заседанието

(Закрито в 11.50 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев

Стенограф:
Янка Иванова
Форма за търсене
Ключова дума