Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г., № 002-00-21, внесен от Министерския съвет на 13 август 2020 г.
3. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 91


На 9 септември 2020 г., (сряда) от 14.30 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г., № 002-00-21, внесен от Министерския съвет на 13 август 2020 г.
3. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.30 часа и ръководено от госпожа Адбев Шевкед – заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. АДЛЕН ШЕВКЕД: Колеги, имаме кворум, тъй като присъстващите членове на Комисията са упълномощени от своите колеги.
Откривам заседанието.
Днешният дневен ред е:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г., № 002-00-21, внесен от Министерския съвет на 13 август 2020 г.
3. Разни.
Предложения за дневния ред, допълнения?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 13, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред е приет единодушно.

По първа точка: Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г., за първо гласуване, наши гости са:
от Министерството на икономиката: господин Стамен Янев – заместник-министър, госпожа Десислава Георгиева – началник на отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, и госпожа Елица Дилова – експерт в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“.
Господин Заместник-министър, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМЕН ЯНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Шевкед, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с изпълнение и хармонизация на изискванията на Европейския съюз на дебати подлежи Проектът за изменение на Закона за електронната търговия. Това е свързано с даване на възможност и осигуряване на процесуални правила за разглеждане на проблеми, свързани с отношенията между онлайн платформите и съответно ползвателите на услуги от онлайн платформите. Става въпрос за Регламент № 1150 от 2019 г. и целта действително е да се насърчи една справедливост и прозрачност на бизнес ползвателите на всички посреднически онлайн услуги.
Както споменах, във връзка с приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия бяха поискани мнения и становища от различни институции, като Комисията за защита на конкуренцията предостави своето основно становище, и то е свързано с това, че този тип спорове не следва да се разглеждат по специален ред. Действително става въпрос за материя, която урежда специални случаи и елементи, свързани с конкуренцията, но основно Регламентът създава изисквания за предоставяне на определен тип услуги, създаването на условия за разрешаване на спорове на всички тези ползватели на посреднически услуги и в основата си всъщност това е уреждането на спорове при договор при общи условия.
Като цяло не виждаме по никакъв начин пречка самото уреждане на такъв тип спорове да бъде отразено и правното основание да е свързано със Закона за електронната търговия, и с разглеждането на исковете по реда на Глава тринадесета „Основно производство“ в Гражданския процесуален кодекс и такъв тип нарушения, както и вредите от този тип отношения да бъдат разглеждани по общия ред, така да го наречем.
Разбира се, създава се и възможност на различни представители и бизнес ползватели, също и корпоративни уебсайтове, както и бизнес организации да водят искове по Глава тридесет и трета „Производство по колективни искове“ на Гражданския процесуален кодекс. Така че като цяло Законопроектът ще даде основа да се уреди процедурата, способите и средствата за разрешаване на спорове, като материалната част е в самия Регламент и той, както е известно, е пряко приложим за всички държави – членки в Европейския съюз.
С приемането на Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия считаме, че ще се осигури необходимата правна рамка на национално ниво за ефективно прилагане на разпоредбите на Регламент № 1150/ 2019, като по този начин България ще изпълни задължението си като държава членка да осигури на национално ниво процедурата по прилагането на съответните материалноправни норми, уредени в Регламента.
Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. АДЛЕН ШЕВКЕД: Благодаря, господин Заместник-министър.
Колеги, откривам дискусия.
Някакви допълнителни въпроси към вносителите? Няма.
Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, внесен от Министерския съвет на 7 август 2020 г.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 17, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия е приет за първо четене.
Благодаря, господин Заместник-министър.

Преминаваме към втора точка: Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г., № 002-00-21, внесен от Министерския съвет на 13 август 2020 г.
Наши гости са:
от Министерството на икономиката: господин Стамен Янев – заместник-министър, госпожа Наталия Граховска – директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, госпожа Мая Стоилова – експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, и госпожа Цветелина Панчева – експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“.
Заповядайте, господин Заместник-министър, да ни представите доклада.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМЕН ЯНЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги! Във връзка с приетия на 12 август тази година Доклад на Междуведомствената комисия – ако ми позволите, ще ползвам съкращението „Междуведомствена комисия“. Съответно Докладът на Междуведомствената комисия беше приет от Министерския съвет на 12 август тази година и ако не възразявате, да не го четем целия, а само ще маркирам основни пунктове. Предполагам, че го имате вече като материал за днешното заседание, така че ще започна с едно обобщение за 2019 г.
Комисията е работила и, бих казал, в изпълнение на Закона за експортния контрол и продукти, свързани с отбраната и на изделията и технологиите с двойна употреба по Общата позиция 2008/914 съгласно чл. 8, ал. 3 на Съвета на Европейския съюз, определящи общите правила за режима на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, съгласно който всяка страна членка изготвя и публикува национален доклад за своя износ на контролирани технологии и оборудване. Така че, отчитайки факта, че страната ни публикува годишни доклади, съдържащи данни за износа на оръжие от 2005 г., нейното представяне е израз на последователната политика на Министерството на икономиката, а и на изпълнителната власт за прозрачност по отношение на експортния контрол на продуктите, свързани с отбраната и изделията с двойна употреба.
Докладите се публикуват на официалните страници на Министерството на икономиката и на Междуведомствената комисия. Самата комисия е орган, който разглежда на заседание постъпили заявление за издаване на разрешения за външнотърговски сделки с продукти, свързани с отбраната и изделията и технологии с двойна употреба. Председател на самата комисия е министърът на икономиката. В нея участват няколко различни ведомства, като това са Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерство на икономиката, както и представител на Държавната агенция за национална сигурност.
В Доклада са представени целите и обхвата на националната система за експортен контрол и разпространение на оръжията за масово унищожение, в това число нормативна база, контролни органи, списъци с контролираните продукти, свързани с отбрана и на изделия с двойна употреба.
Интересната част е свързана с това, че Комисията е издала 571 разрешения за износ и трансфер на продукти със специална употреба от територията на Република България на стойност, да обърнем внимание, 857 млн. 134 хил. 902 евро.
Разбира се, вероятно тази индустрия има сериозен потенциал за още развитие. Надяваме се в краткото време през Комисията да създадем подходяща среда и тези обеми през 2020 г. да са повече.
Реализираният износ и трансфер през 2019 г. е на обща стойност 614 млн. 406 хил. 16 евро; за внос и трансфер на съответните продукти за територията на Република България са издадени 405 разрешения на стойност 415 млн. 669 хил. 511 евро. Общата стойност на реализирания внос и трансфер е на обща стойност 157 млн. 314 хил. 808 евро.
През 2019 г. са издадени 40 разрешения за транзит и превоз на съответната специализирана продукция през територията на страната ни. За същия период Междуведомствената комисия е издала 10 разрешения за брокерска сделка с подобен тип продукти и 14 разрешения за участие в международни търговски изложения.
Междуведомствената комисия е отказала издаването на 29 разрешения за износ, 2 разрешения за внос, 3 разрешения за брокерска сделка, едно разрешение за трансфер и едно разрешение за транзит, което показва, че като цяло Комисията действа с възможност за всеки един бизнес да има достъп до този тип на продукция и да осъществява в рамките на закона и международните споразумения тази дейност.
През 2019 г. са издадени 31 разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба на обща стойност 12 млн. 459 хил. 170 евро, включително деклариран износ по генерално разрешение на Съюза за износ. Стойността на извършената реализация е на обща стойност 10 млн. 656 хил. 45 евро. През 2019 г. са издадени три разрешения за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба на обща стойност 5 млн. 600 хил. евро. Стойността на реализирания трансфер е на стойност 4 млн. 495 хил. 840 евро.
Също следва да упоменем, че са издадени 35 удостоверения за внос на стойност 236 млн. 733 хил. 220 евро. Общата стойност на реализирания внос е 113 млн. 23 хил. 48 евро.
Докладът за дейността на Междуведомствената комисия, както беше упоменато, е одобрен от Министерския съвет и е представен пред Вас. Надяваме се той също да бъде одобрен от Вас.
Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. АДЛЕН ШЕВКЕД: И аз благодаря господин Заместник-министър.
Колеги, въпроси по Доклада, разисквания – към експертите, към министъра? Така като гледам, ние обстойно сме се запознали предварително с Доклада и най-вероятно колегите са напълно наясно с това, което е реализирано като дейност през 2019 г.
Ако няма, колеги, подлагам на гласуване Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г., внесен от Министерския съвет на 13 август 2020 г.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 17, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Докладът на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г. е приет.
Благодаря Ви за участието, господин Заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМЕН ЯНЕВ: Благодаря Ви и аз.
Успешен ден и приятна парламентарна сесия!
ПРЕДС. АДЛЕН ШЕВКЕД: Благодаря Ви.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.
Благодаря Ви, колеги.

(Закрито в 14.50 часа)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Адлен Шевкед


Стенограф:
Янка Иванова
Форма за търсене
Ключова дума