Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г. -- за второ гласуване.
2. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 97


На 28 октомври 2020 г., (сряда) от 12.15 часа в зала 134, пл. „Княз Александър І” № 1 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г. -- за второ гласуване.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 12.15 часа и ръководено от господин Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добър ден, колеги! Имаме кворум. Откривам заседанието.
Страшно облекчено ще бъде заседанието ни.
От предварително обявения дневен ред Ви предлагам точка първа да отпадне – Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към министъра на икономиката, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Министър Лъчезар Борисов се обади около 10.30 ч. – възпрепятстван е да присъства на днешното ни заседание, така че блицконтрола ще го оставим за другата седмица.
Остава една точка в дневния ред:
Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, № 054-01-94, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 9 октомври 2020 г. – за второ гласуване.
Моля да я гласуваме.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема единодушно.

Работата по законопроекта ще бъде много кратка, защото бях помолил да няма никакви предложения извън обхвата на сроковете. Стана лека конфузия – господин Валентин Николов от Комисията по енергетика внесе предложение да започнем да изваждаме от списъка предприятия. Първото – Държавно предприятие за „Радиоактивни отпадъци“. Като знам, че на стендбай стои предложението за тотото и още други. Вчера разговарях с госпожа Дариткова, тя си изпълни ангажимента, Валентин Николов си оттегли предложението. Тоест, днес ще гледаме само предложението на Даниела Дариткова и на група народни представители от нашата парламентарна група.
За мен беше абсурдна молбата на Министерството на финансите да вкараме в преходните и заключителните разпоредби промяна в Закона за държавния служител и Кодекса на труда – да разрешим на държавни служители, които участват в бордове – под 50% държавно или общинско участие, да вземат заплати. Чудя Ви се на ГЕРБ: защо Ви е в цялата тази напрегната обстановка, точно в този момент започвате да внасяте предложения, които доникъде не водят и Ви създават само проблеми? Затова вчера говорих с Даниела Дариткова – доволен съм, че поне тези неща засега не са влезли.
Молбата ми към Вас е, тъй като те се опитват чрез Вас да пробият – не се поддавайте и не приемайте нищо, без да коментирате.
Започваме работа.
„Закон за изменение на Закона за публичните предприятия“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Моля да гласуваме.
Гласували: „за“ – 14, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на закона се приема.
По параграф единствен има предложение от народните представители Христо Проданов, Петър Кънев и Иво Христов:
„В параграф единствен в новото съдържание на ал. 4 думите „16-месечен“ се заменят с „двугодишен“.“
Предлагам да дадем думата на господин Проданов да обоснове предложението. Всъщност от 4 месеца увеличение го правим на една година. Господин Проданов ще обясни.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Точно така. Уважаеми господин Председател, благодаря.
Уважаеми колеги! На първо четене и в Комисията, и в залата подкрепихме предложението за увеличаване на срока за изпълнение на договора, като в изказването си предупредих още тогава, че ние ще направим наши предложения за удължаване на срока, защото според нас, а и според разговорите, които сме провели със заинтересовани страни, този срок отново ще се окаже недостатъчен и отново ще изпаднете в ситуация, в която най-вероятно срокът пак ще трябва да се удължава.
Какво имам предвид? От този срок, който се предлага да се увеличи с 4 месеца, почти един месец вече е изтекъл. Според сега действащия Закон сроковете бяха до 11 октомври. Вече сме в края на октомври, а ако се приеме в залата примерно в петък, докато излезе в „Държавен вестник“, един месец от тези четири ще бъде изтекъл. През декември, знаете, има доста почивни, празнични дни. Опасяваме се, че това, което се предлага от вносителя – за удължаване само с четири месеца, ще бъде отново недостатъчно. Ние предложихме допълнително още време, за да може спокойно да се изпълнят изискванията на Закона, като се проведе процедурата, такава каквато е разписана в Закона и в Правилника.
Поради тази причина Ви призоваваме да подкрепите нашето предложение.
ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Ако ми дадете и на мен думата, също да обясня по какви причини – и аз съм един от съвносителите.
Сега го гледаме на второ четене. В петък ще мине в залата. Ще подпишем доклада, ще отиде за публикуване. Октомври месец приключи, останаха ноември, декември и януари – отпускарски месеци. Ние искахме и настоявахме да приемете нашето предложение или да го редуцирате, за да имате достатъчно време цялата тази процедура да върви.
Така или иначе има две предложения.
Преминаваме към гласуване на предложението от народните представители Проданов, Кънев и Христов.
Моля, който е „за“ предложението на народните представители, да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на народните представители Христо Проданов, Петър Кънев и Иво Христов не се приема.
Работната група подкрепя по принцип текста вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става § 1:
„§ 1. В § 3, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„(4) В 16-месечен срок от влизането в сила на закона съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията му.“
Моля да гласуваме така предложения текст.
Гласували: „за“ – 10, „въздържали се“ – 6 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за параграф единствен, който става § 1, със съответната редакция се приема.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Има чисто техническа промяна.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието да се измени така: „Заключителна разпоредба“.
„§ 1. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.
Моля да гласуваме тези две предложения – наименованието да бъде „Заключителна разпоредба“ и текста за влизането в сила на Закона.
Гласували: „за“ – 10, „въздържали се“ – 6 и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието „Заключителна разпоредба“ и § 1, който става § 2 се приемат.

Колеги, с това Законопроектът е приет на второ четене и в залата ще бъде първа точка в петък.
Благодаря Ви за участието.
Освен блицконтрола, следващата сряда ще имаме и друга точка – разпределили са ни, като не-водеща комисия, Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Хвърлете око, интересно е.
Закривам заседанието.

(Закрито в 12.25 часа)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Петър Кънев


Стенограф:
Райна Зарева
Форма за търсене
Ключова дума