Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
08/05/2019 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката № 954-01-16, внесен от н. пр. Делян Добрев и н. пр. Валентин Николов на 22 март 2019 г., приет на първо гласуване на 4 април 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката № 954-01-16, внесен от н. пр. Делян Добрев и н. пр. Валентин Николов на 22 март 2019 г., приет на първо гласуване на 4 април 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
  (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36,43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35 , 48 и 56 от 24.07.2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58,102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 4, ал. 2, т. 4а думите „Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета (ОВ, L 295/1 от 12 ноември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 994/2010“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (ОВ, L 280/1 от 28 октомври 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1938“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 4, ал. 2, т. 4а думите „Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета (ОВ, L 295/1 от 12 ноември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 994/2010“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (ОВ, L 280/1 от 28 октомври 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1938“.

  § 1. В чл. 21, в ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 8б думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“;
  2. В т. 21, в изречение първо думата „разполагаемостта“ се заменя с „прогнозна месечна разполагаемост“.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и н.пр. Бюрхан Абазов:
  В т. 21, в изречение първо думата „разполагаемостта“ се заменя с „годишна прогнозна разполагаемост“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 1:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. В т. 15 накрая се добавя „и търга по чл. 163д“.
  2. Точка 2 става т. 3.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 8б думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“;
  2. В т. 15 накрая се добавя „и търга по чл. 163д“.
  3. В т. 21 в изречение първо думата „разполагаемостта“ се заменя с „прогнозна месечна разполагаемост“.

  § 2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „по чл. 33, ал. 1“ се заменят с „по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а“.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Комисията не регулира цената за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а на производител на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, на който не са определяни такива цени и премии, освен ако производителят е спечелил конкурс по чл. 50а.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  В § 2, т. 2 думите „ ако производителя е спечелил конкурс по чл. 50а“ се заменят с „в случаите по чл. 163д, ал. 1 или 2“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „по чл. 33, ал. 1“ се заменят с „по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а“.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Комисията не регулира цената за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а на производител на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, на който не са определяни такива цени и премии, освен в случаите по чл. 163д, ал. 1 или 2.“

  § 3. Създава се нов чл. 31а:
  „Чл. 31а. (1) Когато комисията утвърждава цена и/или компонента от цена или определя премия, която участва във формирането на ценообразуващи елементи на други цени, комисията може паралелно да проведе и процедури за утвърждаване на тези цени.
  (2) Когато комисията изменя цена и/или компонента от цена или премия, която води до изменение на утвърдените ценообразуващи елементи на друга цена и/или компонента от цена или премии, комисията може паралелно да проведе процедура за изменение и на тази цена и/или компонента от цена или премии.“

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и н.пр. Бюрхан Абазов:
  Нов чл.31а отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
  § 4. Досегашният чл. 31а става чл. 31б и в него в ал. 4 след думата „цените“ се добавя „и премиите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.

  § 5. В чл. 33а, ал. 1 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.

  § 6. В чл. 35, ал. 2, т. 3а думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  В § 6, в чл. 35, ал. 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електоразпределителните мрежи заплащат частта от цената или от компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 за разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за предоставяне на премии и за изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия:
  1. от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
  2. произведена от възобновяеми източници.
  (7) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи не заплащат разходите по ал. 6, т. 1 и/или 2 за количествата електрическа енергия, която е произведена в други държави - членки на Европейския съюз, и за която издадените от компетентните органи на тези държави сертификати за произход на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или гаранции за произход на електрическа енергия от възобновяеми източници са признати в Република България съгласно разпоредбите на чл. 163г, съответно на чл. 35 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 3а думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
  2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  „(6) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електоразпределителните мрежи заплащат частта от цената или от компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 за разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за предоставяне на премии и за изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия:
  1. от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
  2. произведена от възобновяеми източници.
  (7) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи не заплащат разходите по ал. 6, т. 1 и/или 2 за количествата електрическа енергия, която е произведена в други държави - членки на Европейския съюз, и за която издадените от компетентните органи на тези държави сертификати за произход на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или гаранции за произход на електрическа енергия от възобновяеми източници са признати в Република България съгласно разпоредбите на чл. 163г, съответно на чл. 35 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“

  § 7. В чл. 35а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Крайните клиенти не заплащат разходите по чл. 34 и чл. 35 за количествата електрическа енергия, доставена чрез директен електропровод съгласно чл. 119, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, въведен в експлоатация след 1 юли 2019 г.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.

  § 8. В чл. 36б, ал. 1, т. 2 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов § ..:
  § ... В чл. 36в се създават ал. 12, 13 и 14:
  „(12) Дейността на фонда се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 36г, ал. 5, т. 1.
  (13) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на фонда се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (14) Когато длъжност в администрацията на фонда се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за стаж по специалност „Право“.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В предложението за допълнение на чл. 36в, ал. 14 се изменя така:
  „(14)Когато за длъжност в администрацията на фонда се изисква висше юридическо образование, придобитият трудов стаж по нея се признава за стаж по специалност „Право“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов §.
  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 36в се създават ал. 12, 13 и 14:
  „(12) Дейността на фонда се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 36г, ал. 5, т. 1.
  (13) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на фонда се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (14) Когато за длъжност в администрацията на фонда се изисква висше юридическо образование, придобитият трудов стаж по нея се признава за стаж по специалност „Право“.“


  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов § …:
  § ... В чл. 36ж се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 т. 3 думите „която обезпечава изпълнението на задължението по ал. 1 чрез покритие на отговорността на търговеца или производителя“ се заменят с „по смисъла на т. 15, раздел ІІ, буква „А" от приложение № 1 към Кодекса на застраховането“.
  2. В ал. 4 изречение второ думите „задълженото лице е посочено“ се заменят с „фондът е посочен“, а изречение трето се изменя така: „Застраховката се приема, ако не обезпечава друго задължение и ако застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор да плати при настъпване на застрахователното събитие в 5-дневен срок от получаване на първо писмено поискване.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 11:
  § 11. В чл. 36ж се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 т. 3 думите „която обезпечава изпълнението на задължението по ал. 1 чрез покритие на отговорността на търговеца или производителя“ се заменят с „по смисъла на т. 15, раздел ІІ, буква „А" от приложение № 1 към Кодекса на застраховането“.
  2. В ал. 4 в изречение второ думите „задълженото лице е посочено“ се заменят с „фондът е посочен“, а изречение трето се изменя така: „Застраховката се приема, ако не обезпечава друго задължение и ако застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор да плати при настъпване на застрахователното събитие в 5-дневен срок от получаване на първо писмено поискване.“

  § 9. В чл. 36е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думата „правят“ се заменя с „дължат“.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Лицата по ал. 1, с изключение на производителите по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници до 20-число на текущия месец:
  1. подават във фонда декларация за съответните приходи за предходния месец;
  2. внасят във фонда съответната вноска по ал. 1 за предходния месец.
  (3) Производителите на електрическа енергия по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници ежегодно до 31 март:
  а) подават във фонда декларация за приходите за преходната календарна година;
  б) внасят във фонда съответните вноски по ал. 1 за предходната календарна година .“
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) За целите на данъчното облагане внесените във фонда вноски се признават за текущи разходи за дейността.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 36е ал. 1 т. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 12:
  § 12. В чл. 36е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думата „правят“ се заменя с „дължат“;
  б) точка 2 се отменя.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Лицата по ал. 1, с изключение на производителите по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, до 20-число на текущия месец:
  1. подават във фонда декларация за съответните приходи за предходния месец;
  2. внасят във фонда съответната вноска по ал. 1 за предходния месец.
  (3) Производителите на електрическа енергия по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници ежегодно до 31 март:
  1.подават във фонда декларация за приходите за предходната календарна година;
  2. внасят във фонда съответните вноски по ал. 1 за предходната календарна година.“
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) За целите на данъчното облагане внесените във фонда вноски се признават за текущи разходи за дейността.“

  § 10. В чл. 36и, ал. 1 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 13.

  § 11. Създава се чл. 50а:
  „Чл. 50а. (1) Конкурс за производство, от нов или съществуващ обект, на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, за която да се определя преференциална цена и/или премия се провежда при следните условия:
  1. съществуваща мощност за производство на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е изведена от експлоатация;
  2. предоставянето на преференциалната цена и/или премия няма да доведе до превишаване на одобрения от Европейската комисия размер на бюджета на схемата за подпомагане на производството на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
  3. до провеждането на конкурса не е определяна преференциална цена и/или премия за енергията.
  (2) Конкурс не се провежда за производство на енергия по ал. 1 от обект, в който се изгражда заместваща мощност или се извършва реконструкция и модернизация, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията.
  (3) За конкурса се прилагат съответно чл. 46, ал. 5, чл. 47-50.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  Текстът на § 11 да се отрази систематично в глава единадесета като чл. 163д.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и н.пр. Бюрхан Абазов:
  Нов чл.50а отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 11 да бъде отхвърлен тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 25.


  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  Създават се нови § - § …:
  § ... В чл. 72а, ал. 2 думите „Регламент (ЕС) № 994/2010“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/1938“.

  § …. В чл. 75 се създава ал. 3:
  „(3) Фондът провежда контрол за верността и пълнотата на подадената информация, въз основа на която се начисляват и събират средствата на фонда.“

  § …. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В изпълнение на контролните си правомощия фондът:
  1. извършва проверки чрез упълномощени от него лица;
  2. уведомява органите на специализирания контрол, с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „съответно комисията“ се заменят с „комисията, съответно фондът“.

  § …. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „енергетиката“ се поставя запетая и се добавя „на председателя на управителния съвет на фонда“
  2. В ал. 3, т. 1 думите „съответно на комисията“ се заменят с „на комисията, съответно на фонда“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създадат нови § 14, 15, 16 и 17:
  § 14. В чл. 72а, ал. 2 думите „Регламент (ЕС) № 994/2010“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/1938“.

  § 15. В чл. 75 се създава ал. 3:
  „(3) Фондът провежда контрол за верността и пълнотата на подадената информация, въз основа на която се начисляват и събират средствата на фонда.“

  § 16. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В изпълнение на контролните си правомощия фондът:
  1. извършва проверки чрез упълномощени от него лица;
  2. уведомява органите на специализирания контрол, с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „съответно комисията“ се заменят с „комисията, съответно фондът“.

  § 17. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „енергетиката“ се поставя запетая и се добавя „на председателя на управителния съвет на фонда“
  2. В ал. 3, т. 1 думите „съответно на комисията“ се заменят с „на комисията, съответно на фонда“.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и н.пр. Бюрхан Абазов:
  В чл. 83, ал. 1, т. 6 думите „условията и реда за тяхното обслужване“ и „реда и начина на обслужване на средствата за търговско измерване“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  § 18. В чл. 83, ал. 1, т. 6 думите „условията и реда за тяхното обслужване“ и „реда и начина на обслужване на средствата за търговско измерване“ се заличават.

  § 12. В чл. 93а, ал. 1, т. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 19.

  § 13. В чл. 100, ал. 4 и 6 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 20.

  § 14. В чл. 104 се създава нова ал. 2:
  „(2) Цените за достъп и/или пренос се дължат от производителите на електрическа енергия, операторите на електроразпределителни мрежи за количеството електрическа енергия за покриване на технологичните разходи по преноса и от крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, освен в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 2 и ал. 2.“

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и н.пр. Бюрхан Абазов:
  В чл. 104 се изменя и допълва както следва:
  1.Нова ал. 2:
  „(2) Цените за достъп и/или пренос за количеството електрическа енергия за покриване на технологичните разходи по преноса се дължат от операторите на електроразпределителните мрежи и крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, освен в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 2 и ал. 2.“
  2. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
  „(3) Операторът на електропреносната мрежа предявява пред Фонда искане за компенсиране в пълен размер на технологичните разходи по преноса, произтичащи от наложени му задължения към обществото.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 21.

  § 15. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Клиент с обект с предоставена мощност 10 kW и над 10 kW може да поиска от оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа подмяна на измервателен уред с интелигентна измервателна система по чл. 67, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност. Подмяната се извършва в срок до 30 дни от постъпване на искането, след заплащане от клиента на всички разходи по подмяната и при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 6 от Закона за енергийната ефективност.
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 4 и 5“.
  3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
  4. Създава се ал. 9:
  (9) В случаите на монтирана интелигентна измервателна система, клиентът може писмено да поиска постоянен дистанционен достъп до данни в реално време за потреблението му от тази система. Операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането безвъзмездно да предостави такъв достъп на клиента.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  В § 15 ал. 5 и 9 се изменят така:
  „(5) Клиент или производител на електрическа енергия с обект с предоставена или инсталирана мощност над 30 kW може да поиска от оператора на електропреносната или електроразпределителната мрежа подмяна на средството за търговско измерване с такова, с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2. Подмяната се извършва в срок до 30 дни от постъпване на искането и след заплащане на стойността на средството за търговско измерване и разходите по подмяната.
  (9) В случаите на монтирано средство за търговско измерване с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди за сетълмент, съгласно правилата по чл. 91, ал. 2, клиентът или производителят на електрическа енергия може да заяви постоянен дистанционен достъп до данни от измерването за интервал не по-дълъг от 15 минути в съответния период за сетълмент. Операторът на електропреносната, съответно на електроразпределителната мрежа е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането безвъзмездно да предостави такъв достъп на клиента или производителя.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и н.пр. Бюрхан Абазов:
  В чл. 120 ал. 5 и 9 се изменят така:
  „(5) Клиент с обект с предоставена мощност 100 kW и над 100 kW може писмено да поиска от оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа подмяна на измервателен уред с интелигентна измервателна система. Подмяната се извършва, когато това е технически възможно и икономически обосновано, след заплащане от клиента на всички разходи по подмяната, стойността на измервателния уред, комуникационната свързаност и платформата за предоставяне на данни на клиент. Операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането да уведоми клиента за възможностите за подмяна, като посочи срока и разходите.“
  (9) В случаите на монтирана интелигентна измервателна система, клиентът може писмено да поиска достъп до данните за потреблението му за период, който съвпада с предходната календарна седмица. Операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането безвъзмездно да предостави такъв достъп на клиента.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В предложението за изменение на чл. 120, ал. 5 думите „30 kW“ се заменят с „50 kW“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В предложението за изменение на чл. 120, ал. 5 думите „или инсталирана“ се заменят със „съответно инсталирана“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 22:
  § 22. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Клиент или производител на електрическа енергия с обект с предоставена, съответно инсталирана мощност, над 50 kW може да поиска от оператора на електропреносната или електроразпределителната мрежа подмяна на средството за търговско измерване с такова с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2. Подмяната се извършва в срок до 30 дни от постъпване на искането и след заплащане на стойността на средството за търговско измерване и разходите по подмяната.
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 4 и 5“.
  3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
  4. Създава се ал. 9:
  „(9) В случаите на монтирано средство за търговско измерване с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 клиентът или производителят на електрическа енергия може да заяви постоянен дистанционен достъп до данни от измерването за интервал не по-дълъг от 15 минути в съответния период за сетълмент. Операторът на електропреносната, съответно на електроразпределителната мрежа, е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането безвъзмездно да предостави такъв достъп на клиента или производителя.“


  § 16. В чл. 162, ал. 1, изречение първо думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 23.

  § 17. В чл. 162а думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 24.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов §…:
  § …. В глава единадесета се създава раздел III с чл. 163д:
  „Раздел III
  Търг
  Чл. 163д. (1) Комисията провежда търг за предоставяне на преференциална цена и/или премия за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведена от съществуващ или нов обект, при следните условия:
  1. съществуваща мощност за производство на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е изведена от експлоатация;
  2. предоставянето на помощта няма да доведе до превишаване на одобрения от Европейската комисия размер на бюджета на схемата за подпомагане с преференциална цена и/или премия за производството на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;“
  3. до провеждането на конкурса не е определяна преференциална цена и/или премия за енергията.
  (2) Търг не се провежда в следните случаи:
  1. при изграждане на заместваща мощност или извършване на реконструкция и модернизация, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона на устройство на територията, в обект, за който на производителя е определена преференциална цена и/или премия;
  2. когато министърът на енергетиката докаже пред Европейската комисия, че само един или ограничен брой проекти или територии биха могли да бъдат допустими.
  (3) Условията и редът за провеждане на търг, включително доказването по ал. 2, т. 2, както и критериите за определяне на размера на преференциалната цена и/или премия се определят с наредба на министъра на енергетиката, при спазване на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В предложението за създаване на чл. 163д:
  1.Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Условията и редът и за провеждане на търг, както и критериите за определяне на преференциалната цена и/или премия се определят с наредба, приета от комисията, при спазване на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и енергетика за периода 2014-2020 г.“
  2.Създава се ал. 4:
  „(4) Условията и редът за доказване пред Европейската комисия на обстоятелствата по ал. 2, т. 2 се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 25:
  § 25. В глава единадесета се създава раздел III с чл. 163д:
  „Раздел III
  Търг
  Чл. 163д. (1) Комисията провежда търг за предоставяне на преференциална цена и/или премия за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведена от съществуващ или нов обект, при следните условия:
  1. съществуваща мощност за производство на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е изведена от експлоатация;
  2. предоставянето на помощта няма да доведе до превишаване на одобрения от Европейската комисия размер на бюджета на схемата за подпомагане с преференциална цена и/или премия за производството на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;“
  3. до провеждането на търга не е определяна преференциална цена и/или премия за енергията.
  (2) Търг не се провежда в следните случаи:
  1. при изграждане на заместваща мощност или извършване на реконструкция и модернизация, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона на устройство на територията, в обект, за който на производителя е определена преференциална цена и/или премия;
  2. когато министърът на енергетиката докаже пред Европейската комисия, че само един или ограничен брой проекти или територии биха могли да бъдат допустими.
  (3) Условията и редът за провеждане на търг, както и критериите за определяне на преференциалната цена и/или премия, се определят с наредба, приета от комисията при спазване на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014-2020 г.
  (4) Условията и редът за доказване пред Европейската комисия на обстоятелствата по ал. 2, т. 2 се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  Създават се нови § - §…:
  § …. В чл. 208, ал. 1 след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „председателя на управителния съвет на фонда“.

  § …. В чл. 209, ал. 1 след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „председателя на управителния съвет на фонда“.

  §.... В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 77, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 77, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1.“
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(5) Наказателните постановления по чл. 208 и 209 се издават от председателя на управителния съвет на фонда или от оправомощено от него длъжностно лице, когато нарушението е установено от съответните контролни органи по чл. 78, ал. 1.“
  3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.

  § ... В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 70 накрая се добавя „с обща инсталирана мощност не по-малко от 1 MW“.

  § …. В § 68 от Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 38 от 2018 г., изм. и доп., бр. 83 и 91от 2018 г.) в ал. 6 думите „като се прилагат ал. 3 и 4“ се заменят с „до размера на нетното специфично производство за инсталираната мощност преди реконструкцията и модернизацията, като се прилагат ал. 3 и 5“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създадат нов § 26 и § 27, 28, 29 и 30:
  § 26. В чл. 208, ал. 1 след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „председателя на управителния съвет на фонда“.

  § 27. В чл. 209, ал. 1 след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „председателя на управителния съвет на фонда“.

  § 28. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 77, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 77, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1.“
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Наказателните постановления по чл. 208 и 209 се издават от председателя на управителния съвет на фонда или от оправомощено от него длъжностно лице, когато нарушението е установено от съответните контролни органи по чл. 78, ал. 1.“
  3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.

  § 29. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 70 накрая се добавя „с обща инсталирана мощност не по-малко от 1 MW“.

  § 30. В § 68 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 38 от 2018 г., изм., бр. 83 и 91от 2018 г.) в ал. 6 думите „като се прилагат ал. 3 и 4“ се заменят с „до размера на нетното специфично производство за инсталираната мощност преди реконструкцията и модернизацията, като се прилагат ал. 3 и 5“.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 18. Започнатите до влизането в сила на този закон производства за регулиране на цените за продажба на топлинна енергия и за определяне на цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а се прекратяват при наличие на условието по чл. 30, ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 31.

  § 19. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срок до 30 юни 2019 г.
  Предложение на н.пр. Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 29 досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:
  (2) Комисията за енергийно и водно регулиране издава наредбата по чл. 163д, ал. 3 в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 32:
  § 32. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срок до 30 юни 2019 г.
  (2) Комисията за енергийно и водно регулиране приема наредбата по чл. 163д, ал. 3 в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.

  § 20. (1) От 1 юли 2019 г. общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от производители от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност от 1 MW до 4 MW.
  (2) В срок до 30 юни 2019 г. производителите по ал. 1 сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премия. Договорите влизат в сила от 1 юли 2019 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 33.

  § 21. (1) В срок до 30 юни 2019 г. производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW на енергийни обекти сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната им цена. Договорите влизат в сила от 1 юли 2019 г.
  (2) Премията се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.
  (3) Премията се предоставя до изтичане на срока по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници, сключени до влизането в сила на този закон.
  (4) При реконструкция и модернизация на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, предоставянето на премия се запазва, като се прилагат ал. 2 и 3.

  (5) За произведената електрическа енергия производителите по ал. 1 заявяват издаване на гаранции за произход и ги прехвърлят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
  (6) Фонд „Сигурност на електроенергийната система" след изплащане на премия прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 гаранции за произход за съответния месец пропорционално на размера на дължимите от тези лица за същия месец средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.
  (7) От 1 юли 2019 г. договорът за изкупуване на съответния производител по ал. 1, сключен до влизането в сила на този закон, се смята за прекратен и общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват по преференциална цена произведената от този производител електрическа енергия.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф § 21 в преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  § 21. (1) В срок до 31 август 2019 г. производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1 MW до 4 МW на енергийни обекти сключват с Фонд "Сигурност на електроенергийната система" договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната им цена. Договорите влизат в сила не по-късно от 1 октомври 2019 г.
  (2) Премията се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.
  (3) Фонд "Сигурност на електроенергийната система" уведомява своевременно обществения доставчик за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител.
  (4) Премията се предоставя до изтичане на срока по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници, сключени до влизането в сила на този закон.
  (5) При реконструкция и модернизация на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, предоставянето на премия се запазва до размера на нетното специфично производство за инсталираната мощност преди реконструкцията и модернизацията, като се прилагат ал. 2 и 4.
  (6) За произведената електрическа енергия производителите по ал. 1 заявяват издаване на гаранции за произход и ги прехвърлят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
  (7) Фонд „Сигурност на електроенергийната система" след изплащане на премия прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 гаранции за произход за съответния месец пропорционално на размера на дължимите от тези лица за същия месец средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.
  (8) От датата на влизането в сила на договора по ал. 1 договорът за изкупуване на съответния производител по ал. 1, сключен до влизането в сила на този закон, се смята за прекратен и общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват по преференциална цена произведената от този производител електрическа енергия.
  (9) От 1 юли 2019 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 общественият доставчик изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производителите по ал. 1, присъединени към електропреносната мрежа.
  (10) От 1 юли 2019 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 крайният снабдител изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производители по ал. 1, присъединени към електроразпределителната мрежа. Общественият доставчик уведомява своевременно крайния снабдител за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител, съгласно полученото уведомление от Фонд "Сигурност на електроенергийната система".
  (11) Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия по ал. 10 по цената, по която са я изкупили.
  (12) Общественият доставчик продава на борсов пазар изкупената от него електрическа енергия по ал. 9 и 10.
  (13) За изкупеното количество електрическа енергия от всеки производител общественият доставчик получава компенсанция от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" в размер на стойността на премията за този производител.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 34:
  § 34. (1) В срок до 31 август 2019 г. производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1 MW до 4 МW на енергийни обекти сключват с Фонд "Сигурност на електроенергийната система" договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната им цена. Договорите влизат в сила не по-късно от 1 октомври 2019 г.
  (2) Премията се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.
  (3) Фонд "Сигурност на електроенергийната система" уведомява своевременно обществения доставчик за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител.
  (4) Премията се предоставя до изтичане на срока по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници, сключени до влизането в сила на този закон.
  (5) При реконструкция и модернизация на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, предоставянето на премия се запазва до размера на нетното специфично производство за инсталираната мощност преди реконструкцията и модернизацията, като се прилагат ал. 2 и 4.
  (6) За произведената електрическа енергия производителите по ал. 1 заявяват издаване на гаранции за произход и ги прехвърлят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
  (7) Фонд „Сигурност на електроенергийната система" след изплащане на премия прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 гаранции за произход за съответния месец пропорционално на размера на дължимите от тези лица за същия месец средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.
  (8) От датата на влизането в сила на договора по ал. 1 договорът за изкупуване на съответния производител по ал. 1, сключен до влизането в сила на този закон, се смята за прекратен и общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват по преференциална цена произведената от този производител електрическа енергия.
  (9) От 1 юли 2019 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 общественият доставчик изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производителите по ал. 1, присъединени към електропреносната мрежа.
  (10) От 1 юли 2019 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 крайният снабдител изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производители по ал. 1, присъединени към електроразпределителната мрежа. Общественият доставчик уведомява своевременно крайния снабдител за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител, съгласно полученото уведомление от Фонд "Сигурност на електроенергийната система".
  (11) Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия по ал. 10 по цената, по която са я изкупили.
  (12) Общественият доставчик продава на борсов пазар изкупената от него електрическа енергия по ал. 9 и 10.
  (13) За изкупеното количество електрическа енергия от всеки производител общественият доставчик получава компенсация от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" в размер на стойността на премията за този производител.

  § 22. В срок до 25 юли 2019 г. производителите на електрическа енергия с обекти с обща инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW, които продават електрическа енергия на крайни клиенти, внасят във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" обезпечение по чл. 36ж, ал. 3 за задълженията си за месец юли 2019 г. В този случай данни по смисъла на чл. 36ж, ал. 3 са фактурираните средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 за периода от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 35.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов § …:
  § ... Търговците и производителите на електрическа енергия, които до влизането в сила на този закон са предоставили обезпечение под формата на застраховка, са длъжни в 30-дневен срок от влизането в сила на закона да я приведат в съответствие с чл. 36ж, ал. 4. След изтичането на срока се счита, че търговецът или производителят нямат валидно обезпечение към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като в този случай се прилага чл. 36ж, ал. 11.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 36:
  § 36. Търговците и производителите на електрическа енергия, които до влизането в сила на този закон са предоставили обезпечение под формата на застраховка, са длъжни в 30-дневен срок от влизането в сила на закона да я приведат в съответствие с чл. 36ж, ал. 4. След изтичането на срока се счита, че търговецът или производителят нямат валидно обезпечение към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като в този случай се прилага чл. 36ж, ал. 11.

  § 23. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 38 и 91 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6, т. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“;
  2. В чл. 18, ал. 1, т. 6 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“;
  3. В чл. 31, ал. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
  4. В чл. 53:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Информацията по чл. 52, ал. 2, т. 1 и 6 се предоставя ежемесечно до 25-число на месеца съответно до 31 март всяка календарна година. Производителите по чл. 30, ал. 2 предоставят информацията по чл. 52, ал. 2, т. 1 и 6 в срок до 31 март всяка календарна година.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  В § 23, т. 3, в чл.31, в ал. 14 накрая се добавя „до размера на нетното специфично производство за инсталираната мощност преди реконструкцията и модернизацията“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 37 т. 4 относно чл. 53 се изменя така:
  „4. В чл. 53:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Информацията по чл. 52, ал. 3 се предоставя на тримесечни периоди до 25-число на следващия месец, и на годишни периоди - до 31 януари на следващата календарна година. Производителите по чл. 30, ал. 2 предоставят информацията по чл. 52, ал. 3, т. 1 в срок до 31 януари на следващата календарна година.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 37:
  § 37. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 38 и 91 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6, т. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“;
  2. В чл. 18, ал. 1, т. 6 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“;
  3. В чл. 31:
  а) в ал. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“;
  б) в ал. 14 след думата „енергия“ се добавя „преди реконструкцията и модернизацията“.
  4. В чл. 53:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Информацията по чл. 52, ал. 3 се предоставя на тримесечни периоди до 25-число на следващия месец, и на годишни периоди - до 31 януари на следващата календарна година. Производителите по чл. 30, ал. 2 предоставят информацията по чл. 52, ал. 3, т. 1 в срок до 31 януари на следващата календарна година.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  §…. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр.13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г. и бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24 и 25 от 2019 г. ) в чл. 147, ал. 1, т. 14 думите „30 kW“ се заменят с „1 МW“, а думата „собствените“ се заменя с „прилежащите“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 38:
  § 38. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр.13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г. и бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24 и 25 от 2019 г. ) в чл. 147, ал. 1, т. 14 думите „30 kW“ се заменят с „1 МW“, а думата „собствените“ се заменя с „прилежащите“.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и н.пр. Бюрхан Абазов:
  § 23а. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г., изм. и доп., бр. 105 от 2016 г.,бр. 103 от 2017 г., бр. 27, 38 и. 83 от 2018 г.)се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7, ал. 1, т. 2 след думата „разработва“ се добавя „и актуализира“;
  2. Създава се нова т.11а със следния текст:
  „11а.По предложение на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие утвърждава методика за осигуряване на необходимото финансиране на схемата за задължителни енергийни спестявания по чл. 14;“
  3.В чл. 11, ал. 6 се създава нова т. 5а:
  „5а.разработва методика за осигуряване на необходимото финансиране на схемата за задължителни енергийни спестявания по чл. 14;“
  4. В чл. 14, ал. 4 се изменя и допълва както следва:
  „(4) Разликата между общата кумулативна цел по ал. 1 и прогнозните енергийни спестявания от прилагането на алтернативните мерки, включително удостоверенията за енергийните спестявания, издадени на незадължени лица се разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания, съобразно методиката по чл. 7, ал. 2, т. 11а, между следните задължени лица:“
  5. В чл. 14, ал. 7 след думата „прилагат“се добавя „без да са изчерпателно посочени“ и след думата „следните“ се добавя „възможни“.
  6. В чл. 15, ал. 2 след думата „мерки“се добавя „включително удостоверенията за енергийните спестявания, издадени на незадължени лица“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 24. Министърът на енергетиката нотифицира до 1 юни 2019 г. схемите за държавна помощ в областта на енергетиката за производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  В § 24 досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:
  „(2) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на енергетиката издава наредбата по чл. 163д, ал. 3.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 39:
  „§ 39. (1) Министърът на енергетиката нотифицира до 1 юни 2019 г. схемите за държавна помощ в областта на енергетиката за производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
  (2) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на енергетиката издава наредбата по чл. 163д, ал. 4.“

  § 25. В срок до 30 юни 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране провежда процедури за утвърждаване и определяне на цени и премии за ценовия или регулаторния период от 1 юли 2019 до 30 юни 2020 г., въз основа на § 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 и § 23 относно т. 1-3.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 40:
  § 40. В срок до 30 юни 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране провежда процедури за утвърждаване и определяне на цени и премии за ценовия или регулаторния период от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г., въз основа на § 2, 3, 4, 5, 6, § 7 относно т. 1, § 19, 21, 23, 24 и § 37 относно т. 1-3.


  § 26. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 и § 23 относно т. 1-3, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов и н.пр. Александър Ненков:
  В § 26 към изключенията да се добави и § 15, който да влезе в сила в тримесечен срок от влизането в сила на закона.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Рамадан Аталай и н.пр. Бюрхан Абазов:
  Параграф 26, в края на изречението, след думите „от 01.07.2019 г.“ се добавя запетая и думите „а § 15 влиза в сила от 30.09.2020 г.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 41:
  § 41. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
  1. параграфи 2, 6, § 7 относно т. 1, § 13, 19, 20, 21, 23, 24 и § 37 относно т. 1-3, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.;
  2. параграф 15, който влиза в сила три месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА:
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума