Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
17/09/2019 проект второ гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката № 954-01-43, внесен от н. пр. Валентин Николов и група народни представители на 19 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 27 юни 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката № 954-01-43, внесен от н. пр. Валентин Николов и група народни представители на 19 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 27 юни 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
  (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36,43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35 , 48 и 56 от 24.07.2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58,102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17 и 41 от 2019 г.)
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Създава се т. 39а:
  „39. извършва контрол по преминаването от пазар по регулирани цени към организиран пазар по свободно договорени цени в съответствие с правилата за търговия с природен газ“;
  2. Създава се т. 44:
  „44. Одобрява и контролира регулаторните споразумения за освобождаване на природен газ;“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 1 се изменя така:
  § 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 39 накрая се добавя: „или правилата за търговия с природен газ“;
  2. Създават се нови т. 42 и 43:
  „42. по предложение на оператор на съответния борсов пазар одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия или правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ;
  43. по предложение на обществения доставчик одобрява споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ, включително ценовите механизми в него; комисията контролира изпълнението на споразумението;“
  3. Досегашните т. 42 и 43 стават съответно т. 44 и 45.

  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 39 накрая се добавя „или правилата за търговия с природен газ“;.
  2. Създават се нови т. 42 и 43:
  „42. по предложение на оператор на съответния борсов пазар одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия или правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ;
  43. по предложение на обществения доставчик одобрява споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ, включително ценовите механизми в него; комисията може да изменя или да изисква изменение на споразумението в определен от нея срок; комисията контролира изпълнението на споразумението;“.
  3. Досегашните т. 42 и 43 стават съответно т. 44 и 45.


  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов §…:
  §...В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 7 думите „клиентите, присъединени към газопреносна мрежа“ се заменят с „лице, на което е издадена лицензия за производство и/или пренос на топлинна енергия“.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) За целите на регулирането на цените по ал. 1, т. 1-4 в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за заплащане на цени за достъп до и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат от производители на електрическа енергия.“

  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 7 думите „клиентите, присъединени към газопреносна мрежа“ се заменят с „лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия“.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) За целите на регулирането на цените по ал. 1, т. 1-4 в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за заплащане на цени за достъп до и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат от производители на електрическа енергия.“


  § 2. В чл. 31 се създава нова т. 13:
  „13. за целите на регулирането на цените по чл. 30, ал. 1, т. 1-4 и чл. 33 в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за заплащане на цени за достъп до и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат от производители на електрическа енергия.“

  Работната група подкрепя по принцип предложението на вносителя, но предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 2 и нов § 4.


  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Създават се нови § §…:
  1. § ... В чл. 31б, ал. 2 накрая се добавя „на електрическа енергия“.

  2.§ …В чл. 33 се създава ал. 6:
  „(6) За целите на регулирането на цените по ал. 1-5 в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за заплащане на цени за достъп до и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат от производители на електрическа енергия.“

  3.§…В чл. 35а се създава ал. 3:
  „(3) Крайните клиенти и търговците не заплащат разходите по чл. 34 и 35 за количествата електрическа енергия, закупена с двустранна сделка и произведена от енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, въведен в експлоатация след 1 ноември 2019 г., с изключение на електрическата енергия, произведена от енергиен обект по чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Производителят прехвърля на крайните клиенти или търговците гаранциите за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници за произведената електрическа енергия."

  4.§ ... В чл. 36ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в т. 1 след думата „пазар“ се добавя „на електрическа енергия“.
  2. В ал. 3 изречение първо и второ се изменят така: „За задълженията на търговците и производителите по ал. 1 за текущия месец се предоставя обезпечение в размер на произведението между средната аритметична месечна стойност на количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца и цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17. При липса на данни за предходните 6 месеца размерът на обезпечението се изчислява като се вземе предвид средната аритметична месечна стойност на количеството електрическа енергия за предходните месеци, за които има данни, но не може да е по-малко от 20 000 лв.“
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 12 поредни месеца, изчисленото обезпечение по ал. 3 за месеца, следващ този период, се намалява на 50 на сто.“
  4. В ал. 7 т. 2 се изменя така:
  „2. са внесли авансово до 25-о число по банкова сметка на фонда средства в размер на произведението между средноаритметичната стойност на количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца и цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17;“
  5. Създава се ал. 13:
  „(13) Търговците и производителите нямат задължение по ал. 1 за количествата електрическа енергия по чл. 35а, ал. 3, които декларират пред фонда до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

  Работната група подкрепя предложението по т. 1, 2 и 3 и подкрепя по принцип предложението по т. 4.

  Работната група предлага да се създадат нови § 3, 4, 5 и 6:
  § 3. В чл. 31б, ал. 2 накрая се добавя „на електрическа енергия“.

  § 4. В чл. 33 се създава ал. 6:
  „(6) За целите на регулирането на цените по ал. 1-5 в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за заплащане на цени за достъп до и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат от производители на електрическа енергия.“

  § 5. В чл. 35а се създава ал. 3:
  „(3) Крайните клиенти и търговците не заплащат разходите по чл. 34 и 35 за количествата електрическа енергия, закупена с двустранна сделка и произведена от енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, въведен в експлоатация след 1 ноември 2019 г., с изключение на електрическата енергия, произведена от енергиен обект по чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Производителят прехвърля на крайните клиенти или търговците гаранциите за произход по чл. 34 от Закона за енергията от възобновяеми източници за произведената електрическа енергия."

  § 6. В чл. 36ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в т. 1 след думата „пазар“ се добавя „на електрическа енергия“.
  2. В ал. 3 изречение първо и второ се изменят така: „За задълженията на търговците и производителите по ал. 1 за текущия месец се предоставя обезпечение в размер на произведението между средната аритметична месечна стойност на количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца и действащата към момента на изчислението цена и/или компонента от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17. Когато няма данни за предходните 6 месеца при изчисляването на обезпечението се вземат предходните месеци, за които има данни, като в този случай размерът на обезпечението не може да е по-малко от 20 000 лв.“
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Когато задълженията по ал. 1 се изпълняват точно за 12 поредни месеца, обезпечението за месеца, следващ този период е в размер на 50 на сто от изчисленото обезпечение по ал. 3.“
  4. В ал. 7 т. 2 се изменя така:
  „2. са внесли авансово до 25-о число по банкова сметка на фонда средства в размер на произведението между средноаритметичната стойност на количеството електрическа енергия, продадено от тях на крайни клиенти, за предходните 6 месеца и цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17;“.
  5. Създава се ал. 13:
  „(13) Търговците и производителите нямат задължение по ал. 1 за количествата електрическа енергия по чл. 35а, ал. 3, които декларират пред фонда до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.“


  § 3. В чл. 39, ал.1 се създава т. 6а:
  „6а. организиране на борсов пазар на природен газ“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 3 се изменя така:
  § 3. В чл. 39, ал. 1 в т. 6 накрая се добавя „или на природен газ“.

  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 7:
  § 7. В чл. 39, ал. 1 в т. 6 накрая се добавя „или на природен газ“.


  § 4. В чл. 43, ал.1 се създава т. 2а:
  „2а. организиране на борсов пазар на природен газ“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 4 се отменя.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.


  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Създадат се нови § §..:
  1. §… В чл. 64 се създава нова ал. 5:
  „(5) Възникналите по този закон сервитути са основание за издаване на разрешение за строеж по чл. 148 от Закона за устройство на територията.“

  2. §… В чл. 74л, в ал. 1 след думата „енергия“ се добавя „или природен газ“.
  Работната група подкрепя по принцип предложението по т. 1 и подкрепя предложението по т. 2.

  Работната група предлага да се създадат нови § 8 и 9:
  § 8. В чл. 64 се създава нова ал. 5:
  „(5) Възникнали сервитути по ал. 2, т. 2 са основание за издаване на разрешение за строеж по чл. 148 от Закона за устройство на територията.“

  § 9. В чл. 74л, в ал. 1 след думата „енергия“ се добавя „или природен газ“.

  Работната група предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 95 ал. 1 думите „държава-членка на Европейския съюз, е“ се заменят с „държава е“.


  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Създадат се нови § §..:
  1. §… В чл.96а ал. 2 се изменя така:
  „(2) Балансиращи групи не могат да се обединят с общ финансов сетълмент.“

  2. §…В чл. 100 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Производители по чл. 162а и производители с обект с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници осъществяват сделки на организиран борсов пазар в сегменти ден напред и в рамките на деня.
  2. В ал. 6 в изречение второ накрая се добавя „на електрическа енергия“.
  3. В ал. 7 след думата „пазар“ се добавя „на електрическа енергия“.

  3. §… В чл. 102, т. 4 накрая се добавя „на електрическа енергия“.

  4. §… В чл. 103, ал. 2 се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „на електрическа енергия“.
  2. В т. 4 след думата „пазар“ се добавя „на електрическа енергия“.

  Работната група подкрепя предложението по т. 2, (чл. 100, ал. 6 и 7) и по т. 3 и 4 и подкрепя / не подкрепя предложението по т. 1 и 2 (чл. 100, ал. 4).
  Работната група предлага да се създадат нови § 11 - 14:  § 5. В чл. 164 след думата „разпределение“ се добавя „търговия“.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 15.


  § 6. В чл. 173 ал. 1се изменя така:
  „(1) Сделките с природен газ се извършват при спазване на разпоредбите на този закон и на правилата за търговия с природен газ, приети от комисията и публикувани от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им. Сделките се извършват въз основа на писмени договори и/или на организиран борсов пазар на природен газ.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 6 се изменя така:
  § 6. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в изречение първо след думата „договори“ се добавя „и/или на организиран борсов пазар на природен газ“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Сделките с природен газ на организиран борсов пазар на природен газ се извършват и при спазване на правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ, приети от комисията. Правилата се публикуват от оператора на организирания борсов пазар на природен газ на неговата интернет страница.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“, а думата „сделките“ се заменя със „съответните сделки“.

  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 16:
  § 16. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в изречение първо след думата „договори“ се добавя „и/или на организиран борсов пазар на природен газ“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Сделките с природен газ на организиран борсов пазар на природен газ се извършват и при спазване на правилата за работа на организиран борсов пазар на природен газ, приети от комисията. Правилата се публикуват от оператора на организирания борсов пазар на природен газ на неговата интернет страница.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“, а думата „сделките“ се заменя със „съответните сделки“.


  § 7. В чл. 174 думите „и съхранение на природен газ" се заменят със „съхранение на природен газ и по прехвърляне собствеността на природния газ с цел балансиране и търговия, включително на физически и виртуална търговска точка от газопреносните мрежи“."

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 7 се изменя така:
  § 7. В чл. 174 накрая се добавя „както и сделки по прехвърляне собствеността на природния газ с цел балансиране и търговия на физическа точка или виртуална търговска точка на газопреносните мрежи“.

  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 17:
  § 17. В чл. 174 накрая се добавя „както и сделки по прехвърляне собствеността на природния газ с цел балансиране и търговия на физическа точка или виртуална търговска точка на газопреносните мрежи“.


  § 8. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Досегашният текст става ал.1 и в нея:
  а) създава се нова т. 2:
  „2. оператор на организиран борсов пазар на природен газ;“
  б) точка 5 се изменя така:
  „5. оператори на газопреносни мрежи;“
  в) създава се нова т. 9:
  „9. участник, формиращ пазара;
  г) създава се нова т. 11:
  „11. доставчици на ликвидност.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Операторът на организиран борсов пазар на природен газ по ал. 1, т. 2, осигурява търговска платформа за извършване на сделките между търговските участници, като не придобива собствеността на природния газ.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 8 се изменя така:
  § 8. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) точка 5 се изменя така:
  „5. оператори на газопреносни мрежи;“
  б) създава се нова т. 9:
  „9. участник, формиращ пазара;
  в) създава се нова т. 11:
  „11. доставчици на ликвидност.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Операторът на организиран борсов пазар на природен газ осигурява платформа за търговия на сделките с природен газ между страните по ал. 1. Операторът може да е страна по сделки с природен газ.“

  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 18:
  § 18. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) точка 5 се изменя така:
  „5. оператори на газопреносни мрежи;“
  б) създава се нова т. 9:
  „9. участник, формиращ пазара;
  в) създава се нова т. 11:
  „11. доставчици на ликвидност.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Операторът на организиран борсов пазар на природен газ осигурява платформа за търговия на сделките с природен газ между страните по ал. 1. Операторът може да е страна по сделки с природен газ.“


  § 9. Член 176 се изменя така:
  „Чл. 176 (1) Добивните предприятия, търговците на природен газ, крайните снабдители с природен газ, операторите на газопреносни мрежи, операторите на съоръжения за съхранение на природен газ, операторите на съоръжения за втечнен природен газ, клиентите, участниците формиращи пазара и доставчици на ликвидност сключват сделки с природен газ помежду си при свободно договорени цени.
  (2) Общественият доставчик сключва сделки по свободно договорени цени:
  1. в качеството му на доставчик на ликвидност;
  2. когато купува количества природен газ, извън договорените по действащите към датата на влизане в сила на този закон договори;
  3. когато продава количества природен газ, с изключение на изпълнение на услуги от обществен интерес.
  (3) Добивни предприятия и клиенти на природен газ във и извън страната могат да изграждат помежду си директни газопроводи и да сключват договори за доставка на природен газ през тези газопроводи.
  (4) Сделките по ал. 1 и 2 се осъществяват на организиран борсов пазар на природен газ.
  (5) Алинея 4 н се прилага за сделки с природен газ, които се сключват при условията и по реда на ал. 3 и за сделките с природен газ на регулирани цени.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 9 се изменя така:
  § 9. В чл. 176 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1-3 се изменят така:
  „(1) Добивните предприятия, търговците на природен газ, крайните снабдители с природен газ, операторите на газопреносни мрежи, операторите на съоръжения за съхранение на природен газ, операторите на съоръжения за втечнен природен газ, клиентите, присъединени към газопреносна мрежа, участниците формиращи пазара и доставчиците на ликвидност сключват сделки с природен газ при свободно договорени цени.
  (2) Общественият доставчик сключва сделки с природен газ по свободно договорени цени в качеството му на доставчик на ликвидност, търговец на природен газ и участник, формиращ пазара.
  (3) Сделките по ал. 1 и 2 с краткосрочни стандартизирани продукти и с продукти с период на доставка по-малък или равен на една година се сключват на организиран борсов пазар на природен газ. Добивните предприятия предлагат не по-малко от 15 на сто от добития от тях природен газ в страната на организирания борсов пазар на природен газ. От 1 януари 2025 г. сделките с продукти по изречение първо и второ, с изключение на краткосрочните стандартизирани продукти може да се извършат и извън организирания борсов пазар на природен газ.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Операторите на газопреносна мрежа и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ закупуват природния газ за собствени нужди, включително за технологични нужди и за балансиране, на организирания борсов пазар на природен газ.“

  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 19:
  § 19. В чл. 176 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 - 3 се изменят така:
  „(1) Добивните предприятия, търговците на природен газ, крайните снабдители с природен газ, операторите на газопреносни мрежи, операторите на съоръжения за съхранение на природен газ, операторите на съоръжения за втечнен природен газ, клиентите, присъединени към газопреносна мрежа, участниците формиращи пазара и доставчиците на ликвидност сключват сделки с природен газ при свободно договорени цени.
  (2) Общественият доставчик сключва сделки с природен газ по свободно договорени цени в качеството му на доставчик на ликвидност, търговец на природен газ и участник, формиращ пазара.
  (3) Сделките по ал. 1 и 2 с краткосрочни стандартизирани продукти и с продукти с период на доставка по-малък или равен на една година се сключват на организиран борсов пазар на природен газ. Добивните предприятия предлагат не по-малко от 15 на сто от добития от тях природен газ в страната на организирания борсов пазар на природен газ. От 1 януари 2025 г. сделките с продукти по изречение първо и второ, с изключение на краткосрочните стандартизирани продукти може да се извършат и извън организирания борсов пазар на природен газ.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Операторите на газопреносна мрежа и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ закупуват природния газ за собствени нужди, включително за технологични нужди и за балансиране, на организирания борсов пазар на природен газ.“


  § 10. Член 176а се изменя така:
  „Чл.176а (1) Общественият доставчик предлага за продажба на организиран борсов пазар на природен газ част от количествата си съответстващи на определен процент от потреблението за всяка предходна година, както следва:
  1.7 на сто през 2020 г.;
  2.13,5 на сто през 2021 г.;
  3. 20 на сто през 2022 г.;
  4. 27,5 на сто през 2023 г.;
  5. 35 на сто през 2024 г.
  (2) Количествата по ал. 1 се освобождават при условията на сключено регулаторно споразумение между оператора на организирания борсов пазар на природен газ и обществения доставчик, одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране. Ценовите механизми за освобождаване на природния газ се определят съгласно споразумението.
  (3) Освободените количествата по ал. 1 са предназначени за потребители, присъединени към газопреносната и/или газоразпределителните мрежи на територията на България.
  (4) Добивните предприятия предлагат не по-малко от 25 на сто от добития от тях природен газ на организирания пазар на природен газ.
  (5) Крайните клиенти и крайните снабдители, присъединени към газопреносната система с годишно потребление над 300 GWh природен газ за предходната година купуват част от нужните им количества природен газ за посочена година директно или чрез търговец на организирания борсов пазар, както следва:
  1.10 на сто през 2020 г.;
  2.15 на сто през 2021 г.;
  3. 20 на сто през 2022 г.;
  4. 25 на сто през 2023 г. и през 2024 г.;
  (6) Операторите на газопреносна мрежа и операторите на съоръжения за съхранение закупуват природния газ за собствени нужди, в т.ч. газ за технологични нужди и газ за балансиране на организирания борсов пазар.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 10 се изменя така:
  § 10. Член 176а се изменя така:
  „Чл.176а (1) Общественият доставчик предлага за продажба на организирания борсов пазар на природен газ не по-малко от следните количества природен газ:
  1. 2 220 GWh през 2020 г.;
  2. 4 281 GWh през 2021 г.;
  3. 6 342 GWh през 2022 г.;
  4. 8 720 GWh през 2023 г.;
  5. 11 099 GWh през 2024 г.
  (2) Количествата по ал. 1 се предлагат за продажба при условията и по реда на одобрено от комисията споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на организирания борсов пазар на природен газ и обществения доставчик. Със споразумението най-малко се определят и реда за провеждане на търговете за освобождаване, ценовите механизми за освобождаване, включително за началната цена на търга, срокът на действие на споразумението, видовете предлагани продукти и периодите на предлагане.
  (3) Количествата по ал. 1 се освобождават съгласно споразумението по ал. 2 и при спазване на следните условия:
  1. провеждане до два търга за освобождаване на количествата по ал. 1 с цел гарантиране сигурността на доставките за страната, като количествата са предназначени за крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България;
  2. определяне на началната цена на търга, която включва всички разходи за осигуряването на природния газ до виртуална търговска точка;
  (4) Освободените количества може да се закупуват от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България, директно или чрез търговец на природен газ.
  (5) За освободените и незакупени по ал. 3 количества се провеждат последващи търгове с покачване на цената, съгласно условията и ценовите механизми на споразумението по ал. 2. Общественият доставчик се разпорежда с незакупените след последния проведен търг количества.
  (6) Количествата по ал. 1 не се смятат за доставка по чл. 178б.
  (7) Условията за изпълнение на споразумението по ал. 2 се преразглеждат на всеки две години от комисията. При необходимост комисията дава указания за изменение на условията, като се отчита достигнатото ниво на ликвидност на пазара на природен газ.

  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 20:
  § 20. Член 176а се изменя така:
  „Чл.176а (1) Общественият доставчик предлага за продажба на организирания борсов пазар на природен газ не по-малко от следните количества природен газ:
  1. 2 220 GWh през 2020 г.;
  2. 4 281 GWh през 2021 г.;
  3. 6 342 GWh през 2022 г.;
  4. 8 720 GWh през 2023 г.;
  5. 11 099 GWh през 2024 г.
  (2) Количествата по ал. 1 се предлагат за продажба при условията и по реда на одобрено от комисията споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на организирания борсов пазар на природен газ и обществения доставчик. Със споразумението се определят и реда за провеждане на търговете за освобождаване, ценовите механизми за освобождаване, включително за началната цена на търга, срокът на действие на споразумението, видовете предлагани продукти и периодите на тяхното предлагане.
  (3) Количествата по ал. 1 се освобождават съгласно споразумението по ал. 2 и при спазване на следните условия:
  1. провеждане до два търга за освобождаване на количествата по ал. 1 с цел гарантиране сигурността на доставките за страната, като количествата са предназначени за крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България;
  2. при определяне на началната цена на търга се включват всички разходи за осигуряването на природния газ до виртуална търговска точка.
  3. oсвободените количества се закупуват от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на Република България, директно или чрез търговец на природен газ.
  (4) За освободените и незакупени по ал. 3 количества се провеждат последващи търгове с покачване на цената, съгласно условията и ценовите механизми на споразумението по ал. 2. Количествата са предназначени за клиенти в и/или извън страната. Общественият доставчик се разпорежда с неизкупените след последния проведен търг количества.
  (5) В търговете по ал. 3 и ал. 4 не може да участват свързани с обществения доставчик лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
  (6) Количествата по ал. 1 не се смятат за доставка по чл. 178б.
  (7) Условията за изпълнение на споразумението по ал. 2 се преразглеждат на всеки две години от комисията. При необходимост комисията дава указания за изменение на условията, като се отчита достигнатото ниво на ликвидност на пазара на природен газ.“


  § 11. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „както и споразумения за участник, формиращ пазара и за доставчик на ликвидност“;
  2. В ал. 2 и 3 думите „може да“ се заличават.
  3.Създава се нова ал. 4:
  „(4) Общественият доставчик на природен газ е страна по регулаторните споразумения по чл. 176а, ал. 2.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 11 се изменя така:
  § 11. В чл. 177 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Общественият доставчик на природен газ може да е участник, формиращ пазара или доставчик на ликвидност.“
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Общественият доставчик на природен газ е страна по споразумение по чл. 176а, ал. 2.“

  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 21:
  § 21. В чл. 177 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Общественият доставчик на природен газ може да е участник, формиращ пазара или доставчик на ликвидност.“
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Общественият доставчик на природен газ е страна по споразумение по чл. 176а, ал. 2.“


  § 12. В чл. 178б накрая се добавя „с изключение на количествата, освободени по реда на 176а, ал. 1“.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 12 се изменя така:
  § 12. Чл. 178б се изменя така:
  „Чл. 178б. Доставката на природен газ от крайните снабдители е услуга от обществен интерес. Доставката на природен газ от обществения доставчик е услуга от обществен интерес при продажбата на природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и/или пренос на топлинна енергия.“.

  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 22:
  § 22. В чл. 178б думите „от обществения доставчик и“ се заличават и се създава изречение второ: „Доставката на природен газ от обществения доставчик е услуга от обществен интерес при продажбата на природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.“


  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Създава се §..:
  §… В чл.179 ал. 2 се отменя.
  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група предлага да се създаде § 23:
  § 23. В чл. 179 ал. 2 се отменя.


  § 13. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1 думите „членка на Европейския съюз“ се заличават.
  2. В ал. 2 думата „извършва“ се заменя с „отразява“, а след думата „доставчика“ се добавя „чрез съответните промени в договорите за пренос“.
  3. Алинея 5 се отменя.

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 13 се изменя така:
  § 13. В чл. 180 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „държава-членка на Европейския съюз, е“ се заменят с „държава е“.
  2. В ал. 2 думите „мрежата извършва“ се заменят с „мрежата, чрез съответните промени в договорите за пренос, отразява“.

  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 24:
  § 24. В чл. 180 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „държава-членка на Европейския съюз, е“ се заменят с „държава е“.
  2. В ал. 2 думите „мрежата извършва“ се заменят с „мрежата, чрез съответните промени в договорите за пренос, отразява“.


  § 14. В чл.189 ал.1 се изменя така:
  „(1) Операторът на газопреносна мрежа осигурява търговско балансиране чрез сделки за финансово изчистване на дневните дисбаланси на ползвателите, съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014 относно балансиране на газопреносните мрежи.“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 14 се изменя така:
  § 14. В чл.189 ал.1 се изменя така:
  „(1) Операторът на газопреносна мрежа осигурява финансово изчистване на дневните дисбаланси на ползвателите, съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи (ОВ, L 91/15 от 27 март 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 312/2014.“

  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 25:
  § 25. В чл. 189 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Операторът на газопреносна мрежа извършва финансов сетълмент на дневните дисбаланси съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи (ОВ, L 91/15 от 27 март 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 312/2014.“


  § 15. В § 1 от допълнителните разпоредби:
  1.В т. 72 думите „Борсов пазар“ се заменят с „Борсов пазар на електрическа енергия“.
  2. Създават се т. 73-77:
  „73. „Оператор на борсов пазар на природен газ“ е лице, притежаващо лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ.
  74. „Борсов пазар на природен газ“ е съвкупността от всички организирани пазарни сегменти, оперирани и администрирани от оператора на борсовия пазар на природен газ, включително сегмент на търговия на краткосрочни стандартизирани продукти съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014, на които сегменти се сключват сделки с природен газ и газови деривати.
  75. „Газов дериват“ е финансов инструмент посочен в приложение I, раздел В, точка 5, 6 или 7 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, когато този инструмент е свързан с природен газ;
  76. „Участник, формиращ пазара“ е лице, което има сключено споразумение с оператора на борсовия пазар на природен газ с предмет осигуряване доставката на природен газ на едро от други пазарни зони;
  77. „Доставчик на ликвидност“ е лице, което има сключено споразумение с оператора на борсовия пазар на природен газ с предмет осигуряване на покупка на едро на природен газ;“

  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 15 се изменя така:
  § 15. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 4:
  „4.„Виртуална търговска точка на газопреносна мрежа” е нефизическа входна или изходна точка от мрежата, чрез която може да се прехвърля собствеността на природния газ;“
  2. Създава се т. 6а:
  „6а. „Газов дериват“ е финансов инструмент по смисъла на чл. 4, т. 5, 6 и 7 от Закона за пазарите за финансови инструменти, когато този инструмент е свързан с природен газ;“
  3. Създава се т. 16а:
  „16а. „Доставчик на ликвидност“ е лице, което има сключено споразумение с оператора на борсовия пазар на природен газ за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на борсовия пазар на природен газ;“
  4. В т. 24 след думите „и/или топлинна енергия“ се добавя „и/или извършва търговия с природен газ“;
  5. Създава се т. 34е:
  „34е. „Организиран борсов пазар на природен газ“ е съвкупността от всички организирани пазарни сегменти, оперирани и администрирани от оператора на борсовия пазар на природен газ, включително сегмент на търговия на краткосрочни стандартизирани продукти съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014, на които сегменти се сключват сделки с природен газ и газови деривати;“
  6. Създават се нови т. 51 и 52:
  „51. „Сделки с краткосрочни стандартизирани продукти“ са сделките с продукти в сегмент ден напред и в рамките на деня, на организирания борсов пазар на природен газ.
  52. „Сегмент ден напред“ е краткосрочен организиран пазар на електрическа енергия с физическа доставка, основан на принципа на аукциона, на който доставката на изтъргуваните количества се осъществява на следващия ден;“
  7. Създава се т. 52а:
  „52а. „Сегмент в рамките на деня“е краткосрочен организиран пазар на електрическа енергия с физическа доставка, основан на принципа на постоянното договаряне, на който доставката на изтъргуваните количества се осъществява на същия или на следващия ден;“
  8. Създава се т. 66г:
  „66г. „Участник, формиращ пазара“ е лице, което има сключено споразумение с оператора на борсовия пазар на природен газ за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на борсовия пазар на природен газ и за формиране на ценови сигнали;“.
  9. Създава се нова т. 67а:
  „67а. „Физическа точка на газопреносна мрежа“ е входната или изходната точка от мрежата, на която може да се доставя и приема природен газ.“.
  10. Досегашната т. 67а става 67б.
  11. В т. 71 накрая се добавя „или на природен газ“;
  12. В т. 72 думите „Борсов пазар“ се заменят с „Борсов пазар на електрическа енергия“.

  Работната група подкрепя предложението.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 26:
  § 26. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 4:
  „4.„Виртуална търговска точка на газопреносна мрежа” е нефизическа входна или изходна точка от мрежата, чрез която може да се прехвърля собствеността на природния газ.“
  2. Създава се т. 6а:
  „6а. „Газов дериват“ е финансов инструмент по смисъла на чл. 4, т. 5, 6 и 7 от Закона за пазарите за финансови инструменти, когато този инструмент е свързан с природен газ.“
  3. Създава се т. 16а:
  „16а. „Доставчик на ликвидност“ е лице, което има сключено споразумение с оператора на борсовия пазар на природен газ за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на борсовия пазар на природен газ.“
  4. В т. 24 след думите „и/или топлинна енергия“ се добавя „и/или извършва търговия с природен газ“.
  5. Създава се т. 34е:
  „34е. „Организиран борсов пазар на природен газ“ е съвкупността от всички организирани пазарни сегменти, оперирани и администрирани от оператора на борсовия пазар на природен газ, включително сегмент на търговия на краткосрочни стандартизирани продукти съгласно Регламент (ЕС) № 312/2014, на които сегменти се сключват сделки с природен газ и газови деривати.“
  6. Създават се нови т. 51 и 52:
  „51. „Сделки с краткосрочни стандартизирани продукти“ са сделките с продукти в сегмент ден напред и в рамките на деня, на организирания борсов пазар на природен газ.
  52. „Сегмент ден напред“ е краткосрочен организиран пазар на електрическа енергия с физическа доставка, основан на принципа на аукциона, на който доставката на изтъргуваните количества се осъществява на следващия ден.“
  7. Създава се т. 52а:
  „52а. „Сегмент в рамките на деня“ е краткосрочен организиран пазар на електрическа енергия с физическа доставка, основан на принципа на постоянното договаряне, на който доставката на изтъргуваните количества се осъществява на същия или на следващия ден.“
  8. Създава се т. 66г:
  „66г. „Участник, формиращ пазара“ е лице, което има сключено споразумение с оператора на борсовия пазар на природен газ за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на борсовия пазар на природен газ и за формиране на ценови сигнали.“.
  9. Създава се нова т. 67а:
  „67а. „Физическа точка на газопреносна мрежа“ е входната или изходната точка от мрежата, на която може да се доставя и приема природен газ.“.
  10. Досегашната т. 67а става 67б.
  11. В т. 71 накрая се добавя „или на природен газ“.
  12. В т. 72 думите „Борсов пазар“ се заменят с „Борсов пазар на електрическа енергия“.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 16. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срок до два месеца от влизането му в сила.

  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 27.


  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  В преходните и заключителните разпоредби се създават §..§:
  1. §… (1) В срок до един месец от влизането в сила на този закон операторът на борсовия пазар на електрическа енергия внася в Комисията за енергийно и водно регулиране правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
  (2) Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява правилата по ал. 1 в едномесечен срок от тяхното внасяне.
  (3) До одобряването на правилата по ал. 1 се прилагат действащите до влизането в сила на този закон правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
  2. §… (1) В срок до един месец от влизането в сила на този закон операторът на борсовия пазар на природен газ внася в Комисията за енергийно и водно регулиране правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ.
  (2) Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява правилата по ал. 1 в едномесечен срок от тяхното внасяне.
  (3) До одобряването на правилата по ал. 1 се прилагат действащите до влизането в сила на този закон правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ.
  3. §… (1) В срок до 15 октомври 2019 г. общественият доставчик внася в Комисията за енергийно и водно регулиране споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ.
  (2) В срок до 1 декември 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява споразумението по ал. 1 след провеждане на публична консултация.

  4. §… (1) В срок до 1 октомври 2019 г. операторът на газопреносна мрежа внася в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за одобрение на платформа за търговия.
  (2) В срок до 1 декември 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява платформата по ал. 1 и определя оператор на платформа за търговия.

  5. §… До издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ дейностите по организиране на борсов пазар на природен газ и по споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ се извършва от оператора на платформата за търговия.

  6. § … В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. бр. 86 от 2003 г., бр. 70, 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., изм. и доп. бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58 и 76 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г., бр. 1, 17 и 24 от 2019 г., Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 2019 г. - бр. 36 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 103:
  а) в ал. 4, т. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.
  б) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.
  2. В чл. 111, ал. 1, т. 1 се отменя.

  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създадат § 28, 29, 30, 31 и 32:
  § 28. (1) В срок до един месец от влизането в сила на този закон операторът на борсовия пазар на електрическа енергия внася в Комисията за енергийно и водно регулиране правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
  (2) Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява правилата по ал. 1 в едномесечен срок от тяхното внасяне.
  (3) До одобряването на правилата по ал. 1 се прилагат действащите до влизането в сила на този закон правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
  § 29. (1) В срок до 15 октомври 2019 г. общественият доставчик внася в Комисията за енергийно и водно регулиране споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ.
  (2) В срок до 1 декември 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява споразумението по ал. 1 след провеждане на публична консултация.

  § 30. (1) В срок до 15 октомври 2019 г. операторът на газопреносна мрежа внася в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за одобрение на платформа за търговия.
  (2) В срок до 1 декември 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява платформата по ал. 1 и определя оператор на платформа за търговия.
  (3) Операторът извършва на платформата за търговия дейностите по организиране на борсов пазар на природен газ и по изпълнение на споразумението по § 29 до издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ.

  § 31. (1) Операторът на борсовия пазар на природен газ внася в Комисията за енергийно и водно регулиране правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ в едномесечен срок от привеждането в съответствие на актовете по § 27.
  (2) Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява правилата по ал. 1 в едномесечен срок от тяхното внасяне.
  (3) До одобряването на правилата по ал. 1 се прилагат правилата на одобрената платформа за търговия по § 30.


  § 32. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. бр. 86 от 2003 г., бр. 70, 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., изм. и доп. бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58 и 76 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г., бр. 1, 17 и 24 от 2019 г., Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 2019 г. - бр. 36 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 103:
  а) в ал. 4, т. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“;
  б) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.
  2. В чл. 111, ал. 1 т. 1 се отменя.


  Предложение на н.пр. Валери Симеонов и група народни представители:
  В преходните и заключителните разпоредби се създават нови § §…:

  1. § .. В Закона за водите ((обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г., бр. 17, 25 и 61 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 118ж се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
  „(2)Забраните по чл. 118ж, ал. 1, т. 4 и т. 5 не се прилагат относно:
  1.водовземане за ВЕЦ, за реализацията на които до 9 август 2010 г. включително са издадени необходимите решения и разрешителни по реда на приложимото екологично законодателство и същите не са прекратени или отменени;
  2. водовземане за ВЕЦ, които са издадени разрешения за строеж и/или такива, изградени и въведени в експлоатация преди отказа за продължаване на действието, прекратяването или отнемане на някое от решенията и/или разрешителните, необходими за реализацията им.
  Следващите алинеи на чл. 118ж, се преномерират съответно.
  2. В § 146 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 61 от 2010 г., изм. и доп. ДВ бр. 5 от 2018 год. се правят следните изменения и допълнения:
  2.1.В ал. 2, след думите „посочените в ал. 1“ се добавят думите „и в чл. 118ж, ал. 2“.
  2.2.Създават се нови ал. 3-5:
  „(3)Разрешава се изменение и продължаване по чл. 78, ал. 3, продължаване по чл. 79, ал. 3 за титуляри на разрешителни за водовземане по 118ж, ал. 2 от настоящето изменение на закона, в случай, че спазват въведените в разрешителните им условия и предписания на органа по чл. 52 ЗВ.
  (4) Отнемането, прекратяването или отказа за продължаване на крайния срок на действие на някое от решенията и/или разрешителните, необходими за реализацията на водовземане за ВЕЦ и за които административния акт за отнемането, прекратяването или отказа за продължаване на крайния срок на действието не е влязъл в сила, се преразглежда от органа по чл. 52 при спазване на изключенията по чл. 118ж, ал. 2 след подадено искане от страна на титуляра на правата.
  (5)В случай, че административния акт за продължаване на крайния срок на действието на разрешително за водовземане е влязъл в сила и правното основание за издаването му е разпоредбата на чл. 118ж, ал. 1, т. 11, т. 4 или т. 5, в срок от шест месеца от приемането на това изменение на закона, правоимащите лица по чл. 118ж, ал. 2, т.2 имат право да подадат новоискане за продължаване на действието пред органа по чл. 52. При произнасяне по така подаденото искане съответно се прилага чл. 78, ал. 2, при спазване на изключенията по чл. 118ж, ал. 2“


  2.§ … В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г.; изм., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г., бр. 25 и 60 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби § 10 се отменя.
  Работната група не подкрепя предложението.

  § 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му.
  Предложение на н.пр. Валентин Николов, н. пр. Димитър Петров и н.пр. Александър Ненков:
  Параграф 17 се изменя така:
  § 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
  1. параграф 2 относно т. 1 (чл.30), § 9 относно чл. 176, ал. 3 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.
  2. параграф 10 (чл.176а), който влиза от 1 декември 2019 г.

  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 33:
  § 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
  1. параграф 2 относно т. 1 и § 19 относно чл. 176, ал. 3 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.
  2. параграф 20, който влиза в сила от 1 декември 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА:


  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума