Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
07/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д
  Относно: Законопроект за за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  На свое редовно заседание проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията по енергетика обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на енергетика: г-жа Теменужка Петкова – министър, г-жа Татяна Секулова –главен секретар и
  г-жа Мариела Милева - Директор Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване; от Министерство на финансите: г-жа Вергиния Йончева – държавен експерт; от Комисия за енергийно и водно регулиране: г-н Николай Георгиев – началник на отдел „Финансово-стопанска дейност“; от Агенцията за ядрено регулиране: г-н Лъчезар Костов – председател.
  Г-жа Вергиния Йончева – държавен експерт от Министерство на финансите представи частта на проектобюджета на държавния бюджет на Република България за 2020 г., чрез който ще се осъществява правителствената политика в сектор енергетика. Приходите по проектобюджета на Министерство на енергетиката за 2020 г. са в размер на 151,4 млн. лв. и са с 3,9 млн. лв. по-малко от тези за 2019 г. Намалението е резултат основно от:
  - Намаление с 28,2 млн. лв на приходите, постъпвали съгласно разпоредбите на Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г.;
  - Увеличение с 23,3 млн. лв. на приходите от вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци“ и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“;
  - Увеличение с 1,0 млн. лв. на приходите от концесии;
  Разходите по проектобюджета на Министерството на енергетика за 2020 г. са в размер на 81,6 млн. лв., и са по-малко спрямо тези за 2019 г. с 3,9 млн. лв. Намалението е резултат от:
  - Намаляване с 6,9 млн. лв. на разходите за възстановяване на разходи по проекти, включени в Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г. (от 28,2 млн. лв. за 2019 г. стават на 21,3 млн. лв);
  - Увеличение с 0,7 млн. лв. на разходите за персонал във връзка с провежданата политика по доходите на правителството;
  - Увеличение с 3,0 млн. лв. на разходите за финансиране дейностите по фондовете „Радиоактивни отпадъци“ и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“;
  През 2020 г. министерството ще реализира дейността си в областта на енергетиката като част от политиката на правителството за устойчиво икономическо развитие. Разчетените средства по проектобюджета на Министерство на енергетиката за 2020 г. ще бъдат разходвани за изпълнение на:
  1. Политиката в областта на устойчивото и конкурентноспособно енергийно развитие – 76,9 млн. лв;
  2. Бюджетна програма „Администрация“ – 4,7 млн. лв
  Приходите по проектобюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г. са в размер на 10,7 млн. лв. и са по-малко от тези за 2019 г. с 1,3 млн. лв. като намалението основно се дължи на намаляване на такси по предложение на КЕВР и на база наблюдавано изпълнение през предходни периоди. Разходите по проектобюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г. са в размер на 9,3 млн. лв. и са с 1,2 млн. лв. повече от тези за 2019 г. Увеличението е отразено основно в:
  - Разходите за персонал (с 1,0 млн. лв.), като с него се цели постигане изпълнението на политиката на правителството по отношение на заплатите и запазване и развитие на административния капацитет на комисията с цел укрепването на контролните правомощия на КЕВР;
  - Капиталовите разходи с 0,2 млн. лв., в т.ч. за осигуряване на ремонт на сграден фонд ползван от регулатора, закупуването на компютърни конфигурации, офис обзавеждане и за осигуряване на софтуер за изземване и анализ на електронни доказателства;
  Приходите по проектобюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2020 г. са в размер на 8,6 млн. лв. и са без промяна спрямо тези за 2019 г. Основно са от такси за издаване на лицензи и разрешения. Разходите по проектобюджета на АЯР за 2020 г. са в размер на 7,1 млн. лв. и са с 0,3 млн. лв. повече от тези за 2019 г. Увеличението основно е отразено в разходите за персонал и е във връзка с провежданата политика за увеличаване на доходите.
  В своето становище г-жа Теменужка Петкова министър на енергетиката, заяви че предложеният проект на бюджет е достатъчен и дава възможност на Министерството на енергетиката да реализира държавната политика в областта на енергетиката.
  Г-н Лъчезар Костов – председател на АЯР изказа становище, че предложеният проект на бюджет позволява да бъдат изпълнени планувани задачи от ядрения регулатор за 2020 г.
  Становището на КЕВР беше представено от г-н Николай Георгиев, който изрази позицията на енергийния регулатор е, че проектобюджета 2020 г. ще позволи на Комисията да изпълнени задачите, които си е поставила за 2020 г.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати:
  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2 – „За“ – 0, „Против“ – 0 и „Въздържали се“ - 14 народни представители.
  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2 – „За“ – 10, „Против“ – 0 и „Въздържали се“ – 4 народни представители.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по енергетика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., със становището на Министерския съвет по чл. 1 и 2, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума